Part emerge in order to here present all which result my search on Internet . To awhile current draw at sight to correspondent ex consulate as well embassy and archives of Ukraine.

Advisable to some links as well message whom may yourselves thee in search of homelike identity.

Does not have part commercial character neither it is coherent with political party and organization

Supposing you are at liberty to me by way of relieve , if you please write down to my e-mail address.

I thank this information for on reading too several moment.


Wszystkie opisy oraz zamieszczone materiały fotograficzne i filmowe nie mają na celu propagowania nazizmu i nacjonalizmu, oraz innych jego obrzydliwych dla mnie form. Zostały zamieszczone tylko i wyłącznie w celach poznawczych, prezentacyjnych.
Na stronach, tam gdzie było to możliwe, zawsze
starałem się zaprezentować dwa aspekty interesujących spraw-wydarzeń, mając nadzieję że ich prezentacja przyczyni sie do polsko-ukraińskiego pojednania.
Prezentując fakty i wydarzenia kierowałem się myślą że warto było przybliżyć obraz utraty niepodległości przez Polskę i Ukrainę na przestrzeni wieków, jak również to co łączy i dzieli obydwa nasze narody.
Materiały zawarte na tych stronach nie mogą być traktowane jako jedyne prawdziwe źródło historyczne ze względu na niemożliwość sprawdzenia - nie dokończone badania przez historyków ukraińskich i polskich niektórych faktów i wydarzeń.


Всі описання а також поміщені фотографічні і кінематографічні матеріали не мають на меті пропаганди нацизму а також інших його мерзенних для мене форм. Були поміщені лиш і вилацзніє в пізнавальній меті.
На сторонах, там де було це можливе, я старався завжди презентувати два аспекти цікавих справ, маючи надії що  їх вияв причинить сіє до польсько-українського примирення.
Презентуючи факти я керувався думкою що варто було наблизити образ втрати нієподлеглосці через Польщу і Україну на просторі століть, як також це що ділить обоє наших народів. Складені матеріали на цих сторонах не можуть інтерпретуватися як єдине справжнє історичне джерело враховуючи нездійсненість вивіряння не  доконечні допити через українських і польських деяких істориків фактів і подій.


Wszystkie prawa zastrzeżone (łacznie z tłumaczeniem na języki obce). Żaden fragment serwisu ani jego archiwum nie może być wykorzystany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.


Powrot do strony glownej