Armia Czerwona

Armia Czerwona, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (od 23 lutego 1946 r. Armia Sowiecka (..), stosowane również polskie tłumaczenie: Armia Radziecka) . siły zbrojne Rosji radzieckiej i Związku Radzieckiego, istniejące do grudnia 1991 (przemianowana na Wojska Federacji Rosyjskiej.

28 stycznia 1918 roku dotychczasowe siły zbrojne Rosji Radzieckiej, zwane Gwardią Czerwoną, na mocy dekretu Rady Komisarzy Ludowych zostały przekształcone w Robotniczo-Chłopską Armię Czerwoną. Początkowo była to formacja ochotnicza, bez stopni i rang, a oficerowie przez krótki okres . bo zaledwie do maja 1918 . wybierani byli demokratycznie. Wtedy też wprowadzono powszechną służbę wojskową, a do każdej jednostki przydzielono komisarzy politycznych (tzw. politruków). Co więcej nie byli to ludzie podlegli wyższym dowódcom liniowym, ale osobnemu pionowi komisarzy politycznych. Istniała więc dwuwładza na każdym szczeblu dowodzenia, najwyższego nie wyłączając (dowódca liniowy . politruk).

Od 1921 roku po opanowaniu sytuacji w europejskich granicach Rosji bolszewickiej, rozpoczął się proces redukcji armii z etatów wojennych na pokojowe. Podstawowy element z jakiego składały się armie sowieckie . dywizja strzelecka, zmniejszył swój etat z 58 tys. do 15 tys. żołnierzy. Następnie etat dywizji zmniejszono jeszcze bardziej. Wynikało to częściowo z przejścia na organizację pułkową, zróżnicowanie ze względu na miejsce stacjonowania oraz wprowadzenie nowego systemu uzupełnień wojsk.

Красна Армія