Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Toruńska 4
97-300 Piotrków Trybunalski
tel: (44) 649-69-71
fax: 649-69-71
email: kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl
www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Nr zespołu: 1 / 0 Karta: A
 
Nazwa główna:
Starostwo Powiatowe Piotrkowskie

Inne nazwy zespołu:

Daty: [1915] 1919-1939
 
1915  -  1939
 
Rozmiary: j.a. mb.
ogółem kat. A: 4260 65
opracowanych: 4260 65
bez ewidencji: 0 0
ogółem kat. B: 237 10
 
1919-1939 
Dział:
administracja ogólna 
Kategoria:
władze powiatowe, okręgowe 

Pomoce archiwalne:
indeks geograficzny
indeks osobowy
indeks rzeczowy
inwentarz książkowy
Język: polski, rosyjski
Dostęp: tak
Dzieje twórcy: Starostwa, jako organ administracji państwowej I instancji, powołano rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. "o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego" . Starostwem kierował starosta mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Zakres kompetencji starostw został określony w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów do rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1919 r . Do zakresu czynności starostw należały: - sprawy wojskowe (pobór, mobilizacja, świadczenia rzeczowe na rzecz wojska), - ewidencja i ruch ludności, - nadzór nad stowarzyszeniami, - bezpieczeństwo publiczne (policja, strajki, zgromadzenia), - sprawy wyznaniowe, - opieka społeczna, - rolnictwo i leśnictwo, - sprawy sanitarne i weterynaryjne, - budownictwo (pozwolenia na budowę). Starostwa powiatowe dzieliły się na referaty. Zgodnie ze statutem organizacyjnym starostw województwa łódzkiego obowiązującym od 1 stycznia 1931 r. Starostwo Powiatowe Piotrkowskie składało się z następujących referatów: I Ogólny, II Organizacyjny, III Bezpieczeństwa, IV Administracyjny, V Wojskowy, VI Karno - Administracyjny, VII Opieki Społecznej, VIII Budżetowo - Gospodarczy, IX Budowlany, X Sanitarny, XI Weterynaryjny, XII Ochrony Lasów, XIII Inwalidów Wojennych (od 1 stycznia 1939 r. nosił nazwę Spraw Inwalidzkich) . W latach trzydziestych jeszcze kilkakrotnie dokonywano zmian w statucie organizacyjnym - m. in. w 1934 r. pojawił się Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, w 1936 r. zaś Referat Melioracyjny . Ostatecznie w styczniu 1939 r. Starostwo Powiatowe Piotrkowskie dzieliło się na następujące referaty: Ogólny, Organizacyjny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Administracyjny, Karno-Administracyjny, Wojskowy, Budowlany, Rolnictwa i Reform Rolnych, Melioracyjny, Ochrony Lasów, Weterynaryjny, Opieki Społecznej, Spraw Inwalidzkich, Sanitarny i Przemysłowy.
Zawartość: Referat Bezpieczeństwa Publicznego: sprawozdania sytuacyjne (1919-1927), układ sił politycznych i narodowościowych w samorządach - sprawozdania policyjne (1929-1939), nadzór nad działalnością partii politycznych i stowarzyszeń społecznych, nadzór nad działalnością stowarzyszeń żydowskich (1919-1938), nadzór nad działalnością związków zawodowych (1919-1929), strajki robotników rolnych i przemysłowych (1919-1927), nadzór nad prasą i kolportażem (1920-1929), nadzór nad działalnością kin i kinoteatrów (1919-1929), nadzór nad organizacją imprez kulturalnych i masowych (1920-1929), pozwolenia na posiadanie broni palnej (1919-1931), rejestracja cudzoziemców, arkusze ewidencyjne cudzoziemców (m. in. byłych żołnierzy armii ukraińskiej internowanych w Polsce, uciekinierów z Rosji Sowieckiej), akty uznania i nadania obywatelstwa polskiego, wnioski paszportowe (przede wszystkim emigracja żydowska); Referat Ogólno - Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, zmiana granic powiatu piotrkowskiego i radomszczańskiego - korespondencja, budżety starostwa i ich wykonanie, projekt utworzenia nowego powiatu w Tomaszowie Mazowieckim (1929-1930), korespondencja dotycząca nadania praw miejskich osadom Bełchatów, Grocholice i Sulejów, zmiany granic gmin wiejskich, protokoły zebrań gminnych, zebrania wiejskie i wybory sołtysów, statystyka rolna, rejestracja spółek łowieckich, plany i programy gospodarki leśnej, wybory do Sejmu i Senatu (1922-1928), nadzór nad instytucjami wyznaniowymi (chrześcijańskimi, żydowskimi i sektami), opieka społeczna, koncesjonowanie działalności gospodarczej, nadzór nad działalnością cechów; Referat Wojskowy: wykaz oficerów rezerwy zamieszkałych na terenie powiatu (1922), rejestracja weteranów powstań narodowych (1922-1923), protokoły komisji poborowej, listy i spisy poborowych, skorowidze (1919-1929), rejestracja samochodów przydatnych dla wojska (1920); Referat Karno - Administracyjny: osądy karno-administracyjne, protokoły komisji antyalkoholowych, działalność komisji polubownych; Referat Sanitarny: sprawozdania miesięczne lekarza powiatowego (1919-1929), sprawozdania z działalności Urzędu Sanitarno - Obyczajowego i Komisji Sanitarno - Obyczajowej w Piotrkowie, ewidencja lekarzy i innego personelu medycznego, zwalczanie chorób zakaźnych, protokoły posiedzeń gminnych komisji sanitarnych, nadzór sanitarny nad placówkami oświatowymi; Referat Weterynaryjny: sprawozdania roczne powiatowego lekarza weterynarii, organizacja weterynaryjnych komisji wykonawczych; Referat Robót Publicznych: instrukcja dotycząca budowy i utrzymania dróg gminnych, projekt ustawy o wodociągach i kanalizacji w Piotrkowie (1927), pozwolenia na budowę, konserwacja grobów i cmentarzy wojennych, budowa i remonty obiektów sakralnych; Kancelaria: dzienniki korespondencyjne, skorowidze. Okres drugi 1930-1939 Referat Ogólny: przepisy i zarządzenia ogólne, reprezentacja rządu, uroczystości oficjalne i udział w nich starosty, akcje społeczne kierowane i nadzorowane przez starostę, protokoły zebrań periodycznych naczelników władz I instancji, wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, wykaz bezrobotnych legionistów (1931); Referat Organizacyjny: instrukcje kancelaryjne dla starostw powiatowych (1931-1938), zmiany w podziale administracyjnym powiatu, organizacja starostwa i zasady urzędowania, organizacja władz podległych, sprawy osobowe urzędników - korespondencja, szkolenia pracowników; Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: sprawozdania sytuacyjne, nadzór nad działalnością partii politycznych legalnych i nielegalnych, nadzór nad mniejszościami narodowymi, akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu, wybory do Sejmiku Powiatowego, rad miejskich i rad gminnych, nadzór nad stowarzyszeniami społecznymi i związkami zawodowymi, nadzór nad prasą i kolportażem, zakładami drukarskim, klęski żywiołowe - korespondencja, akta cudzoziemców, wnioski paszportowe, koła łowieckie - korespondencja; Referat Administracyjny: nadawanie, poświadczanie i utrata obywatelstwa, nadzór nad urzędami stanu cywilnego, statystyka ruchu naturalnego ludności, nadzór nad instytucjami wyznaniowymi, ewidencja duchownych różnych wyznań, spółki wodne, wybory do ciał samorządowych, nadzór nad samorządem gminnym, statystyka aprowizacyjna; Referat Karno - Administracyjny: orzecznictwo karno - administracyjne; Referat Wojskowy: spisy poborowych, ćwiczenia rezerwistów - korespondencja, zasiłki dla rodzin wojskowych, gołębie pocztowe - korespondencja, ewidencja pojazdów mechanicznych, ewidencja rowerów; Referat Budowlany: statystyka budowlana; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: statystyka produkcji rolnej, scalanie gruntów - korespondencja, parcelacja rządowa i prywatna - korespondencja, kredyty rolne - korespondencja, sprzedaż nawozów sztucznych, rybołówstwo - korespondencja, przetwórstwo rolne - korespondencja, Referat Melioracyjny: melioracja gruntów rolnych - korespondencja; Referat Ochrony Lasów: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania i statystyka, ochrona lasów - korespondencja, zalesianie nieużytków - korespondencja, plany i programy urządzeń leśnych; Referat Weterynaryjny: sprawy personalne służb weterynaryjnych, nadzór weterynaryjny nad targami i handlem zwierząt, obrotem surowcami i produktami zwierzęcymi, przewozem zwierząt, choroby zakaźne zwierząt - korespondencja; Referat Opieki Społecznej: przepisy i zarządzenia, nadzór nad stowarzyszeniami i instytucjami opiekuńczymi, opieka nad repatriantami, uchodźcami i emigrantami, organizacja kolonii letnich i dożywianie dzieci, ubezpieczenia społeczne - korespondencja, opieka nad inwalidami, weteranami, poszkodowanymi przez klęski żywiołowe - korespondencja, organizacja pomocy dla bezrobotnych - korespondencja; Referat Sanitarny: przepisy i zarządzenia ogólne, rejestracja personelu medycznego - korespondencja, pomoc lekarska dla urzędników państwowych - korespondencja, nadzór nad szpitalami i przychodniami zdrowia - korespondencja, nadzór sanitarny nad osiedlami, targami, odpustami i pielgrzymkami, obrotem i produkcją żywności, zaopatrzenie ludności w wodę, nadzór nad szkołami, ekshumacja zwłok, cmentarze grzebalne, choroby zawodowe, wypadki przy pracy, szczepienia ochronne, zwalczanie chorób zakaźnych, statystyka sanitarna; Referat Przemysłowy: nadzór nad przemysłem koncesjonowanym, zakładami elektrycznymi, przemysłem wolno handlowym, przemysłem wolno fabrycznym, przemysłem ludowym, przemysłem rzemieślniczym, handlem okrężnym i komiwojażerami, przedsiębiorstwami przewozowymi, organizacje rzemieślnicze, korporacje, cechy i związki, statystyka przemysłowa i handlowa.
Powrót
Znalezionych rekordów: 4223      wstęp poprzednie  151 - 200 z 4223  następne
Inwentarz
Seria: Referat I Bezpieczeństwa Publicznego
48/1/0/151[Zezwolenia na organizację imprez kulturalnych - korespondencja]; 1927-1927; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ;
48/1/0/152[Organizacja rajdów motocyklowych i samochodowych - korespondencja]; 1929-1929; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ;
48/1/0/153Rejestr wydanych zezwoleń na broń; [1916]1919-1921; księga; do konserwacji; rękopis; ; polski; ; ; 15b;
48/1/0/154[Pozwolenia na posiadanie broni palnej - korespondencja]; 1920-1920; akta luźne; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; ;
48/1/0/155[Pozwolenia na posiadanie broni palnej - korespondencja]; 1921-1921; akta luźne; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; ;
48/1/0/156Wykaz [wydanych] kart na broń; 1925-1925; poszyt; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; 1252a; ; hasła indeksu: Rosja;
48/1/0/157Ewidencja broni [Rejestr wydanych pozwoleń na broń]; 1926-1931; księga; do konserwacji; rękopis; ; polski; ; ; ;
48/1/0/158Rejestr wydanych kart łowieckich; [1915]1919-1921; księga; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; 15a; ; hasła indeksu: Piotrków;
48/1/0/159Ewidencja osób, które wniosły podania o pozwolenie na broń krótką i myśliwską; 1928-1928; księga; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; 1252b; ; hasła indeksu: Piotrków - powiat;
48/1/0/160[Rejestracja cudzoziemców - deklaracje]; 1920-1921; akta luźne; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; 457; ; hasła indeksu: Ukraina;
48/1/0/161[Rejestracja cudzoziemców - deklaracje]; 1922-1923; akta luźne; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; ; ; hasła indeksu: Ukraina;
48/1/0/162[Rejestracja robotników cudzoziemskich pracujących w przemyśle - korespondencja]; 1922-1923; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ; ; hasła indeksu: Wojsko Polskie;
48/1/0/163Rejestr cudzoziemców przebywających w powiecie piotrkowskim; 1924-1939; księga; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; 620a;
48/1/0/164[Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu lit A-J]; 1924-1924; akta luźne; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; ;
48/1/0/165[Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu lit. K-Ż]; 1924-1924; akta luźne; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; ;
48/1/0/166[Arkusze ewidencyjne emigrantów i repatriantów do Polski]; 1924-1924; akta luźne; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; ; ; hasła indeksu: Włodzimierzów - wieś;
48/1/0/167Ewidencja cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu; 1929-1929; poszyt; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; 1044; ; hasła indeksu: Piotrków - miasto;
48/1/0/168[Nadzór nad jeńcami bolszewickimi przebywającymi w obozach na terenie powiatu - korespondencja]; 1920-1920; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ;
48/1/0/169[Nadzór nad jeńcami bolszewickimi - korespondencja]; 1921-1921; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ;
48/1/0/170[Obóz roboczy dla jeńców bolszewickich we Włodzimierzowie - korespondencja]; 1921-1921; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ; ; hasła indeksu: Łubieniecki Teodor - żołnierz;
48/1/0/171[Utworzenie kaplicy dla internowanych w Piotrkowie żołnierzy ukraińskich - korespondencja]; 1921-1921; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ; ; hasła indeksu: Ukraina; Chorużenko Zoja; Stroński Wacław;
48/1/0/172[Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich]; 1922-1927; akta luźne; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; ; ; hasła indeksu: Ukraina;
48/1/0/173[Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich]; 1923-1923; akta luźne; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; ; ; hasła indeksu: Ukraina;
48/1/0/174[Deklaracja rejestracyjna żołnierza białoruskiego Teodora Łubienieckiego z dywizji gen Stanisława Bałachowicza]; 1923-1923; akta luźne; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; ; ; hasła indeksu: Białoruś; Ukraina;
48/1/0/175[Wacław Stroński, uciekinier z radzieckiej Ukrainy - materiały policyjne]; 1923-1923; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ; ; hasła indeksu: Piotrków - powiat;
48/1/0/176[Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich]; 1924-1926; akta luźne; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; ; ; hasła indeksu: Śląsk;
48/1/0/177[Podania o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy armii rosyjskiej i uchodźców politycznych]; 1924-1924; akta luźne; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; ;
48/1/0/178[Udzielanie azylu emigrantom politycznym z Ukrainy - korespondencja]; 1928-1928; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ; ; hasła indeksu: Piotrków - miasto;
48/1/0/179Dziennik podawczy [Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego]; 1927-1938; księga; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; 2592; ; hasła indeksu: Przysposobienie Wojskowe i Wychowanie Fizyczne;
48/1/0/180[Ludność powiatu piotrkowskiego - materiały statystyczne]; 1920-1920; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ;
48/1/0/181[Osoby uprawnione do udziału w plebiscycie na Śląsku - korespondencja]; 1920-1920; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ;
48/1/0/182[Wykazy zbiorcze urodzeń, ślubów i zgonów w powiecie]; 1919-1919; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ;
48/1/0/183[Zaginięcie ksiąg metrykalnych gminy babtystów w Piotrkowie - korespondencja]; 1920-1920; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ; ; hasła indeksu: gmina babtystów w Piotrkowie;
48/1/0/184[Wykazy instytucji rejestrujących akty stanu cywilnego]; 1923-1923; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ; ; hasła indeksu: Piotrków - miasto; Kindel Emanuel - policjant; Posterunek Kolejowy Policji Państwowej w Piotrkowie;
48/1/0/185[Nadzór nad urzędami parafialnymi wytwarzającymi akta stanu cywilnego - korespondencja z GUS]; 1928-1928; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ; ; hasła indeksu: Grzędziński Józef - sędzia;
48/1/0/186Rejestr poświadczeń i aktów uznania obywatelstwa; 1921-1923; poszyt; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; ;
48/1/0/187Rejestr poświadczeń i aktów uznania obywatelstwa; 1925-1929; księga; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; 1256;
48/1/0/188[Poświadczanie obywatelstwa polskiego - korespondencja]; 1921-1922; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; ; ; ; ;
48/1/0/189[Poświadczanie obywatelstwa polskiego - korespondencja]; 1922-1923; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ;
48/1/0/190[Akta dotyczące nadania obywatelstwa polskiego Emanuelowi Kindlowi - korespondencja]; 1922-1927; poszyt; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ;
48/1/0/191[Nadanie obywatelstwa polskiego sędziemu Józefowi Grzędzińskiemu - korespondencja]; 1924-1926; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ;
48/1/0/192[Nadawanie obywatelstwa polskiego - korespondencja]; 1925-1925; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ;
48/1/0/193[Wykaz wydanych dowodów osobistych]; 1923-1923; poszyt; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ;
48/1/0/194Wykaz dowodów osobistych wzór nr 1; 1924-1924; księga; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; 1253;
48/1/0/195Ewidencja dowodów osobistych; 1926-1929; księga; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; 1254;
48/1/0/196[Wnioski o wydanie paszportu lit. A-H]; 1919-1919; akta luźne; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; ;
48/1/0/197[Wnioski o wydanie paszportu lit. K-P]; 1919-1919; akta luźne; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; ;
48/1/0/198[Wnioski o wydanie paszportu lit. R-W]; 1919-1919; akta luźne; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; ;
48/1/0/199[Rejestracja osób wyjeżdżających za granicę - korespondencja]]; 1920-1920; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; ; ; ;
48/1/0/200[Rejestr wydanych paszportów zagranicznych]; 1920-1921; poszyt; stan dobry; rękopis; ; polski; ; ; 256a;