„Ukraińcy w Polsce 1944-1956” - archiwum w Warszawie

Ukraińcy w Polsce w latach 1944­–1956
Katalog materiałów archiwalnych z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej
(stan na dzień 15 kwietnia 2009 r.)

materiały oryginalne i aktualne dostepne są na stronie internetowej IPN

IPN

Prezentowany katalog to rezultat kwerendy przeprowadzonej przez archiwistów Instytutu Pamięci Narodowej na przełomie lat 2008–2009. Zawiera on informacje o dokumentach przechowywanych w archiwach IPN w Warszawie, Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Sczecinie, Wrocławiu i Katowicach. W pierwszej kolejności typowania materiałów pracownicy pionu archiwalnego sporządzili wykazy jednostek archiwalnych, których zawartość bezpośrednio dotyczy kwestii Ukraińców w Polsce w latach 1944–1956, chociaż znajdują się tutaj także materiały wcześniejsze – sięgające dwudziestolecia międzywojennego, a nawet okresu sprzed I wojny światowej. Mniejszość ukraińska w Polsce w latach powojennych objęta była stałym zainteresowaniem komunistycznych organów bezpieczeństwa.

Akta zachowane w zasobie archiwalnym IPN można podzielić na kilka grup. Pierwszą tworzą dokumenty wytworzone przez instytucje podległe Ministerstwu Sprawiedliwości (akta sądowe, prokuratorskie); drugą – materiały powstałe w instytucjach podległych kolejno: Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetowi do spraw Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (rozpracowania operacyjne/agenturalne, sprawy obiektowe); trzecią – materiały wytworzone przez instytucje podporządkowane Ministerstwu Obrony Narodowej (wojskowy wymiar sprawiedliwości – Wojskowe Sądy Rejonowe, Prokuratury Wojskowe) i wojskowe organy kontrwywiadu (Główny Zarząd Informacji WP; odnośne służby informacyjne Wojsk Ochrony Pogranicza). Ponadto znajdują się tu dokumenty proweniencji niemieckiej (np. wytworzone przez policję bezpieczeństwa, NSDAP) i ukraińskiej. Materiały ukraińskie zostały przejęte przez funkcjonariuszy UB w toku działań operacyjnych.

Dokumenty, które znalazły się w niniejszym katalogu zostały po 2000 r. przekazane do zbiorów IPN z archiwów Urzędu Ochrony Państwa (2001 r.), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (2000 r.), sądów, zakładów karnych oraz Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytutu Pamięci Narodowej (GKBZH w Polsce-IPN). Część materiałów to depozyty Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i Centralnego Archiwum Wojskowego.

Katalog zawiera materiały nie tylko dotyczące mniejszości ukraińskiej w Polsce, ale także ukraińskiego ruchu niepodległościowego działającego poza granicami Polski. Obejmuje on także materiały dotyczące kwestii ukraińskiej i Ukraińców w granicach przedwojennej Polski. Niektóre jednostki archiwalne dotyczą nawet sytuacji na obszarze centralnej Ukrainy w czasie II wojny światowej.

Wyszczególnione archiwalia zawierają protokoły przesłuchań prowadzonych przez funkcjonariuszy UB, protokoły z rewizji, postanowienia, protokoły przebiegu rozpraw sądowych, doniesienia agenturalne, notatki służbowe, meldunki operacyjne, raporty, plany pracy operacyjnej, zestawienia statystyczne, ale także bogaty materiał ikonograficzny.

W katalogu znajdują się jednostki archiwalne dotyczące zagadnień związanych z Ukraińskim Centralnym Komitetem (UCK), Ukraińskimi Komitetami Pomocy (UDK), towarzystwem „Proswita”, osobami powiązanymi z tymi organizacjami lub oskarżanymi o takie powiązania. Ujęte w nim zostały materiały ukazujące działania prowadzone przez UB w stosunku do zwolenników hetmana Pawła Skoropadskiego (tzw. hetmańców), żołnierzy armii Semena Petlury, OUN (oba zwalczające się odłamy), żołnierzy 14. Dywizji Grenadierów Waffen SS „Galizien”, organizacji kulturalnych zrzeszających Ukraińców przed i w czasie wojny, ukraińskiej inteligencji, organizacji młodzieżowych. Znajdują się tu także informacje o dokumentach dotyczących Kościoła prawosławnego, Kościoła greckokatolickiego (duchowieństwa), ale również osób utrzymujących kontakty z Ukraińcami poza granicami kraju. Wiele jednostek archiwalnych bezpośrednio odnosi się do spraw podziemia zbrojnego (UPA) i siatki OUN-B. Zawierają one charakterystyki działaczy OUN, poszczególnych pododdziałów czy grup konspiracyjnych, rozpracowania okręgów OUN w tzw. Zakerzońskim Kraju, rozpracowania Okręgu VI UPA „Sian”, schematy ze strukturą organizacyjną OUN i UPA, spisy członków UPA, wykazy osób deportowanych z ZSRR do Polski (w tym członków UPA), ale także materiały dotyczące współpracy władz polskich z władzami CSR w zakresie zwalczania UPA – przekazywanie zatrzymanych członków UPA, nielegalne przekraczanie granicy. Wiele dokumentów prokuratorskich i sądowych dotyczy nielegalnego posiadania broni, pomocy dla UPA, wreszcie domniemanej przynależności do Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Katalog obejmuje ponadto materiały związane z akcją „Wisła” – jej aspektem wojskowym i prowadzonymi wysiedleniami, a także działaniami służb specjalnych. Są tu sprawozdania z operacji WP przeciwko UPA, rozkazy specjalne, ale także ukraińskie ulotki i odezwy. Znaczna część archiwaliów ukazuje sytuację po przesiedleniu ludności zamieszkującej południowo-wschodnią Polskę. Trzeba podkreślić, że osoby przesiedlone w czasie akcji „Wisła” zostały poddane wnikliwej i długotrwałej inwigilacji.
 
Prezentowany wykaz jest wynikiem zaawansowanej, ale nieukończonej pracy, która będzie kontynuowana w najbliższych miesiącach.
 
Opracowanie:
 
Tomasz Balcerzak, Dorota Bodek, Janusz Borowiec, Anna Chmielewska-Metka, Anna Dziedzic, Lech Graduszewski, Ewa Jankowska, Małgorzata Juraszek, Andrzej Karasiewicz, Anna Kopiec, Hubert Krężołek, Justyna Laska, Anna Madziarska, Łukasz Rakoczy, Jacek Romanek, Bartosz Rybak, Marcin Ryl, Magdalena Semczyszyn, Agnieszka Witosław.
 
Wstęp: Marcin Majewski

Redakcja:

Wanda Chudzik, Joanna Karbarz-Wilińska, Marcin Majewski. 

 
Wykaz skrótów:
 
ACz – Armia Czerwona
AK – Armia Krajowa
art. – artykuł
b. – były
BCh – Bataliony Chłopskie
BP – Biuro Polityczne
BSB – (ukr.) bojówki Służby Bezpieczeństwa
BUiAD – Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
c. – córka
COP – Centralny Obóz Pracy
CSR – Czechosłowacka Republika
CSRS – Czechosłowacka Socjalistyczna Republika
d-ca – dowódca
Dep. - departament
dot. – dotyczący
gab. min. – gabinet ministra
gen. – generał
GO – Grupa Operacyjna
GZI – Główny Zarząd Informacji
inf. – informacyjny
IPN – Instytut Pamięci Narodowej
KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
KC – Komitet Centralny
KdsBP – Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego
KGMO – Komenda Główna Milicji Obywatelskiej
KKWP – Kodeks Karny Wojska Polskiego
KL – (niem.) obóz koncentracyjny
KP – komitet powiatowy
KPMO – Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej
krypt. – kryptonim
KW – komitet wojewódzki
KWMO – Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
mf – mikrofilm
MGB – (ros.) Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego
MO – Milicja Obywatelska
MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MWD – (ros.) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
NKWD – (ros.) Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych
NSDAP – (niem.)
NSZ – Narodowe Siły Zbrojne
OBUiAD – Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
OK – okręg
OK – Okręgowa Komisja
OKBZpNP – Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
OUN – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
OUN-B – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – Stepana Bandery
OZI – osobowe źródło informacji
PAN – Polska Armia Narodowa
PDdsBP – Powiatowa Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego
PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne
płk – pułkownik
pow. – powiat
PPR – Polska Partia Robotnicza
ps. – pseudonim
PUBP – Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego
PUdsBP – Powiatowy Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
ref. – referat
RFN – Republika Federalna Niemiec
RO – rejonowy oddział
RO – rozpracowanie obiektowe
RP – Rzeczpospolita
RUSW – Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych
s. – syn
SB – (ukr.) Służba Bezpieczeństwa
SB – Służba Bezpieczeństwa
SD – (niem.) Służba Bezpieczeństwa
sł. p.(?) – (ukr.) świętej pamięci
SO – sprawa obiektowa
SOR – sprawa operacyjnego rozpracowania
SS – (niem.) Sztafety Szturmowe
TW – tajny współpracownik
UB – Urząd Bezpieczeństwa
UBP - Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
UCK – Ukraiński Centralny Komitet
UDK – (ukr.) Ukraiński Komitet Pomocy
UHWR – (ukr.) Ukraińska Główna Rada Wyzwoleńcza
UNO – (ukr.) Ukraińskie Towarzystwo Ludowe
UPA – Ukraińska Powstańcza Armia
URL, UNR – Ukraińska Republika Ludowa
USA – (ang.) Stany Zjednoczone Ameryki
USRR, URSR – Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka
UTSK – Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
WB, WzB – walka z bandytyzmem
WBW – wojska bezpieczeństwa wewnętrznego
WiN – Wolność i Niezawisłość
woj. – województwo
WOP – Wojska Ochrony Pogranicza
WP – Wojsko Polskie
WPR – Wojskowa Prokuratura Rejonowa
WPW KWMO -
WSR – Wojskowy Sąd Rejonowy
WUBP – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
WUdsBP – Wojewódzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego
WUSW – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
wydz. – wydział
zam. – zamieszkały
ZCz – (ukr.) Zagraniczne Oddziały
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZWZ – Związek Walki Zbrojnej


Katalog materiałów archiwalnych

Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku

Archiwum Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy

Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku

Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

Archiwum Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach

Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie

Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie

Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

 Poniżej przedstawiamy zasób archiwalny IPN WarszawaNazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1572/362

Dawna sygnatura

MBP 362, 14/1, 17 IX/14 t. 1

Tytuł teczki

Raporty dekadowe Szefa WUBP w Rzeszowie 1945 r. Raport dekadowy Referatu Inf. gab. Min. na podstawie raportów WUBP Rzeszów 1946 r. Raporty Miesięczne Szefa WUBP w Rzeszowie 1947 r. Raporty Miesięczne Szefa WUBP w Rzeszowie o pracy aparatu bezp. na wsi 194

Opis zawartości

Zwalczanie m.in. podziemia ukraińskiego, przesiedlenia ludności ukraińskiej na teren ZSRR i w inne rejony kraju

Daty skrajne

1945-1949

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP Departament Śledczy Wydział III

Sygnatura

IPN BU 01006/19

Dawna sygnatura

19

Tytuł teczki

Sprawozdania z działalności Wydziału Śledczego WUBP w Rzeszowie i Referatów Śledczych PUBP w województwie Rzeszowskim

Opis zawartości

Sprawozdania z działalności Wydziału Śledczego WUBP w Rzeszowie i Referatów Śledczych PUBP w woj. rzeszowskim dotyczące m.in. działaczy organizacji ukraińskich

Daty skrajne

1948

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1572/492

Dawna sygnatura

MBP 492, 17/IX/179/2

Tytuł teczki

Ukraińskie polityczne podziemie - operacja R przygotowania. Informacje i zestawienia KBW

Opis zawartości

Ukraińskie polityczne podziemie - operacja R; zwalczanie ukraińskiego podziemia, plany współpracy między ZSRR, CRS i Polską

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1572/77

Dawna sygnatura

MBP 77

Tytuł teczki

Rozkazy specjalne Ministra nr 2 z 1947 r.

Opis zawartości

Rozkazy specjalne Ministra nr 2 z 1947 r., m.in. zawierający podziękowanie dla Dywizji Operacyjnej KBW oraz pochwały dla jej dowództwa za udział w akcji likwidacyjnej oddziałów UPA na terenach pow. sanockiego, leskiego i części przemyskiego

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1572/457

Dawna sygnatura

MBP 457.65/5d, 17/IX/65/5

Tytuł teczki

Podziemie polityczne i kryminalne w Polsce

Opis zawartości

Podziemie polityczne i kryminalne w Polsce, ogólna ocena, m.in. dotycząca terenów pooperacyjnych GO Wisła i nastrojów wśród ludności ukraińskiej nieprzesiedlonej w ramach operacji

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1572/556

Dawna sygnatura

MBP 556, 1199/33, 41/462

Tytuł teczki

Biuletyny informacyjne nr 1-22 z 1947 r.

Opis zawartości

Biuletyny informacyjne nr 1-22 z 1947 r., m.in. informacje na temat działalności UPA

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1558/53

Dawna sygnatura

MBP 53

Tytuł teczki

Opracowanie na temat ukraińskiego nacjonalizmu (OUN)

Opis zawartości

Ukraiński nacjonalizm; działalność OUN i innych organizacji ukraińskich przed 1939 r.; charakterystyki osób narodowości ukraińskiej współpracujących z Niemcami; wykaz Ukraińców wyznaczonych przez AK do likwidacji

Daty skrajne

 

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1558/52

Dawna sygnatura

MBP 58

Tytuł teczki

Historia OUN z załącznikami

Opis zawartości

Działalność OUN przed 1939 r. oraz w trakcie okupacji niemieckiej

Daty skrajne

 

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 0189/141

Dawna sygnatura

141

Tytuł teczki

UPA okręg III

Opis zawartości

Alfabetyczny wykaz członków SB OUN Okręgu III-go, wykaz członków UPA Taktycznego Odcinka krypt. Daniliw, UPA i SB na terenie III okręgu OUN, schemat organizacji Oficerskiej Szkoły UPA Ołeni (1944 r.)

Daty skrajne

1944- 1978

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KWMO w Olsztynie

Sygnatura

IPN BU 0182/27

Dawna sygnatura

27

Tytuł teczki

Banda UPA

Opis zawartości

Charakterystyka nr 27 dotycząca oddziału UPA pod dowództwem Mylnyczuka (vel Mielniczuk) Władysława ps. Jaśmin; kwestionariusze osobowe członków; pow. Mrągowo

Daty skrajne

1979

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KWMO w Olsztynie

Sygnatura

IPN BU 0182/34

Dawna sygnatura

 

Tytuł teczki

Grupa UPA Nieczaja

Opis zawartości

Charakterystyka nr 35 dotycząca 5 członków oddziału UPA pod dowództwem Grzegorza Harsyma ps. Nieczaj; woj. olsztyńskie w latach 1947-1948

Daty skrajne

1979

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

WUSW w Olsztynie

Sygnatura

IPN BU 0182/61

Dawna sygnatura

198

Tytuł teczki

Charakterystyka nr. 62 dot. czł. UPA Pryrwy po 1947 r.

Opis zawartości

Charakterystyka nr 62 dotycząca członków oddziału UPA pod dowództwem Eugeniusza Sztendery ps. Pryrwa; woj. olsztyńskie

Daty skrajne

1980

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 00495/1448

Dawna sygnatura

433/92

Tytuł teczki

Nacjonalistyczne organizacje ukraińskie w Polsce - wybrane problemy

Opis zawartości

Nacjonalistyczne organizacje ukraińskie w Polsce. Wybrane problemy, wyd. Dep. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW autor: B. Owczarek, J. Penar

Daty skrajne

1979

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KGMO

Sygnatura

IPN BU 1550/1852

Dawna sygnatura

35/1852

Tytuł teczki

b.d.

Opis zawartości

Odezwy i zarządzenia władz wojewódzkich i powiatowych (Lublin, Rzeszów) m.in. do ludności ukraińskiej

Daty skrajne

1945

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KGMO w Gdańsku

Sygnatura

IPN BU 0175/118

Dawna sygnatura

brak

Tytuł teczki

Kwestionariusze osobowe dot. członków OUN i UPA działających na terenach b. powiatów Hrubieszów i Tomaszów Lub.

Opis zawartości

Kwestionariusze osobowe dotyczące członków OUN i UPA działających na terenach b. pow. Hrubieszów i Tomaszów Lubelski

Daty skrajne

1974

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KWMO w Olsztynie

Sygnatura

IPN BU 0182/50

Dawna sygnatura

p. 52/35, p. 61/79, charakterystyka nr 52

Tytuł teczki

Banda UPA Tuczy

Opis zawartości

Charakterystyka i kwestionariusze członków oddziału UPA pod dowództwem Michała Semaszyna (vel Semarzyna) ps. Tucza; woj. olsztyńskie w 1947 r.

Daty skrajne

1979

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KBW

Sygnatura

IPN BU 578/656

Dawna sygnatura

1580/75, 663, 298/30

Tytuł teczki

Sprawozdanie z działalności Brygady operacyjnej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Lubaczów

Opis zawartości

Sprawozdanie z działalności Brygady operacyjnej KBW Lubaczów; sytuacja w rejonie działań, działania zbrojne, informacje o sotniach UPA

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 0397/479

Dawna sygnatura

Opracowanie nr 637

Tytuł teczki

Struktura OUN UPA w Polsce

Opis zawartości

Struktura OUN UPA w Polsce; wykresy i zestawienia

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 0397/395

Dawna sygnatura

opr. 529

Tytuł teczki

Organa wywiadowcze w walce z ukraińskim podziemiem nacjonalistycznym w latach 1944-1947.

Opis zawartości

Organa wywiadowcze w walce z ukraińskim podziemiem nacjonalistycznym w latach 1944-1947; kopia opracowania Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego autorstwa P. J. Ochocińskiego, Warszawa 1973

Daty skrajne

1973

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KGMO

Sygnatura

IPN BU 1550/926

Dawna sygnatura

1185/102

Tytuł teczki

Ulotki antypaństwowe przesłane przez WPW KWMO Lublin 1945-1947

Opis zawartości

Ulotki antypaństwowe przesłane przez WPW KWMO Lublin 1945-1947; m.in. wytworzone przez polskie i ukraińskie organizacje podziemne w latach 1944-1947 na terenie Lubelszczyzny

Daty skrajne

1944-1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 0297/44

Dawna sygnatura

OPRACOWANIE 75

Tytuł teczki

Fotokopie dot. OUN-UPA. Struktura powstania OUN

Opis zawartości

Opracowanie oraz fotokopie dokumentów dotyczących działalności OUN-UPA w latach 1944-1947; struktura powstania OUN

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KBW

Sygnatura

IPN BU 578/465

Dawna sygnatura

1580/75, 462, 118/29

Tytuł teczki

Sprawozdania miesięczne z działalności operacyjnej KBW. Opisy przeprowadzonej operacji przeciwko bandom UPA. Wykazy działalności band, oraz straty wyrządzone ich działalnością

Opis zawartości

Sprawozdania miesięczne z działalności operacyjnej KBW; opisy przeprowadzonej operacji przeciwko UPA

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KBW

Sygnatura

IPN BU 578/293

Dawna sygnatura

1580/75, 295, 42/198

Tytuł teczki

Materiały zwiadowcze WBW - Lublin

Opis zawartości

Materiały zwiadowcze WBW - Lublin

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KBW

Sygnatura

IPN BU 578/655

Dawna sygnatura

1580/75, 662, 298/29

Tytuł teczki

Materiały operacyjne Grupy Operacyjnej KBW Lubaczów

Opis zawartości

Materiały operacyjne GO KBW Lubaczów, sytuacja społeczno-polityczna wśród ludności polskiej i ukraińskiej

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KBW

Sygnatura

IPN BU 578/1444

Dawna sygnatura

1461, 380/17

Tytuł teczki

Załącznik do sprawozdania z działalności GO KBW Lubaczów

Opis zawartości

Załącznik do sprawozdania z działalności GO KBW Lubaczów; mapy i schematy obejmujące teren działania GO z zaznaczoną działalnością Grupy oraz dzialalnością sotni UPA

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KBW

Sygnatura

IPN BU 578/660

Dawna sygnatura

667, 298/34

Tytuł teczki

Sprawozdania z działalności 1 Dywizji KBW przeciwko bandom UPA

Opis zawartości

Sprawozdania z działalności 1 Dywizji KBW przeciwko UPA

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KBW

Sygnatura

IPN BU 578/614

Dawna sygnatura

621, 118/178

Tytuł teczki

Teczka nr 165 Dokumenty operacji R-2 Lubaczów

Opis zawartości

Dokumenty operacji R-2 Lubaczów; rozkazy, informacje dotyczące m.in. działalności UPA

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KBW

Sygnatura

IPN BU 578/634

Dawna sygnatura

118/27, 641

Tytuł teczki

Sprawozdania różne

Opis zawartości

Sprawozdania miesięczne Oddziału Operacyjnego, Organizacyjnego, Łączności, m.in. o działalności operacyjnej Wisła dotyczące walki z oddziałami ukraińskimi na terenie Lubelszczyzny; wykazy i sprawozdania o wypadkach nadzwyczajnych

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KBW

Sygnatura

IPNBU 578/459

Dawna sygnatura

466, 118/18

Tytuł teczki

Plany likwidacji band

Opis zawartości

Rozkazy operacyjne GO Wisła; wytyczne do walki UPA

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KWMO w Olsztynie

Sygnatura

IPN BU 0182/48

Dawna sygnatura

opracowanie nr 49

Tytuł teczki

OUN-UPA - Braniewo

Opis zawartości

Charakterystyka z 1979 r. dotycząca działalności OUN na terenie pow. Braniewo w 1947 r.

Daty skrajne

1979

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KBW

Sygnatura

IPN BU 578/606

Dawna sygnatura

613, 118/65

Tytuł teczki

Zestawienia wyników działalnosci operacyjnych WBW Rzeszów. Zestawienia wyników dzialalności operacyjnej WBW Gdańsk

Opis zawartości

Zestawienia wyników działalności operacyjnych WBW Rzeszów i dzialalności operacyjnej WBW Gdańsk; karty ewidencyjne z przeprowadzonych operacji; opisy dzałalności operacyjnej przeciwko UPA

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 01006/22

Dawna sygnatura

22

Tytuł teczki

Sprawozdania z działalności Wydziału Śledczego WUBP w Rzeszowie i Referatów Śledczych PUBP w województwie rzeszowskim

Opis zawartości

Sprawozdania z działalności Wydziału Śledczego WUBP w Rzeszowie i Referatów Śledczych PUBP w woj. rzeszowskim; zestawienia statystyczne dotyczące śledztw prowadzonych przeciwko członkom podziemnych organizacji polskich i ukraińskich

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MSW

Sygnatura

IPN BU 0297/49

Dawna sygnatura

Opracowanie 81

Tytuł teczki

Wzburzony San

Opis zawartości

Wzburzony San; powieść fabularna autorstwa Władysława Szelągowskiego dotycząca walk z ukraińskim podziemiem w latach 1944-1947

Daty skrajne

b.d.

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 0296/20

Dawna sygnatura

2/KS/116 24/3/11

Tytuł teczki

Przesiedleni w ramach Akcji Wisła do woj. olsztyńskiego. Prośby i podania do władz o pozwolenie powrotu do poprzednich miejsc zamieszkania w woj. rzeszowskim. Korespondencja między urzędami, zaświadczenia

Opis zawartości

Przesiedleni w ramach akcji Wisła do woj. olsztyńskiego; podania o zgodę na powrót do poprzedniego miejsca zamieszkania oraz korespondencja urzędowa

Daty skrajne

1947-1948

Uwagi

t.1

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 0296/20

Dawna sygnatura

2/KS/117 24/3/6,15

Tytuł teczki

Przesiedleni w ramach Akcji Wisła do woj. szczecińskiego. Prośby i podania do władz o pozwolenie powrotu do poprzednich miejsc zamieszkania w woj. rzeszowskim. Korespondencja między urzędami, zaświadczenia

Opis zawartości

Przesiedleni w ramach akcji Wisła do woj. szczecińskiego; podania o zgodę na powrót do poprzedniego miejsca zamieszkania oraz korespondencja urzędowa

Daty skrajne

1948

Uwagi

t.2

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 0296/24

Dawna sygnatura

2/KS/127 24/2/11 t.1, 3; 24/3/11

Tytuł teczki

Wykazy osób przesiedlonych w ramach Akcji W z woj. rzeszowskiego i lubelskiego do województwa olsztyńskiego w 1947 r. nadesłane z WUBP w Olsztynie

Opis zawartości

Wykazy osób przesiedlonych w ramach akcji Wisła z woj. rzeszowskiego i lubelskiego do woj. olsztyńskiego w 1947 r. nadesłane z WUBP w Olsztynie; korespondencja dotycząca członków PPR, którzy mają być wyłączeni z akcji przesiedleńczej

Daty skrajne

1947

Uwagi

t.1, 2

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 0296/23

Dawna sygnatura

2/KS/125 24/2/6, 2/KS/126 24/2/15

Tytuł teczki

Karty ewidencyjne osób przesiedlonych w ramach Akcji Wisła z woj. rzeszowskiego do pow. kołobrzeskiego w l. 1945 - 1947 nadesłane z WUBP w Szczecinie

Opis zawartości

Karty ewidencyjne osób przesiedlonych w ramach akcji Wisła z woj. rzeszowskiego do pow. kołobrzeskiego w latach 1945-1947 nadesłane z WUBP w Szczecinie

Daty skrajne

1947

Uwagi

t 1, t. 2-,ok. 400 kart

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 0296/25

Dawna sygnatura

2/KS/129 24/2/11 t.2

Tytuł teczki

Wykazy osób przesiedlonych w ramach Akcji Wisła z województw rzeszowskiego i lubelskiego do woj. olsztyńskiego przesłane z WUBP w Olsztynie

Opis zawartości

Wykazy osób przesiedlonych w ramach akcji Wisła z woj. rzeszowskiego i lubelskiego do woj. olsztyńskiego przesłane z WUBP w Olsztynie, z wyszczególnieniem wieku, stopnia pokrewieństwa miejsc skąd i dokąd przesiedlono

Daty skrajne

1947

Uwagi

t. 1, ok. 350 kart

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 0296/25

Dawna sygnatura

2/KS/130 24/2/11

Tytuł teczki

Spis osób przesiedlonych z województwa rzeszowskiego w ramach Akcji Wisła na teren pow. Bartoszyce woj. olsztyńskie

Opis zawartości

Wykazy osób przesiedlonych z woj. rzeszowskiego w ramach akcji Wisła na teren pow. Bartoszyce woj. olsztyńskie, z wyszczególnieniem nazwiska, ilości osób w rodzinie

Daty skrajne

1947

Uwagi

t. 2, ok. 350 kart

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 0296/25

Dawna sygnatura

2/KS/131 24/2 24/2/15 t.2 24/2/19

Tytuł teczki

Wykazy osób przesiedlonych w ramach Akcji W z województw rzeszowskiego i lubelskiego do woj. poznańskiego w 1947 r., nadesłane przez WUBP w Poznaniu

Opis zawartości

Wykazy osób przesiedlonych w ramach akcji Wisła z woj. rzeszowskiego i lubelskiego do woj. poznańskiego w 1947 r., nadesłane przez WUBP w Poznaniu, z wyszczególnieniem nazwiska, członków rodziny, stopniem pokrewieństwa, miejsc skąd i dokąd przesiedlono

Daty skrajne

1947

Uwagi

t. 3 ok. 400 kart

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 0296/26

Dawna sygnatura

2/KS/132 24/2/15, t.2

Tytuł teczki

Wykazy osób przesiedlonych w ramach Akcji W z województw rzeszowskiego i lubelskiego do woj. szczecińskiego w 1947 r. nadesłane przez WUBP w Szczecinie

Opis zawartości

Wykazy osób przesiedlonych w ramach akcji Wisła z woj. rzeszowskiego i lubelskiego do woj. szczecińskiego w 1947 r. nadesłane przez WUBP w Szczecinie, z wyszczególnieniem nazwiska, członków rodziny, datą urodzenia, imionami rodziców, stopniem pokrewieństw

Daty skrajne

1947

Uwagi

t. 1, ok. 150 kart

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 0296/26

Dawna sygnatura

2/KS/133 24/2/15, t.3

Tytuł teczki

Wykazy osób przesiedlonych w ramach Akcji W z województwa rzeszowskiego do szczecińskiego w 1947 r. nadesłane przez WUBP w Szczecinie

Opis zawartości

Wykazy osób przesiedlonych w ramach akcji Wisła z woj. rzeszowskiego do szczecińskiego w 1947 r. nadesłane przez WUBP w Szczecinie, z wyszczególnieniem nazwiska, członków rodziny, wiekiem oraz miejscem osiedlenia

Daty skrajne

1947

Uwagi

t. 2, ok. 150 kart

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 0296/26

Dawna sygnatura

2/KS/134 24/2 24/3/6

Tytuł teczki

Wykazy osób przesiedlonych w ramach Akcji W głównie z pow. przemyskiego do województwa szczecińskiego w 1947 r. nadesłane przez WUBP w Szczecinie. Sprawozdanie z przebiegu wysiedlania ludności w woj. krakowskim

Opis zawartości

Wykazy osób przesiedlonych w ramach akcji Wisła głównie z pow. Przemyśl do woj. szczecińskiego w 1947 r. nadesłane przez WUBP w Szczecinie, z wyszczególnieniem nazwiska, członków rodziny, wiekiem oraz miejscem skąd i dokąd przesiedlono, sprawozdanie z prz

Daty skrajne

1947

Uwagi

t. 3, ok. 380 kart

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 0296/19

Dawna sygnatura

2/KS/112 24/3/18

Tytuł teczki

Przesiedleni w ramach Akcji W do woj. wrocławskiego. Prośby i podania do władz o pozwolenie powrotu do poprzednich miejsc zamieszkania. Korespondencja między urzędami, zaświadczenia

Opis zawartości

Przesiedleni w ramach akcji Wisła do woj. wrocławskiego; prośby i podania do władz o pozwolenie powrotu do poprzednich miejsc zamieszkania; korespondencja między urzędami, zaświadczenia

Daty skrajne

1947

Uwagi

t. 1 -ok. 150 kart, t. 2

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 0296/19

Dawna sygnatura

2/KS/114 24/3/13

Tytuł teczki

Przesiedleni w ramach Akcji Wisła do woj. gdańskiego. Prośby i podania do władz o pozwolenie powrotu do poprzednich miejsc zamieszkania w woj. lubelskim i rzeszowskim i w inne rejony kraju. Korespondencja między urzędami, zaświadczenia

Opis zawartości

Przesiedleni w ramach akcji Wisła do woj. gdańskiego; prośby i podania do władz o pozwolenie powrotu do poprzednich miejsc zamieszkania w woj. lubelskim i rzeszowskim i w inne rejony kraju. Korespondencja między urzędami, zaświadczenia

Daty skrajne

1947

Uwagi

t. 3 ok. 400 kart

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 0296/19

Dawna sygnatura

2/KS/115 24/3/2

Tytuł teczki

Przesiedleni w ramach Akcji Wisła do woj.. poznańskiego. Prośby i podania do władz o pozwolenie powrotu do poprzednich miejsc zamieszkania w woj. krakowskim , lubelskim i rzeszowskim. Korespondencja między urzędami, zaświadczenia

Opis zawartości

Przesiedleni w ramach akcji Wisła do woj. poznańskiego; prośby i podania do władz o pozwolenie powrotu do poprzednich miejsc zamieszkania w woj. krakowskim, lubelskim i rzeszowskim; korespondencja między urzędami, zaświadczenia

Daty skrajne

1947

Uwagi

t. 4

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KBW

Sygnatura

IPN BU 578/667

Dawna sygnatura

1580/75, 674, 298/41

Tytuł teczki

Sprawozdania z działalności GO Lubaczów-Sanok, Lubaczów-Gorlice, podgrupy Lubaczów , GO M, GO M-2, GO Ostrołęka, GO H za wrzesień - listopad 1947 r.

Opis zawartości

Sprawozdania z działalności GO Lubaczów-Sanok, Lubaczów-Gorlice, podgrupy Lubaczów , GO M, GO M-2, GO Ostrołęka, GO H za wrzesień - listopad 1947 r.; m.in. dotyczące sytuacji ludności cywilnej oraz działań operacyjnych wobec podziemia zbrojnego polskiego

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KBW

Sygnatura

IPN BU 578/661

Dawna sygnatura

1580/75, 668 298/35

Tytuł teczki

Sprawozdania z działalności operacyjnej podgrupy Sanok-Gorlice p-ko bandom UPA

Opis zawartości

Sprawozdania z działalności operacyjnej podgrupy Sanok-Gorlice przeciwko UPA

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KBW

Sygnatura

IPN BU 578/500

Dawna sygnatura

1580/75, 507, 118/64

Tytuł teczki

Korespondencja różna z WBW - Rzeszów

Opis zawartości

Korespondencja operacyjna podgrupy operacyjnej Gorlice-Sanok; schematy operacyjne; karty wyróżnionych żołnierzy podczas operacji; rozkazy bojowo-operacyjne; sprawozdania z działalności operacyjnej w okresie wyborów; protokoły zniszczonych map

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KBW

Sygnatura

IPN BU 578/473

Dawna sygnatura

1580/75 480, 118/36

Tytuł teczki

Sprawozdania miesięczne Oddziału Wywiadu

Opis zawartości

Sprawozdania miesięczne Oddziału Wywiadu KBW; zestawienie posiadanych przez KBW materiałów m.in. o Dywizji SS Galizien

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

KBW

Sygnatura

IPN BU 578/3336

Dawna sygnatura

1580/75 3352, 381/11

Tytuł teczki

Rozkazy dzienne podgrupy operacyjnej Sanok-Gorlice

Opis zawartości

Rozkazy dzienne podgrupy operacyjnej Sanok-Gorlice

Daty skrajne

1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/1

Dawna sygnatura

Depozyt nr 1298 poz. 1; 3936, 4417, 4419, 1314, IX, N BU OUN IX/1

Tytuł teczki

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: wykres struktury OUN na świecie, Wywiad anglo-amerykański sieć banderowska oraz Schemat ukraińskich nacjonalistycznych ośrodków za granicą

Opis zawartości

OUN. Depozyt Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz: wykres struktury OUN na świecie, Wywiad anglo-amerykański sieć banderowska oraz Schemat ukraińskich nacjonalistycznych ośrodków za granicą

Daty skrajne

1948-1962

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/2

Dawna sygnatura

4415, 4416, 5164, 5162, IX/2, IPN BU OUN IX/2

Tytuł teczki

OUN. Okręg I Nadrejon Werchowyna i Chołodnyj Jar oraz Okręg II krypt. Baturyn: schematy organizacyjne kontaktów, schematy organizacyjno-terenowe struktury OUN UPA Zakierzoński Kraj, Sian oraz okręgu UMWR Hrubieszów

Opis zawartości

OUN. Okręg I Nadrejon Werchowyna i Chołodnyj Jar oraz Okręg II krypt. Baturyn: schematy organizacyjne kontaktów, organizacyjno-terenowe struktury OUN UPA Zakerzoński Kraj, Sian

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/3

Dawna sygnatura

4333, IX/3, IPN BU OUN IX/3

Tytuł teczki

OUN. Główny Prowid: Deklaracja OUN po zakończeniu II wojny światowej w Europie (w języku ukraińskim i czechosłowackim)

Opis zawartości

OUN. Główny Prowid: Deklaracja OUN po zakończeniu II wojny światowej w Europie

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

m.in.. j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/4

Dawna sygnatura

4212, 4214, IX/4, IPN BU OUN IX/4

Tytuł teczki

OUN. Krajowy Prowid Zakerzoński Kraj : list otwarty Ukraińców Do całego świata cywilizowanego; broszury: Głód na Ukrainie i jego przyczyny, Czy bomba atomowa uratuje Anglię?, Krwawym szlakiem stalinowskiej demokracji, Szewczenko Zenon ,Stosunki polsko-ukr

Opis zawartości

OUN. Krajowy Prowid Zakerzoński Kraj: list otwarty Ukraińców Do całego świata cywilizowanego; broszury: Głód na Ukrainie i jego przyczyny, Czy bomba atomowa uratuje Anglię?, Krwawym szlakiem stalinowskiej demokracji, Szewczenko Zenon, Stosunki polsko-ukr

Daty skrajne

1945-1947

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/5

Dawna sygnatura

IPN BU OUN IX/5, 3921, IX/5

Tytuł teczki

OUN. Poczta Prowidu OUN przeniesiona z Ukrainy do Polski (Zakierzoński Kraj). Sprawozdania, odezwy

Opis zawartości

OUN. Poczta Prowidu OUN przeniesiona z Ukrainy do Polski (Zakerzoński Kraj); sprawozdania, odezwy

Daty skrajne

1947-1950

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/6

Dawna sygnatura

IX/6, IPN BU OUN IX/6

Tytuł teczki

OUN. Krajowy Prowid Zakierzoński Kraj: stosunki społeczno-polityczne, propaganda antyradziecka i antywysiedleńcza - odezwa.

Opis zawartości

OUN. Krajowy Prowid Zakerzoński Kraj: stosunki społeczno-polityczne, propaganda antyradziecka i antywysiedleńcza - odezwa

Daty skrajne

1944

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/7

Dawna sygnatura

3925, IX/7, IPN BU OUN IX/7

Tytuł teczki

OUN. Prowid Ukraina: poczta Centralnego Prowidu OUN z Prowidem OUN na Ukrainie (przeniesiona przez bojówkę Burłaki)

Opis zawartości

OUN. Prowid Ukraina: poczta Centralnego Prowidu OUN do Prowidu OUN na Ukrainie (przeniesiona przez bojówkę Burłaki)

Daty skrajne

1950

Uwagi

 

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/8

Dawna sygnatura

3924, IX/8, IPN BU OUN IX/8

Tytuł teczki

OUN. Korespondencja z Prowidem OUN w Polsce i na Ukrainie.

Opis zawartości

OUN. Korespondencja z Prowidem OUN w Polsce i na Ukrainie

Daty skrajne

1951-1953

Uwagi

j. ukraiński

Nazwa jednostki

BUiAD

Aktotwórca

MBP

Sygnatura

IPN BU 1554/9

Dawna sygnatura

4341, IX/9, IPN BU OUN IX/9

Tytuł teczki

OUN. Krajowy Prowid Zakierzoński Kraj: wyjątki z księgi kasowej prowadzonej przez Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz

Opis zawartości

OUN. Krajowy Prowid Zakerzoński Kraj: wyjątki z księgi kasowej prowadzonej przez Piotra Fedoriwa ps. Dalnycz

Daty skrajne

1946-1947

Uwagi

 


Czesc 2