1920, listopad - Spis jeńców bolszewickich zmarłych w obozie w Tucholi w okresie od 30 sierpnia do 15 listopada 1920 r, i pochowanych w zbiorowych mogiłach na przyobozowym cmentarzu.
kop. masz.:APB, UWPom, t.24 356, k. 28-33
W grobie nr 1


 1. Wasiel Radowiłów
 2. Piotr Kyrkin
 3. Wasiel połupow
 4. Jakow Stawicz
 5. Nikita Szmirgisa
 6. Iwan Chomakow
 7. Andrzej Waselow
 8. Iwan Aleszczanow
 9. Iger Ciepłow
 10. Wasiel Gawwołow
 11. Semen Szczepanow
 12. Iwan Aksenow
 13. Iwan KuĽmin
 14. Wasiel Zimen
 15. Torfiej Jałowka
 16. Teodor Cykmanow
 17. Andrzej Zajcow
 18. Wasiel Sałomenkow
 19. Anatol Szkrabin
 20. Michał Tołsiakow
 21. Wiktor Skorochodom
 22. Iwan Makarow
 23. Platon Miosion
 24. Petro Abrazkow
 25. Kuzma Surowcow

Pogrzebani od dnia 30 VIII do dnia 16 IX 1920


 

W grobie nr 2

 

 1. Iwan Sułtanow
 2. Paweł Zebendiew
 3. Demitro Matoczew
 4. Mikołaj Bolajew
 5. Michał Gurbunow
 6. Neier Reichman
 7. Stefan Koszkarew
 8. Wasiel Zoryn
 9. Ewchejniew Surdumow
 10. Iwan Ojkotkow
 11. KuĽma Kabanow
 12. Nikołaj Kononor
 13. Iwan Kapiłow
 14. Michał Prokojenko
 15. Sergej Kalistrator
 16. Iwan Pymonienkow
 17. Jakow Zarmanowicz
 18. Marjan Mironow
 19. Emilian Paszczyn
 20. Aleksander Marakow
 21. paweł Jermołojew
 22. Konstantyn Antypo
 23. Paweł Kobakozow
 24. Gerazins Iili
 25. Wasiel Chyłow
pogrzebani od dnia 16 IX do dnia 19 IX 1920 r

W grobie nr 3

 1.      Aleksander Duryagin
2.      Jegor Szarapow
3.      Nikołaj Szumiołow
4.      Jan Nowicki
5.      Inhadiej Andrejkow
6.      Iwan Makarow
7.      Dymenkij Charyczow
8.      Włodomir Osypow
9.      Iwan Mikoczow
10. Filip Poropow
11. Nikołaj Mazarow
12. Mikołaj Tymofejow
13. Mikołaj Kyzmyn
14. Iłyja Owczynkow
15. Aleksander Olenpoew
16. Iwan Szuszkow
17. Wasiel Morozow
18. Archyp Karnaczuba
 
pogrzebani od dnia 19 IX do dnia 21 IX 1920 r
W grobie nr 4
 
1.      Andrzej Sadniew
2.      Andrzej Samochyn
3.      Osyp Szeslakow
4.      Stefan Plimeszczow
5.      Kfis Zakyrow
6.      Mikołaj Mironow
7.      Słychan Szpiłowaj
8.      Dymytry Nieftodorow
9.      Iwan Buslakow
10.  Anton Bołatanis
11. Aleksander Ansrogin
12. Paweł Siemonow
13. Saletrian Nigomadzanow
14.Aleksander Krugłow
15. Iwan Smyrnow
pogrzebani od dnia 21 IX do dnia  23 IX 1920 rW grobie nr 5
1.      Andrzej Bykow
2.      Filip Zeplikow
3.      Iwan Chochłow
4.      Siergin Zagin
5.      Teodor Budkowskij
6.      Hrihor Dziszenko
7.      Piotr Prokopenko
8.      Jakow Marlymienko
9.      Hrihor Sukianianka
10. Wasiel  Aktanajew
11. Jukian Pynis
12. Grzegorz Frofimow
13. Wasiely Szepurew
14. Aleksander Stepanienko
15. Syrgij
16. Iwan Bromika
17. Wasiel Nikulin
18. Morec Akermin
19. Piotr Mankowski
20. Wasiel Smolnikow
21. Paweł Szmykow
22. Semen Kyrkin
pogrzebani od dnia 23 IX do 27 IX 1920W grobie nr 6
1.      Sawid Wiszkwarow
2.      Nikołaj Niamikow
3.      Grzegorz Jermandiew
4.      Arkadiej Komarow
5.      Zachar Zuryn
6.      Dyman Szerstynow
7.      Michał Mandryczow
8.      Kyrył Pylipow
9.      Iwan Maliwajko
10. Aleksander Kniginski
11. Michał Orstiakow
12. Chosian Bojbykow
13. Wasiel Noskow
14. Dymitrow Michalin
15. Iwan KuĽniecow
16. Georgij Kudrawcow
17. Iwan Pancziglin
18. Andrzej Borisow
19. Józef Połuckij
20. Wilhelm Kutan
21. Aleksiej Bogałow
22. Michał Zabor
23. Demitry Baranow
24. Aleksander Mitrofanow
25. Wasieli Burkow
26. Demitry KuĽmiecow
27. Aleksiej Jażankow
28. Anton Gudawicz
29. Jan Selic
30. Michał kuczyn
31. Wasiel Piskowackij
32. Michał Gołowlew
33. Jefim Minajew
34. Matwiej Gabranow
35. Nikita Morozow
36. Iwan Połonin
37. Georgij Prenałow
38. Aleksander Szabanow
39. Iwan Igoszyn
40. Wasiel Stepanowicz
41. Igor Moczanow
42. Iwan Juniegow
43. Sawielij Kryszkiewicz
44. Wasiel Sołowiejow
45. Michał Muzmiczenko
46. Roman Waselicki
47. Michał Sudakow
48. Konstantyn Sielankow
49. Karol Bombor
50. Andrzej Piesochow
51. Andrzej Romanow
52. Nikołaj Połow
53. Siemeon Adamow
54. Wasiel Bersanow
55. Iwan Koszczenkow
56. iwan Saskow
57. Roman Pańczewski
58. Aleksiej Antypin
59. Tadiej Bielskiej
60. Mahomej Burgalejew
61. Paweł Żurawłow
62. Demitryj Rodow
63. Fiodor Wołkow
64. Michał Gołubiew
65. Piotr Patobyn
66. Prokop Nożynkow
67. Filip Łodygin
68. Aleksiej Derbynow
69. Iwan Toronin
70. Pioter Krajmikow
Pogrzebani od dnia 27 IX do dnia 7 X 1920  
 W grobie nr 7
 1.      Gerhard Warkientyn
2.      Nikołaj Niebajew
3.      Aleksander Smyrnow
4.      Michał Szerokow
5.      Alampi Gołkiak
6.      Stefan Gusin
7.      Aleksiej Krasnow
8.      Teodor Liskow
9.      Piotr Aleksiejew
10. Aleksander Osypow
11. Gregoryj Konowałow
12. Paweł Łożhacow
13. Nikołaj Żudyłow
14. Michał Grygoryjew
15. Aleksander Małwejew
16. Akadiej Usow
17. Piotr Wisksna
18. Aleksiej Andrzejew
19. Kalenik Szabłowski
20. Andrzej Słamiewicz
21. Andrzej Asłaszkin
22. Iwan Kuroszkin
23. Iwan Perepałkin
24. Ihnatij Bryl
Pochowani od dnia 7 X do dnia 9 X 1920 r
W grobie nr 8
 
1.      Iwan Symysarow
2.      Iwan Matuszkow
3.      Iwan Wasielow
4.      Tymfoj Huscynow
5.      Grzegorz Hanoczeńka
6.      Arfeniej Kardakow
7.      Tymofej Suszczewski
8.      Paweł Włorygin
9.      Piotr Mulskiej
10. Toma Pnoniew
11. Michael Żacharow
12. Stanisław Cepła
13. Machmadzian Terminiow
14. Fritz Keller
15. Konstantyn Terebychin
16. Zachar Warapajiew
17. Osyp Malcow
18. Paul Fiszer
19. Aleksiej Żantyński
20. Semen Drozdow
21. Iwan Iwanow
22. Piotr Ciułkowskij
23. Teodor Ogorelkin
24. Józef Szczerbakow
Pogrzebani od dnia 9 X do dnia 12 X b.r.
W grobie nr 9
 
1.      Paweł Karpow
2.      Nikołaj Tefełow
3.      Filip Szytudzianow
4.      Hyja Wabyn
5.      Aleksander Carewskiej
6.      Demytri Tabakow’
7.      Wasiel Kryłow
8.      Samuel Wasielow
9.      Michał Mielnikow
10. Kondrat Romanienko
11. Paweł Grygoriew
12. Władymir Jakuszyn
13. Iwan Nipradyn
14. Sergiej Dubrynin
15. Maksymiljan KuĽmiercow
16. Adolf Olechowicz
17. Mirofan Parszakow
18. Iwan Zacharenko
19. Spierdion Sziszkin
20. Dymitrij Afansajew
21. Arkadej Niedbaje
22. Iwan Paleńcow
23. Aleksiej Zacharew
24. Iwan Wołkow
25. Piotr Chotyłow
26. Aleksiej Nikityn
27. Aleksiej Teskiew
28. Teodor Cebykow
29. Demitrij Charepon
30. Piotr Spyrin
Pogrzebani od dnia 12 X do dnia 16 X b.r.
W grobie nr 10
 
1.      Andrzej Iguszow
2.      Nachanke Szwarz
3.      Patelepiow Bajmałow
4.      Aleksiej Krakutow
5.      Grygorij Sajtow
6.      Iwan Iwanow
7.      Jakow Profimowicz
8.      Wasiel Sokołow
9.      Aleksander Łanzikow
10. Siergiej Lubezniow
11. Aleksander Pankow
12. Iwan Baranow
13. Lawrenty Romanczow
14. Andrzej Konszmyn
15. Sawaty Wachanczow
16. Jakow Ustynow
17. Adam Pirycz
18. Stefan Modianow
19. Paweł Pyłatow
20. Aleksiej Skrypow
21. Bronisław Repiński
22. Samaletyn Sołtanoj
23. Prokop Szuligin
24. Jefim Sapiehow
25. Iwan Iwanow
26. Siergiej Iwanow
27. Aleksiej Sielanko
28. Iwan Szatrow
29. Adolf Klink
30. Michał Iwanow
Pogrzebani od dnia 16 X do dnia 20 X 1920 r
W grobie nr 11
 
1.      Jakow Krojow
2.      Stefan Sawkow
3.      Demitry Mantejow
4.      Władomyr Szytodiakow
5.      Roman Wokujew
6.      Iwan Perofejow
7.      Aleksiej Iwanow
8.      Wasielij Wiekszyn
9.      Ilja Pastuszkow
10. Perchwej Piskonow
11. Iwan  Darabin
12. Akendin Krysiczow
13. Jakow Paradonikow
14. Aron Marholm
15. Sazon Szyropiatkin
16. Zachar Nikołajew
17. Szewelij Proszczytow
18. Iwan Segiejew
19. Iwan Warionow
20. Iwan Grebenikow
21. Nikołaj Smyrnow
22. Borys Kononkow
23. Wasielij Bogrow
24. Prochor Sustow
25. Juda Jelfusan
pogrzebani od dnia 20 X do dnia 22 X 1920 r.
W grobie nr 12
 
1.      Jakow Łapuszkin
2.      Stefan Kostyn
3.      Nikołaj Jerozow
4.      Samuel Dyszmić
5.      Nikołaj Kuzmin
6.      Grygoriej Iwanow
7.      Aleksander Tedin
8.      Kyrił Dokuczajew
9.      Żasielij garbuk
10. Matwiej Amzekin
11. Paweł Jefimow
12. Teodror Pisinkow
13. Nikita Artemow
14. Dawid Suszkow
15. konstantyn Rozgulojew
16. Dawlaczi Muchameczić
17. Wasielij Aleksejew
18. Sawelij Rakczajew
19. Michaił Lukaszyn
20. Piotr Cziczerin
21. Iwan Chwisynko
22. Aleksiej Amszczenko
23. Grygorij Tilimonow
24. Gregor Bulgunow
pogrzebani od dnia 22 X do 25 X 1920 r.
W grobie nr 13
 
1.      Gabriel Atłunow
2.      Wasielij Starodumow
3.      Nikołaj Rakow
4.      Iwan Ogurcow
5.      iwan Hromacki
6.      Demitrij Rekunow
7.      Semion Łukow
8.      Stefan  Ksiondziow
9.      Iwan Pantelejon
10. Chmatow Churija
11. Wasielij Matwejiew
12. Adam Makurewicz
13. Teodor Jermakow
14. Michaił Komarow
15. Teodor Ratszirka
16. Piotr Romanow
17. Nichaił Jewikomenko
18. Mimigali Szigadzinow
19. Aleksiej Taperiszkin
20. Paweł Droszmioew
21. Zachar Ctuwiczkin
22. Teofan Miczuryn
23. Michaił Martynow
24. Paweł Ardaszow
25. Panteliej Bajmałow
26. Iwan Tychonor
27. Paweł Jakemow
28. Ilja Smirnow
29. Konstanty Smirnow
30. Ernt Petrik
31. Mikołaj Sawicki
32. geraj Achmiczyn
pogrzebani od dnia 25 X do dnia 28 X 1920
W grobie nr 14    
1.   Jakow Sczukin
2.  Teodor Birykow
3.  Karin Kamiecow
4.  Wasielij Połubajurin
5.  Iwan Makowczuk
6.  Borys Werszakow
7.  Iwan Kryłow
8.  Aleksander Szugumow
9.  Paweł Markow
10.    Matwiej Artimow
11.    Jefim Głowackij
12.    Piotr Kapiejkin
13.    Andrzej Jelin
14.    Iwan Skoworcow
15.    Jakow Siemionow
16.    Tiodrisław Pawrozow
17.    Aleksiej Mastow
18.    Jakow Gawrikow
19.    Iwan Karolinok
20.    Paweł Ławruchin
21.    Kwima Krajiew
22.    Grygoriej Sakalin
23.    Aleksander Smyrnow
24.    Filip Nowikow
25.    Nikołaj Goriew
26.    Nikołaj Illudkow
27.    Siergiej Iwankow
28.    Stefan Iltimikow
29.    KuĽma Leszczenko
30.    Chofis Zafirow
pogrzebani od dnia 29 X do dnia 2 XI  1920 r.  W grobie nr 15
1.      Teodor Belakow
2.      Semion Mukin
3.      Piotr Semonow
4.      Paweł Teodiejiew
5.      Nikanow Kyriłow
6.      Adolf Olechow
7.      Piotr Raszadkim
8.      Kliment Klimow
9.      Michaił Czerjomniej
10. Nikołaj Uspenskij
11. Michaił Tretow
12. Kyril Aleksejiew
13. Jefin Melniczenko
14. Michaił Rotybienko
15. Wasielij Łobow
16. Paweł Prochodenko
17. Piotr Łopatiew
18. Siergiej Szybalin
19. Ilja Borikow
20. Dymitryj Rozanow
pogrzebani od dnia 2 XI do dnia 3 XI 1920 r
 W grobie nr 16
  
1.      Ilja Borowcow
2.      Kyril Tupieczyn
3.      Władimir Fiodorow
4.      Nikołaj Hniedow
5.      Jakow Zajcow
6.      Dawid Zkaczow
7.      Grygoriej Karpuczow
8.      Ningar Gabajdulin
9.      Wasielij Gaweljow
10. Demitrij Korolejmikow
11. Tymofoj Kuliczow
12. Józef Walizer
13. Jefim Petuchow
14. Paweł Małczanow
15. KuĽma Rożyn
16. Hurian Czernik
17. Dawid Bokał
18. Zemk Szapiro
19. Teodor Gurianow
20. Siergiej Mataduszkow
pogrzebani od dnia 3 XI do dnia 5 XI[1920 r.]W grobie nr 17
 
1.      Alaksander Nikołajiew
2.      Mikołaj Smyrnow
3.      Wincienty Wajcittow
4.      Wasielij Murawiow
5.      Teodor Borowin
6.      Teodor Zwierow
7.      Kyril Borysow
8.      Wasielij Logow
9.      Siemeon Ilkow
10. Piotr Watruchin
11. Aleksander Teriochor
12. Dimitryj Markow
13. Teodor Szystiakow
14. Wasielij Szupliecow
15. Ditka Ostopenko
16. Piotr Orliapow
17. Michaił Snion
18. Wasielij Zubarow
19. Stefan Garilikow
20. Aleksander Rumi
21. Wasielij Nowikow
22. Parentij Browko
23. Konstantyn Rajesto
24. Iwan Ustynow
25. Tymfaj Micholar
pogrzebani od dnia 5 XI do dnia 8 XI 1920 r.
 W grobie nr 18
 
1.      Iwan Knaziew
2.      Michaił Siatkowski
3.      Piotr Chachłow
4.      Andrzej Makarow
5.      Wasielij Sokołow
6.      por. Rudolf Szlup
7.      Sawelij Porwa
8.      KuĽma Tedełow
9.      Wasielij Iljanowski
10. Muchym Tonlewin
11. Meyer Sterkin
12. Nikołaj Kisielow
13. Andrzej Żurawlow
14. Matwej Szpika
15. Nikołaj Tiroszyn
16. Adam Zanko
17. Michał Jerszow
18. Iwan Redowicz
19. Teodor Klimor
20. Alfanaj Szestakow
pogrzebani od dnia 8 XI do dnia 10 XI 1920 r.
w grobie nr 19
 
1.      Ilja Wasielow
2.      Simeon Smyrnow
3.      Igor Chawański
4.      Jefin Maćkow
5.      Andrzej Sobaczow
6.      Maksym Awrameiko
7.      Artemiej Skabiołkin
8.      Grygoriej Grebenikow
9.      Piotr Trotow
10. Grygoriej Nenachow
11. Makar Antonow
12. Salomon Awerbuch
13. Michaił Popkow
14. Iwan Zamiełow
15. Anton Andronow
16. Nikołaj Tupicyn
17. Teodor Marczuk
18. Iwan Iwanow
19. Nikołaj Rciewicz
20. Wasielij Okutoczien
pogrzebani od dnia 10 X do 13 XIW grobie nr 20 
1.      Iwan Below
2.      Michał Ziłnikow
3.      Siergiej Korobkow
4.      Nikołaj Monskij
5.      Miron Merenkow
6.      Wasielij Kozłow
7.      Nikołaj Lawronow
8.      Abdrachman Jarulin
9.      Aleksander Sierkisiow
10. Wasiel Riabcow
11. Iwan Jemiljanow
12. Osyp Bałabanowicz
13. Tiet Koszmarow
14. Nikołaj Switow
15. ilja Tyfonow
16. wasielij Zidkow
17. Miron Stepanienko
18. wasielij Chabarow
19. konstantyn Tokyn
20. Andrzej Marczenko
21. Wasielij Waryczew
22. Wasielij Kurtykin
23. Sapir Muchmazonow
24. Andrzej Tylipow
pogrzebani od dnia 10 XI do dnia 15 XI [1920 r]