Kalendarium wydarzeń 1920/1921

1920 I 03   Rozpoczęła się akcja zaczepna grupy wojsk gen. Edwarda Rydza-Śmigłego przeciwko bolszewikom na Dyneburg. Po całodziennych zaciętych walkach przy 30-stopniowym mrozie oddziały polskie weszły do miasta
1920 I 07 Rosja Polskie oddziały 5-tej Dywizji Strzelców Polskich walczą z bolszewikami pod Litwinowem i Tajgą
1920 I 07 Rosja Wojska polski na Syberii, 5-tej Dywizji Strzelców Polskich, docierają do stacji Klukwienna por 10 I 1920
1920 I 08   Delegaci Francji i Niemiec podpisali w Paryżu umowę o przejęciu Górnego Śląska przez Komisję Międzysojuszniczą i wycofaniu wojsk niemieckich z tego obszaru, w związku z mającym się tam odbyć plebiscytem
1920 I 10 Do Torunia przybywa trzech przedstawicieli Polskiej Komisji Odbiorczej, którzy w imieniu Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich mieli dokonać przejęcia toruńskiej twierdzy
1920 I 10 Rosja Kapitulacja 5-tej Dywizji Strzelców Polskich na Syberii por koniec IX 1918 w Rosji
1920 I 10 Utworzenie Ligi Narodów
1920 I 10 Utworzenie Wolnego Miasta Gdańska, na mocy traktatu Wersalskiego
1920 I 10   W ramach wymiany do Polski przybył pierwszy transport polskich uchodźców i zakładników z Rosji
1920 I 14 Komisja Odbiorcza Dowództwa Okręgu Generalnego Pomorze przysyła do Torunia wojskowych członków komisji oraz grupę urzędników, którzy mieli wkrótce rozpocząć pracę administracyjną w mieście
1920 I 14   Św. Kongregacja Rytów zatwierdziła urzędowo, będące od dawna w użyciu, wezwanie w litanii loretańskiej "Królowo Korony Polskiej" lub "Królowo Polski".
1920 I 15   Wprowadzenie jednolitej waluty  marki polskiej
1920 I 15 USA Przyznano dla Polski ( oraz Austrii i Armenii )  150 –cio milionową pożyczkę jako pomoc w walce z sowietami
1920 I 15 Przejęcie od niemieckiego dowództwa twierdzy Toruń
1920 I 17 Powrót Rawicza do Polski po okresie zaborów
1920 I 17   W tym dniu rozpoczęła się rewindykacja ziem przyznanych Polsce na mocy Układu Wersalskiego → z Leszna wymaszerował garnizon niemiecki a wkroczyły wojska polskie → por 20 I 1920
1920 I 18 Wojska niemieckie zaczynają opuszczać Toruń → Równocześnie z wymarszem wojsk niemieckich następuje przejęcie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Toruniu przez oddziały Straży Ludowej
1920 I 18 – II 10   Zajecie Pomorza przez 5-ty Dywizjon Artylerii Konnej
1920 I 19

Sejm ustawodawczy uchwalił ustawę o obywatelstwie polskim 


1920 I 20   Odzyskanie Bydgoszczy prze Polskę → por lata 1343 oraz 19 II 1807
1920 I 20 Do Torunia przyjeżdżają z Poznania minister byłej Dzielnicy Pruskiej Władysław Seyda, wojewoda pomorski Stefan Łaszewski i starosta krajowy pomorski Józef Wybicki. Powitał ich na kolejowym Dworcu Miejskim m.in. komisaryczny prezydent Torunia Otton Steinborn. W tym samym dniu wojewoda pomorski i starosta krajowy pomorski zostają w siedzibie województwa uroczyście wprowadzeni na swoje urzędy
1920 I 20   Urodzil sie Tadeusz Zawadzki, "Zośka", harcmistrz, podporucznik AK, dowódca grup szturmowych Szarych Szeregów
1920 I 23   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Itol
1920 I 24   "Ilustrowany Kurier Codzienny" pisał o sytuacji w Krakowie: "Influenza hiszpańska i tyfus szerzą się w mieście w sposób zastraszający. Nienależyte odżywianie, rozliczne kłopoty, troski i udręki oraz niehigieniczne mieszkania wytwarzają podłoże arcypodatne dla wszelakich chorób. Toteż przez dzielnice miasta sąsiadujące z cmentarzami przesuwają się codziennie korowody trumien, kryjących w swym wnętrzu tych, którym nie starczyło sił do dalszej walki o byt".
1920 I 28   Nota Rosji Sowieckiej z propozycją zawieszenia broni - ( Bolszewicy wystosowali do Polski drugą notę z propozycją zawieszenia broni i zawarcia pokoju. Zobowiązali się nie przekraczać linii Drysa - Połock - Borysów - rzeka Ptycza aż do ustalenia na drodze układów ostatecznego przebiegu granicy ) -  jednoczesne przygotowywanie ofensywy przez Armię Czerwoną
1920 I 30 Tczew powraca do Polski po okresie zaborów
1920 I 31   Walki nad Słuczą pod Lubarem
1920 I 31 Do Chojnic wkroczyło wojsko polskie pod dowództwem ppłk. Stanisława Wrzalińskiego → por 21 IX 1772
1920 I 31   Na rogu ulic Lelewela i Kościuszki w Krakowie zmarła z głodu kilkudziesięcioletnia kobieta. Lekarz pogotowia stwierdził śmierć z wycieńczenia
1920 I 31 – II 02   Zagon na Żytomierzu w walkach polsko-radzieckich
1920 II   Powstaje Powiatowy Komitet Plebiscytowy w Pszczynie oraz miejscowe komitety plebiscytowe w poszczególnych gminach
1920 II   Niemiecki generał von Seckt przygotowuje plany zajęcia Wielkopolski
1920 II 03 Teren byłegoKsięstwa Cieszyńskiego w imieniu Komisji Plebiscytowej zajmują wojska włoskie i francuskie → por 26 II 1919 oraz 28 VII 1920
1920 II 04 Awansowanie pułkownika W. Sikorskiego na wniosek dowództwa Frontu Brzesko-Litewskiego por 23 III 1921
1920 II 07   Podniesiono polską banderę na pierwszym parowcu zbudowanym dla Polski w Danii - s/s "Kraków"
1920 II 08 Przejęcie Kartuz przez wojsko polskie pod dowództwem generała Józefa Hallera → por 10 II 1920
1920 II 09 Maciej Biesiadecki objął urzędowanie jako pierwszy generalny komisarz w Gdańsku
1920 II 10 Wkroczenie Wojska Polskiego do Rumii w powiecie wejherowskim
1920 II 10 Generał Haller wraz z ministrem spraw wewnętrznych, Stanisławem Wojciechowskim oraz nową administracją Województwa Pomorskiego przybył do Pucka, gdzie dokonał historycznych zaślubin Polski z Pomorzem. Symboliczny akt zaślubin dokonany został przez generała Józefa Hallera po mszy św. odprawionej przez dziekana wojskowego ks. Rydlewskiego i kazaniu wygłoszonym przez ks. Józefa Wryczę. Obecni byli przedstawiciele rządu i tłumy ludności z okolicy
1920 II 11 Ostatni niemieccy żołnierze opuszczają Gdańsk, ostatnie miasto polskiej części Pomorza → por 16 I 1919
1920 II 11   Na mocy traktatu wersalskiego powstała Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku, która przejęła władzę na obszarze plebiscytowym
1920 II 11 Do Opola, w związku z przygotowaniami do plebiscytu górnośląskiego, przybywa Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa → por 09 VII 1922
1920 II 11 Do Wielkiej Wsi w obecnym powiecie puckim, przybył generał Józef Haller gdzie odbył rejs kutrem po Bałtyku
>1920 II 11 Jeden z oficerów gen J.Hallera- ppłk. Henryk Bagiński kupuje 20 ha ziemi w Wielkiej Wsi w obecnym powiecie puckim, nadając nowej osadzie nazwę Hallerowo
1920 II 12   Zaślubiny Polski z morzem
1920 II 12   Oddziały alianckie obsadzają śląski obszar plebiscytowy
1920 II 28 Podjęcie działań zaczepnych armii bolszewickiej na froncie wschodnim dla powstrzymania wojsk polskich na Wołyniu, Polesiu i Białorusi i wywarcia nacisku na politykę polską w sprawie wysuniętych przez Sowiety propozycji pokojowych - por 14 V 1919
1920 III   Polacy zajmują Mozyrz oraz Kalenkowicze, ważne dla Rosjan punkty strategiczne, co opóźniło przesunięcie wojsk radzieckich na front zachodni.
W Wilnie zaczęto formować zapasowy szwadron pułku atatrskiego por I 1919 oraz VIII 1919
1920 III Ruska Narodowa Republika zaprzestała swojej działalności → Przywódcy zostali aresztowani → (Rada z początku chciała przyłączenia Łemkowszczyzny do Rosji { gdyż większość Łemków była nastawiona antyukraińsko }a następnie władze Republiki zdecydowały by ziemie Łemkowszczyzny przyjąć do Czechosłowacji ) →por 5 XII 1918
1920 III - IV   Walki polsko-radzieckie o rejon Dzisny
1920 III 01   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Gronostajpol
1920 III 01   Odzyskanie Chodzieży przez Polskę
1920 III 05   Walki polsko-radzieckie o Włosowicze
1920 III 06   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Żłobin
1920 III 7 - 10   Walki polsko-radzieckie o Szaciłki i Jakimowiska Słoboda
1920 III 12   Wydział Prawa UJ w Krakowie jednomyślnie przyjął uchwałę o nadaniu Józefowi Piłsudskiemu honorowego doktoratu
1920 III 13   Naczelnik Państwa Józef Piłsudski z okazji wejścia w życie traktatu pokojowego wymienił depesze z królami: Włoch Wiktorem Emanuelem i Belgii Albertem
1920 III 13   Zakończył się dwudniowy strajk kolejarzy w Małopolsce
1920 III 17   Początek walk polsko-radzieckich o Jełań – Szupiejki – Chutor – Jakimowską Słobodę → por 09 IV 1920
1920 III 20   Likwidacja Frontu Wielkopolskiego → większość oddziałów Armii Wielkopolskiej przetransportowano na front wschodni
1920 III 20   Na ten dzień strona polska zaproponowała stronie radzieckiej podjęcie kolejnych już ( lecz nie doszłych do skutku ) rozmów pokojowych proponujac jako miejsce rokowań Borysów położony na linii frontu.  por 22 grudnia 1919
1920 III 20   Konferencja w Smoleńsku  Przygotowywanie sowieckiej wyprawy na Polskę.
1920 III 24   Ustawa Sejmu o wymianie w byłym zaborze austriackim koron austriackich na marki polskie w skali 100 koron na 70 marek polskich
1920 III 25 - 26   Walki polsko-radzieckie o Skorodno

1920 IV   Korona austriacka przestaje być środkiem płatniczym w Małopolsce Zachodniej
1920 IV   Międzynarodowa Komisja Plebiscytowa na Śląsku Cieszyńskim dokonuje wymiany koron austriackich na marki polskie
1920 IV 03   Walki polsko-radzieckie o Kuźmicze
1920 IV 08   Walki polsko-radzieckie o Hutę Zaborecką
1920 IV 09   Koniec walk polsko-radzieckich o Jełań – Szupiejki – Chutor – Jakimowską Słobodę → por 17 III 1920
1920 IV 10 - 18   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Horwala
1920 IV 21   Umowa Józefa Piłsudskiego z atamanem Semenem Petlurą ;
- Sojusz polsko – ukraiński,
Rezygnacja Ukrainy z Galicji Wschodniej oraz części Wołynia
 
1920 IV 21   Polska zawiera umowę polityczną z rządem S.Peltury  por 24 kwietnia 1920
1920 IV 22 Podpisanie umowy pokojowej rządu polskiego z rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej. Traktat wykreśla granice na Wołyniu, pozostawiając je wolne na wschodzie
1920 IV 24   Polska zawiera konwencję wojskową z rządem ukraińskim S.Peltury  por 25 kwietnia 1920
1920 IV 24   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Malin
1920 IV 25   Początek polskiej ofensywy na Ukrainie  oddziały polskie pod dowództwem Edwarda Rydza-Śmigłego wspierane przez oddziały ukraińskie  por 7 maja 1920
1920 IV 25   Początek ofensywy polsko – ukraińskiej na Kijów.
1920 IV 25   Walki polsko-radzieckie o Prutówkę
1920 IV 26 Po zawarciu umowy z rządem ukraińskim Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawiadamia, że Polska uznaje prawo Ukraińców do niezależnego bytu państwowego, a dyrektoriat atamana Semena Petlury za zwierzchnią władzę państwową
1920 IV 26   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Koziatyn
1920 IV 26 - 27   Walki polsko-radzieckie o Koziatyn
1920 IV 26   Walki polsko-radzieckie o Korostyszew
1920 IV 27   Walki polsko-radzieckie o Malin
1920 IV 27   Walki polsko-radzieckie o Koziatyn
1920 IV 27 Ukraina → Semen Peltura ogłasza niepodległość Ukrainy
1920 IV 29   Ustawa Sejmu wycofuje z terytorium Rzeczpospolitej walutę rublową. Za 100 rubli otrzymywało się 216 marek polskich
1920 V   W wyzwolonym przez wojska polskie oraz ukraińskie Kijowie powstał ukraiński rząd Iwana Mazepy
1920 V - VI   Walki polsko-radzieckie o Luck, Brody, Ostrowczyk Polny, Bełzec i Biały Kamień
1920 V 01   Walki polsko-radzieckie o Fastów
1920 V 01   Manifestacje robotnicze w Będzinie
1920 V 03   Walki polsko-radzieckie o Białą Cerkiew
1920 V 04 Do  portu w Pucku przybywa pierwszy okręt "Pomorzanin", jednostka hydrograficzna zakupiona na potrzeby Polskiej Marynarki Wojennej tworzonej przez ówczesnego kapitana Józefa Unruga ( przyszłego admirała)
1920 V 05   Walki polsko-radzieckie pod Kijowem
1920 V 07   Walki polsko-radzieckie o Rzyszczów
1920 V 07   Wkroczenie oddziałów polskich oraz ukraińskich pod wodzą generała Edwarda Śmigłego – Rydza do Kijowa.
1920 V 07   Polsko-ukraińskie wojska pod dowództwem Edwarda Rydza-Śmigłego zajmują Kijów  por 9 maja 1920
1920 V 07   Wkroczenie wojsk polsko-ukraińskich do Kijowa, w II RP święto 17-tego Pułku Ułanów Wielkopolskich im króla Bolesława Chrobrego
1920 V 07 O 6 rano rotmistzr Włodzimierz Podhorski na czele dwóch szwadronów ułanów ( tatarskich i gnieźnieńskich ) wkroczył do Kijowa
>1920 V 07 Walki obronne polskiej 7-mej Brygady Kawalerii ( w walkach przeciwko kontrofensywie radzieckiej ) pod Rotyczami, Stracholesiem, Suchołuczem, Midwinem, Djabłowiczami, Hronostajpolem, Gubinem, Złodziejówką i Bohdanami
1920 V 08   Walki polsko-radzieckie o Szubówke
1920 V 08   W krakowskim Pałacu Sztuki zainaugurowano coroczną wystawę Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka". Obecni byli m.in. T. Axentowicz, J. Mehoffer, W. Weiss i L. Wyczółkowski. Jednocześnie zaprezentowano kolekcję litografii Leona Wyczółkowskiego ze zbiorów Feliksa Mangghi-Jasieńskiego
1920 V 08   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Kijowa
1920 V 09   Polsko-ukraińskie wojska pod dowództwem Edwarda Rydza-Śmigłego zdobywają przyczółki na Dnieprze  por 14 maja 1920
1920 V 09   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Stepańców
1920 V 10   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Kaniowa
1920 V 10 – VI 05   Walki polsko-radzieckie nad Dnieprem
1920 V 12   Zagon na Korsuń w walkach polsko-radzieckich
1920 V 14   Walki polsko-radzieckie o Medwin,
1920 V 14   Powstrzymanie pierwszego uderzenia bolszewickiego nad Dźwiną oraz Berezyną przez wojsko polsko-ukraińskie  por 26 maja 1920
1920 V 14   Kontrofensywa sowiecka na froncie ukraińskim - na północnym skrzydle frontu polskiego
1920 V 16   Urodził się Leopold Tyrmand, pisarz, autor m.in. "Złego" i "Dzienników".
1920 V 18   Urodził sie Karol Wojtyła → syn Edwarda i Emilii - por rok 1946, 16 X 1978 oraz 02 IV 2005
1920 V 18   Uroczyste powitanie Józefa Piłsudskiego w Warszawie zakończone uroczystym odśpiewaniem Te Deum w kościele na Polacu Trzech Krzyży - Tłumy wyprzęgają z powozu konie i odwożą Piłsudskiego do Belwederu
1920 V 18 - 25   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Boguszewicz
1920 V 19   Sejm przyjął ustawę o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby. Leczenie ubezpieczonych miały prowadzić kasy chorych
1920 V 20   Osiągnięcie rzeki Dniepr w wojnie polsko-radzieckiej, w II RP święto 10-tego Pułku Ułanów Litewskich
1920 V 23   Walki polsko-radzieckie o Borodzienicze i Wielenie
1920 V 23   Obywatele Ziemi Łęczyckiej wręczają sztandar 4-temu Pułkowi Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, w II RP święto tegoż Pułku
1920 V 24   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Rokitna
1920 V 25   Walki polsko-radzieckie o Żyzne Góry,
1920 V 25   Warszawska Rada Wojewódzka wzywa do nabywania Pożyczki Odrodzenia Polski → do akcji włączył się kościół katolicki i wszystkie partie polityczne stojące na gruncie popierania państwowości polskiej
1920 V 25   Walki polsko-radzieckie o Karpaszyce
1920 V 25   Walki polsko-radzieckie o Olszanicę
1920 V 25   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Białej Cerkwi
1920 V 26   Początek strajku szkolnego w Mikołowie, który rozszerzył się na cały powiat pszczyński
1920 V 26   Druga ofensywa bolszewicka na Ukrainie – pod dowództwem gen A.I.Jegorowa  por 5 czerwca 1920
1920 V 27   W Warszawie zawiązała się Liga Antybolszewicka
1920 V 27   Walki polsko-radzieckie o Rokitno
1920 V 28   Wojska sowieckie Frontu Południowo – Zachodniego podejmują kontrofensywę przeciwko połączonym siłom polsko – ukraiskim na Ukrainie
1920 V 28   Walki polsko-radzieckie o Chotajewicze
1920 V 28   Powstała Narodowa Partia Robotnicza. Była organizacją o orientacji prawicowej, opartą na ideach solidaryzmu narodowego. Powstała z połączenia wielkopolskich organizacji robotniczych
1920 V 29   Walki polsko-radzieckie o Kiszkurnię
1920 V 29   Walki polsko-radzieckie o Włodarkę
1920 V 29   Na front wyrusza I-szy Dywizjon 18-tego Pułku Ułanów Pomorskich, w II RP święto tegoż Pułku
1920 V 31   Walki polsko-radzieckie o Przedbrodzie
1920 V 31   Walki polsko-radzieckie o Hajczyńce
1920 VI   Utworzenie 3-ciej Baterii 6-tej Dywizji Artylerii Konnej ( we Lwowie )
1920 VI 01   Walki polsko-radzieckie o Rohożną i Antonów
1920 VI 01   Walki polsko-radzieckie o Czysty Bór
1920 VI 01   Bitwa pod Łohiszynem, w II RP święto 3-ciego Pułku Ułanów Śląskich
1920 VI 4 - 10   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Suchołucza i Jasnohorodki
1920 VI 04   Walki polsko-radzieckie o Antonów
1920 VI 04   Redakcja "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" rozpoczęła zbiórkę składek na potrzeby polskiej ekipy olimpijskiej
1920 VI 05   Walki polsko-radzieckie o Śnieżną-Ozierną – Samhorodek
1920 VI 05   Przerwanie polskiej obrony pod Samohorodkiem przez armię konną S.M.Budionnego oraz początek zagrożenia odcięcia polskich oddziałów w Kijowie  por 10 czerwca 1920
1920 VI 05 Przerwanie frontu polskiego między VI i III armią przez armię konną Budionnego, pod Skwirą (na południe od Kijowa). Dzień przełomowy w wyprawie kijowskiej. Inicjatywa przechodzi w ręce bolszewików
1920 VI 05   Walki polsko-radzieckie o Dokoszyce
1920 VI 06 Ciężkie walki obronne Polaków pod Woropajewem pułk tatarski stracił połowę swego stanu
1920 VI 06   Walki polsko-radzieckie o Błażki
1920 VI 06/07 Ciężkie walki obronne Polaków na wzgórzu na południe od Bohdan
1920 VI 07   Walki polsko-radzieckie o Malą Kowalewszczyznę
1920 VI 07   Staraniem Komitetu Sprowadzenia Zwłok Juliusza Słowackiego odbyły się obchody Dnia Słowackiego - głównym punktem programu było uroczyste nabożeństwo w katedrze wawelskiej
1920 VI 08   Walki polsko-radzieckie o Wernyhorodek
1920 VI 08 Sejm RP uchwalił ustawę o emisji przymusowej pożyczki państwowej
1920 VI 08   Walki polsko-radzieckie o Karandasze
1920 VI 08 - 24   Trwają strajki w Warszawie
1920 VI 8 - 9   Walki polsko-radzieckie o Kruki
1920 VI 09   Rząd premiera Leopolda Skulskiego poddał się do dymisji → por 23 VI 1920
1920 VI 09   Działania II i III-go dywizjonu 5-tego Pułku Strzelców Konnych w Kijowie, w II RP święto tegoż Pułku
1920 VI 10   Wojsko Polskie oraz oddziały ukraińskie wycofują się z Kijowa oraz w ciągłych walkach wycofują się na zachód
1920 VI 10 - 23   Walki polsko-radzieckie o Dryhucze-Folwark Helenopol,
1920 VI 10 – VII koniec   Walki odwrotowe 7-mej Dywizji Artylerii Konnej na Radomyśl – Sarny - Kowel 
1920 VI 10 - 23   Walki polsko-radzieckie o Dryhucze - Hulk
1920 VI 11   Walki polsko-radzieckie o Czerwone,
1920 VI 11   Walki polsko-radzieckie o Chałaimhorodek
1920 VI 11 - 24   W wojnie polsko-radzieckiej, wojska 2 Dywizjonu Artylerii Konnej zajmują swe pozycje nad rzeką Dźwiną
1920 VI 14 Ciężkie walki obronne Polaków pod Starsielcami tutaj nasza jednostka, 4-ty szwadron ułanów tatarskich, została prawie całkowicie zniszczona wycofano się pod Korosteń
1920 VI 15   Urodzil się Stefan Stojakowski, aktor - lalkarz. Urodzony w Krakowie. Zmarł 1977
1920VI 15   Kongregacja Zakonów wydała dekret zezwalający na zjednoczenie trzech paulińskich klasztorów: Jasnej Góry, Skałki w Krakowie i Leśnej Podlaskiej - rozdzielonych w okresie zaborów. Generałem Zakonu Paulinów ustanowiono o. Piotra Markiewicza, przeora Jasnej Góry
1920 VI 17   Zainaugurowano działalność Szkoły Morskiej w Tczewie (obecnie Wyższa Szkoła Morska w Gdyni).
1920 VI 19   Zajęcie Nowogródka przez Armię Czerwoną → por 21 III 1921
1920 VI 19 - 27   Walki polsko-radzieckie nad Słuczą
1920 VI 20 Katowice wracają do Polski przed tym wydarzeniem , w Katowicach Polacy stanowili 13%ogółu ludności
1920 VI 20   Walki polsko-radzieckie pod Zawiahlem
1920 VI 21   Walki polsko-radzieckie o Koznie
1920 VI 23   Powołanie gabinetu Władysława Grabskiego związanego z Narodową Demokracją → por 09 VI 1920
1920 VI 23   W Krakowie odbyła się demonstracja pracowników kolei, którzy domagali się podwyżek płac wraz ze wzrostem cen. Postanowiono wysłać delegację do Marszałka Piłsudskiego. Ze względu na trwające na froncie wschodnim walki wstrzymano się od gwałtowniejszych protestów
1920 VI 23   Po 16 dniach przesilenia parlamentarnego i bezskutecznych prób utworzenia nowego rządu przez posłów Skulskiego i Witosa, Naczelnik Państwa J. Piłsudski zatwierdził gabinet Władysława Grabskiego
1920 VI 23 – VII 06   Walki polsko-radzieckie na rzeką Ipą
1920 VI 27 Z powodu dużej liczby telegramów przesyłanych między Krakowem a Łodzią w czerwcu zdecydowano się zainstalować bezpośrednią linię między tymi miastami. Dotychczas telegramy z Krakowa do Łodzi szły przez Warszawę
1920 VI 28   Walki polsko-radzieckie o Kilikijów
1920 VI 28   Walki polsko-radzieckie o Kryłów
1920 VI 28   Urodzila sie Krystyna Janina Budecka ze Szczepkowskich, tancerka, malarka. Urodzona w Sosnowcu. Zmarła 1977
1920 VI 29 – VII 03   Walki polsko-radzieckie nad Horyniem
1920 VI 30 Polska przystąpiła do Światowego Związku Telegraficznego
1920 VII początek   Sformuowanie 3-ciej Baterii Artylerii Konnej wchodzącej w skład 4-tej Dywizji Artylerii Konnej
1920 VII Wobec zbliżania się Rosjan pod Warszawę, władze wojskowe zajmują linie telefoniczne i telegraficzne PAT na potrzeby wojskowe; wprowadzona zostaje cenzura wojskowa
1920 VII   W Warszawie powstało Koło Polsko – Rosyjskie „mające na celu nawiązanie bliższej łączności w duchu pojednawczym między Polską a Rosją” → W jego zarządzie ze strony polskiej zasiadali hrabia Władysław Tyszkiewicz i profesor Leon Petrażycki a ze strony rosyjskiej konsul Ławrow
1920 VII   Premier Władysław Grabski w miejscowości Spa, gdzie spotkał się z przedstawicielami aliantów, by apelować o pomoc dla zagrożonej najazdem Armii Czerwonej Polski, zmuszony został do przyjęcia warunkow :
- Zrzeczenia sie Wileńszczyzny
- Odstąpienia Polski od plebiscytów na pograniczu polsko-czeskim → por 28 VII 1920
 
1920 VII Proletariat żydowski Warszawy ( Żydzi stanowili 34% mieszkańców miasta ) i lewicowa żydowska inteligencja nie ukrywają swej sympatii do bolszewizmu i rewolucyjnego programu KPRP ( Komunistycznej Partii Robotniczej Polski ) powodując ekscesy antyżydowskie na ulicach stolicy
1920 VII 01   Stanisław Grabski, nowy premier, przekazuje pełnię władzy Radzie Obrony Państwa
1920 VII 01   Utworzenie Rady Obrony Państwa  w jej składzie
- Naczelnik Państwa,
- Marszałek Sejmu,
- Premier,
- 3 ministrów,
- 3 przedstawicieli armii
10 posłów
 
1920 VII 01   W obliczu zagrożenia bytu państwa polskiego utworzono Radę Obrony Państwa.
1920 VII 01   Jednomyślnie przyjęta przez Sejm ustawa o utworzeniu Rady Obrony Państwa , która jako niewielki najwyższy organ państwowy, skupiający w swym ręku zarówno władzę wykonawczą jak i ustawodawczą, miała decydować o sprawach wojny i pokoju
1920 VII 01   Zgodnie z uchwałą magistratu, stragany z Rynku Głównego przeniesiono na Mały Rynek
1920 VII 01   Walki polsko-radzieckie o Wilejkę
1920 VII 01   Walki polsko-radzieckie o Międzyrzecz i Daniczów
1920 VII 02   Walki polsko-radzieckie o Tuczyn nad Horyniem
1920 VII 02   Walki polsko-radzieckie o Rzeczycę
1920 VII 02 - 04   Walki polsko-radzieckie o Równe
1920 VII 03   Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał odezwę do obywateli Rzeczypospolitej. W imieniu Rady Obrony Państwa wezwał naród do współdziałania i pomocy walczącym żołnierzom na froncie. Odezwa miała skonsolidować naród w imię walki o zagrożony byt młodego państwa
1920 VII 03   Rada Obrony Państwa wydała odezwy do Polaków mające na celu uświadomienie społeczeństwu krytycznej sytuacji kraju i pobudzenia go do obywatelskiej aktywności
1920 VII 03   Koło Polek w Warszawie wydało odezwę nawołując o pomoc dla armii
1920 VII 03   Sztab Ministerstwa Spraw Wojskowych w obawie przed zgubną propagandą ( odnośnie wojny polsko – sowieckiej ) nakazał, aby w oddziałach wojsk stacjonujących w Warszawie i najbliższej okolicy stosunek ilościowy żołnierzy Żydów do ogółu żołnierzy na 10% maksymalnie
1920 VII 04   Soviecka ofensywa Michaiła Tuchaczewskiego na froncie północno-wschodnim.  początek zwycięskiego marszu wojsk sowieckich na zachód Armia polska bez strat ustępuje -  por sierpień 1920
1920 VII 04   Ofensywa bolszewików na Białorusi  por koniec lipca 1920
1920 VII 04   Początek wielkiej ofensywy rosyjskiej na całym Froncie Zachodnim od Łotwy aż po Polesie → Armia Czerwona miała wtedy dwukrotną przewagę liczebną. Polacy cofali się przez 5 tygodni !
1920 VII 04   Wiecem d/s wojskowych generał Sosnkowski wydał rozkaz o zasadach werbunku do Armii Ochotniczej
1920 VII 04   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Klewania
1920 VII 04 Rzeczpospolita Polska de facto uznała Litwę jako odrębne państwo
1920 VII 04 Rzeczpospolita Polska de facto uznaje Litwę
1920 VII 4   Walki polsko-radzieckie o Kołodenke
1920 VII 4 - 5   Walki polsko-radzieckie o Basów – Kut
1920 VII 05   W Belwederze odbyło się drugie posiedzenie rady Obrony Państwa. Omawiano sytuację na froncie i zagadnienia międzynarodowe dotyczące Polski w związku z konferencją w Spa
1920 VII 05   Robotnicy Wojskowej Fabryki Wozów w Podgórzu postanowili przedłużyć dzień pracy o godzinę, na czas trwania zagrożenia kraju od wschodu. Dodatkowa godzina miała zostać ofiarowana na rzecz wojska. Takie zobowiązania podejmowali także pracownicy innych zakładów działających na rzecz wojska
1920 VII 05   Urodzil sie Ignacy Machowski, aktor teatralny i filmowy. "Popiół i diament", "Marysia i Napoleon". Urodzony w Rzeszowie. Zmarł 2001
1920 VII 05 W belgijskim mieście Spa rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja państw Ententy z Niemcami w sprawie ich zobowiązań gospodarczych wobec aliantów. Omawiano też przebieg granicy polsko-czechosłowackiej na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie
1920 VII 05 Ofensywa Armii Czerwonej na froncie północnym
1920 VII 5-16   Międzynarodowa konferencja w Spa. Premier Władysław Grabski zgadza sie na pośrednictwo brytyjskie w rokowaniach z Rosją Sowiecką
1920 VII 06   Sformowanie 214-tego Pułku Ułanów Jazdy Ochotniczej w 24-ty Pułk Ułanów im hetmana wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego, w II RP świeto tegoż Pułku
1920 VII 06 Przy Ministrstwie Spraw Wojskowych powstał Inspektorat Armii Ochotniczej, którego kieownictwo powierzono generałowi Józefowi Hallerowi
1920 VII 06 Odczytano List pasterski biskupów polskich do Narodu Polskiego podpisany między innymi przez kardynała Edmunda Dalbora i kardynała Aleksandra Kakowskiego
1920 VII 6 - 12   Walki polsko-radzieckie o Kopyle nad Styrem
1920 VII 07   W Krakowie spaliły się koszary im. Stefana Batorego przy ul. Kamiennej. Spłonęły mundury i opony samochodowe. Straty przekroczyły milion marek
1920 VII 07   Podczas wiecu studentów Uniwersytetu Warszawskiego uchwalono zawieszenie zajęć i wstąpienie do armii powołując Ligę Akademicką Obrony Państwa
1920 VII 07   Środowiska artystyczne Warszawy powołały Komisję Mobilizacyjną Związków Atrystycznych i Literackich dla Obrony Państwa w składzie :
1. Zwiazek Zawodowy Literatów Polskich
2. Powszechny Związek Plastyków Polskich
3. Związek Artystów Scen Polskich
4. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne
 
1920 VII 07 Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał odezwę do obywateli Rzeczypospolitej. W imieniu Rady Obrony Państwa wezwał naród do współdziałania i pomocy walczącym żołnierzom na froncie. Odezwa miała skonsolidować naród w imię walki o zagrożony byt młodego państwa
1920 VII 07   Warszawscy pracownicy komunalni po tyle co zakończonym strajku → por 24 VI 1920, zwołali wiec Związku Zawodowego Pracowników Miejskich Warszawy w obronie ojczyzny
1920 VII 7 - 11   Walki polsko-radzieckie o Łuck
1920 VII 08   W Krakowie rozpoczęły działalność biura werbunkowe zaciągające ochotników do wojska. Do piechoty przyjmowano w koszarach 20. pp. przy ul. Rajskiej, do kawalerii w koszarach szwadronu zapasowego 8. pułku ułanów również przy Rajskiej
1920 VII 08   W Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie zebrali się przedstawiciele 216 organizacji społecznych powołując do życia Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa pod przewodnictwem generała Józefa Hallera
1920 VII 08   Tymczasowy Komitet Maturzystów 1920 roku zorganizował spotkanie abiturientów w sprawie udziału w obronie państwa
1920 VII 8 - 12   Odwrót na Beresteczko oraz walki nad Styrem 5-tej Dywizji Artylerii Konnej
1920 VII 09   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Radziwiłłowa
1920 VII 09   Szarża pod Hrebionką, w II RP święto 4-tego Pułku Ułanów Zaniemeńskich
1920 VII 10   Dotychczasowo pacyfistycznie nastawiona PPS utworzyła Wydział Wojskowy, podlegający bezpośrednio Centralnemu Komitetowi Wykonawczemu partii
1920 VII 10   Dokument Ministerstwa Spraw Wewnętrznych adresowany do wojewody warszawskiego stwierdza, „że żydowska socjaldemokratyczna partia Bund, zgłaszając jak wiadomo, swój akces do Międzynarodówki moskiewskiej ( III ) , stanęła na stanowisku wrogiem naszemu państwu, prowadzącemu w dodatku wojnę z Rosją Sowiecką”
1920 VII 10 Uznanie Polski ( oraz Rumunii i Czechosłowacji ) jako niepodległych państw przez Siły alianckie w I wojnie światowej
1920 VII 11   Plebiscyt na Warmii i Mazurach
1920 VII 11   Rząd brytyjski wystosował do władz sowieckich notę, zawiadamiającą, że premier Lloyd George w imieniu rządu angielskiego podejmuje się pośredniczenia między Polską a Rosją
1920 VII 11   Na Warmii, Mazurach, i Powiślu przeprowadzono plebiscyt, od wyniku którego zależała przynależność państwowa tych terenów. 97 proc. głosów padło za Niemcami, 3 proc. za Polską. Konferencja Ambasadorów przyznała wobec tego Polsce 3 gminy na obszarze mazurskim i 5 na warmińskim. Granica polsko-niemiecka przebiegała wzdłuż Wisły na jej wschodnim brzegu
1920 VII 11   Studenci wszystkich lat Akademii Górniczej zgłosili się ochotniczo do służby wojskowej. Poparli ich, uczestniczący w zgromadzeniu, żydowscy koledzy
1920 VII 11   Podczas międzynarodowej konferencji w Spa w Belgii delegaci Polski i Czechosłowacji przyjęli wspólną deklarację dotyczącą problemu przynależności Śląska Cieszyńskiego. Obie strony zrzekły się plebiscytu i arbitrażu i zgodziły się na rozstrzygnięcie sporu przez Radę Najwyższą państw Ententy oraz zobowiązały się wypełnić ją lojalnie. Premier Grabski porozumiewa się z przedstawicielami mocarstw w sprawie interwencji w konflikcie zbrojnym między Polską a ZSRR.
Włochy i Francja, nie utrzymujące stosunków z bolszewikami przekazują mediacje Llyold Georgowi, który uzależnia pomoc od zgody Polski na przerwanie działań wojennych i zlikwidowania zatargu z Czechosłowacją
1920 VII 11   W Krakowie powołano Krakowski Ochotniczy Oddział Obrony. Jego zadaniem było uzupełnianie służby wartowniczej w mieście. Służono bezpłatnie, w cywilnych ubraniach, z biało-czerwoną opaską na rękawie. Sztab formacji mieścił się w Gimnazjum św. Anny
1920 VII 11   Litwa zawarła układ z nacierającymi na Polskę bolszewikami. Ci ostatni uznali prawa Litwy do Wilna i zobowiązali się do oddania jej Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny i Augustowskiego po zakończeniu działań. W zamian Litwini mieli udzielić pomocy w operacjach przeciw Polsce
1920 VII 11 Pod naciskiem armii bolszewickiej odwrót wojsk polskich na całym froncie
1920 VII 11 Delegacje polska i czeska zrzekają się przeprowadzenia plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim. Przyjmują decyzję Rady Najwyższej państw Ententy
1920 VII 12 - 28   Walki polsko-radzieckie nad Styrem
1920 VII 13   Walki polsko-radzieckie o Duchacze
1920 VII 13   Sejm uchwalił ustawę o szkołach akademickich, na mocy której określono zasady ustrojowe szkolnictwa wyższego
1920 VII 14 Walki dywizji litewsko-białoruskiej z bolszewikami i Litwinami o Wilno. Miasto zajmują bolszewicy i Litwini
1920 VII 15   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Grozowa
1920 VII 15   Ustawa o reformie rolnej  maksimum powierzchni majątku od 180 ha do 700 ha.  Odszkodowanie równe połowie wartości ziemi.
1920 VII 15 Statut organiczny województwa śląskiego (nadanie autonomii).
1920 VII 16   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie miejscowości Lubieniec
1920 VII 15 -17   Wypad na Młynów w walkach polsko-radzieckich
1920 VII 18 Po stoczeniu walk o Wilno i okoliczne miejscowości ( Lejpuny, Orany ), nasze szwadrony tatarskie ( te zapasowe, utworzone w marcu), docierają do Grodna Tutaj zostają przeformowane w Samodzielny Szwadron Pułku Tatarskich Ułanów i weszły w skład dywizji Lucjana Żeligowskiego
1920 VII 18   Urodzil sie Ludwik Benoit, aktor. "Ewa chce spać": kasiarz. Urodzony w Warszawie
1920 VII 18 – VIII 03   Walki polsko-radzieckie pod Łuckiem
1920 VII 19   W toku wojny polsko-sowieckiej Grodno ponownie znalazło się w ręku Rosjan ( Białoruskiej SRR )  por rok 1921
1920 VII 19   Grodno ponownie znalazło się w granicach Białoruskiej SRR → podczas działań w wojnie polsko-bolszewickiej → por rok 1919, 27 IV 1919 oraz 1921
1920 VII 19   Walki polsko-radzieckie na wschód od stacji Nowojelna
1920 VII 19   Sformowanie 25-tego Pułku Ułanów Wielkopolskich
1920 VII 20   Sformowanie 1-szej i 2-giej Baterii 8-mego Dywizjonu Artylerii Konnej → por rok 1921
1920 VII 20   2 Dywizjon Artylerii Konnej przechodzi dolinę rzeki Podjaworki w walkach polsko-radzieckich
<1920 VII 23 Polska jednostka – Pułk Ułanów Tatarskich, a raczej jego resztki, zostaje przerzuconu w głąb Polski aby wyrównać straty w ludziach por 23 VII 1920 oraz > 15 VIII 1920
1920 VII 23 Polska jednostka – Pułk Ułanów Tatarskich, po uzupełnieniu strat w ludziach polskimi ochotnikami, zostaje przerzucona do Płocka ( po wcześniejszych walkach na froncie ukraińskim )
1920 VII 24   Walki polsko-radzieckie o Beresteczko
1920 VII 24   Został powołany Rząd Obrony Narodowej z Wincentym Witosem jako premierem. Członkami rządu byli także m. in. Ignacy Daszyński, Gabriel Narutowicz i Maciej Rataj
1920 VII 25   Bolszewicy zajęli Białystok - Odwrót wojsk polskich na linię Bugu i Narwi
1920 VII 26 Początek bitwy z armią Budionnego pod Brodami
1920 VII 26 Atak armii bolszewickich na Brześć i Białystok
1920 VII 26   Bitwa pod Szczurowicami, w II RP święto 16-tego Pułku Ułanów Wielkopolskich im gen G.Orlicz-Dreszera
1920 VII 27 Pod Toporowem 18 dywizja gen. Krajewskiego, zaskakuje Budionnowców, likwidując pierwszą próbę przedarcia się przez pierścień wojsk polskich
1920 VII 27   W obliczu ciężkiej sytuacji na froncie i zagrożenia kraju Episkopat Polski oddał kraj pod opiekę Matki Boskiej
1920 VII 27 Przez lukę przerwanego frontu między 2. i 6. armią polską dywizja konnej armii Budionnego rusza na Lwów.
1920 VII 27   Rada Najwyższa Aliantów podjęła decyzję w sprawie Śląska Cieszyńskiego. Polska otrzymała Bielsk i Cieszyn z powiatami. Czechosłowacji przypadły: Karwina, Frysztat, Jabłonków, Bogumin, czyli tereny z wszystkimi wielkimi kopalniami oraz hutą w Trzyńcu.
1920 VII 28   Walki polsko-radzieckie o Stanislawczyk,
1920 VII 28   Konferencja Ambasadorów Ententy przyznaje większą część Śląska Cieszyńskiego oraz Spisz z Orawą Czechosłowacji bez przeprowadzenia zapowiedzianego wcześniej plebiscytu
1920 VII 28   W opanowanym przez Rosjan Białymstoku, Rosjanie utworzyli Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski, jako bolszewicką namiastkę rządu polskiego
1920 VII 28   Rada Ambasadorów wytyczyla granicę polsko-czechosłowacką :
- Po stronie czechosłowackiej znalazła się zachodnia część Cieszyna, powiaty rysztacki, frydecki, linia kolejowa z Bogumina do Koszyc, okręg przemysłowo-górniczy z Trzyncem i Jabłonkowem.
- Na Zaolziu pozostało około 150 tysięcy Polaków
 
1920 VII 28 Francja → W Paryżu na konferencji ambasadorów ogłoszono przebieg granicy polsko-czeskiej na Olzie, nie korzystając z wyników plebiscytu → por 26 II 1919 oraz 03 II 1920
1920 VII 29   Walki polsko-radzieckie o Beresteczko
1920 VII 29 – 03 VIII   2.armia gen. Raszewskiego w bitwie p - ko 1. Armii Konnej S. Budionnego zdobyła Brody
1920 VII 29   Wymarsz 1-szego dywizjonu 7-mego Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich na front, w IIRP święto tegoż Pułku
1920 VII 30   Walki polsko-radzieckie o Mikołajów
1920 VII 30   Ze względu na poważną sytuację na froncie właściciele krakowskich kawiarń i restauracji zawiesili występy zespołów muzycznych
1920 VII 30   Polsko-bolszewickie rokowania pokojowe w Baranowiczach
1920 VII 30 - 31   Walki polsko-radzieckie o Beresteczko
1920 VII 30 – VIII 05   Walki polsko-radzieckie nad Bugiem
1920 VII koniec   Zajęcie przez bolszewików Wilna, Lidy, Grodna oraz Białegostoku
1920 VII-IX   Toczone są ciężkie walki w rejonie twierdzy brzeskiej pomiędzy Rosjanami a Polakami  po których Brześć dostał się w ręce Rosjan
1920 VIII   Walki obronne w rejonie Warszawy
1920 VIII   Zorganizowanie wspólnej polsko-niemieckiej policji plebiscytowej
1920 VIII Miasto Białystok nadaje honorowe obywatelstwo Józefowi Piłsudskiemu
1920 VIII   Działania w obwodzie obrony Warszawy 5-tej Dywizji Artylerii Konnej
1920 VIII Zygmunt Berling, przyszły generał WP, wsławił się jako dowódca batalionu w obronie Lwowa, za co został uhonorowany srebrnym krzyżem orderu Virtuti Militari
1920 VIII   Utworzono 3-cią Baterię 8-mego Dywizjonu Artylerii Konnej → por rok 1921
1920 VIII 01   Walki polsko-radzieckie o Smarzów
1920 VIII 01   Powołanie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski w Białymstoku z Julianem Marchlewskim oraz Feliksem Dzierżyńskim na czele.
1920 VIII 01   Walki polsko-radzieckie w okolicach Miastkowa
1920 VIII 01   Walki polsko-radzieckie o Mikołajewo
1920 VIII 02   Walki polsko-radzieckie o Siestraszyn
1920 VIII 02   Walki polsko-radzieckie o Stanisławczyk
1920 VIII 02   Walki polsko-radzieckie o Radziwiłłów
1920 VIII 2 - 5   Walki polsko-radzieckie o Brody
1920 VIII 03   Walki polsko-radzieckie o Baranie
1920 VIII 03   Walki polsko-radzieckie o Brody
1920 VIII 03   Walki polsko-radzieckie o Klekotów
1920 VIII 03   Walki polsko-radzieckie o Radziwiłłów
1920 VIII 3 - 4   Walki polsko-radzieckie o Jazłowczyk
1920 VIII 04   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Janowa Podlaskiego
1920 VIII 04   Na bazie Baterii Krakusów w Górze Kalwarii sformowano 9-ty 9 przemianowany później na 8-my a ostatecznie na 14-ty ) Dywizjon Artylerii Konnej → w składzie Podlaskiej BK
1920 VIII 06 Powzięcie przez Józefa Piłsudskiego historycznej decyzji manewru znad Wieprza:. wciągnięcie wroga do boju pod Warszawą, skoncentrowanie głównych sił manewrowych nad Wieprzem i uderzenie na tyły bolszewików
1920 VIII 06   Walki polsko-radzieckie o Rudenko Lackie
1920 VIII 07 Ofiarowanie Polsce pomocy wojskowej przez Węgry w sile 30 000 kawalerii, której przybycie na teren walk udaremnia odmowa tranzytu wojska przez Czechosłowację
1920 VIII 07 Zjazd Kominternu w Moskwie z udziałem 48 partii zagranicznych, których delegaci oświadczają, że robotnicy wszystkich państw Europy działają pośrednio przeciw Polsce
1920 VIII 08   Walki polsko-radzieckie o Antonin
1920 VIII 08   Walki polsko-radzieckie o Antonin
1920 VIII 08   Walki polsko-radzieckie o Tyszowce,
1920 VIII 08   Walki polsko-radzieckie o Radziechów
1920 VIII 08   Bitwa pod Ciechanowem 203-go Ochotniczego Pułku Ułanów, w II RP święto 27-mego Pułku Ułanów im króla Stefana Batorego
1920 VIII 9 - 10   Walki polsko-radzieckie o Wielgorz
1920 VIII 10   Wojska Michaiła Tuchaczewskiego przekraczają linię Bugu.
1920 VIII 10   Rada Obrony Państwa wydała odezwę do ludów świata, w której demaskowała postępowanie Sowietów w sprawie rokowań
1920 VIII 11   Armia Czerwona dotarła do linii Wisły
1920 VIII 11   Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu Krzyża Walecznych
1920 VIII 11   W Poznaniu zorganizowano nową, 3-cią Baterię Artylerii Konnej, wchodzącą w skład 4-tej Dywizji Artylerii Konnej
1920 VIII 12   Plebiscyt na Warmii oraz Mazurach :
- Klęska opcji polskiej
Przyłączenie jedynie niewielkich skrawków terytorium plebiscytowego do Polski
 
1920 VIII 12   Walki polsko-radzieckie o Stojanów
1920 VIII 12 - 13   Walki polsko-radzieckie o Radziechów
1920 VIII 12-17   Bitwa warszawska  powstrzymanie wojsk sowieckich od zajęcia Polski oraz dalszego pochodu na Europę.
1920 VIII 13   21-sza Dywizja Armii Czerwonej zajęła Radzymin wraz z okolicznymi wioskami
1920 VIII 13-25 Bitwa warszawska  ciężar obrony stolicy spoczywał na barkach Frontu Północnego pod dowództwem generała Józefa Hallera
1920 VIII 14 Walki polsko-radzieckie o Chołojów
1920 VIII 14   Armia Czerwona uderzyła na Ossów zmuszając Polaków do ucieczki. Po kilku próbach Polakom udało się odeprzeć ataki Rosjan
1920 VIII 14/15   Ułani pod dowództwem rotmistrza Podhorodeckiego uderzyli na Rosjan pod Ciechanowcem powodując ( przez zaskoczenie ) ucieczkę sztabu Armii Czerwonej. Zginęło wtedy około tysiąca Polaków
1920 VIII 14-15 Załamanie się frontalnego ataku wojsk radzieckiego Frontu Zachodniego pod dowództwem M.N.Tuchaczewskiego
1920 VIII 14 - 18 Walki polsko-radzieckie o Sarnową Górę
1920 VIII 14 - 19 Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Góry i Chorzla
1920 VIII 15  W nocy z 15 na 16 sierpnia nastąpił początek polskiej kontrofensywy przeciwko armii generała Tuchaczewskiego  znana jako cud nad Wislą.
1920 VIII 15 Urodzil sie Janusz Nasfeter, reżyser filmów oświatowych i fabularnych. Urodzony w Warszawie
>1920 VIII 15 Obrona Płocka bierze w nie udział pułk tatarski por IX 1920 oraz I 1919
>1920 VIII 15 Polski pluton Tatarów  ( głównie pochodących z Kaukazu) walczy w obronie Zamościa z konnicą Budionnego
1920 VIII 16 Polski kontratak znad Wieprza na południowe skrzydło idącej na Warszawę Armii Czerwonej
1920 VIII 16 Wojska polskie rozbiły wojska Tuchaczewskiego. Początek odwrotu Armii Czerwonej z zajętych ziem polskich
1920 VIII 16   Walki polsko-radzieckie o Łowcze
1920 VIII 16 Walki polsko-radzieckie o Cyców
1920 VIII 16 Walki w rejonie Kobylnicy i Maciejowic
1920 VIII 16 Walki w rejonie Puchaczowa
1920 VIII 16 Walki polsko-radzieckie w okolicach Kałki
1920 VIII 16-21 Udany atak na pozycje 15 oraz 3 armii radzieckiej nad Wkrą przeprowadzony przez 5 armię generała Władysława Sikorskiego
1920 VIII 16 Znad Wieprza uderza na wojska radzieckie polska grupa manewrowa w skaładzie 5 dywizji piechoty oraz brygady kawalerii pod dowództwem Józefa Piłsudskiego
- Rozbicie radzieckiej grupy mozyrskiej
- Przerwanie frontu radzieckiego pod Kockiem
- Zajęcie Podlasia przez Polaków
- Wejście na tyły wojsk M.N.Tuchaczewskiego
- Część wojsk radzieckich zmuszona do przekroczenia granicy pruskiej
Druga część wojsk radzieckich wycofuje się na wschód  por wrzesień 1920
 
1920 VIII 16 Natarcie grupy uderzeniowej znad Wieprza  odwrót wojsk sowieckich
1920 VIII 17 Walki polsko-radzieckie o Włodawę
1920 VIII 17   Na stacji Grzegórzki w Krakowie Adam Sapieha poświecił pociąg pancerny "Śmierć"
1920 VIII 17   Niemcy, na fałszywą wieść o przegranej bitwie warszawskiej, rozpoczęli zajmowanie Śląska
1920 VIII 17 Polskie dywizje wkraczają do Mińska, rozbijają bolszewików pod Kołbielą, zajmują Międzyrzec i Siedlce.
1920 VIII 17   Bitwa we wsi Zadwórze ( Zadwórze, mała wieś, około 30 km na północny wschód od Lwowa, przy linii kolejowej ze Lwowa na Tarnopol i Równe ) → Mały oddział kilkuset polskich żołnierzy ochotników pod dowództwem kpt. B. Zajączkowskiego z grupy mjr. Romana Abrahama stoczył bój z przeważającymi siłami 1. Armii Konnej Budionnego. Wytrzymują sześć ataków kawalerii. Brak amunicji uniemożliwia walkę. Oddziały polskie zostają otoczone przez kozaków Budionnego – giną wszyscy - W nierównej walce zginęło kilkudziesięciu Polaków. Po wyczerpaniu się amunicji oficerowie otoczonego batalionu odebrali sobie życie, a jeńców wymordowali Kozacy. Bój ten jednak spowodował odwrót Armii Konnej
1920 VIII 17

Bitwa pod Zadwórzem koło Warszawy wchodzi do historii jako „Polskie Trrmopile’

- Tutaj nieoczekiwanie całej dywizji Armii Konnej Budionnego stawili opór Polacy w liczbie około 500 żołnierzy pod dow kpt Zajączkowskiego

- Niemal wszyscy Poalcy polegli na polu walki, ale pomoc Budionnego dla bolszewickiej armii załamującej się pod Warszawą została opóźniona i wraz z Armią Czerwoną znalazla sie w odwrocie na wschód

- Głównodowodzącym wojsk polskich, ktore zagrodziły drogę Budionnemu był generał Wacław Iwaszkiewicz
1920 VIII 18 Walki polsko-radzieckie o Hrebenkę
1920 VIII 18 Boje Ochotniczego 215-tego Pułku Jazdy Wielkopolskiej pod Brodnicą, w II RP święto 26-tego Pułku Ułanów Wielkopolskich im hetmana Karola Chodkiewicza
1920 VIII 18 Walki polsko-radzieckie w okolicach Ćwiklina
1920 VIII 18 - 19 Walki polsko-radzieckie o Płock
1920 VIII 19 Początek rokowań z Sowietami w Mińsku
1920 VIII 19 Walki polsko-radzieckie o Dzibułki Artasów – Żółtańce
1920 VIII 19 Walki polsko-radzieckie oŻółtańce
1920 VIII 19 Walki polsko-radzieckie o Kulików
1920 VIII 19 Na fałszywą wiadomość o wzięciu Warszawy, Niemcy w Katowicach zrywają sztandary koalicjantów i zmuszają oddziały francuskie do wycofania się z miasta. Rozpoczyna się masakra Polaków. Pada zabity dr Mielecki i trzech członków Komitetu Plebiscytowego. Ślązacy chwytają za broń. Wybucha drugie powstanie trwające trzy dni. - Wybuch I powstania śląskiego  Por 25 sierpnia 1920
1920 VIII 19   W kościele św. Anny bp Adam Sapieha odprawił nabożeństwa błagalne o błogosławieństwo Boże dla ojczyzny
1920 VIII 19   Walki polsko-radzieckie o Brześć nad Bugiem,
1920 VIII 19   Bitwa pod Skrzeszowem i Frankopolem, w II RP święto 19-tego Pułku Ułanów Wołyńskich im gen E.Różyckiego i 22-go Pułku Ułanów Podkarpackich im księcia Jeremiego Wiśniowieckiego
1920 VIII 20 Polacy odzyskali Drohiczyn
1920 VIII 20 Polacy odzyskali Bielski Podlaski
1920 VIII 20 Rosjanie dokonują mordu na ludności cywilnej w Białymstoku → ginie 16 osób
1920 VIII 20   Walki polsko-radzieckie o Czeremchę i Milejczyce
1920 VIII 20 Senat Gdańska, powołując się na ogłoszenie neutralności, żąda wstrzymania wyładowania amunicji dla Polski. Wyładunek zostaje wstrzymany. Polska składa protest do Rady Ambasadorów
1920 VIII 20   Walki polsko-radzieckie w okolicach Strzęgowa
1920 VIII 21   Walki polsko-radzieckie w okolicach Mdzewa
1920 VIII 21   Polacy wkraczają do Mazowiecka opuszczonego w popłochu przez Rosjan
1920 VIII 21   Przed świtem patrole polskie w pościgu za Rosjanami podeszły do rzeki Narew i Bug
1920 VIII 21   Walki polsko-radzieckie w okolicach Żurominka
1920 VIII 22   Walki polsko-radzieckie o Białystok
1920 VIII 22   Wyzwolenie Białegostoku, Łomży i Zambrowa przez Polaków
1920 VIII 23   Polacy zajęli Knyszyn i Ossowiec
1920 VIII 23   W Mikołowie powstańcy zmusili żandarmerię do złożenia broni na ręce wojsk alianckich
1920 VIII 23 Rozbicie pod Kolnem IV armii bolszewickiej przez IV armię polską. Bolszewicy ratują się przekroczeniem granicy niemieckiej
1920 VIII 23   Walki polsko-radzieckie o Krystynopol
1920 VIII 23 Lloyd George i minister Giolitti ustalają konieczność nawiązania stosunków z Sowietami
1920 VIII 23 Przybycie do Warszawy Misji Ukraińskiej w celu uzyskania pomocy Polski do walki z bolszewikami. W sprawie Małopolski Wschodniej, Ukraina stoi na stanowisku pełnej przynależności tej ziemi do państwa polskiego
1920 VIII 24   Walki polsko-radzieckie o Strzeliska
1920 VIII 24   W polskim przytułku św. Kazimierza w Paryżu zmarł Edward Goldstein, uczestnik powstania styczniowego, kolekcjoner dzieł sztuki. Swe bogate zbiory ofiarował krakowskiemu Muzeum Narodowemu
1920 VIII 25 Rada Ambasadorów wzywa komisarza Towera do wypełnienia 104. punktu traktatu wersalskiego i polecenia natychmiastowego wyładowania w Gdańsku amunicji przybyłej dla Polski na francuskim krążowniku "Gusydon".
1920 VIII 25   Na skutek żądań Komisji Międzysojuszniczej i polskiego komisarza plebiscytowego Wojciecha Korfantego zakończono II Powstanie Śląskie - uwarunkowane przez powstańców rozwiązaniem niemieckiej Sicherheitpolizei i przyspieszeniem terminu plebiscytu
1920 VIII 25 We wszystkich pułkach i oddziałach dowództwa i żołnierze świętują dzień zwycięstwa nad bolszewikami. Wzięto 66 000 jeńców i zdobyto 1023 karabiny maszynowe. Straty polskie były stosunkowo nieduże
1920 VIII 26   Wypad na stację Żabianka 6-tej Dywizji Artylerii Konnej ( w wojnie posko-radzieckiej )
1920 VIII 26   Urodził się Stefan Stuligrosz, dyrygent, muzykolog, organizator i dyrygent chóru chłopięco-męskiego "Poznańskie Słowiki".
1920 VIII 26   Polacy zajęli Grajewo ( w 10 dni pokonując 350 km ! )
1920 VIII 26 Wkroczenie armii litewskiej do Wilna
1920 VIII 26   Urodzil sie Stefan Stuligrosz, dyrygent, współtwórca i kierownik chóru męskiego znanego jako "Poznańskie Słowiki".
1920 VIII 27   Walki polsko-radzieckie o Chłopiatyn
1920 VIII 28   Polacy zajęli Augustów zajmowany dotąd przez Litwinów
1920 VIII 28   Polacy zajęli Sokółkę
1920 VIII 29   Walki polsko-radzieckie o Waręż
1920 VIII 30   Walki polsko-radzieckie o Tyszowice
1920 VIII 30   Walki polsko-radzieckie o Suwałki
1920 VIII 30   Utworzono Ukraińską Organizację Wojskową (UOW).
1920 VIII 31   Walki polsko-radzieckie o Komarów ( Wolicę Śniatycką )
1920 VIII 31   Kawaleria polska pokonała Armię Konną Budionnego pod Komarowem/ kolo Zamoscia W wyniku ofensywy na froncie południowym Rosjanie znaleźli się w odwrocie
1920 VIII 31   Bitwa pod Komarowem, w II RP święto 9-tego Pułku Ułanów Małopolskich
1920 IX 01 Wojska litewskie napadają na oddziały polskie stacjonujące w Suwałkach, Sejnach i Augustowie
1920 IX   Nieudana próba zorganizowania obrony na linii Nioemna przez gen M.N.Tuchaczewskiego  został on pobity
1920 IX Rozformowano pułk Ułanów Tatarskich por I 1919 oraz zima 1919/1920
1920 IX   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Lipska – Studzienicznej - Sejn
1920 IX 02   Wybuch walk polsko-litewskich o Sejny i Suwałki
1920 IX 02   Walki polsko-radzieckie o Bełz,
1920 IX 02   Walki polsko-radzieckie o Łaszczów
1920 IX 04   Komisja generała Duponta wytyczyła granicę między Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem
1920 IX 05   Walki polsko-radzieckie o Knihinicze
1920 IX 05   Druga Dywizja Legionowa pobiła będącą w odwrocie Armię Konną Budionnego ( resztki armii) i zmusiła ją do wycofania się za Bug
1920 IX 05 Walki polsko-radzieckie o Wakijów
1920 IX 06 Walki polsko-radzieckie o Chodorów
1920 IX 07 Walki polsko-radzieckie o Suchrów
1920  IX  08 Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Czernichowa
1920 IX 8 - 12 Walki polsko-radzieckie nad Bugiem
1920 IX 09   Przez ulicę Sławkowską, Rynek i Grodzką przeszło około 3 tysięcy Żydów wypuszczonych z obozu internowania w Jabłonnie. Decyzją władz wojskowych zostali oni wcieleni do oddziałów wojskowych okręgu krakowskiego
1920 IX 9 - 12   Walki polsko-radzieckie o Kryłów nad Budiem
1920 IX 11   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Szpitala
1920 IX 12   Przeprawa 7-mej Dywizji Artylerii Konnej przez Bug
1920 IX 12   Walki polsko-radzieckie o Bursztyn
1920 IX 12   Policja i wojsko przeprowadziły w Krakowie obławę na osoby uchylające się od służby wojskowej. Szczególnie wielu uchylających się i dezerterów zatrzymano na Kazimierzu i Stradomiu
1920 IX 12   Sforsowanie Bugu w walkach polsko-radzeckich,
1920 IX 12   Forsowanie Bugu w rejonie Mrozowicz w wojnie polsko-radzieckiej
1920 IX 13   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej przez Ług
1920 IX 14   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Zaszkiewicz – Kolonii Kołymnej Nowego Zahorowa
1920 IX 14   Walki polsko-radzieckie o Wojnicz
1920 IX 15   Walki polsko-radzieckie o Równe
1920 IX 15   Wojsko polskie obsadziło granicę z Wolnym Miastem Gdańskiem, od Jeziora Łackiego do Bałtyku, wzdłuż przebiegu wyznaczonego przez komisję graniczną gen. Dupont
1920 IX 18   W walkach polsko-radzieckich, w których brał udział 1 Dywizjon Artylerii Konnej, dokonano wypadu za Boh
1920 IX 18   Walki 7-mej Dywizji Artylerii Konnej w rejonie Równego
1920 IX 19   Walki polsko-radzieckie o Ołykę
1920 IX 19   Rozpoczęła się bitwa nad Niemnem, druga wielka bitwa w wojnie polsko-bolszewickiej.
1920 IX 19 Przystąpienie Naczelnego Wodza do wykonania planu operacyjnego bitwy nad Niemnem. Niebezpieczeństwo bolszewickie przestało zagrażać Polsce
1920 IX 20-26   Bitwa niemeńska  ostateczna klęska wojsk sowieckich w Polsce
1920 IX 21   O godzinie 17.15 w Pałacu Czarnogłowców w Rydze rozpoczęły się rokowania pokojowe między Polską a Rosją Sowiecką. Z inicjatywy przewodniczącego delegacji radzieckiej Joffego, rokowania przebiegały dwiema drogami - oficjalną i nieformalnych rozmów.
1920 IX 23 Biwa pod Zasławiem, w II RP święto 5-tego Pułku Ułanów Zasławskich
1920 IX 23 - 28 Bitwa nad Niemnem w walkach polsko-radzieckich o Druskienniki i Lidę -
1920 IX 23   Trwała bitwa nad Niemnem. Wojska polskie, realizując plan Józefa Piłsudskiego, rozbiły zgrupowanie wojsk sowieckich koło Grodna, Lidy i Wołkowyska
1920 IX 24   Walki polsko-radzieckie o Zasław
1920 IX 24   Walki polsko-radzieckie o Stację Poprzecze
1920 IX 24   Walki w rejonie Międzyrzeca
1920 IX 24   Walki  w rejonie stacji Marcinkańce
1920 IX 25   Walki w rejonie Korca
1920 IX 25 - 28   Walki polsko-radzieckie o Lidę
1925 IX 25   Po czterodniowych walkach oddziały polskie zdobyły Grodno. Po zdobyciu tamtejszych fortów, wojska polskie po płonących mostach weszły do miasta. Bolszewicy wycofali się w kierunku Lidy
1920 IX 27   Walki o Rohaczów nad Słuczą z bolszewikami
1920 IX 28   Zakończyła się bitwa nad Niemnem. Sowieckie oddziały w okolicach Grodna i Wołkowyska zostały otoczone i częściowo rozbite
1920 IX 29 – X 04 Pościg wojsk rosyjskich w walkach polsko-radzieckich ( na Stołpce )
1920 IX 30 Walki w rejonie Basin
1920 X 01 Wypad za Słucz w walkach polsko-radzieckich
1920 X 1 – 2 Walki o Ostróżek nad Słuczą z bolszewikami,
1920 X 1 - 2 Wypad 7-mej Dywizji Artylerii Konnej za Słucz
1920 X Lucjan Żeligowski  zostaje dowódcą 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej
1920 X Lucjan Żeligowski  zostaje dowódcą 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej
1920 X Dywizjon Muzułmański wysłano na front. Jednak zawarty rozejm nie pozwolił wziąć udziału w walkach  Dopiero w listopadzie  zostaje skierowany do rozbijania białoruskich oddziałów generała Stanisława Bałachowicza
1920 X 05 Wypad za Słucz w wojnie polsko-radzieckiej, w którym udział bierze 8-my Dywizjon Artylerii Konnej
1920 X 05 Walki polsko-radzieckie o Kojdanów
1920 X 06 Objęcie dowództwa nad "zbuntowaną" dywizją litewsko-białoruską przez gen. Lucjana Żeligowskiego. Jozef Pilsudski powierza mu zorganizowanie buntu, wobec wykreślenia linii rozejmowej dla granicy litewsko-polskiej przez Komisję Ligi Narodów w Suwałkach wbrew interesom Polski. 
1920 X 06 Gen Lucjan Żeligowski wydaje rozkaz marszu na Wilno
1920 X 07 Podpisanie traktatu polsko – litewskiego w Suwałkach →ma on wejść w życie dnia 10 X 1920 →  por 26 VIII 1920 i 09 X 1920
1920 X 7 – 10   I samodzielny Zjazd Polsko – Śląskiego Pola Misyjnego Adwentystów Dnia Siódmego pod nazwą Polsko – Śląskie Stowarzyszenie ADS
1920 X 08 Walki polsko-radzieckie o Kolonię Carów Borek
1920 X 09 Na dzień przed wejściem w życie traktatu pokojowego polsko-litewskiego generał Lucjan Żeligowski zajmuje Wilno
1920 X 9 - 10 W walkach polsko-radzieckich dokonano zagonu za Korosteń
1920 X 10 Walki polsko-radzieckie w okolicach Korostenia
1920 X 10 Walki polsko-radzieckie w okolicach Chrośnej
1920 X 10 - 14 W walkach polsko-radzieckich dokonano zagonu za Dokszyce
1920 X 11 Walki polsko-radzieckie o Suszki ( Bielkę )
1920 X 11 Walki w rejonie Biełki
1920 X 11 Walki w rejonie Rakowa
1920 X 12 Walki polsko-radzieckie w okolicach Krasnogórki
1920 X 12 W Rydze podpisano polsko-radziecki preliminaryjny traktat pokojowy i umowę o rozejmie między Polską, Rosją a Ukrainą
1920 X 12 Podpisanie w Rydze rozejmu polsko-sowieckiego
1920 X 12 Wojsko Polskie wychodzi w walkach z bolszewikami na linię Tarnopol-Dubno-Mińsk-Dryssa
1920 X 12 Podpisanie układu o zawieszeniu broni w wojnie polsko-bolszewickiej
1920 X 12/13 Walki polsko-radzieckie w okolicach Rudni Baranowickiej
1920 X 13 W walkach polsko-radzieckich dokonano zagonu za Krzywicze ( Mołodeczno – Wilejka )
1920 X 13 Walki w rejonie Wjazyn
1920 X 14 Walki w rejonie miejscowości Krzywicze
1920 X 15 Walki w rejonie Krupiec
1920 X 15   Urodzil sie Urodził się Witold Sobociński, operator filmowy. Urodzony w Ozorkowie.
1920 X 18 Powstanie domu zakonnego Zmartwychwstańców w Radziwiłłowie ( Puszcza Mariańska )  przy kościele filialnym pw. św. Antoniego Padewskiego por 01 I 1923 oraz III 1957
1920 X 18   o godzinie 2400 ustają działania wojenne na froncie polsko-bolszewickim → por 18 marca 1921 roku
1920 X 20   Tak zwany bunt Żeligowskiego  zajęcie Wileńszczyzny przez dywizję generała Lucjana Żeligowskiego oraz utworzenie tak zwanej Litwy Środkowej
1920 X 21   Zmarł ksiądz Stanisław Spis, kanonik i radny miasta Krakowa, były profesor, dziekan Wydziału Teologicznego i rektor UJ.
1920 X 27   Rada Ambasadorów proklamuje Gdańsk Wolnym Miastem.
1920 X 28 Rada Ligi Narodów uchwala przeprowadzenie plebiscytu na Górnym Śląsku
1920 XI Utworzono Dywizjon Muzułmański w jego składzie znalazł się tzw pluton kaukaski, którego dowódcą został rodowity Azerbejdżanin pułkownik Bohajedyn Emir Hassan Chursz. Jednostka ta składała się przede wszystkim z Tatarów z Kaukazu, natomiast Tatarzy polscy stanowili w niej mniejszość por > 15  VIII 1920
1920 XI 02   Uroczyście obchodzono święto Zaduszek, poświęcone poległym na froncie żołnierzom. U wylotu Alei 3 Maja i Nowego Światu w Warszawie wystawiono symboliczny katafalk, przy którym delegacje składały kwiaty.
1920 XI 03 Urodzil sie Maciej Dawidowski "Alek", żołnierz Szarych Szeregów. Zmarł na skutek ran odniesionych w akcji pod Arsenałem 30.03.1943
1920 XI 04   Rozpoczęły się wpisy na Uniwersytet Jagielloński. Warunkiem przyjęcia na studia było przedłożenie dokumentów potwierdzających odbycie służby wojskowej
1920 XI 14 Wręczenie buławy marszałkowskiej Naczelnikowi Państwa J. Piłsudskiemu
1920 XI 15 Utworzenie Wolnego Miasta Gdańska
1920 XI 24 W resorcie rolnictwa powstaje Departament Leśnictwa, powstają też pierwsze cztery zarządy okręgowe lasów państwowych (Warszawa,
Radom, Siedlce, Lwów).
1920 XII 10   Powstanie Akademii Nauk Technicznych w Warszawie
1920 XII 10 Utworzono Diecezję Łódzką → por rok 1992
1920 XII 12 Została założona z inicjatywy Jerzego Lazara spółdzielnia "Ogólne Stowarzyszenie Spożywcze i Oszczędnościowe w Ustroniu",
1920 XII 24   Urodzila sie Ewa Petelska, reżyser filmów fabularnych. Urodzona w Pyzdrach
1920 XII 25   Bitwa pod Janowem, w II RP święto 13-tego Pułku Ułanów Wileńskich
1921 I 01 Mocą decyzji Europejskiego Wydziału Adwentystów Dnia Siódmego w Bernie powołano do istnienia Polską Unię Misyjną, początkową, niezupełną jeszcze formę kościoła krajowego ADS, pod kierownictwem duchownego L.Mathe
1921 I 05 Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa na Górnym Śląsku podała do wiadomości "Regulamin Plebiscytowy dla Górnego Śląska"
1921 I 10 Rozpoczął się strajk generalny pracowników poczt i telegrafu, wywołany czynnikami ekonomicznymi. Strajkujący zapewnili obsługę telefoniczną i telegraficzną wojsku, policji, szpitalom, pogotowiu ratunkowemu oraz redakcjom gazet codziennych
1921 I 12 W Płocku urodzil sie Tadeusz Wybult, przyszły aktor
1921 I 15 Zbliżenie dyplomatyczne Polski i Rumunii; podpisanie traktatu gwarancyjnego
1921 I 22 Urodzil sie Krzysztof Kamil Baczyński, poeta, uczestnik powstania warszawskiego – por 4 VIII 1944
1921 I 23 Zmarl Władysław Żeleński ( ojciec Tadeusza Żeleńskiego "Boya" ) -  kompozytor neoromantyczny, autor oper"Konrad Wallenrod", "Goplana", symfonii, utworów fortepianowych oraz  pieśni - por rok  1837
1921 I 24 W sali krakowskiego Związku Lekarskiego odbył się wieczór dyskusyjny na temat stosunków polsko-żydowskich, zorganizowany przez studentów syjonistów. Stronę polską reprezentował prof. Kazimierz Nitsch, który wykazywał m.in. nielojalność społeczności żydowskiej wobec państwa przez posługiwanie się na co dzień językiem niemieckim. Stanowisko syjonistów prezentował dr Ignacy Schwarzbart
1921 I 24 W Warszawie urodził się Tadeusz Zawadzki, przyszły znany instruktor harcerski, pseudonim – Kajman, Tadeusz, Zośka (Przybrane nazwisko: Tadeusz Zieliński ) por 20 VIII 1943
1921 I 24 Urodził się Zygmunt Kęstowicz, aktor. Występował w teatrze Polskiego Radia, m.in. "W Jezioranach", teatrze Telewizji, oraz w filmach: "Baza ludzi umarłych", "Dwa żebra Adama". Obecnie gra w serialu "Klan". Dużą popularność przyniosły mu występy w telewizyjnych cyklach: "Kącik wujka Zygmunta", "Pora na Telesfora",   "Piątek z Pankracym"
1921 I 27 Uznanie przez Polskę Estonii i Łotwy de iure
1921 II 04 Ustawa o przywróceniu odznaczenia Orła Białego por lata 1921 II 04 – 1939 IX 01, 01 IX 1705 oraz rok 1992
1921 II 04 Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o przywróceniu Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta), za zasługi dla państwa i społeczeństwa
1921 II 04 – 1939 IX 01

W okresie międzywojennym Order Orła Białego nadany został :

1. 24 obywatelom polskim

2. 87 cudzoziemcom (w tym 33 monarchom oraz prezydentom, 10 premierom, 12 członkom rodzin panujących,15 ministrom oraz 17 osobom prywatnym )

 

1921 II 19 Podpisanie sojuszu polsko-francuskiego będącego zasadniczym elementem polskiej polityki zagranicznej do 1926 roku
1921 II 12 Umiera  Franciszek Michejda, polski działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim. Walczył o przyłączenie go do Polski. Urodzony 1848
1921 II 19 Zawarto polsko-francuski sojusz obronny - kraje te podpisały tajną umowę wojskową, zobowiązującą oba kraje do niesienia sobie pomocy na wypadek wojny z Rosją Radziecką lub Niemcami
1921 II 24 Układ o repatriacji ludności pomiędzy Polska, Rosją a Ukrainą sowiecką
1921 III 01 Ukazała się wspólna odezwa 11 krakowskich organizacji politycznych - centrowych i prawicowych, które stwierdziły, że "usiłowania wstrzymania ruchu kolejowego i wywołania strajku generalnego potępiają jako występek przeciw Rzeczypospolitej Polskiej"
1921 III 02 Urodzil się Kazimierz Górski, trener reprezentacyjnej drużyny piłki nożnej
1921 III 03 Podpisanie polsko-rumuńskiego sojuszu wojskowego w Bukareszcie ( sojusz militarny przeciwko agresji Związku Radzieckiego )
1921 III 16 W krakowskiej kawiarni "Odrodzenie" przy ul. Sławkowskiej zainaugurował działalność "Kabaret Literacki", kierowany przez L. Wyrwicza. Ambicją twórców było nawiązanie do tradycji kabaretu "Zielony Balonik".
1921 III 17 W Polsce Odrodzonej Sejm Ustawodawczy odnawia ślub o Budowie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie ustawą z dnia 17 marca 1921 r. → początkowy ślub o budowie podjął Sejm Czteroletni jako Wotum Narodu za Konstytucję 3 Maja 1791 r
1921 III 17 Uchwalenie tak zwanej konstytucji marcowej:
- Polska stała sie republiką o ustroju parlamentarno-gabinetowym,
- Istnienie dwuizbowego parlamentu  Sejmu reprezentowanym przez 444 posłów obieranych co 5 lat oraz Senatu,
- Zachowanie trójpodziału władz

- W 7 rozdziałach o 126 artykułach przyznawała wszystkim obywatelom od 21 lat prawo udziału w Sejmie

Uwzględniała niezawisłość sądów i działalność samorządów terytorialnych.

- Gwarantowała wolność prasy i zgromadzeń oraz wolność osobistą.

- Podstawowe jej założenia obowiązywały w Polsce do 1952
 

1921 III 17 Po raz pierwszy w historii Polski urząd prezydenta został wprowadzony na mocy Konstytucji marcowej :
- Prezydent obierany przez Zgromadzenie Narodowe na
okres 7 lat
- Nie posiadał on prawa veta w stosunku do ustaw
- Formalnie stał na czele władzy wykonawczej
- Nie wchodził w skład Rady Ministrów
- Działania rządu nie podlegały jego kompetencjom
- Gdyby prezydent chciał rozwiązac Sejm to musiałby
wpierw uzyskać zgodę kwalifikowanej większości 3/5
Senatu
 
1921 III 18 Podpisanie pokoju ryskiego kończącego wojnę polsko-bolszewicką
1921 III 18 Oficjalne zakończenie wojny polsko-sowieckiej :podpisanie traktatu ryskiego między Polską, Rosją Radziecką i Ukraina Radziecką
- Uznanie przez Polskę sowieckich republik Białorusi oraz Ukrainy,
Polska wycofuje swe poparcie dla dotychczasowych władz Białorusi oraz Ukrainy ( antysowieckie )

- dopuszczenie Rosji do tranzytu przez Polskę i repatriację uchodźców - por VIII 1939

- zrzeczenie się wzajemnie pretensji do terenów leżących poza linią granicy przyjętej przez traktat

- zwrot wywiezionych z Polski zabytków

- wypłacenie przez Sowiety 30 mln rubli złotem

- zwolnienie Polski ze zobowiązań z okresu zaboru

- rewakuację mienia państwowego

- wzajemne poszanowanie suwerenności
 

1921 III 18

Ustalenie wschodniej granicy Polski

1. przebiegała od ujścia Zbrucza do Dniestru, pozostawiając po stronie polskiej całą Małopolskę (Galicję) Wschodnią, część byłej guberni wołyńskiej z miastami Kowel i Równe oraz linią kolejową Równe-Sarny-Łuniniec

2. Po stronie polskiej pozostawała cała gubernia grodzieńska, część zachodnia byłej guberni mińskiej ( Mińsk i Słuck pozostawały po stronie radzieckiej) wraz z linią kolejową Łuniniec-Baranowicze i linią Baranowicze-Mińsk aż do połowy drogi między Stołpcami i Niagorełoje

3. Po stronie polskiej pozostawała Wileńszczyzna (bez części zachodniej należącej do Litwy)

4. Granica polsko-radziecka na północy dochodziła do Dźwiny, stykając się z granicą polsko-łotewską
1921 III 18

Obszar II RP wynosi 388,6 tys. km2 i Polska jest szóstym co do wielkości państwem Europy; ludność  liczy 27,2 mln osób, w tym

-          Polaków 65%,

-          Ukraińców 15%,

-          Żydów 10%,

-          Białorusinów 5%,

-          Niemców 2%,

-          pozostałych 4%;

Wyznaniowo :

-          Katolicy ok. 62% obywateli

-          Grekokatolicy ok. 12% (gł. Ukraińcy)

-          Prawoslawni ok. 11% (gł. Białorusini i Rosjanie)

-          Judaizm ok. 10%

      -     Ewangelicy ok. 3,7%
1921 III 18

Układ w Rydze inne postanowienia :

- -  wypłatę Polsce tytułem rekompensaty za wkład ziem polskich w budowanie gospodarki rosyjskiej (w okresie rozbiorowym ) kwoty 30 mln rubli w złocie (ustalenia te nie zostały jednak nigdy spełnione).

- Zobowiązywał też stronę radziecką do zwrotu zagrabionych w czasie zaborów dzieł sztuki i zabytków

- W imieniu Rządu RP: Jan Dąbski, Stanisław Kauzik, Edward Lechowicz, Henryk Strasburger, Leon Wasilewski

- Za Rząd Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Rad (z upoważnieniem rządów Białoruskiej SRR i Ukraińskiej SRR) : Adolf Joffe, Jakób Hanecki, Emanuel Kwiring, Jur Kociubiński, Leonid Oboleński
1921 III 20 Podczas przeprowadzonego plebiscytu 80% ludności Jastrzębia opowiedziało się za przyłączeniem do Polski
1921 III 20 Przeprowadzenie plebiscytu na Śląsku :
- 706.8 tysięcy głosów oddano za Niemcami,
- 479.4 tysięcy głosów oddano za Polską,
- Brak zgody wśród Rady Ambasadorów co do podziału Śląska
- W 22 powiatach Górnego Śląska przeprowadzono plebiscyt, który miał określić przynależność państwową tych ziem. W głosowaniu uczestniczyło 1 186 tys. osób, w tym ponad 192 tys. emigrantów niemieckich przywiezionych na czas plebiscytu.

- W Opolu za przyłączeniem do Polski głosuje 1098 osób, za pozostaniem w Niemczech - 20 816

1921 III 20 W powiecie tarnogórskim za Polską opowiedziało się 61,75% głosujących (przy średniej na Śląsku 40,4%), zaś za Niemcami - 38,25% (na Śląsku - 59,6%), choć w samych Tarnowskich Górach zwyciężyła opcja niemiecka
1921 III 21 Nowogródek powraca prawnie w granice Polski w wyniku Traktatau Ryskiego → por IX 1939
1921 III 23 Dekoracja Sztandaru 7-mego Pułku Ułanów Lubelskich krzyżem Virtuti Militari, w II RP święto tegoż Pułku
1921 III 23 Wniosek dowództwa Frontu Północnego o awansowanie generała-podporucznika W. Sikorskiego por 04 II 1920
1921 IV 02 Otwarcie pierwszych Targów Poznańskich zorganizowanych z inicjatywy prezydenta miasta Jarogniewa Drwęskiego
1921 IV 10 Marszałek Józef Piłsudski odznaczył miasto Płock Krzyżem Walecznych za bohaterską obronę podczas wojny polsko - bolszewickiej
1921 IV 10 Marszałek Józef Piłsudski odznacza Płock Krzyżem Walecznych za bohaterską obronę podczas wojny polsko – bolszewickiej → por 18 – 19 VIII 1920
1921 IV 15 Ratyfikowanie przez Sejm traktatu pokojowego zawartego w Rydze (18 III) między Polską i Sowietami
1921 IV 16 Rozpoczęcie regularnych lotów na trasie Paryż-Warszawa
1921 IV 20 – 22 W Bydgoszczy odbyła się I w historii adwentyzmu w Polsce Ogólnopolska Konferencja Duchownych i Pracowników Adwentystycznych → wzięło w niej udział 20 duchownych oraz 10 kobiet ewangelistek
1921 IV 23 Uroczysta dekoracja sztandaru 15-tego Pułku Ułanów Poznańskich Krzyżem Virtuti Militari, w II RP święto tegoż Pułku
1921 IV 26 Otwarcie pierwszej Wystawy Sztuki Polskiej w Paryżu. Polska otrzymuje propozycje umieszczenia w zbiorach Luwru dzieł J. Matejki i M. Michałowskiego
1921 IV 29 Przyznanie dyplomu doktora honoris causa J. Piłsudskiemu przez Uniwersytet Jagielloński
1921 V 02 W nocy z 2 na 3 maja nastąpił wybuch III powstania śląskiego z powodu niekorzystnego dla Polski dotychczasowego podziału Śląska.  por 5 lipca 1921
1921 V 06 Urodzil sie Jan Bytnar (pseud. Rudy), harcmistrz, hufcowy Grup Szturmowych Szarych Szeregów. Zmarł 1943
1921 V 10 Urodzil sie Wieńczysław Gliński, aktor. Film "Sprawa pilota Maresza". Urodzony w Astrachaniu
1921 V 10 Przerwanie akcji powstańczej na Górnym Śląsku. Podział Górnego Śląska na zasadzie plebiscytu
1921 V 21 W Krakowie ukazał się pierwszy numer "Przeglądu Sportowego", ogólnopolskiego dziennika o tematyce sportowej
1921 V 22 Walki wokół góry św. Anny na śląsku ( w przebiegu działań III powstania śląskiego ).
1921 V 05/06 Bitwa o górę św. Anny - największa bitwa z Niemcami w czasie III Powstania Śląskiego
1921 V 13 W Krakowie miało miejsce coroczne zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności. Rozdzielono nagrody z funduszy Akademii. Otrzymali je: Władysław Semkowicz za dzieło Ród Adwańców, Olga Boznańska za obraz Wnętrze pracowni ze zwierciadłem odbijającym postać artystki i Mieczysław Jeżewski za prace matematyczne i fizyczne.
1921 V 14 Urodzil sie Stanisław Jasiukiewicz, aktor. "Wolne miasto": Konrad, "Krzyżacy": von Jungingen, "Potop": Kordecki. Urodzony w Pastawach k. Wilna. Zmarł 1973.
1921 V 21 Internowani po przewrocie majowym generałowie: Tadeusz Rozwadowski, Bolesław Jaźwiński i Włodzimierz Zagórski zostali umieszczeni w Wojskowym Więzieniu Śledczym w Warszawie
1921 V 28 Otwarty został I Targ Poznański, który dał początek Międzynarodowym Targom Poznańskim
1921 VI 01 Połączenie 211-tego Pułku Ułanów Nadniemeńskich z Pułkiem Ułanów Grodzieńskich w 23-ci Pułk Ułanów Grodzieńskich, w II RP święto tegoż Pułku
1921 VI 10 Po siedmioletniej przerwie wznowił działalność Chór Akademicki. Na nadzwyczajnym walnym zebraniu wybrano zarząd z prezesem E. Reimannem
1921 VI 13 Koniec III powstania górnośląskiego : - por 02 V 1921

1.  Między strony wkraczają wojska angielskie, włoskie i francuskie. 

2. Oprócz walczących zginęło 3000 osób cywilnych, wymordowanych przy zajmowaniu wsi i miasteczek przez orgeschowców

1921 VI 18 Przy Nowej Rudawie na Błoniach Adam Sapieha poświęcił stadion sportowy młodzieży rękodzielniczej
1921 VI 18 Zmarł Tadeusz Rittner, pisarz (sztuki teatralne: "W małym dworku", "Don Juan", "Głupi Jakub", "Wilki w nocy", powieści: "Duchy w mieście", "Drzwi zamknięte").
1921 VI 18 Na Błoniach odbyła się uroczystość wojskowa, podczas której 500 oficerów i żołnierzy z 6 Dywizji Piechoty odznaczono Krzyżami Walecznych i orderami Virtuti Militari.
1921 VI 19 Umiera Tadeusz Rittner, polski dramaturg i prozaik. Jeden z twórców nowoczesnej komedii polskiej. Dramaty "W małym domku", "Głupi Jakub". Urodzony 1873
1921 VI 22 Liga Narodów przyznaje Polsce obronę lądową Gdańska, portu dla okrętów i składu amunicji
1921 VI 26 Urodzil sie Roman Waschko, dziennikarz radiowy. Urodzony w Poznaniu
1921 VI 27 W Lidze Narodów złożono projekt rozwiązania konfliktu polsko-litewskiego, trwającego od momentu zajęcia Wileńszczyzny przez gen. Żeligowskiego. Zaproponowano utworzenie dwóch okregów: wileńskiego i kowieńskiego, z autonomicznymi sejmami, z wspólnym prezydentem, wspólną polityką gospodarczą i zagraniczną
1921 VI 29 Liga Narodów wezwała będące w konflikcie rządy polski i litewski do nawiązania wzajemnych stosunków i ustanowienia komunikacji między Kownem a Wilnem
1921 VI 30 Umiera Wacław Górecki, znany actor, grał m.in. role Demetriusza w Śnie nocy letniej, Bukowskiego w Kaśce Kariatydzie, sekretarza w Dziadach w Teatrze Dramatycznym w Warszawie – por 03 V 1896
1921 VII 01 Urodzil sie Jerzy Stefan Stawiński, pisarz, scenarzysta, reżyser. Urodzony w Zakręcie k. Warszawy
1921 VII 02 Z inicjatywy wioślarskiego oddziału Sokoła wznowiono nie organizowane od wybuchu I wojny światowej obchody święta wianków na Wiśle
1921 VII 03 "Cracovia" rozegrała mecz z węgierską drużyną "Uipesti", wygrywając 2:1.
1921 VII 05 Zakończenie walk na śląsku  por 2/3 maja 1921
1921 VII 05 Organizacje plebiscytowe i powstańcze na Górnym Śląsku zostały rozwiązane. Sprawy dotyczące ludności polskiej i jej ochrony przejęła Górnośląska Rada Ludowa z J. Rymerem na czele
1921 VII 07 W Krakowie odbył się mecz piłkarski między węgierską drużyną "Uipesti TE" z Budapesztu i kombinowaną drużyną krakowską złożoną z zawodników "Cracovii", "Wisły" i "Makkabi". Podczas meczu jeden z Węgrów kopnął umyślnie gracza "Wisły", co rozwścieczyło publiczność, która wtargnęła na murawę i laskami zaczęła bić piłkarzy węgierskich. W ich obronie stanęli gracze krakowscy. Węgrzy wygrali mecz 3:1
1921 VII 07 Urodził się Stanisław Wisłocki, dyrygent, kompozytor, profesor PWSM w Poznaniu i Warszawie
1921 VII 07 Ostatnie oddziały powstańców śląskich wycofały się z terenów spornych. Mimo rozejmu i zakończenia akcji bojowych niektóre oddziały wróciły do obrony terroryzowanej ludności na terenach zajętych przez Niemców. Ustąpiły dopiero po otrzymaniu do aliantów gwarancji bezpieczeństwa ludności polskiej
1921 VII 28 Zmarł Tadeusz Godlewski, fizyk, profesor Politechniki Lwowskiej, twórca pierwszego polskiego laboratorium do badań ciał promieniotwórczych
1921 VIII 05 W Krakowie ur. się Roman Bratny, pisarz, ( „ Kolumbowie -rocznik 20 „ - 1957 )Roman Bratny (wł. Roman Mularczyk)
1921 VIII 10 Urodził się Bohdan Tomaszewski, publicysta i dziennikarz sportowy, autor książek o tematyce sportowej: "List oldboya, czyli olimpijskie Somosierry", "Przeżyjmy to jeszcze raz".
11921 VIII 10 Urodzil sie Bohdan Tomaszewski, publicysta i dziennikarz sportowy. Książki o tematyce sportowej "List oldboya czyli olimpijskie Somosierry", "Przeżyjmy to jeszcze raz".
1921 VIII 13 Temperatura w Krakowie wynosiła 38 stopni Celsjusza w cieniu. "Upał straszny, duszący, wżerający się w mózg. Chodniki asfaltowe, od żaru słonecznego rozmiękłe, parzą nogi. Woda, wyrzucana z beczkowozów na ulicę, znika momentalnie" - pisał "Czas".
1921 VIII 17 Zmarła Maria z Billewiczów Piłsudska, żona Józefa Piłsudskiego
1921 VIII 23 Urodzil sie Jan Batory, reżyser filmów fabularnych. "O dwóch takich co ukradli księżyc", "Dancing w kwaterze Hitlera". Urodzony w Kaliszu
1921 VIII 23 Umiera Feliksa Magdalena Kozłowska , „Mateczka” w Mariawityźmie, założycielka Kościoła Mariawitów por 02 VIII 1893
1921 IX 01 "Ilustrowany Kurier Codzienny" pisał tego dnia: Rok szkolny rozpoczął się pod znakiem niesłychanej drożyzny wszystkich materiałów szkolnych, a zwłaszcza książek. Wyekwipowanie dziecka do szkoły to dziś kwestia kilkunastu tysięcy marek, czyli prawie cała pensja urzędnika
1921 IX 03 Otwarcie Miejskiego Teatru Opery i Operetki w Krakowie
1921 IX 03 W otwarciu Miejskiego Teatru Opera i Operetka w Krakowie wziął udział prezes Związku Dyrektorów Teatrów Polskich Jan Lorentowicz
1921 IX 04 W sali Sokoła rozpoczęły się obrady II Kongresu Narodowej Partii Robotniczej. Uczestniczyło w nim około 400 delegatów ze wszystkich ziem polskich oraz z zagranicy - Niemiec, Holandii i Francji. Na kongresie uchwalono program i statut partii
1921 IX 08 - 09 Zjazd Strażactwa Polskiego w Warszawie, przy udziale 3707 delegatów z 742 straży. Celem zjazdu jest zjednoczenie organizacyjne strażactwa polskiego - Utworzono Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – por 1949 X 24
1921 IX 09 Urodzil sie Karol Chodura, operator filmów fabularnych. "Wraki", "Drugi brzeg". Urodzony w Cieszynie
1921 IX 10 Debiut teatralny Tadeusza Bialoszczynskiego  (w krakowskim Teatrze im. Słowackiego jako Karol von Schaunberg w "Burmistrzu Stylmondu" M. Maeterlincka)
1921 IX 12 Urodzil sie Stanisław Lem, pisarz. "Fantastyka i futurologia", "Cyberiada", "Solaris". Urodzony we Lwowie
1921 IX 18 Za rozprowadzanie komunistycznych odezw krakowska policja aresztowała siedemnastoletniego I. Berekbauma
1921 IX 19 W Suwałkach urodził się Rudolf Dzipanow, przyszły generał WP → por VIII 1944
1921 IX 19 Utworzenie rządu Antoniego Ponikowskiego
1921 IX 20 Nawiedził Jasną Górę Józef Piłsudski - Naczelnik Państwa Polskiego
1921 IX 23 We wrześniu A. Potocki ofiarował zbiorom wawelskim wielki namiot turecki, zdobyty podczas odsieczy wiedeńskiej
1921 IX 24 W związku z zamachem na Józefa Piłsudskiego we Lwowie policja krakowska dokonała wielu rewizji wśród mieszkających w Krakowie Ukraińców, głównie studentów. U jednego z aresztowanych znaleziono zdjęcie zamachowca
1921 IX 25 Zamach ukraiński na Piłsudskiego - Ukrainiec Stefan Fedak dokonał zamachu na Józefa Piłsudskiego. Podczas otwarcia Targów Wschodnich, strzelając z tyłu zranił ciężko wojewodę Grabowskiego. W trakcie śledztwa ujawniono spisek
12 osób. Sąd skazał Fedaka na 6 lat, a pozostałych uniewinnił
1921 IX 25 Nieudany zamach ukraińskich bojówek nacjonalistycznych na Józefa Piłsudskiego we Lwowie
1921 IX 25 Dowództwo stacjonującej w Krakowie 6. Dywizji Piechoty objął generał Eugeniusz Tinz
1921 IX 25 Nieudany zamach na życie marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie.
1921 IX 29 W Warszawie odbył się zjazd baptystycznych przedstawicieli zborów słowiańskich i niemieckich poświęcony problemom wzajemnej współpracy i działalności misyjnej. Na tej konferencji zawiązał się też Związek Słowiańskich Baptystów w Polsce, prezesem którego został Jan Petrasz → por rok 1923
1921 IX 30 Spis powszechny -

1. Wykazał ogółem 27 176 171 mieszkańców (70 osób na km2).

1921 X 6 – 9 W Bydgoszczy odbył się I organizacyjny zjad kościoła Adwentystów Dnia Siódmego → Kościół przyjął nazwę Związku Adwentystów Dnia Siodmego w Polsce. Składał się z 3 zjednoczeń czyli diecezji :
1. Ze Zjednoczenia Poznańskiego z siedzibą w Poznaniu
2. Ze Zjednoczenia Śląsko – Galicyjskiego z siedzibą w Bielsku
3. Z Warszawskiego Pola Misyjnego z siedzibą w Warszawie
 
1921 X 09 Urodził się Tadeusz Różewicz, poeta, dramatopisarz, prozaik. Urodzony w Radomsku
1921 X 12 Rada Ligi Narodów podejmuje decyzję o podziale Śląska :
- Polska otrzymała około 3 tysięcy km kwadratowych (29% obszaru plebiscytowego, zamieszkałego przez 46% ludności)  całe powiaty katowicki, pszczyński, Królewskiej Huty ( dawna nazwa Chorzowa ), większość rybnickiego, część lublinieckiego, raciborskiego, Tarnowskich Gór, gliwickiego, zabrzańskiego ( bez Zabrza ), gliwickiego oraz bytomskiego

- Na terenach tych było 76% kopalń węgla, 97% hut żelaza, 82% hut cynku, 71% hut ołowiu i 50% koksowni
 

1921 X 12 Rada Ligi Narodów podjęła decyzję o ostatecznym podziale Górnego Śląska. Polsce przyznano ok. 29% obszaru plebiscytowego
1921 X 16 Urodził się Andrzej Munk, reżyser filmowy, twórca czołowych dzieł tzw. szkoły polskiej w filmie oraz filmów dokumentalnych. "Człowiek na torze", "Eroica", "Zezowate szczęście". Zmarł 1961
1921 X 20 Rada Ligi Narodów zadecydowała o podziale Górnego Śląska, a Rada Ambasadorów zaakceptowała tę decyzję
1921 X 25 W Warszawie odbył się ślub Józefa Piłsudskiego z Aleksandrą Szczerbińską
1921 X 30 W auli Uniwersytetu Jagiellońskiego obradował VIII Zjazd Naczelnej Rady Harcerskiej, który otworzył gen. Jóżef Haller, prezes rady
1921 X 31 Na Błoniach odbyła się rewia krakowskich drużyn harcerskich.Uroczystość związana była z obradami VIII Zjazdu Naczelnej Rady Harcerskiej.
1921 XII 10 W Warszawie utworzono Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową.
1921 XII 17 Sejm uchwalił jednorazową daninę przymusową, powszechny podatek, mający pomóc ustabilizować polską gospodarkę
1921 XII 17 Zmarła Gabriela Zapolska, pisarkaGabriela Zapolska, pisarka, publicystka, autorka. Komedia "Moralność pani Dulskiej", powieść "Kaśka Kariatyda". Urodzona 30 III 1857
1921 XII 18 Węgry → W Budapeszcie rozegrano pierwszy polski międzypanstwowy mecz piłki nożnej → przegraliśmy wynikiem 0:1
1921 XII 31 W Warszawie rusza pierwsza nocna linia tramwajowa → nr 10