Kolektywіzacja і głód na Ukrainie w latach 1929 - 1933.

 Zbіór matierіałów і dokumentów№ 48
WYROK NADZWICZAJNEJ SESJI ARTJEMІWSKIEGO OKRĘGOWEGO SĄDU O ROZKUŁACZENIA I POZBAWIENIA WOLІ WIEŚNIAKÓW

12 stycznia 1930 roku.

Wyrok

Imieniem Ukraińskiej Socjalistycznej Radzieckiej Republiki

12 stycznia 1930 roku nadzwyczajna sesja Artiemowskogo okręgowego sądu według kryminalnego działu w składzie: Przewodniczącego Biermana, członków Fiesjenko i Piotrowski przy sekretarzu Bierieznickoj z udziałem prokuratora Gampiera, rozpatrzywszy na zamkniętym sądowym posiedzeniu  według oskarżenia:

 1. St. Trufanowa Jakuba Pietrowicza, ma 25 lat, chrześcijanina s . Paraskowijewka Annowskiego radego gminna Griszynskogo na Artiemowskogo okręgu, pracującego od 1927 roku. Na Krasnoarmiejskom kopalni rudy rębaczem, mającego razem z ojcem 17 dziesięcin ziemi, żonatego, z najniższym wykształceniem, Ukraińca, bezpartyjnego, nie procesującego się, członka sojuszu górników;
 2. Pieriepieczajenko Pawła Iwanowicza, 50 lat, obecnie "dostatniego sjeriedniaka", do rewolucji mającego z braćmi własnej ziemi 110 dziesięcin, eksploatujący 5 parobków, byłego "psałomszczyka", Ukraińca, chleboroba,, z najniższym wykształceniem, żonaty, nie procesujący się , majątek sprzedany wiosną 1929 roku. Za niewykonanie wiosennej "chlebozagotowki", zamieszkującego w wsi Paraskowijewka ;
 3. Pieriepieczajenko Leontia Iwanowicza, ma 60 lat, Ukraińca, żonatego, zajmującego się rolnictwem. Do rewolucji z braćmi miał 110 dziesięcin własnej ziemi, eksploatował 5 parobków, obecnie "dostatniego sjeriedniaka", majątek którego jest sprzedany za złośliwe niewykonanie "chlebozagotowki" wiosną 1929 roku., Nie procesującego się, piśmiennego.

W tym, co jest braćmi Pieriepieczajenko Iwan i Leontia, będąc niezadowolonymi z przedsięwzięcia radzieckiej władzy w dziedzinie "chlebozagotowoki", podpóścili Trufanowa Jakuba  celem dokonania terrorystycznego aktu nad przedstawicielami radzieckiej władzy na wsi, to jest w przestępstwie, przewidzianym m . 54 jest 8 UK USSR.

Nadzwyczajna sesja, rozpatrzywszy materiał wstępnego wniosku, przesłuchaniu oskarżonych, wysłuchawszy przemówienia prokuratora, postanowiła:

Pieriepieczajenko Paweł Iwanowicz, Pieriepieczajenko Leontia Iwanowicz, będąc niezadowolonymi z przedsięwzięcia radzieckiej władzy, z uwagi tego, na co u nich obu wiosną 1929 roku. 

Sprzedano majątek, jako złośliwych "niesdatczykow chlebowych nadmiarów", 26 października 1929 roku. Pieriepieczajenko Leontia Iwanowicz podpóścił pochodzący z tej samej wsi Trufanowa Jakuba Pietrowicza celem dokonania ostatniego terrorystycznego aktu nad pracownikami radnego gminy. Trufanow, podpuszczony Pieriepieczajenko Leonty, przyszedłszy 26 października 1929 roku do rady gminnej, zbił sekretarza radego gminna T. Tierieszczenko, a także przedstawiciela robotniczej brygady Wysockogo. W procesie pobicia przedstawicieli władzy Trufanow krzyczał: "Gadów-komunistów przeważę! Rabujecie chrześcjan, zabieracie chleb i majątek. Tak nie można rabować!".  W tym czasie w radzie gminy był obecny Pieriepieczajenko Paweł Iwanowicz, który, korzystając z tego, że w radzie gminnej zebrali się chrześcjanie, zaczynał podburzać ich, mówiąc: "Co Wy szydzicie nad pijanymi, Po co jego bierzecie? My sam jego zabierzemy do domu, wystarczająco, że obrabowaliście Nas". I wtedy Trufanowa aresztowali i zaczynali wyprowadzać z rady gminy. Pieriepieczajenko Paweł wśród chrześcjan krzyczał: "Po co szydzić nad człowiekiem, który prawdę mówi?" I pr. Mając na uwadzę wszystko powyższe, nadzwyczajna sesja uważa przedstawione oskarżenie wszystkich trzech oskarżonych jako zupełnie udowodnione, że przewidziane starszy 54-8 UK USSR. Kierując się 7-j starszy UK i 297 UPK skazała: Trufanowa Jakuba Pietrowicza 25 lat, Pieriepieczajenko Pawła Iwanowicza 50 lat, Pieriepieczajenko Leontia Iwanowicza 60 lat na założeniu starszy 54-8 UK z sankcją starszy 54-2 UK poddać pozbawieniu wolności z surową izolacją terminem po osiem lat każdemu z konfiskatą osobiście im należącego całego majątku. Na założeniu 32-j starszy UK pozbawić ich wszystkich troje obywatelskich praw według punktów A, B i W 29-j starszy UK terminem po pięć lat na każdego. Na założeniu 33-j starszy UK uznać wszystkich trzech skazańców społecznie niebezpiecznymi dla danej miejscowości i po odbyciu kary wysiedlić za granice Artiemowskogo, Stalinskogo i Ługańskiego okręgów terminem na trzy lata każdego. Na założeniu 27-j starszy UK zaliczyć skazańcom wstępny areszt Trufanowu Jakubowi i Pieriepieczajenko Pawłowi od 26 października 1929 roku. I Pieriepieczajenko Leontia od 29 listopada 1929 roku. Miarę prewencji odnośnie wszystkich skazańców wybrać trzymanie pod strażą. Sądowe wydatki w sprawie podnieść na rachunek Republiki. Wyrok może być zaskarżony w Głównym Sądzie przez okręgowego prokuratora w ciągu 48-godzinn, od momentu  jego ogłoszenia.

Wyrok ogłoszony 12 stycznia 1930 g. W g. Artiemowskie o godzinie 14 . 30 min.

(Bierman, Piotrowski, Fiesjenko)
Słusznie: Sekretarz [pіdpis]

CDAŻR Ukraїni, f. 24, op. 13, spr. 68, ark. 67. Zaswіdczena kopіja.


* Przy dokumientі pomiłka, słіd czytati "Pawło".


1 Krimіnalno-kasacіjna kolegіja Naczelnego sądowi USRR 20 bierieznja 1930 rz., rozglanuwszy kasacіjnі skargi zasudżenich, Trufanowu skorotiła tiermіn pozbawlennia wołі do 5 rokіw, a bratam Pieriepieczaєnkam wirok zaliszyła w siłі.- Dok. № 48.


№ 53
POSTANOWA CWK SRSR O DOSTROKOWІ PJeRJeWIBORI
SІŁЬSЬKICh ZADOWOLONY І RAJWIKONKOMІW W OKRĘGACH
SUCІŁЬNOЇ KOŁJeKTIWІZACІЇ

31 sіcznia 1930 rz.

Centralnym wykonawczym komitetom sojuszniczych republik
ROSYJSKIEJ FEDERACYJNEJ SOCJALISTYCZNA REPUBLIKI RADZIECKA, USSR, BASZKIRSKIEJ SOWIETSKA REPUBLIKA SOCJALISTYCZNEJ, ZSFSR, UzSSR, TurkSSR i TadSSR

W swoim postanowieniu od 25 stycznia 1930 g. O nowych zadaniach rad w związku z szeroko rozwijającą się kolektiwizacijej na wsi 3 Prezydium Centralnego Wykonawczego Komitetu Sojusza SSR wskazał, że wiejska rada, nie przebudowującej swojej pracy, wiejska rada, nie zostający na czele kołchozowego ruchu, pozostający w tyle od tempa socjalistycznego przekształcenia wsi, nie umiejący organizować biedniacko-batrackije masy - taka wiejska rada podlega natychmiastowemu wybraniu na nowo.

Do zrealizowania tej dyrektywy Prezydium Centralnego Wykonawczego Komitetu Sojusza SSR proponuje centralnym wykonawczym komitetom sojuszniczych republik pozwolić centralnym wykonawczym komitetom autonomicznych republik, krajowym (regionalnym) i okręgowym wykonawczym komitetom wyprodukować przedterminowe pieriewybory wiejskich rad, skład których zaśmiecony obcymi elementami i które nie byli w stanie, opierając się na batrackije i byednyacko-średniorolnych masach chłopstwa. Zostać na czele socjalistycznej przebudowy wsi i kierować kołchozowym ruchem, a także wyprodukować pieriewybory wszystkich wiejskich rad w okręgach zwartej kolektywizacji pod kątem nasilenia ich kierowniczego wpływu w socjalistycznej przebudowie wsi i największego wciągnięcia w nich batracko-biedniackich warstw ludności i aktywu kołchoźników.

Także pozwolić wybranie na nowo rejonowych wykonawczych komitetów, nie zabezpieczającego wystarczającego kierownictwa wiejskimi radami, nie rozwijających prac według kolektywizacji rolnictwa i według poprawy obsługi kołchozowej ludności.

Prezydium Centralnego Wykonawczego Komitetu Sojusza SSR wskazuje, że w nadchodzącą kompanię pieriewyborow rad powinny być mobilizowane najszersze masy parobkowanie, biedoty i sjeriedniakow na najdalsze rozwinięcie kolektywizacji rolnictwo i likwidację kułaczestwa jak klasy, z tym, żeby pieriewybory rad dostarczyli także pomyślne przewidzenie wiosennej siewnej kompanii.

Plany pieriewyborow wiejskich rad i rejonowych wykonawczych komitetów, sprawozdania wiejskich rad i oddzielnych członków ich powinny być wstępnie omówione w grupach biedoty wiejskich rad, na walnych zgromadzeniu parobkowanie i biedoty i zbiorach kołchoźników.

Przedterminowe pieriewybory wiejskich rad i rejonowych wykonawczych komitetów, a także pieriewybory wiejskich rad w okręgach zwartej kolektywizacji, powinni przeprowadzać się zgodnie z wyborczym prawodawstwem Sojusza SSR i sojuszniczych republik.

Przewodniczący CIK Sojusza SSR M. Kalinin

Sekretarz CIK Sojusza SSR A. Jenukidzje

Moskwa. Kreml
jest 31 stycznia 1930 g.

Raspublikowano w № 31 Wiadomości CIK Sojusza SSR i WCIK od 1 lutego 1930 g.

SZ SSSR.- 1930.- № 9, dział 1-j.- Starszy 106.


3 W cіj postanowі, zokriema, zaznaczałosa: "Wiejska rada, która nie przebuduje swojej pracy w odniesieniu do nowych zadań, w związku z masową kolektywizacją i nie zostanie na czele kołchozowego ruchu, będzie na sprawie kułackim wiejską radą, niezdolnym przeprowadzać politykę socjalistycznego budownictwa... Podstawowym utrzymaniem pracy wiejskich rad w związku z masową kolektywizacją jest ich aktywny udział w układaniu produkcyjnych planów kolektywnych gospodarek i ich realizacja, przy czym rola wiejskich rad winna jest zwłaszcza przejawić się w nasileniu procesów uspołecznienia, poprawnej organizacji pracy i w obserwacji za wykonaniem kolektywnymi gospodarkami wszystkich ich zobowiązań przed proletariackim państwem (chlebozagotowki, kontraktacji, podatków i t. d.)... Radzi miejska winne pas sprawie pomóc wiejskim radom przesyłką szczególnych brygad z członków radych miejska, aktywistów-robotniczych do czasowej albo stałej pracy w wiejskich radach (SZ SSSR.- 1930.- № 7. dział 1-j.-Starszy 85).-Dok. № 53.


№ 54
POSTANOWA CWK I RNK SRSR O ŁІKWІDACІJu ORJeNDI ZJeMŁІ
І BOROTЬBU L.A. KURKUŁЬSTWOM

1 srogiego 1930 rz.

O przedsięwzięciach po forcie socjalistycznej przebudowy
rolnictwa w okręgach zwartej kolektywizacji
i według walki z kułaczestwom

W celach zabezpieczenia najbardziej sprzyjających warunków dla socjalistycznej przebudowy rolnictwa Centralny Wykonawczy Komitet i Radą Narodowych Komisarzy Sojusza SSR postanawiają:

 1. Znieść w okręgach zwartej kolektywizacji działanie prawa o pozwoleniu wynajmu ziemi i o zastosowaniu najemnej pracy w indywidualnych chłopskich gospodarkach (WII i WIII rozdziałów ogólnych zaczął zjemlepolzowanija i urządzenia terenu).
  Wyjątki z tego rządziła odnośnie średniorolnych gospodarek regulują się rejonowymi wykonawczymi komitetami pod kierownictwem i kontrolą okręgowych wykonawczych komitetów.
 2. Przedstawić krajowym (regionalnym) wykonawczym komitetom i rządom autonomicznych republik prawo stosować w tych okręgach wszystkie niezbędne miary walki z kułaczestwom blisko do pełnej konfiskaty majątku pięści i wysiedlania ich z granic oddzielnych okręgów i brzegów (obwodów).
  Konfiskowany majątek kułackich gospodarek, za wyjątkiem tej części, która idzie do spłacenia należących się z pięści zobowiązań (długów) państwowym i spółdzielczym organom, należy udzielać się w niedielimyje fundusze kołchozów w charakterze składki biedaków, parobków, wstupajuszczych w kołchoz.
 3. Zaproponować rządom sojuszniczych republik, w rozwój prawdziwego postanowienia, dać niezbędne wskazówki krajowym (regionalnym) wykonawczym komitetom i rządom autonomicznych republik.

Przewodniczący CIK Sojusza SSR M. Kalinin

Przewodniczący SNK Sojusza SSR A. Ryków

Sekretarz CIK Sojusza SSR A. Jenukidzje

Moskwa. Kreml
jest 1 lutego 1930 g.

Raspublikowano w № 32 Wiadomości CIK Sojusza SSR i WCIK od 2 lutego 1930 g.

SZ SSSR.- 1930.-№ 9, dział 1-j.-Starszy 105.


№ 55
L.A. OŚWIADCZ ChŁІBOROBA Do. Ja. ANTOSzczJeNKA
L.a. S . KORSUN ARTJeMІWSЬKOGO OKRĘGOWI DO WUCWKu
O NJeZAKONNІSTЬ ROZKURKUŁJeNNJa I POZBAWŁJeNNJa ma RACJĘ

6 srogiego 1930 rz.*

W WUCIK od czerwonego partyzanta,
st. s . Korsuna Artiemowskogo okręgu Do. Ja. Antoszczєnko

...W ** 1929 g. Zajmowałem się chlebopaszestwom, mając 4 ga siewnej ziemi, 2 konia, 1 krowę. Po umołota chleba przez mnie było wywiezione 43 pud. Chleba na ssyppunkt dobrowolnie w sierpniu miesiącu. 8 grudnia 1929 g. Korsunskij rad gminna przysłał mi zawiadomienie o dodatkowym wywozie 100 pud. Chlebowych kultur i 25 pud. Słonecznikowych nasionek, których nie siałem. Termin wykonania jest 1 dzień. 9 grudnia przez mnie było wywiezione 105 Pud. Chlebowych kultur, a nasionek nie wywiózł. Zamiast nasionek było przez mnie zaproponowane chlebowe kultury w podwójnym rozmiarze, na co otrzymałem odmowa. Po czym konfiskowano majątek, sprzedali dom, zabrali z / ch inwentarz, cały chleb i wyrzucono mnie i moja rodzina jest na ulicę.

Po konfiskacie podałem zgłoszenie o zdjęciu z mnie ziemski włożyła. Korsunskij rad gminna 27 grudnia przysłał mi zawiadomienie o obsjemienienii ziemi, ale czym jej obsjemieniat', jeśli wszyscy konfiskowane? 30 grudnia otrzymane przez mnie nowe zawiadomienie, gdzie proponuje się mi i mojej żonie wnieść w fundusz likwidacji niepiśmiennych 180 rub .

W okresie z 1923 g. Po 1929 g. Znajdowałem się na służbie, nie mając najemnej pracy, o czym potwierdza akt zbadania Korsunskogo radego gminna od 20.WIII. 1929 g. Pomimo tego, mnie zaliczyli do pięści i pozbawili prawa głosu. Ja obżałowałsa w Artiemowskij okrispołkom i okrprokuraturu, gdzie mi było odmówione w mojej prośbie.

Wszyscy partyzanci przy radzieckiej władzy korzystają z przywilejów i ulg, mi że te ulgi nie tylko nie udzielają, ale nawet pozbawili samego niezbędnego - to prawa na obywatelstwo, t. je. Prawa głosu są bez każdych na to założeń. W 1921 -1928 r. nie byłem liszencem, a teraz pozbawili, nie przedstawiając możliwym gdziekolwiek pracować, wyrzuciwszy siedmiu na ulicę, która składa się z 5 dusz - żony, 2-ch dzieci (starszej dziewczynce 4 roku, a młodszej 6 miesięcy) i matka-starucha 65 lat.

Proszę rozebrać moją sprawę, odbudować moje prawa i rozporządzić zwrócić konfiskowany majątek. Liczę, że konfiskata przeprowadzona bezprawnie. W potwierdzenie powyższy dołączam przy tym dokumenty o mojej służbie w Czerwonej Armii i o służbie w obywatelskich instytucjach4.

Do. Antoszczenko

CDAŻR Ukraїni, f. 1, op. 6, spr. 178, ark. 188. Origіnał. Rukopis.


* Data podannia oświadcz na osobistomu prijomі przy WUCWKu.

** Opuszczone tekst l.a. opisom żyttia za 1917-1928 rr.


4 W archіwnіj sprawі cich dokumientіw niemaє. Przy pieriegladі obstawin rozkurkulennia Do. Antoszczenku buło wіdmowleno. Na jogo zajawі w riezolucіja "trіjki": "Bieruczy do uwagi, szczo sprawu wże buło pieriewіrieno OWK ta RWK (przy prohakując na rękach є zajawa l.a. riezolucієju sekretarza OWK l.a. 17.ChІ.1929 rz.) ta okrprokuraturi, jaka liściem № 112/87 wіd 28.І.1930 rz. spowіstiła prohakując o biezpіdstawnіst' jogo skarg (liść na rękach przy prohakując ) - w prochannі o pierieglad sprawi wіdmowiti [trzej pіdpisi], 6.ІІ.1930 rz." Togo ż dnia prijmalna WUCWK ofіcіjno powіdomiła wieśniaka o rіszennia "trіjki" na jogo domaszniu adriesu.- Dok. № 55.


№ 56
ZAJaWA WIEŚNIAKA J. J. BJeZPAŁЬKA DO WUCWKu
PROTI RІSzJeNNJa ORІChІWSЬKOЇ SJeLISzczNOЇ DLA NA ZAPORІŻŻІ
O JOGO WISIŁKU NA sozręcznych JAK SINA KURKUŁJa

14 srogiego 1930 rz.*

W Centralny Wykonawczy komitet
na pos. Oriechowa, 1-j Pokrowski części
Iosif Iosifowicza Biezpalko

Zajawa

, Zgodnie z postanowienia Oriechowskogo osiedlowego Radej, podlegam wysłaniu na sozręcznych , jak syn byłego pięści-ojca. Do rewolucji mi było 16 lat, jeszcze nie miałem pojęcia dorosłego człowieka o prawie własności i o eksploatacji człowieka nad człowiekiem. Z 1922 g. Po 1929 g. Okładał się normalnym rolniczym podatkiem, żył niezależnie i nie był pozbawiony wyborczych praw. I tylko w 1929 g. Do mojego rolniczego podatku było dodane 50 %, a wszystek zapłacił 97 rub . w ten sposób, ta cyfra i okoliczności podziała mówią za to, co u mnie nie kurkulskoje gospodarka i co ja stara kurkulskoj ideologii według swojej młodości jeszcze nie mógł przyswoić, a przyswoił doskonale nowy bieg pracowitego narodu, jakiego ja i przytrzymuję się na przeciągu 12 lat.

Nigdy nie występowałem przeciwko przedsięwzięciom radzieckiej władzy, nie był posądzamy i dotychczas nie przyznawał się szkodliwym elementem radzieckiej władzy. Jeśli mój ojciec liczy się eksploatatorem, to za to nie powinienem nieść karę, bo osobiście nie byłem eksploatatorem i niczego ogólnego z nim nie mam. A szczególne dlatego proszę Centralny Wykonawczy komitet, żeby obrócił swoja uwaga na nieprawilnoje moje wysiedlanie na sozręcznych 5.

Petent I. Biezpalko

CDAŻR Ukraїni, f. 1, op. 6, spr. 179, ark. 356. Origіnał. Rukopis.


* Data odierżannia oświadcz w prijmalnі WUCWK.


5 Wіdpowіdі na zajawu nie wijawleno.- Dok. № 56.№ 58
ІNFORMACІJNIJ LIST KJeRІWNICTWA KRIWORІZЬKOЇ
OKRUŻNOЇ KK -RSІ DO CKK KP(b)PRZY
O KOŁJeKTIWІZACІJu J ROZKURKUŁJeNNJa WIEŚNIAKÓW W OKRUZІ

22 srogiego 1930 rz.
Sów. Potajemnie

Chlebozagotowitielnaja kompania tego roku w okolicy przeszła pod znakiem zdecydowanej walki z kapitalistycznym elementem. Mobilizacja mas na przejście do socjalistycznego prowadzenia gospodarki, mobilizacja członków partii na chlebozagotowki - pomogła jeszcze więcej ożywić pracę komórek organizacyjnych, umocnić bojesposobnost' organizacji, a razem wzięte, włączając tu i czyszczenie partii i czyszczenie aparatu, która jest przeprowadzany pod znakiem walki z oportunizmem, zacofaniem i biurokratyzmem, zboczeniem, dało takie rezultaty: A) 100 % wykonania planu chlebozagotowki; b) kolektywizowanych 98 % gospodarek; W) uspołecznienie 97 °/ o place i 98 % pociągowej siły i, wreszcie, uspołecznienie na 100,3 % pieśniowego ziarna na wiosenną siewną kompanię (po pszenicy 80 %). Wskazane wiadomości po posjewmatieriału są dane na 20 lutego.

Burnіj wzrost kolektywizacji w okolicy postawił pytanie o likwidacji pięści jak klasy. Wystąpienia Stalina na konferencji marksistów-rolników i przodujące artykuły są gazetą "Prawda" i t. d. Nami wziętych pod uwagę i OPK rozwinął szeroko masową pracę (konferencji wieśniaków, inteligencje są według okręgów, młodzieży, a potem i okręgowe konferencje) według przygotowania mas do raskułaczywaniju. OKK przyjmowała aktywny udział jak w chlebozagotowkie, posjewkampanii, tak i w pracy po raskułaczywaniju. Wielka połowa pracowników KK kierowała na miejscach raskułaczywanijem, także byłem g" okręgu i raskułaczywał. Rezultaty raskułaczywanija tacy:

A) 40 tys. człowiek robotniczych, parobków, biedoty i sjeriedniakow uczestniczyli w raskułaczywanii. Tylko jednostki znalazły się z partyjniaków, którzy odchylili się od raskułaczywanija albo propowiedywali, że trzeba poostorożniej, niby to, proszę zostawiać i po krówce i po koniaczkie;

b) pięść widząc, że będzie następowała masa, nie śmiał sprzeciwiać się. On, zgrzytając zębami, milczał, byli tylko 3-4 wypadku oporu (nie puszczał w podwórze, zamknął chatę i próba nanosić bicia brygadzie);

W) raskułaczeno po okolicę 4000 gospodarek, albo 3,7 %, t. je. 95 % pięści ekspiertnikow;

G) po przybliżonych obliczeniach konfiskowane 4000 koni i tyle że krów. Koło 4 tys. chat i do 5 tys. różnych innych budów. Powyżej 125 tys. jest pud. Ziarna (to po chlebozagotowki), 15 tys. różnych z / ch. Samochodów, koło 3 tys. owiec, powyżej 1 tys. świń, 25 jest 30 tys. pieniędzy w obligacjach i różnym innym majątku. Przy oddzielnych pięściach znajdowali po 150 par dolnej bielizny, po 10-12 pud. Słoniny, po 3-5 pud. Krowiego masła, po 1 tys. metrów manufaktury. Podstawowa masa jest przekazana w kolektywy. Koło 300 krów przekazane mlecznym fermom, pieniądze są na traktorze. Parobek i biedak nieustraszone wprowadzali się w kułackuju chatę;

d) sjeriedniak, oswobadzając się spod wpływu pięści, szybciej poszedł do kolektywu, tak: Do raskułaczywanija było koło 40 % podwórzy zjednoczone, po raskułaczywanija natychmiast że przez 5-10 dni osiągnęliśmy kolektywizację 79 %, ustało trwonienie bydła.

Na dniach uczestniczyłem w okręgu w przewidzeniu zbiory biedoty i wspólny zawołanie - o wysiedlaniu pięści. Podkreślam, że bojaźń kogoś o tym, co jest biedotą i sozowcy nie będą aktywne przy omówieniu o wysiedlaniu, zawaliła się, nastrój najlepiej określić takimi dwoma momentami:

1) po Szyrokowskomu okręgowi (gdzie byłem) z 8 tys. uczestników na zbiorze głosowało przeciwko wysiedlaniu tylko 3 ludzi i i to przeciwko oddzielnym kandydaturom; 2) do listy, wytyczonego w okręgu, w 150 ludzi, aktyw wytyczył 20 ludzi, a na zbiorze biedoty i sozowcew, jeśli obliczać i zmiany, to koło 70 ludzi (zmienili człowiek 20 według okręgu: do starości, wdów i t. d.). Nastrój takie: "Dołoj ich, żeby oni nam nie przeszkadzali".

Były oddzielne skrzywienie przy raskułaczywanii, gdzieniegdzie zaczepili sjeriedniaka, Dana dyrektywa o poprawie. Po Bożedarowkie ja sam sprawdzał, jak podeszli do raskułaczywaniju i tam gospodarek 10-15 natychmiast odbudowali. Po Szyrokowskomu rtg.-no także 5-6 gospodarek odbudowali.

W Sofijewskom okręgu po Awdot'jewskomu rademu gminna przewodniczący radego gminna, sekretarz radego gminna i szereg biedaków zdecydowały dodatkowo poraskułaczywat' i 15-19 lutego 1930 g. Wyślij nocą do szeregu sjeriedniakow i nawet biedaków, zaczęli raskułaczywat', przy czym w spis zniszczyły się tylko masywne rzeczy i wszystkie cenni, pieniądze, wartości i obligacje zabrali sobie w kieszeń. Doślij do tego, co jedną wyrobnicę razuli. Wszyscy oni są aresztowani, zastępca przewodniczącego OIKa 20 lutego wyjeżdżała. Gdzieniegdzie przy raskułaczywanii były próby sprowadzić osobiste liczydło, ale temu dawał się odpór.

Do danego czasu idzie przygotowanie do wysiedlania pięści, wielka część pracowników OKK będzie uczestniczyć w wysiedlaniu (zacznie się 23- 26 liczby).

OKK w dany czas skupiła maksimum uwagi na sprawdzeniu dyrektyw do wiosennej posjewkampanii. Sprawdzone: 1) zasypywanie ziarna; 2) oczyszczanie; 3) przesuwanie samochodu; 4) stan mistrzowskich; 5) przebieg kontraktacji.

W dany czas pracuje brygada nad zastosowaniem w kołgospach form sprawozdawczości i obliczenia. Na prowincję mobilizowany 200 księgowych" Brygada RKI zainstalowała, że udzielone formy z centrum są bardzo masywne, obliczone na sriedniekwalificirowannogo pracownika, oprócz tego, nie otra?Kajut procesów pracy i doskonale prawie nie obliczają takich. Przepracowani prostsze formy obliczenia i sprawozdawczości. Prośba do was, zebrać przy K.O. RKI naradę albo na posiedzeniu kolegium K.O. RKI wysłuchać nasz referat i rozpatrzyć formy. Dalej czekać nie wolno, trzeba natychmiast dać taką sprawozdawczość, która mogłaby być nabyta przez piśmiennego pracownika. Według udzielonych form z centrum tylko dla jednego dużego soza być potrzebnym 20 rachunkowych pracowników, naszych że formy zmniejszają do 5 ludzi i więcej, poprawne obliczenie będzie.

Polityczny nastrój siadła zadowalające. W dany czas przystąpili do wysiedlania pięści. Pięść wszystkimi siłami próbuje zawojować pasowi swoją stronę kogoś, ale nie udaje się (szczegółowo o wysiedlaniu napiszę, po zakończeniu wysiedlania). Pięści dużo zwiało z miejsc zamieszkania. W oddzielnych miejscach organizuje pięść powstankomy, tak, na przykład, w Piatichatskom rtg.-nie pięść Pierierwa razem z byłym kierownikiem bandy Karpienko wciągnęli w swoją organizację do 100 ludzi, przy czym pięści 10-15 ludzi, pozostali że biedacy i sjeriedniaki. Charakterystycznie zaznaczyć, że narady są przeprowadzane u członka partii Griszczenko (z s . Żółtego). Liczni uczestnicy to wyłączone z partii. Wszyscy oni aresztowane GPU. Griszczenko nami wyłączony z partii. Fakt przygotowania do powstania według wiosny GPU jest zainstalowany.

W Kazankie kułaczestwo kontynuuje prowadzić agitację, że ich Burdino w czas chlebozagotowok obrał z chlebem i teraz nie na zasiew. Gdzieniegdzie próbują metody oddziaływania przez brygadę na twarze, nie pragnących wnosić posjewmat w SOZ, zinterpretować burdinowszczynoj i zniesławiają o tym. Co niby jest przeprowadzane zbiór pod siłą represji i t. d.

Na produkcji polityczny nastrój można charakteryzować wzrostem udziału w socsoriewnowanii, za ubiegły kwartał [liczba] uczestników socsoriewnowanija wyrosło na 28 %, wydobycie jest wykonywane po rudzie z przekroczeniem na 9 %.

Ale jest kułackije wyłomami i na produkcji. Kiedy dyskutował pas kopalni rudy [im.] Czubaria pytanie o wysiedlaniu pięści, trochę robotniczych płakano, nastrojenno podkułacznikam udało się stworzyć niekorzystne. Pierwsza dekada lutego dała ostre obniżenie wydobycia. Na Moprowskom kopalni rudy na zbiorze robotniczych, kiedy robili referat o raskułaczywanii i o fałdzie zaległości podatkowych z nepmanow, trochę robotniczych żądali raskułaczywanija komunistów i specjalistów. Na Październikowym kopalni rudy usilnie rozwija się agitacja przeciwko jedinonaczalija i wysadzeniu autorytetu chozjajstwiennikow.

Na "Komintiernie" (Mangan) na jednej z kopalni ujawniane człowiek 50 wśród robotniczych dostatnich i pięści, które nie jeden raz urządzały kobzę na kopalni rudy. Partorganizacija i zgniatacz usilnie prowadzą razjesnitielnuju pracę.

O czyszczeniu partii kończymy sprawozdanie, pisać tu nie będę, tylko powiem, że wszystkie siły napinamy, żeby skończyć sprawozdanie, ale do terminu zdołamy dać. Jestem już sam też zajął się układaniem, myślę, że do 25 lutego skończymy. Czyszczenie aparatu wstrzymana przez nas do 1 marca 1930 g.

Koniecznie trzeba powiedzieć, że w dany czas przy tych warunkach, w jakich żyjemy w okolicy (wszystkie siły na kolektywizację, likwidację pięści jak klasy i fałd posjewmata) czyszczenie plącze się w nogach.

Przeprowadzamy wielką pracę po zbadaniu przygotowania do budownictwa. Kończą się narady sekcji RKI. Rozwijamy referaty OKK na produkcji. Nie wszystko zdążamy zrobić w porę, tak co, jeśli koje z czym spóźnimy się, nie bardzo proszę wymyślać6.

Z kim. Pozdrowieniem (Trocjuk)

22.ІІ.30 g.

CDAŻR Ukraїni, f. 539, op. 8, spr. 1329, ark. 104 jest 106. Zaswіdczena kopіja.*


* Dokument zaswіdczenij pieczątką Kriworіźkoї okrużnoї KK KP(b)U-RSІ.


6 Cej dokument є tipowim dla aparatnikіw cichł czasіw і wiklikaw podwіjnie stawlennia. L.a. jednego bokowi, nie rozrachowanie na storonnє oko zawdiaki gryfowi "potajemnie", powіdomlennia autora dosit' wіdwierto podaє dіjalnіst' mіscewoї władi jak "dosagniennia" w gałuzі kolektiwіzacії і rozkurkulennia. Tego sam ma godzinę wrażaє biezzakonnia, swawіłla j priamie grabіżnictwo wieśniaków l.a. priwłasnienniam cudzego dobra, na szczo zwiernuła uwagu przy іnspiekcії okolicę іnformacіjna grupa CKK KP(b)Przy (dok. № 70). Podіbnі dokumienti wimagajut' kriticznoї ocіnki їch zmіstu l.a. punktu zoru ob'єktiwnostі wіdtworiennia sprawżńoї dіjsnostі na sjełі.- Dok. № 58.№ 62
ZAJaWA DO NARKOMZJeMU USRR KOLISzNІCh CzŁJeNІW SOZіw
S . ІWANІWKI MJeŁІTOPOŁЬSЬKOGO OKRĘGOWI
O PRIMUSOWU KOŁJeKTIWІZACІJu, WTRATU ZJeMŁІ, ZIARNA
TA RJeMANJeNTU PO WIChODІ ІZ KOŁGOSPU

24 bierieznja 1930 rz.

Zgłoszenie

My, niżej podpisani obywatele Iwanowski radego gminna i wyszeukazannogo okręgu, także i okolica pod gwałtem i grożeniem weszli w SOZy, w których my, niżej podpisani obywatele, zauważyli niepoprawność i podali zgłoszenie o wyjątku nas z wspólny zawołaniem . I my że wszyscy nie podpisywali statutu, a podały zgłoszenia o wyjątku nas z wspólny zawołaniem 16.ІІ. 1930 g., Które zajawy orientowali się. 9.III.1930 g. Wyłączyli nas z wspólny zawołaniem i nie dają nam ziemie dla zasiewu jarych kultur i majno naszego, które jest wniesione i wywiedzione w SOZy, nie zwracają nam i my już kilkakrotnie byli w rajzjemotdieł i w okrzjemotdieł i nigdzie nie obracają na podanie uwagi. Jesteśmy z biedoty i małopotężnych sjeriedniakow, które i prosimy waszego zarządzenia obrócić najżałośniejszą uwagę na paszę łzową prośbę zaspokoić nas ziemią dla zasiewu wiosennych kultur i zwrócić nam nasze majno. Tak jak czytamy gazety i znajdujemy, że nasz rząd nie dopuszcza przymusowej kolektywizacji, a tu robi się. Tylko przechodzi kolektywizacja pod groźbami i gwałtem. I oto jeszcze raz łzawo prosimy nasze zakonodawczych organów obrócić najżałośniejsza uwaga na naszą prośbę. Tak jak przed nami kosztuje wielkie niebezpieczeństwo, daby nie zostać bez zasiewu, ponieważ wielka strata jak nam, tak i naszemu proletariackiemu państwu i wtedy pozostajemy ani przy czym. I będziemy wtedy już zmuszone rzucać na samowolę losu swoje rodziny i iść szukać sobie życia, daby uratować się od takiego życia. I oto jeszcze raz prosimy waszego zarządzenia obrócić uwagę na naszą prośbę i ukontentować nas, daby więcej nie przeprowadzaliśmy czas po rajzjemotdiełam i okrzjemotdiełam, ponieważ wże sezon jarych zasiewów kończy się, a my wszystkie chodzimy i staramy się i nigdzie nam niczego nie objaśniają, oprócz [ten grożą) różnymi grożeniem. To oto, drodzy koledzy, jeśli nie wierzycie, że tu napisane, to prosimy wyjechać w wasz okręg i zrobić dochodzenie przy kriest'jan i poznacie, że robi się na wsi. Oto my jeszcze prikładaєm zgłoszenie.

24.III.1930 g.

Podpisali: I. Głuszczenko, Ogrom I., Miesiąc G., Trofimienko,
Butienko, P. Gryb, Je. Wyżynny
7

CDAŻR Ukraїni, f. 27, op. 11, spr. 956, ark. 154. Origіnał. Rukopis.


7 Ws'ogo 8 pіdpisіw, odnie prіzwiszcze nierozbіrliwie.- Dok. № 62.№ 65
TJeŁJeGRAMA ŻITJeŁІW S . ІWANІWKI KRASNOŁUCЬKOGO RTG.-NO
NA ŁUGANSzczINІ DO NARKOMZJeMU USRR O PRIMUSOWIJ WSTUP,
WIChІD ІZ SOZu TA WTRATU ZJeMŁІ J POSІWNOGO ZIARNA

27 bierieznja 1930 rz.

My, biedacy-staruszkowie są od 65 do 70 lat, [w] lutym przymusowo zapisali się [w] SOZ, [przy] nas odebrane siewne ziarno, ziemia. Poznali, [co] wstąpienie w SOZ dobrowolnie, wypisali się [z] soza . Przewodniczący Iwanowski Rada za to nie zwraca nam ziarna, ziemię. Prosimy zarządzenia zwrócić nam naszą ziemię i ziarno, zaczął się zasiew.

Iwanowka Krasnołuczskogo rtg.-na

Grzegorz Dźjaczenko, Sachnow, Ignatienko, Grzyb, Sjergiejenko11

CDAŻR Ukraїni, f. 27, op. 11, spr. 956, ark. 132. Tielegrafna strіczka.


11 30 bierieznja 1930 rz. Narkomzjem USRR doruczyw zawіdujuczomu Ługans'kim okrzjemwіddіłom osobisto pieriewіriti skargu wieśniaków. 16 kwіtnia 1930 rz. Narkomzjem odniósłszy w Ługans'ka tielegramu takiego wmіstu: "Sprawu skargi gromadian Іwanіwki wriegulowano na mіscі. Okrzjemwіddіł Timofiej".- Dok. № 65.


№ 68
ZAJaWA WIEŚNIAKÓW chut. SOFІЇWKI KARŁІWSЬKOGO RTG.-NO POŁTAWSЬKOGO OKRĘGOWI
DO NARKOMZJeMU USRR O WIDACzU POSІWMATJeRІAŁU

30 bierieznja 1930 rz.

Do gołowi Narkomzjemu W sprawie siewnego materiału Grażd. Zawady Iwana Nikitowicza, Zawady Demid Kiriłłowicza, Diechtiarienka Michaił Grigorowicza, Zawady Fiodor Nikitowicza, Diechtiarienko Fiodor Grigorowicza, wdowy Diechtiarienkowoj Natalii Łarionowny, Zawady Wiktora Diemidowicza, Kołodzieja Leontia Kononowicza, Pazycza Iwana Iljicza, Pazyczewoj Christina Judowny i Diechtiarienko Sergieja Grigorowicza, żyjących w chut. Sofijewskom Wilchowatskoj sjelrady Kardowskogo na Połtawskogo okręgu

Zgłoszenie

Prawdziwe zgłoszenie prinositsa naszymi zleceniodawcami na działania miejscowej władzy sjelrady, która pomimo tego, co już zaczęła się produkować siewna kompania, niejednokrotnie zwracaliśmy się z prośbą do miejscowej władzy o wydaniu nam siewnego materiału na 35 dies. Ziemi uprawnej. Ale ostatnia nie obróciła na nas biedaków żadnej uwagi, nyespoglądając na to, co miejscowej władzy osobiście dobrze wiadomo naszej grupy biedniackoje położenie, że przy każdym nie mamy siewnych Siemion. Ale z jakiegoś powodu nam kategorycznie w siewnym materiale odmawiają, nie zważając już na to, co zasiew już jest przeprowadzany koło 7 dni, a nasza ziemia uprawna bez siemion, może zostać nieobsjemieniena, że może przynieść dla państwa wielki uszczerbek.

A dlatego zwracamy się do Was z prośbą zrobić Wasze zarządzenie w pilnym porządku na imię głowy Połtawskogo gubzjemotdieła, żeby ostatni w twierdzącym razie zaspokoiłby naszą prośbę o wydaniu nam siewnych siemion. Zarządzenie Wasze prosimy wydać na ręce, w czym i raspisujemos'.

Zleceniodawcy grupy petentów Michaił Diechtiarienko, Iwan Zawada14 30 marca 1930 g.

CDAŻR Ukraїni, f. 27, op. 11, spr. 956, ark. 23. Origіnał. Rukopis.


14 Przy osobistomu prijomі wieśniaków na її zajawі buła napisana riezolucіja: "Do kier . Połtaws'kogo OZW. Proszę biezposjeriedńo rozwjazati sprawu ta dati gromadianam należnі pojasniennia. A. Wołoszynow". Jak і prosili sjelani, zajawu l.a. takim rozporiadżenniam їm widać na ręce. Szczodo pojasnień, o jakі jdietsa w riezolucії na zajawі, to maєtsa na uwazі zagalnie położennia o widaczu posіwnogo ziarna odnoosіbnikam pіsla zasіwu kołgospnogo klinu.- Dok. № 68.
№ 71
ZAJaWA ODNOOSІBNIKІW S . CZERWONEGO NA ChJeRSONSzczINІ DO ORGANІW
RSІ O PRIMUSOWU KOŁJeKTIWІZACІJu
І WІDWJeDJeNNJa NJeZRUCzNICh ZIEM

7 kwіtnia 1930 rz.*

Kopіja [w] Moskwę Rabocze-kriest'janskoj kontroli
w Charkowskuju rabocze-kriest'janskuju kontrolę
Od grupy biedoty "niesozowcew", tych, kto
nie wstąpił w SOZ, 72 ludzi obywateli
s . Czerwonego Skadowskogo rtg.-na

Zajawa

My, biedota s . Czerwonego Skadowskogo na Chiersonskogo okręg, który nie wstąpił w SOZ, widząc nieprawidłowe drodzy dolnych rabotnikow-kołlektiwizatorow, jaki zastraszały różne zagrozami blisko do odbierania żywnościowych produktów przy biednych; Dawali 24 godziny pomyśleć, a także uważali tych, kto nie wstąpił w SOZ, przeciwnikiem radzieckiej władzy. My - w naszym radym gminna, według administracji sjelrady i, oczywiście, partiaczejki, jaka kieruє na siedli i jesteśmy przeciwnikami radzieckiej władzy, ponieważ żyjemy teraz bezczynnie, niczego nie robimy, do nas przyłączyło się jeszcze tyle i nami zostało wszystkie 150 dusz za SOZom. Wiosna przechodzi, nie uderzyliśmy palca o palec, chodzimy od sjelrady do sjelrady, prosimy "zjemlicy" dla wiosennego zasiewu, bo u nas posjewzjerno leży dotychczas w zasieku. Konia, tzn. pociągowa siła 150 koni biezdiejstwujet. Po upływy tygodni po tym, kiedy SOZ wyjechał orać, dali tielegramu w Charków o nadzielenie nas wygodnej dla orki ziemią pod wiosenne trawy, na co otrzymali odpowiedź, [co] dane zarządzenie okrispołkomu, po czym był przysłany do nas geodeta, jaki odkrajał nam ziemię w jednym pasie i wygodną dla orki. Po odjeździe okrzjemlemiera nam tej odprowadzonej ziemi w jednym pasie nie dali, a zostali nam znowu wybierać kłaczek sołonczakowuju i doskonale niewygodną dla zasiewu ziemię, w jaku ziemi zdecydowaliśmy nie zarzucać siemiona. Wina sjelrady - przechodzi sezon zasiewu wczesnych kultur, o nas sjelrada zapomniała, na pytanie przewodniczącemu radego gminna tow. Swiżynie jednego naszego obywatela - niesozowca - "będzie nam ziemia", wyszła odpowiedź - "nam za was podziała nie, jesteście przeciwnikami radzieckiej władzy i my wam,- mówi,- dali ziemię, czego symulujecie, nie siejecie". My że ludzie pracowici, przyzwyczaili się grzebać w ziemi, nie możemy siedzieć słoża ręki. Sjelrada widocznie nie chce zaspokoić nas przydatnej dla zasiewu ziemią i już zerwała zasiew w indywidualnych rolnictwach, ale i w tych, kto odpłynął od soza . Zdecydowaliśmy zwrócić się [w] centrum za pomocą na ten rachunek. Na bazie razem powyższego w naszym zgłoszeniu, prosimy Rabocze-kriest'janskuju kontrolę rozpatrzyć nasze zgłoszenie i położyć koniec razów na zawsze gołowotiapstwu i także wysłać do nas na miejsce komisję dla śledztwa na miejscu i winnych w tym przyciągnąć jak za zerwanie posjewkampanii, tak i innych wyglądów przesad do odpowiedzialności.

Do tego podpis: Grupa niesozowcew s . Czerwonego Skadowskogo na Chiersonskogo okręgu16.

CDAŻR Ukraїni, f. 27, op. 11, spr. 956, ark. 58. Origіnał. Rukopis.


* Data odierżannia oświadcz w Narkomzjemі USRR.


16 Kopіju liścia wieśniaków nadіsłano do Chiersons'kogo okrzjemwіddіłu na Rozglyad.-dok. № 71.№ 74
DOPOWІDNA NOTATKA PRACІWNIKІW UKRKOŁGOSPCJeNTRU
O ІSTORІJu UTWORJeNNJa TEJ DІJaŁЬNІSTЬ SOZu "NAPRZÓD DO SOCІAŁІZMU"
TA ARTІŁІ "ŻІNOCzA PRACJa" ŁJeBJeDINSЬKOGO RTG.-NO NA SUMSzczINІ

Nie ranіsze 19 kwіtnia 1930 rz.

І. HISTORIA sozaЗа

1. Na terenie centrum dzielnicy jest ma Rad Miejska, który kieruje miejską częścią miasta, a rad gminna kieruje przylegającymi do centrum dzielnicy podwórzami wieśniaczymi, których nalicza do 2 tys. podwórzy (Lebiedin do terytorialnego dzielenia był powiatowym miastem).

W kwietniu jest 1929 g. Było organizowane na terenie z / rady 11 wspólny zawołania po 20-25 gospodarek w każdym. W grudniu jest 1929 g. Wszystkie 11 wspólny zawołania zlano się w jedyny pod nazwą "Naprzód do socjalizmu".

2. W lutym - marcu 1930 g. Zaczęła się wzmocniona kolektywizacja, po wszystkich działkach z / radę są przeprowadzane zbiory, gdzie większością głosów postanawiali liczyć się członkami soza ALBO Do pewnej liczby zapisywać się. Taka decyzja dla rejonowych organizacji była wystarczająca, żeby utrwaliać, że Lebiedin kołlektiwizowałsa na 100 %, t. je. Do 2 tys. podwórzy (dołącza się kopia protokołu)*. Podanie ankiet o przyjęciu w SOZ było przerwane, t. je. Wszyscy liczyli się przyjętymi.

3. Począwszy z drugiej połowy marca, kiedy ukazał się artykuł t. Stalina "Zawrót głowy od sukcesów" i nie otrzymała poprawnego oświetlenia wśród wieśniactwa (batracko-średniorolnej, biedniackoj części siadła). Zaczęły się masowe wyjścia, wyrażający się w tym, co przychodzą do zarządu soza i oświadczają ten, czym nie pragną być w SOZje. Uspołecznione w ten okresu niczego nie było.

4. Począwszy od 25 marca przez brygadzistów był zrobiony obchód podworno z ujawnieniem chętnymi zostać w SOZje. Kosztowało oświadczyć ustnie, jak dane podwórze już liczyło się członkiem soza , takich wtedy naliczyło do 200 podwórzy.

W końcu marca zaczęło się uspołecznienie koni i samochodów. W kwietniu był zrobiony drugi obchód i na 18 kwietnia nalicza już 542 podwórza, ale te wiadomości także oprowiergajutsa, tak jak oni są niedokładni, ponieważ na równi z tym są mają wiadomości, mówiące o maksymalnej ilości podwórzy - to 291.

Ija. SOCSOSTAW, GRUPA BIEDOTY I PAROBKÓW, A TAKŻE ROLA SJeRJeDNJaKA

1. Ponieważ nie ma ilościowego składu jest członków soza , nie na dzisiejszy dzień i jakościowego jego składu i zarząd faktycznie nie wie z kim ono ma sprawę.

2. Według szczególnie orientacyjnych wiadomości procentów do 20-ti ma się obcego elementu (liszency, handlarze, ekspiertniki, spekulanci, którzy zasiedli wystarczająco mocno w SOZje). Tak, na przykład, pewnego razu zarząd wytyczył do wyjątku szereg twarzy rzeczywiście obcego elementu, ale walne zgromadzenie nie potwierdziło i zostawiło ich w SOZje. W ten czas, że zarząd, znacząc do wyjątku część podkułacznikow (wielki % wśród nich biedoty), taka biedota prawie bezboleśnie wyklucza.

3. Co dotyczy role sjeriedniaka, to w danym SOZje jego twarzy doskonale nie, tak jak na przykład z 9 ludzi zarządu, wybranego 7 kwietnia 1930 g. Tylko jeden małopotężny sjeriedniak, z trzech członków riewkomissii sjeriedniaka ani jednego nie, że dotyczy radę soza , składającego się z 30 ludzi, jest ma 2 sjeriedniaka.

Oprócz wyborczych posad, do gospodarczej pracy także nie wciągnęli ani jednego sjeriedniaka. Z 9 członków zarządu 4 ludzi partyjnych i 1 członka ŁKSMU - wszyscy oni nie są członkami soza (nie załatwieni formalnie).

4. Dotychczas nie stworzona grupa, biedota i parobkowanie, powołana ponudit' przed. KNS z / rady - on że członek zarządu soza , do układania listy parobków i rzeczywistych biedaków - okazało się, że część spekulantów i obcy element był włączony w tego listę.

5. W okresie zwartej kolektywizacji naliczało 115 parobków, na dzisiejszy dzień wszystkiego zostało 25 ankiet, a faktyczną ich rolę w SOZje zainstalować nie wolno.

III. GOSPODARKA sozaЗа

1. Ogólny plac ziemi SOZ ma 1264 ga z nich 314 ga wczesnych zbożowych kultur i 300 ga pod buriak. Jakiego członka i ilu ziemi uspołeczniane zainstalować nie wolno za nieobecnością wiadomości.

2. W rok bieżący założony ogród na 109 ga, liczącego do 12 100 drzew. Równocześnie ogród teraz eksploatuje się pod ogród warzywny, gdzie będą posadzone różne warzywa.

3. Swinowodstwo, liczących 80 głów, nie będących zebranymi u członków soza , a odpuszczonych na kredyt kuszczem.

4. Rogatego bydła podobnie otrzymane przy kuszcza w ilości 55 korowi 21 cieląt.

5. Krolikowodstwo - 161 szt .liczy, odpuszczone kuszczem.

6. Ptasznictwo: Jest ma 3 inkubator, koi niedostatecznie eksploatują się, jak, na przykład jeden w ciągu 12 dni stał niezałożennym. Także jest ma 65 bolszych kur.

7. Pszczelarstwo - jest ma 100 uli, zebrane kuszczom z różnych miejsc i nie dostarczone SOZu.

8. mashinno-konna stacja jest rozbita na 10 stajni, liczy do 200 koni i pełnego inwentarza nawet ma się, 5 siewników zbytecznych.

Wierzb. CHÓD SIEWNEJ KOMPANII

1. Na 19 kwietnia cały siewny plan był wykonywany na 12 %, że dotyczy zbożowych wczesnych kultur planem był wytyczony 8-dniewnyj terminu dopełnić zasiew pasa 100 %, a faktycznie przez 11 dni posjewkampanii wykonywane zaledwie na 50 %.

2. Koniecznie trzeba jest zaznaczyć, że SOZ jest całkowicie dostarczony samochodami i posjewmatieriałom.

3. Podstawowe przyczyny niewykonania siewnego planu są:

A) nieobecność realnego obliczenia ilości zdolnych do pracy członków soza , w związku z czym nie można jest określić ilość potężnych wyjść do pracy członków soza ;

b) ostateczny upadek dyscypliny wśród członków soza , że widać z sledujuszczego: Strój na robotnicze ręce na 17 kwietnia był wypisany w ilości 109 ludzi, faktycznie pracowało 100 ludzi. Na 18 kwietnia strój został bez zmiany, faktycznie pracowało 77 ludzi. 19 kwietnia w miejsca 109 ludziach pracowało 40;

W) taki sam obraz i z pociągową siłą. To, pomimo czego jest ma do 200 koni, a codzienna potrzeba do 170, faktycznie pracuje 130 (koni);

G) kto faktycznie pracuje: W przybliżeniu do 70 % nastolatków i młodzieży, dorosłe zajęte w pracy oprócz soza tam, gdzie płacą codziennie obecnymi pieniędzmi, a SOZ tylko wypłaca część za nieobecnością środków (pracuje w kuszcze, sado-ogrodzie warzywnym, towarzystwie, leśnictwie i t. d.);

d) na skutku takiej pracy oprócz niewykonania planu są mają wypadki: Połamanie siewnika, siew 29 ga jęczmienia po 4 pud 35 f. Na ga w miejsca 7 pud., Nie dano poprawnych wiadomości o faktycznym siewie;

je) często ten albo inny członek soza , otrzymując strój na wyjazd w podłodze, bierze konika z stajniami i sianem, w miejsca polu trafia do pracy w stronie, bo tam opłacają obecnymi.

4. Położenie z sado-ogrodem warzywnym jest jeszcze ostrzej, niż z polnym siewem:

A) codzienna potrzeba w ludziach do 100 ludzi, faktycznie pracuje średnio do 40. Konie koniecznie trzeba codziennie do 20 szt ., faktycznie pracuje 5;

b) podstawowe robotnicze ręce daje profesjonalny szkoła , na dzisiejszy dzień kończą tylko lądowanie drzew, a do ogrodu warzywnego jeszcze nie przystąpili;

W) wymagane środki w 1930 g. Dla sado-ogrodu warzywnego - to jak minimum 32 80O rub ., faktycznie odpuszczonego 4 tys. rub . Plan organizacji ogrodu nawet nie jest przepracowywany na zarządzie i walnym zgromadzeniu soza , a wynurzył się oprócz nich;

G) naturalnie, SOZ nie dawał sobie, jak robotniczą siłą, pańszczyzną, zwłaszcza finansowym napięciem (o przyjętych miarach cm. postanowienie biura komórki organizacyjnej i konkretne przyjęte miary).

5. Brak robotniczej siły odbija się na prowadzeniu razem gospodarki, w związku z czym ono znajduje się w antichozjajstwiennom stanie:

A) wszystkie wyglądy gospodarki obsługują prawie wyłącznie nastolatki, w związku z czym często gospodarka jest zostawiana na samowolę losu. Wielka część krów jest zarażona liszajami. Krolikowodstwo, które żąda poważnego odejścia, często obrzuca się na samowolę losu;

b) mashinno-konna stacja niesie tylko nazwę, a faktycznie podziała przedstawia się tak: Konie są rozmieszczone w 10 stajni, część znajduje się domy u członków soza . Kiedy członek soza jedzie do podłogi, oni biorą tylko swoje konie;

W) inwentarz także rozrzucony po wsi i żadnego nadzoru nie;

G) byliśmy świadkami, kiedy w święto (Wielkanocy), kriest'janie rozbierali konie do domu dla przejażdżek w gościach pić. Charakterystycznie zaznaczyć, że kiedy przychodzili biedacy brać koń, składali się akta i udzielali się w zarząd, w ten czas na pięść tego nie robiło się.

Wsch. FINANSOWE POŁOŻENIE

1. Na pierwszy i drugi kwartały odpuszczonego 62 tys. rub . kredytu, zainstalować ile zużyte i właśnie dla jakich celów powiedzieć nie wolno, ponieważ nie ma każdego zapisu.

2. Nowy zarząd jeszcze na dzisiejszy dzień nie przyjął podziała od starego zarządu i ono znajduje się w chaotycznym stanie.

3. Wydatki, które produkują teraz, robią się bez każdego rozdzielenia według artykułów, a biorą się pieniądze - dokąd dzisiaj trzeba, tam i ponoszą wydatki.

WI. ORGANIZACJA PRACY

1. Pytaniem organizacji pracy w SOZje nikt nie zajmuje się, jest przeprowadzane ono faktycznie w następnym wyglądzie:

2. Brygadziści codziennie przekazują w księgowość listę członków soza pracujących i w jakiej pracy. Księgowość, schodząc z 5-kategorią jęcz siatki (wyprodukowana Sumskim OKS) roznosi po książkach. Planu wykorzystania rabsiły nie ma.

3. W wyniku staje się, że ile, kto zrobił - nie wiadomo. Doliczenie nie są robione. Jeśli komuś wydają pieniądze, to prowieriajetsa ile dni on pracował (twarzowych rachunków nie) i wystaje w przybliżeniu 30 % - 40 %, schodząc z 5-razriadnoj siatki.

4. Zarząd, chociaż i produkowało normy wyrobu, ale oni nikomu nie znani i nie przystosowują się. Rozmawiając z członkami soza , ujawnili, że oni znajdują się w pełnej niewiedzy, ile oni otrzymują i jak idzie opłata, bez wątpienia, w tym jest ma odbicie na w porę wykonanie siewnych planów.

5. Mówić stosunkowo ochrony pracy nie przypada się, pracują po 10 godzin 12-14-letnie dzieci. Nikt nie sprawdza i robi wskazówek. Socstrachowanije nie jest przeprowadzany i tę sprawą nie zajmują się.

WII. PYTANIA ZAOPATRZENIA

1. Potrzebujących w natychmiastowym zaopatrzeniu nalicza do 175 ludzi. Kredyt jest otworzony na 1080 rub ., ale więcej, niż na 200 rub . używać tymczasem czego nie udało się, t. Do. Nie mają w JePO produktów.

2. Otrzymywani w JePO śledzia, zawczasu zarządzeniem z Sakw zarezerwują się dla przygotowania jajek. Tłuszczy żadnych nie.

3. Tylko w ostatnie dni zaczęło się kolektywne zaopatrzenie dla tych, kto pracuje w podłodze. Tam wywozitsa i tam gotuje się kasza dla wszystkich pracujących, że dotyczy chleba, wystaje wyłącznie parobkom i biedakom po 1/2 funta w dzień. Na tej glebie był szereg nieporozumień, gdzie stawiało się pytanie z strony członków soza , albo wszystkim albo nikomu (wyrównawcze tendencje).

4. Dla zaopatrzenia parobków odpuszczonego 90 rub . (25 ludzi). Niewątpliwie suma jest nierealnej i żadnych zmian w poprawę zaopatrzenia nie wnosi.

WIII. KUŁЬTRABOTA

1. Zestawiony plan pracy kultkomissii obejmuje wszystkie strony, ale plan daleko nie spełnia się.

2. Wypuściły dwaj stiengazjety, ma się w wyglądzie wypuścić trzecią. Sjelkorow jest 6 ludźmi, trzej z nich pisze w centralne gazety. Kierownictwa sjelkorami nie ma.

3. Na wszystkich zbiorach po kutkam są przepracowywane listy Stalina i postanowienie KC jest według pytania o kolektywizacji, ale wystarczającej uswaiwajemosti nie ma, w związku z czym liczni wyjaśniają po swojemu. Zwłaszcza list t. Stalina "Zawrót głowy od sukcesów".

4. Kobiet wciągniętego wszystkiego do 3-4 % w zwiedzanie żeńskich zbiorów, koi kilkakrotnie zwoływali się. Są przepracowywane tam pytania o żłobkowej kompanii, o roli są kobiety w kołchozach. Z uwagi Na ten, zbiory były co nieliczne, oni winnego efektu nie dali.

5. Wpływ kobiety szczególny był przed świętem, kiedy bardziej dostatni przygotowali sobie Wielkanoc, a biedacy nie mogli, tu szła walka, że niby to, wszystko zza soza nie wolno sprawić Wielkanoc. Oczywiście, ono koje na kogo miało przeczące oddziaływanie.

6. Konkretnie dotychczas nie przystąpili do żłobkowej kompanii, plan organizacji jeszcze nie jest ma, mają wobec otworzyć na 3 miesiącu.

7. Specjalnie wydzielany jeden członek zarządu (członek ŁKSMU) do pracy wśród młodzieży, według pracy jest przeprowadzany biessistiemno, bywają czytania bez planu i programu.

8. SOZ wyprodukował warunki socsoriewnowanija do zawarcia umowy z komuną "Czerwonij sztandar", ale dotychczas odpowiedzi nie i umowa nie uwięziony. Co dotyczy współzawodnictwa wśród brygad, [ono] także nie przeprowadza się, w ogóle to pytanie wyszło z pola wzroku soza .

Ich. ARTEL "ŻІNOCzA PRACJa"

1. Jeszcze w czerwcu 1929 g. Była organizowana i zarejestrowana dana artel, licząca wtedy zaledwie 13 ludzi.

2. Jesienią było już obrobione nimi 30 ga ziemi, zaczęły zakładać inspekty.

3. W lutym jest 1930 g. Artel liczy już 200 ludzi, z koich jest wielka połowa wyrobnic, które służyli po oddzielnym chozjajewam i chodzili do dniówkowej pracy: Inna połowa składała się z wdów i rodzin czerwonoarmista.

4. Wybrany zarząd całkowicie dawał swoim sobie. Spoina w artel była dobra.

5. W dzień 8 marca rajżenotdiełom jest wręczany sztandar tej artel i jest obiecane szerokie wsparcie. 14 marca według zarządzenia kuszcza dana artel jest likwidowany.

6. Przyczyna likwidacji artel następna: Z uwagi na ten, co do tego czasu na wszystkich zbiorach brało się postanowienie o wstąpieniu w SOZ i organizacje uważały, że wszystko siadło już kolektywizowane, nie ma potrzeby nie mieć na terenie radego gminna oddzielnej artel i likwidnuli jej, zdecydowawszy wlać w SOZ.

7. Faktycznie z 200 ludzi artel w SOZ wlało się tylko 12 wyrobnic, pozostałe razbrielis', kto na dniówkowe prace w kuszcz, a kto pootdielnym chozjajewam służyć.

8. Teraz wśród członków byłej artel nastrój, że władza jest przeciwko organizacji żeńskiej pracy w oddzielną jednostkę. Kiedy wyjaśniliśmy w rajżenotdiele o przyczynie likwidacji artel, to kier . rajżenotdiełom nie nadała temu żadnego znaczenia. Wszystko to charakteryzuje o ile poważnie jest przeprowadzana praca wśród kobiet na wsi.

Ch. KLASOWA WALKA

1. Pięści prowadzą wściekłą agitację przeciw soza i przeciwko oddzielnym aktywistom. 27 marca s . g. Pięści podpaliły stajnie, spalił się koń i uprząż. Jak potem wyjaśniło się, kułaczje przekupiło biesprizornych za 15 rub . (kłunia raskułaczennogo).

2. Pięści prowadzą agitację przeciwko temu, żeby sprzedawali SOZu siano. Jeść oddzielne wypadki, kiedy kułaczjo kupuje siano, zawczasu wiedząc, że ono on nie potrzebuje, ale tylko by nie SOZu.

3. W związku z tym, jak powiedziane wyżej było, część pięści jeszcze i dotąd w SOZje. (To zwłaszcza daje im możliwość występować przeciw soza , będąc jego członkiem)

ChI. KNS

1. Organizacja, która pierwsza powinna mieć wytrwałą klasową linię w walce z pięściami. Faktycznie podziało przedstawia się tak, że KNS doskonale nie istnieje.

2. Weźmiemy pracę rejonowego KNS, ostatni w ciągu 7 miesięcy znajduje się na wsi, w aparacie nikogo nie było i pracy w sensie kierownictwa żaden nie było.

3. Z wiejskim KNS do 30 gospodarek nie wstąpili w SOZ. Przewodniczącego sjelKNS wybrano 11 lutego i dotychczas nie przyjął podziała od starego przewodniczącego, a sam faktycznie pracuje jako członek zarządu soza (kier. gospodarką).

4. W sjelKNS siedzi sekretarz, którego rola sprowadza się do wydania różnych zaświadczeń o pobycie w KNS.

5. Zebrać wiadomości sjelKNS za ostatni czas żadnych nie wolno, tak, na przykład, na pierwszy zbiór przyszło 13 ludzi, na drugim 24, na trzecie - 30, na czwartym 35, ten z 270 członków, liczących na liście.

6. Ostatnio postępuje szereg zgłoszeń od członków KNS o wyjściu, jeść zgłoszenia i od członka prezydium (kobiety). Ogólnie na ten front z strony odpowiednich organizacji uwaga mało obrócone.

ChII. NASTRÓJ CZŁONKÓW sozaЗА

1. Nieobecność środków przy soza dla odpłaty z członkami, wzywa różnego rodzaju nastroju przy poslednich, tak, na przykład:

2. Co nie potrzebni kołchozy, a niech wszystkich przekażą kuszczu albo PGR, a zostaniemy parobkami i będziemy pracować, że nam rozkażą.

3. Wyrównawcze tendencje także mają wielkie miejsce wśród członków soza i często zastrielszczykami jest biedota.

ChIII. MOBILIZOWANI W RACHUNEK 25 TYSIĘCY ROBOTNIKÓW

1. Przewodniczący jest soza t. Priszczenko jest spośród PREPD mobilizowanych robotniczych W rachunek 25 tys. także spotkaliśmy jednego jeszcze spośród PREPD 25 tys. t. Kalczenko komuny "Czerwonij Żowtień" Szepietowskogo rtg.-no, oto co on oświadcza:

2. Mieszkania nie ma, wsparcia w pracy nie ma. Z okręgu nikogo nie widział. Żadnego ustawienia w pracy nie dano. Nas tam trzy wszystkie my znajdujemy się w takim położeniu.

3. Co dotyczy t. Priszczenko, to taki także wystarczającego wsparcia nie otrzymuje, co on oświadczył na posiedzeniu biura komórki organizacyjnej, gdzie widać podobnie z postanowienia.

ChIW. KURSY RACHMISTRZÓW

1. W g. Lebiedinie przechodzą kursy według przygotowania rachunkowych pracowników dla kołchozów. Pierwszego kwietnia było wydanie 90 ludźmi, którzy w biegu 1,5 miesiąca przeszli kursy. Kursanci są wyłącznie członkami kołchozów.

2. Z pierwszej grupy było pozostawione 13 ludzi dla powtórzenia, tak jak słabo przyswoili. Ogólnie przyswojenie jest zadowalające.

3. Teraz znowu przechodzą kursy już na 25 ludzi, chociaż powinni byli zjechać do 50 ludzi, przyczyna nieprzyjazdu jest nieznana.

4. Przechodzą na kursach rachunkowa sprawa, agrogramotu, polityczny część i ukraiński język.

ChW. PRZEDSIĘWZIĘCIA DO UZDROWIENIA sozaЗА

1. Po naszym naleganiu było zebrane posiedzenie biura komórki organizacyjnej wspólnie z odpowiedzialnymi pracownikami centrów dzielnicy, gdzie przez nas było wniesione szereg praktycznych propozycji (protokół dołącza się)**.

2. Po czym wspólnie z zarządem przystąpiliśmy do praktycznego przewidzenia ich w życie i w wyniku wydrążone było następne:

A) dzięki przyjętym kuszczem miarom, zyski traktora są z najbliższymi MTS, a także najbliższego soza zyski wieśniacy z łoszadźmi;

b) pojawia się obliczenie rabotosposobnych członków soza , a także jest ujawniana ogólna ilość członków soza i po socpołożeniju;

W) zainstalowane konkretnie ilu dni członkowie soza powinien pracować po SOZu;

G) składa się plan najdalszego siewu i ujawnia się faktycznie, ile zasiane;

d) kuszcz wydzielił odpowiedzialnego kierownika po ogrodzie, także mobilizował pociągową siłę i rzucił dla obróbki ogrodu;

je) przeglądniętych obciążenia członków zarządu i podzielonych równomiernie;

ż) wydzielony specjalny członek zarządu według pracy organizacji pracy w kołchozie i jemu Dana odpowiednie ustawienie;

L.a.) kuszcz przegląda całą gospodarkę soza z celem jego skrócenia;

I) wydzielony odpowiedzialny kierownik na każdą branżę gospodarki;

Do) składają się liści parobków i biedaków dla organizacji grup.

3. Oprócz przyjętych przedsięwzięć na miejsce, które dały realne rezultaty w sensie uzdrowienia soza , uważamy niezbędnym zaostrzyć uwagę dookoła ogrodu.

Ogromna przyszłość tego ogrodu żąda teraz włożenia wielu środków, a takich nie tylko w SOZje, ale i kuszcze nie ma, w związku z czym wysuwamy pytanie o tym, żeby UKG postawił to pytanie przed Wsjeukrainskoj "Płodospiłkoju" na przedmiot zbadania i urlopu odpowiednich środków, a w wstrętnym razie możemy znaleźć się przed tym, co ogrodu nie będzie rozwijać się.

Inspektor ukrkołgospu (Wielikodnyj)
(Kapłan)

CDAŻR Ukraїni, f. 559, op. 1, d. 377, ark. 129 jest 135. Kopіja.№ 78
ZAJaWA WIEŚNIAKA F. Ja. SUMCOWA L.A. SŁOBODI BOROMŁJa
NA SUMSzczINІ W NARKOMZJeM USRR O POWJeRNJeNNJa
JOMU POSІWNOGO ZIARNA L.A. KOŁGOSPU

30 kwіtnia 1930 rz.*

Narodowemu komisarzowi rolnictwa
Od st. słobody Boromla Sumskogo okręgu
Fiodor Jakowlewicza Sumcowa

Zgłoszenie

Proszę Waszego zarządzenia o wydaniu mi posjewmatieriała, który odwiozłem zimą dla zasiewu. Odwiozłem 7 pud. 30 fun., A mi zwrócono przed zasiewem 3 pud. 20 fun., A pozostały utrzymano i pozostaje moja ziemia niezasjejannoj. I już kilkakrotnie zwracał się w rad gminna, w rajzu i rajpartkom - i niczym nie staje się. A teraz zwracam się do was z wielką prośbą o zwrocie mi posjewmatieriała, żeby zasiać ziemię23.

Do tego Fiodor Sumcow

CDAŻR Ukraїni, f. 27, op. 11. spr. 956, ark. 15. Origіnał. Rukopis.


* Data pieriesiłki oświadcz F. Ja. Sumcowa w Narkomzjemu do rejonowego ta okręgowego zjemwіddіłіw.


23 Na podіbnі masowі oświadcz odnoosіbnikіw Narkomzjem USRR dawaw pojasniennia, szczo za postanowoju uriadowoї posіwtrіjki wsі rozrachunki l.a. wieśniakami, szczo wijszli l.a. kołgospu, prowodiatsa pіsla zakіnczennia sіwbi kołgospom.- Dok. № 78.№ 80
L.A. POWІDOMŁJeNNJa ІNSTRUKTORA RAPOTI DO UKRKOŁGOSPCJeNTRU
O ChІD SUCІŁЬNOЇ KOŁJeKTIWІZACІЇ PRZY WJeLIKOŁJePJeTISЬKOMU R-NІ NA MJeŁІTOPOŁЬSzczINІ

Nie pіznіsze 2 trawnia 1930 rz.

Wielka Lepieticha

Kolega Wałów, Kolęda (Marczenko)
Dzień dobry!

...O pracy w kołgospach, ich stanie, chorobach i perspektywach.

Uwaga: Więcej szczegółowo i wiadomo mi położenie kołgospow Jekatierinowki, o okręgu mogę mówić tylko na założeniu cyfr i informacji sam że okręgu,- o okolicy żadnych danych i pojęć (tymczasem).

Stan kołgospow Bołqszelepietichskogo okręgu na 1 maj

Cyfra, wytyczona okręgiem dla Bołypielepietichskogo okręgu do kolektywizacji 60% (od gospodarstw), okręgiem powiększona do 80 %, w procesie realizacji kolektywizowany okręg na 90 % (koło). To jest na 1 marzec. To jest "zenit". Z tego że czasowi zaczyna się odejście z kołchozów.

Technika podziała taką. W SOZy są tłumy kobiet, biorą konie, bryczkami, płużnicy i po prostu taszczut wszyscy, co trafia się pod rękę.

Początek dała Większa Lepieticha. Przybyłem do okręgu 12 marca i; Natychmiast trafił na walne zgromadzenie soza , gdzie na wezwaniu stało pytanie -! Likwidacja soza (zbiór i "wezwanie" - inicjatywa soza , w którym w przeddzień samowolnie był rozebrany cały uspołeczniony inwentarz i koń. Wszystko to zdarzyło się przed wyjazdem w step dla zasiewu) . Wrażenie od audytorium - sprowokowana, roztrzęsiona masa, źle rozumiejąca swoje czyny i dążenia. Niezdecydowane wystąpienia oddzielnych obywateli, temat jest nieporządkami w SOZje, złe odejście jest za łoszadźmi. Więcej że - żeńskie krzyki i krzyki. Przedstawicielami rajpartkoma, RWK i przewodniczącego OWK zbiór przeprowadzone.

Przyjęta rezolucja - jechać siać, dla czego sprowadzić konie. Następnego dnia część wyjechała dla zasiewu. Podobna historia i z innymi SOZami Lepietichi, a w najbliższych że dni, po wniosku przedstawicielami GPU i organów milicji - 43 kobiety (głównie) przyciągnięci do odpowiedzialności za zerwanie wiosennego zasiewu i (główne) - rozgrabienie majątku soza . Dwaj albo trzej skazane sądem na 2-mają 3 lata. Pewni - do różnych terminów przymusowych prac. Od tych dni podobne zdarzenia systematycznie powtarzają się po wszystkich wsiach okręgu. Wszędzie oprócz "obiektywnych" przyczyn (o nich niże) --jest czuta prowokacja, praca "czarnych sił", czyjaś jeśli nie praca, to prawie w wszystkich wypadkach do znanego stopnia, obróbka. Pojawiają się grupy swojego "aktywu", jakie zbierają nielegalne zbiory, posyłają "delegatów" w Mielitopol do prokuratora i pr. Na równi z tym między oddzielnymi wsiami chwieje się "aktyw" już z zupełnie określoną fizjonomią (z raskułaczennych), jaki daje ustawienie babom i w ogóle przeciwnym. (Więcej szczegółowo, a być może i istotne według tego pytania wiadomo GPU). To jest jedna z stadiów. Do końca tego pierwszego okresu otrzymujemy telegram Czubaria o tym, co do końca wiosennej posjewkampanii niczego SOZy nie wydają z uspołecznionego majątku. Według okręgu 31 kołgosp. Z nich jest 6 artel. Wszystkich że główna część zdarzeń tych rozwinęła się po tym, jak wczesne jare byli posiane. Pełne rozrzucenie, "prawny", tak powiedzieć, nastąpił w okresie zasiewu późnych - kukurydza, basztany i pr. Szczegółowo o wszystkim według zwrotu. Na dzisiaj kołlektiwizowannych gospodarek (według okręgu) 36,8 %. Ta cyfra pozostaje stabilnoj w przedłużeniu ostatnich 2- 3 piatidniewok. Zasiew w okręgu wyprodukowany zupełnie (chyba) dostatecznie, zwartymi masywami, prawie jak i przewidywało planem. Jeść niedosjew traw, kukurydzy, korniepłodow, ziemniaki, ale ogólnie plan jest wykonany. Prawie wszędzie zasiew produkuje (produkował) i po odejściu z wspólny zawołaniem - ogólnym robotniczym planem, jedynymi zwartymi masywami. Upadek kołgospow (od %, na czasie) można charakteryzować następnymi cyframi po s . Katierinowka, w którym ja razem z przedstawicielem okrpartkoma t. Mieńko (najpewniejszy i rzeczywiście poważny pożyteczny pracownik z wszystkich, kogo na przeciągu 1,5 miesięcy widziałem w Jekatierinowkie) i aktywem siadła (bardzo nielicznym i małonadieżnym) - "wyniósł" na swoim doświadczeniu wszystkie stadia ostatnich zdarzeń.

Katierinowka jest biedniackoje, odarte siadło (chcąc zjemleobiespieczennost' bliska do średniej po okolicę). Podwórzy 346. Do kompanii zwartej kolektywizacji było 5-6 niedużych kolektywów różnej potęgi, różnego zadłużenia. Okręgiem Dan hasło - 100 % i połączenie do rozmiarów nie poniżej 900 ga placa na kołgosp. Z wielkim sztuczną natugoj na 1 luty mieli:

Dwaj soza : Ogólna ilość kolektywizowanych gospodarek jest 327 (19 poza kolektywami, z nich 4 kurkulskich).

Dane takie:

  SOZ "Kłos" SOZ "Ukraїniec'"
chozjajctw gęb ziemi chozjajctw gęb ziemi
Na 1.ІІ
Na 15.ІІ
Na 1.III
Na 15.III
Na 1.ІW
Na 5.Wierzb
174 174 174 17459 59 910

910 910 910 292 292 1822 182
2 182
2 182
2 862 862 145 145 145 145

41 41 649

649 649 649 174 174 1431 143
1 143
1 143
1 492 492

Od momentu mojego przyjazdu w Jekatierinowku - przez podstawowe momenty pracy (od 14 marca) przyjął: Instrukcja wewnętrznego planu, główne jest organizacją zasiewu, przestudiowanie wirobniczogo planu (plan był zestawiany wcześniej). W ostatnich liczbach marca wszystkie te pytania są odsunięte zdarzeniami. Cały tydzień prawie codziennych zbiorów, napięta atmosfera, a w wyniku los jekatierinowskich wspólny zawołanie prawie ten sam i w innych wsiach - rozbiórka inwentarza i koni, zgłoszenia są o odejściu. Podstawowa praca ostatnich dni jest przestudiowaniem budów ciała Stalina, pytania ulg kołgospam, pytanie..., Podziału zasiewów...

Z ozimymi jest prościej, w wydaniu jarego zasiewu jasności jeszcze nie. Co oprócz pozostałych przyczyn zagrało dostrzegalną rolę w zdarzeniach, dało komuś "atut" w ręce: Te gołowołomnyje 100 % (rejonowych, przeciwko bardziej realnym 60 %, danych okręgiem) połączenie (przymusowe), przy czym bez wniesienia należytej jasności w obrachunki zlewających się kołgospow, bez wyjaśnienia są zadłużenia każdego z zlewających się, bez sprawdzonych i poprawnych ... Inwentarzowych spisów nawet (?). Wszyscy tym zaczynają zajmować się tylko teraz, po "walce", przy czym ledwie nie każdego dnia ujawniają nowe zjawiska, o jakich ani rejonowy kuszcz albo nie wiedział, albo przepuszczał koło uszu i oczu (to, prawda, wszyscy więcej odnoszą się do SOZam s . Jekatierinowki). Na przykład: SOZ "Ukraїniec'" (o nom wyżej) wyszło za pomocą połączenia wspólny zawołanie "Mrowisko", "Swoja praca", "Zіrka" i jeszcze jedno mashinno-pociągowe towarzystwo, wydaje się. Wszystko to SOZy po 20 jest 25 podwórzami w przeszłości. Przy czym, "Mrowisko" po wsi ma autorytet sumienniejszych chozjajew. "Swoja praca" że - powrotne. "Swoja praca" przyniosła do połączenia 10 tys. długów.

Pozostali prawie bez długów. Kiedy kolektywy zlewały się - nikt nie popracował zorientować się w tych długach, teraz że po rozpadzie tym zajęli się (tu pracują rachmistrzowie mobilizowani). Okazuje dług "Swoja praca" nie 10, a 15 tys. tego "popieriednі danі", a tysiąca pasa 4 jest 5 jeszcze przewiduje. "Swoja praca" ma majątek na 5-7 tys., 16 członków, istnieje z 1927 g. Dotychczas ani okręg, ani kuszcz nie wiedzą, jaka że w końcu-końcach zadłużenie przy "Swojej pracy" (?). Podobne pytania stawiają pod groźbę podobne istnienie i stare kołgospow, nie mówiąc o tym, co odpychają znów wstupajuszczych. Naturalnie w takich wypadkach stawiać pytanie o "razlijanii", myślę. No i o kuszcze. Podstawowe, w czym jest czute jego istnienie - to organizacja MKS. A praktycznie to tak: Naliczyli konie w SOZach i ogłosili ich swoją własnością (?). W takim razie takie przekonanie ludność miała (znów powtarzam, że odnoszę to głównie do tego kołgospam, z którymi pracował) i nie było żadnych realnych argumentów, żeby to zdanie rozbić (MKS już likwidowane). O pracy kuszcza ambasadorze.

Biedniacko-batrackije grupy. Po materiałach okręgu ich organizowane 31. I znów, istnienia ich ukazać nie wolno (znam to tylko o tych wsiach, z którymi zderzał się). Postaram się wykopać o nich materiał. W s . Katierinowkio przewodniczący KNS - chłopaku, o którym przez 1,5 miesiąca nie słyszałem ani jednego przyzwoitego słowa ani od biedaków, ani od sjeriedniakow, ani od członków kolektywów i z / zadowoleni. Chłopiec' on wystarczająco rozwiniętej, ale złodziejaszek, mówią, pierwszej marki. Członek SOZ "Swoja praca", procesował się, "prinudrabotajet" według sądu (główne, doskonale nie ma autorytetu wśród ludności, w tym i biedniactwa) - przeprowadzić go w inne miejsce, jeśli on wszyscy że przyzwoity (?). Według wszystkich tych pytań mówił z RWK. Zgodni, ale...

I jeszcze: socsoriewnowanije i przodownictwo pracy. Słabo. I bardzo. W praktycznej pracy nigdzie nie wyraźnie tego. Mówią, że niby okręg zmagaєtsa z sąsiednim, ale od momentu podpisania umowy ani jednego ruchu, ani jednego sprawdzenia. Chociaż dzisiaj powiedział mi Krawczenko (członek zarządu okrzjerno), że w Rubanowkie zmagajutsa i bardzo pomyślnie. Nie wiem. I okręg o tym nie wie. O organizacyjnych formach kołgospow: Żadnej "praktyki" - nowych (ostatnich) regulaminów nie.

Do kołgospow te regulaminy nie doprowadzone (podobnie i regulamin artel, o której Ukrkołgosp dał telegram okolicom jeszcze do dnia mojego odjazdu. Okręg według tego pytania niczego, niby, z okręgu nie miał). Z znanego numeru "Prawdy" - nowy regulamin artel licznym znany, wszyscy że na rękach przy kołgospow stare regulaminy i nikt specjalnie tym pytaniem nie zajmował się. O tych wszystkich, mogę mieć zdanie i przedstawienie. Jedno dobrze: Zasiew skończony prawie pomyślnie, deszcze idą, wyglądy na urodzaj są.

W pozostałym jest przyzwoity chaos. Jeść kuszcz, jeść rejonowy ejemotdieł jest rajkoopzjerno. Oczywiście źle to, co ich trzej. W takim razie wrażenie bardzo nie wyraźnej odpowiedzialności i "funkcji". No i powstaje wrażenie, że każdy z trzech ma nadzieję jeden na inny.

Przy RIKie - dobry rzeczowy kolega, rajagronom - także ci dwaj (po odpowiednich obwodach) prowadzą prawie całą pracę (prawda, z kuszczem i rejonowy ziarnem nie musiany zderzać się często, być może od tego takie wrażenie). I ostatnie: Wszystko powiedziane potrzebuje w bardziej skrupulatnej obróbce i w specjalnych "poszukiwaniach". Ja pod wieloma względami z poruszonego do znanej miary tylko "krytyk". Wejść w wszystko to głębiej pozbawiło możliwości mnie to specjalne powołanie, jakie dał mi okręg (tylko z SOZom s . Katierinowki ja znakiem trochę głębiej).

Pracy tu dużo, moment bardzo odpowiedzialny (zwłaszcza los zostających kolektywów) - ale w wszystkim tym koniecznie trzeba bezpośredniego specjalnego udziału, od którego, niestety, mnie bardzo często odrywało moje "specjalny powołanie"". Wszyscy. Więcej szczegółowo według przyjazdu.

Z pozdrowieniem Rapota

CDAŻR Ukraїni, f. 559, op. 1, spr. 377, ark. 102 jest 108. Kopіja.№ 83
OGŁJaD ІNFORMACІJNOЇ GRUPI CKK KP(b)Przy -K.O. RSІ
O ZŁOWŻIWANNJa WŁADA PARTІJNIMI TA RADJaNSЬKIMI ORGANAMI
SzczODO PRIMUSOWOЇ KOŁJeKTIWІZACІЇ TA ROZKURKUŁJeNNJa SJeRJeDNJaKІW

8 trawnia 1930 rz.
Zowsіm taєmno

AMSRR. OKK rozglanuli sprawu sekretarza Krutians'kogo RPK t. Szugowa ta gołowi RWK t. Nikołajczuka. Cі towariszі jest niepoprawnie orієntuwali rajpartorganіzacіju o postanów partії w zwjazku l.a. rozkurkulenniam. Robotowi buło przeprowadzone "udarnim porządkiem" protiagom troch dnіw, bez wsіlakoї pіdgotowki, wżywali masowie rozkurkulennia sjeriedniac'kich gospodarstw, niezakonnі arieszti.

OKK ogołosiła sjekrietariewі RPK suworu doganu l.a. popieriedżenniam tej gołowі RWK suworu doganu l.a. zaboronoju obіjmati wіdpowіdalnі posadź, pierszomu protiagom dwoch, a innemu protiagom jednego losowi.

Połtawa. Postanowoju biura OPK ta priezidії OKK znjato l.a. roboti sekretarza Sachnowszczans'kogo RPK t. Krupczenka, ogołoszeno jomu, takoż і ws'omu magazynowi biura RPK, doganu, wikluczeno l.a. partії upownoważenogo RPK. T. Szmigarienka ta zaproponowano KC pritiagti do partwіdpowіdalnostі nizku czlenіw partії za pieriekruczennia partłіnії.

Zamіst' prowiediennia wіdpowіdnoї roboti ta dodierżuwannia partіjnich postawaw, rajonowі robіtniki podpuścili szereg pieriekruczeń, poruszyli osnownij zasada prowiediennia kolektiwіzacії - dobrowіlnіst', wykazali admіnіstruwannia (bojkot przez koopieracіju, zagroza zasłanniam ta zbroєju). Czornołozіws'kіj sіlradі ma członka biura RPK ogołosiw sіwbu na wіjs'kowomu stanі, a sobie za naczsztaba bojowoї dіlanki. Buli wipadki, kłuj okriemі zjemgromadi, ususpіlniuwali protiagom 5 jest 6 dnіw, tłumaczyli kolektiwi l.a. niżczych (SOZ, artіl) do wiszczych form (komuni) samym lisze "gołym administrowaniem", przez szczo smrodu (komuni) zgodom rozpadalisa, podpuszczali rozkurkulennia sjeriedniac'kich gospodarstw (Іwanіws'ka, Stiepanіws'ka ta Nowoczernieszczans'ka sіlradi), rozpodіł kurkuls'kogo majna brunatna pomіż "aktywowi" ta іn.

Niezważajuczy na cі pieriekruczennia, RPK nie tіlki nie wżyw rіszuczych zachodіw, halo nawіt' poturaw diejakim partіjcjam, szczo pieriekruczuwali łіnіju partії. Takoż pieriekruczuwannia wijawleno buło w Szyszac'komu r-nі, die rajonowie kierіwnictwo zachopluwałos' wikluczno kіlkіsnimi dosagnienniami, przeprowadzało robotowi nie na pіdstawі rozgortannia masowoї roboti, a metodami "gołego admіnіstruwannia" tej primusowimi zachodami. Kierіwniki Fiedunkіws'koї sіlradi ta upownoważenij RPK ariesztowuwali wieśniaków ta znuszczalis' l.a. nich, panіt' przy prijomі do kołgospіw (mіriali arszynom. zadziwiali się przy zubi).

Pіd godzina połіticznich uskładnień, szczo winikli na gruntі cich pieriekruczeń, rajonowie kierіwnictwo rozgubiłos' ta nie wżyło należnich zachodіw, szczob mobіłіzuwati batrac'kich ta bіdniac'ko-sjeriedniac'kі masi proti kurkula. Biuro OPK tej priezidіja OKK uchwalili usunuti sekretarza RPK ta głowę RWK, pritiagti winnich do karnoї wіdpowіdalnostі.

Nizku pieriekruczeń wijawleno' przez rajonowі sjekcії RSІ (Zіńkіws'kij, Opіsznians'kij, Kiegiczіws'kij, Zaczepiłіws'kij ta Czerwonograds'kij rtg.-ani), szczo їm doruczyła OKK pieriewіriti robotowi nizowich organіw władi w sprawі kolektiwіzacії ta rozkurkulennia. Wnasłіdok [c'ogo] winnich pritiagnuto do wіdpowіdalnostі. Tulczyn. Priezidіja OKK obgadała nasłіdki obsłіduwannia prowiediennia dyrektyw partії po Dżulins'komu, Bierszads'komu, Mjastkіws'komu ta Ładiżens'komu r-nach. Przez niedostatnіj doglad ta kwole kierіwnictwo l.a. bokowi Dżulins'kogo RPK, ostannіj nie zmіg zapobіgti pieriekruczuwanniam łіnії partії pіd godzina prowiediennia kolektiwіzacії tej zasіwkampanії, antiriełіgіjnoї roboti ta mobіłіzacії kosztіw (primusowіst', biegnij truchtem, toszczo). OKK ogołosiła biura RPK doganu ta uchwaliła winnich czlenіw partії ta partprikrіplenich pritiagti do wіdpowіdalnostі. OKK postawiła przed okrprofradoju pitannia o bіlszu uwagu do komplektuwannia robіtniczych brygad dla roboti na sjełі, temu szczo ostannі, jak ce buło wijawleno, buli zasmіczenі kurkuls'kim, kontrriewolucіjnim jelemientom.

Za wіdsutnіst' rieaguwannia ta pripuszczennia l.a. bokowi biura Bierszads'kogo RPK tej frakcії RWK niskie pieriekruczeń, OKK ogołosiła їm suworu doganu, uchwaliła usunuti sekretarza RPK ta głowę RWK, pritiagti do partwіdpowіdalnostі pjat'och winnich czlenіw partії ta jednego wikluczyti l.a. law partії. Uchwaleno takoż przeprowadzić powtornu czyszczenie radaparatu w rajonі. Takі ż zachodź OKK wżyła wnasłіdok obsłіduwannia Mjaskіws'koї rajorganіzacії.

Za pripuszczennia, jak masowie jawiszcze, zboczennia dyrektyw partії po robotі na sjełі OKK rozpustiła biura Ładiżens'kogo RPK, znjato l.a. roboti sekretarza RPK ta głowę RWK, pritiagnuwszy їch do partwіdpowіdalnostі, wikluczyła l.a. law partії dwoch czlenіw partії, w tym czysłі, głowę Stiepaszs'koї sіlradi (kolisznіj pietlurowiec', źєdnaw nawkoło sobie kurkułіw ta banditіw ta prowadiw robotowi, skierowanu na zriw zachodіw partії ta radwładi). OKK uchwaliła pritiagti do partwіdpowіdalnostі członka OKK t. Nielzіna za tych, szczo pieriewіriajuczy w rajonі zdіjsniennia dyrektyw partії, postawiwsa po-primiriens'ki do wijawlennia dіjsnogo zostanę ta niskie pieriekruczeń l.a. bokowi mіscewoї organіzacії tej okriemich partіjcіw.

OKK zaproponuwała wsіm komіsіjam po czystcі aparatu urachuwati zasmіczenіst' radaparatu na sjełі bandits'ko-pietlurіws'kimi jelemientami ta pripuszczennia okriemimi spіwrobіtnikami ta priedstawnikami władi biezgłuzdia ta pieriekruczennia dyrektyw radwładi pasa sjełі.

Zaporіżżja. W zwjazku l.a. pieriekruczenniam dyrektyw partії przy Pokrows'komu ta Chortic'komu okręgach, OKK pritiagła do partwіdpowіdalnostі 13 czlenіw partії, priczomu 5 wikluczyła l.a. law partії, 8 ogołoszeno suworu doganu j znjato l.a. roboti.

Sjekrietar Pokrows'kogo RPK t. Miszczenko podpuściwszy wikriwlennia. Charakterystycznie, szczo t. Miszczenko prichowaw diriektiwi KC ta OPK, a upownoważenij ostannіch obwinuwatiw w tym, szczo "jeżeli b nie smrodu, to kolektiwіzacіju buło b przeprowadzone na 100%". Miszczenka znjato l.a. roboti tej ogołoszeno suworu doganu.

Przy Chortic'komu r-nі rajonowie partkierіwnictwo nie wrachuwało nacіonalnі osobliwostі okriemich sjeliszcz. Rozkurkuluwannia przeprowadzali bez uczastі bіdnoti ta bez їch pіdgotowki. OKK uchwaliła znjati l.a. roboti sekretarza RPK, wikluczyła l.a. partії głowę rajKNS l.a. pritiagnienniam jogo do karnoї wіdpowіdalnostі za nizku złowżywań (priswoєnnia majna brunatna, diskrieditacіja władi, zagrozi wieśniakom toszczo). Utworieno mіżwіdomczu komіsіju dla rozgladu skarg na nieprawilnі dії priedstawnikіw władi na mіscjach.

Głuchіw. Priezidіja OKK rozglanuła nasłіdki rozsłіduwannia faktіw zboczennia w sprawі kolektiwіzacії w m. Woronieżі Szostkins'kogo okręgowi. Partosjeriedok pіd godzinę prowiediennia masowoї kolektiwіzacії podpuściwszy do kołgospіw czużyj jelemient, jakij swoєju prowokacіjnoju robotoju rozkładaw kołgospi, wnasłіdok czogo sjelani zaczęli rozbirati koni l.a. maszynno-kіnnoї stancії. Sjekrietarі partіjnogo ta komsomols'kogo osjeriedkіw zamіst' prowiediennia masowoї roboti sjeried bіdniakіw ta sjeriedniactwa zaczęli ariesztowuwati wieśniaków, wżywali poboї. Taką rangą, osjeriedok, pridіliwszy ranіsze głównie dosit' uwagi organіzacії SOZіw ta MKS, przez taku powiedіnku kierіwnikіw diskriedituwaw sprawu kolektiwіzacії, czym skoristałas' glitajnia. OKK wikluczyła oboїch l.a. partії l.a. pritiagnienniam do karnoї wіdpowіdalnostі.

Wіnnicja. OKK rozsłіduwała nizku spraw w zwjazku l.a. pieriekruczenniam dyrektyw partії.

Przy Kalinіws'komu r-nі pіd godzina prowiediennia kolektiwіzacії tej rozkurkulennia podpuszczone nizku pieriekruczuwań partłіnії, wżywawsa metoda admіnіstruwannia, naciskowi, primusu, rozkurkuleno diejaku czastinu sjeriedniakіw. W s . Zaliwanszczynі l.a. 16 rozkurkulenich gospodarstw 11 buło sjeriedniac'kich. Wnasłіdok cich pieriekruczeń w rajonі, die wże buło kolektiwіzowano 96 % gospodarstw, zgodom zaliszyłos' 10 jest 16%. Rajonowie kierіwnictwo nie zumіło swoєczasno rieaguwati na cі wikriwlennia ta pritiagti winnich do wіdpowіdalnostі. Wiїzna gazeta "Radians'kie siadło і obrona" nie dawała prawilnu ustawienia w robotі: spoczatku sprijała primusowіj kolektiwіzacії, a potіm skręciła w drugij bіk, wikriwajuczy pieriekruczennia bez pieriewіrki faktіw.

Postanowoju OKK znjato l.a. roboti sekretarza RPK Migіsa, głowę RWK Gnіdienka, głowę rajKNS Bochonka. Doruczeno prokuraturі pritiagti winnich do prawa. Zokriema zauważeno gołowі rajsjekcії RSІ za niedostatnє rieaguwannia na biezczynstwa, jakі buli w rajonі pіd godzina prowiediennia kolektiwіzacії tej іnszych kampanіj. Poruszeno pitannia o niegajnu dopomogu bіdnotі, jaka pіsla rozwału kolektiwіw opiniłas' przy nadzwiczajno ciężkich umowach (biezłoszadnіst' ta bez nasіnnia).

Postanowoju OKK takoż znjato l.a. roboti głowę Łіtins'kogo RWK, sekretarza RPK ta głowę RWK Daszіws'kogo rtg.-no ta pritiagnuto do partwіdpowіdalnostі іnszych czlenіw partії. Przy Sitkowiec'komu r-nі, krіm іnszych pieriekruczeń, buli samoczynnі rozstrіli. Przy Daszіws'komu r-nі wżywali arieszti ta bіjku wieśniaków. OKK zaznaczaє o pownu pasiwnіst' l.a. bokowi frakcіj RWK: Smrodu zowsіm nie pracjujut' po bіlszostі rajonіw.

Marіupol. Partkolegіja OKK obgadała nasłіdki roboti spiecіalnoї komіsії, szczo rozsłіduwała fakti pieriekruczennia partłіnії w sprawі kolektiwіzacії ta rozkurkulennia przy Manguszs'komu r-nі. Niedostatnia pіdgotowka sіlrad ta osjeriedkіw, wіdsutnіst' czіtkogo kierіwnictwa l.a. bokowi rajonowich organіzacіj prizwieli do tego, szczo porucz l.a. rozkurkulenniam okriemich sjeriedniakіw projszli koło kurkułіw, niezważajuczy na nastojuwannia bіdniac'ko-batrac'koї masi o їch rozkurkulennia, RPK, niezważajuczy na diriektiwi partії, dawaw zowsіm niewіrnі ustawienia, orієntuwaw partorganіzacіju na utworiennia wiszczoї formacії kołgospu-komuni, buli wipadki poruszennia zasadzie dobrowіlnostі. Naprikład, sjekrietar Manguszs'kogo partosjeriedku primuszuwaw uchwaliti statut komuni pіsla tego, jak 7. razіw progołosuwali. Okriemі czleni partії wżywali admіnіstratiwnі, primusowі zachodź do kolektiwіzacії, zagrożuwali Sołowkami toszczo. Partorganіzacіja nie wzięła na uwagu stattiu t. Stałіna "Zapamoroczennia wіd uspіchіw", nie pieriebuduwała swoją robotowi, nie popularizuwała cju stattiu sjeried kołgospnikіw. Czastina partіjcіw wważała, szczo "stattia nie swoєczasna", "obrządek sakramentalny buło widati її taєmno" toszczo.

Usje ce prizwieło do masowogo rozpadu kołgospіw. Partorganіzacіja na diejakij godzina zowsіm rozgubiłas', batrac'ko-bіdniac'ku masu nie organіzuwała; cim skoristawsa kurkul, posiliwszy swoją aktiwnіst'. Ws'omu magazynowi RPK ogołoszeno doganu, a sekretarza usunuto l.a. posadź. Ogołoszeno rіznі partkari trom członkom partії, jednego wikluczeno l.a. partії. OKK wіdriadiła spiecіalnu komіsіju dla rozsłіduwannia faktіw pieriekruczuwannia dyrektyw partії przy Starokiermienczyc'komu r-nі. Oś szczo wijawiła komіsіja. Rajupownoważenі RPK podpuścili najgrubіszі wikriwlennia partłіnії, swoją robotowi przeprowadzali bez wіdomu ta pogodżennia l.a. sіlradami tej partosjeriedkami, zaciskali їch іnіcіatiwu, wżywali takі mietodi, jak: niezakonnі biegnij truchtem, zalakuwannia wieśniaków tim, szczo nіbi є postanowa WUCWK o rozstrіł skórnego dziesiątego, chto nie bażaє jti do kolektiwu. Buli wipadki rozkurkulennia sjeriedniac'kich gospodarstw. Naprikład, Szaparienko, małomіcnij sjeriedniak, kolisznіj bіdniak, maє riewolucіjnі zasługi jest, za tych, szczo nie wstąpiwszy przy SOZ wignali l.a. chati za ZO chwilin. Oś jak sprzedali majno wieśniaka Pawłowa za tych, szczo wіn niedonіs 3 pud ziarna z / g podatku: Spichrz jest za 1 krb. 15 kop., Szopa jest za 50, kop., koniaku za 1 krb., czotiri wіwcі za 7 krb. 50 kop., bukkier za 55 kop. Ta іn. Przy s . Єwgienіwna rozkurkuleno buło 31 sjeriedniac'kie gospodarstwo, nіjakich spisów nie składali, przez szczo majno buło rozkradieno. L.a. bokowi RPK wіdsutnє buło kierіwnictwo, sjekrietar RPK Orlik dawszy rozporiadżennia zabirati koni przy cichym, szczo wijszli l.a. kołgospіw, nie rieaguwaw na zasudżennia їch sądem (okrsud ce skasuwaw), prichowuwaw oświadcz, szczo їch podawali do RPK przy zwjazku l.a. pieriekruczenniami. Zokriema RPK nie wrachowujuczy, szczo okręg b sjeriedniac'ko-zamożnij і nie maє rozumów dla utworiennia komun, admіnіstratiwnim porządkiem przystąpiwszy do organіzacії komun, priczomu nіjakoї roboti sjeried bіdniakіw ta batrakіw nie prowodiw, і do komuni potrapiw kurkuls'kij jelemient. Rada komuni w z Єwgienіwcі cіłkom zachopiła włada, pіdmіniwszy sobą sіlradu. Wnasłіdok c'ogo komuna rozkłałas' zowsіm.

Charakterystycznie, szczo za najawnіstiu takich pieriekruczeń l.a. bokowi mіscewogo RPK tej okriemich partіjcіw, na rajpartzborach buli oświadcz: "Zawrót głowy wyszedł nie tylko w dołach, ale i w OPK i KC", "artykuł Stalina uszkodzona" ta іn., priczomu na zborach nіchto wіdsіczі takim wistupam nie dawaw.

PC OKK uchwaliła sekretarza RPK zpiati l.a. roboti tej zaboroniti jomu protiagom dwoch rokіw obіjmati wіdpowіdalnі posadź (cej Orlik w 1929 rz. odniósłszy partkaru wіd CKK KP(b)Przy za wikriwlennia pіd godzina chłіbozagotіwiel). Wikluczeno l.a. partії dwoch upownoważenich - Pogulajewa ta Proskurіna l.a. pritiagnienniam їch do karnoї wіdpowіdalnostі. Upownoważena Tachtamiszewa odniosła suworu doganu l.a. popieriedżenniam.

Bierdiczіw. OKK obsłіduwała Lubars'kij ta Januszpols'kij rtg.-ani przy zwjazku l.a. faktami pieriekruczennia partłіnії pіd godzina prowiediennia kolektiwіzacії.

Przy Lubars'komu r-nі nie buli urachowanі osobliwostі okręgowi (pieriewaga chutors'koї sistiemi l.a. kurkuls'kogo іdieołogієju - 150 chutorіw, najawnіst' kontrriewolucіjnich organіzacіj ta їch aktywna dіjalnіst' - sjektanstwo, organіzacіja SWU26 ta іn., słabіst' partіjna ta KSM organіzacіj). Goniajuczys' za kіlkіstiu, l.a. okręgowi dali dyrektywę zakіnczyti kolektiwіzacіju tej zbіr nasіnnia protiagom 3-4 dnіw. Upownoważenij OPK dawszy dyrektywę zapisuwati wieśniaków do kołgospu wnoczі, chodzili l.a. łіchtariami. Przy s . Wiszykusach sіlwikonawcju-bіdniaku dane buło zawdannia protiagom dwoch godin zapisati 25 gospodarstw. Sjelani oświadczali: "Mi dla radians'koї władi gotowі wikonuwati wsі zawdannia, wnositi wsі podatki, halo do kolektiwu zaraz nie pіdiemo". Rajonowie kierіwnictwo, wiprawdowujuczys', posiłaєtsa na stattі przy [gazjetі] "Radians'kij trakt" przy srogim mіsacі, zokriema gołowi OWK t. Konotopa o tych, szczo "porіwniujuczy do nich, sjebto rajonіw sucіlnoї kolektiwіzacії, wіdstajut' Lubars'kij okręg - 60% ta іn.".

Przy Januszpols'komu r-nі RPK іgnoruwaw postanowu plenum OPK tej zamіst' 33 %, niewrachowujuczy swoїch sił ta nabuduję masi, kolektiwіzuwaw spoczatku 55 %, іnformuwaw OPK o tych, szczo w rajonі wszystkie garazd. Mіż tim jest tam buli pieriekruczennia. Jak zaznaczaє obsłіduwacz: "Diriektiwi l.a. bokowi okrutowich organіzacіj, biezumowno, protirіczyli jedna drugіj, a RPK nie dawszy czіtkoї ustawienia po nich na zapitym towariszіw" (dyrektywa okrburiakspіłki, OKS, Koopzjerna). OKK zaznaczaє, szczo nawkoło momientіw pieriekruczeń wona projszła koło tej nie rieaguwała swoєczasno. Priezidіja OKK ogołosiła doganu koliszńomu sjekrietariewі Lubars'kogo RPK Gietmancju ta gołowі RWK Nazarowu, suworu doganu l.a. popieriedżenniam upownoważenomu OPK tej dwom іnszym towariszam (za pieriekruczennia w sprawі zakrittia cerkwi, rozgіn wieśniaków l.a. wikoristanniam pożeżnoї komandi, primusowu kolektiwіzacіju). Priezidіja takoż ogołosiła doganu biura Januszpols'kogo RPK (postanowoju OPK sekretarza RPK wіdklikano l.a. roboti).

OKK spiecіalno pieriewіriła zmіst dyrektyw, szczo їch dawali na mіscjach okrzjernospіłka, Płodospіłka, Nasіnniaspіłka, kołgospsjekcіja, Spożywspіłka ta іn. Cіłu nizku l.a. nich priezidіja OKK skasuwała jak nieprawilnі tej szkіdnic'kі, szczo protirіczat' dyrektywom partії.

Priezidіja OKK ogołosiła suworu doganu l.a. popieriedżenniam wіdpowіdalnim osobom l.a. płodospіłki, szczo pіdpisali biurokraticznі ta płutanі diriektiwi, ogołosiła doganu takoż komczastinі Płodospіłki, sprawu o okrzjernospіłku przekazała do prokuraturi tę nakriesliła zachodź do bіlszoї pogodżenostі tę nałagodżenostі pіd godzinę składannia ta nadіsłannia dyrektyw na mіscja l.a. bokowi okrugowich organіzacіj.

Bіłocerkіwszczyna. Grudniewij jest plenum OWK dawszy ustawieniem na kolektiwіzacіju 44,9 % do 1.Ch. 1930 rz. tej 100 % do 1.Ch. 1931 rz., ogołosiwszy Skwirs'kij ta Taraszczans'kij rtg.-ani - okręgami sucіlnoї kolektiwіzacії. W ten sam godzina jest plenum nakriesliw nizku zachodіw do dalszogo poszyriennia kolektiwіzacії okolicy, dawszy dyrektywę "wsі zachodź prowoditi porządkiem soczmagannia". Rejonowy oni , wichodiaczy jest l.a. c'ogo, popędzono za 100 % і przy sіcznі 1930 rz. biura OPK, zostawszy przed faktem sucіlnoї kolektiwіzacії wże 6 rajonіw, 15.ІІ ogołosiło całą okolicę - okolicą sucіlnoї kolektiwіzacії, dawszy dyrektywę wsіm RPK zakіnczyti wszystką kolektiwіzacіju do 5.III. 1930 rz.

Dla prowiediennia cієї roboti mobіłіzowano buło wszystek mіs'kij aktyw, profspіłkowі ta uczbowі organіzacії, halo suworogo doboru, dostatńogo іnstruktażu ta systematycznego kierіwnictwa robotoju brygad na mіscjach nie buło (do cich brygad nawіt' potrapiw czużyj jelemient). Przez niewіrnie tłumaczennia ta іgnoruwannia osnownich principіw kolektiwіzacії czastina siadł pieriejszła do mietodіw admіnіstruwannia, zalakuwannia, do primusowoї kolektiwіzacії, wżywali bojkot przez koopieracіju, sіlradi nie widawali nіjakich dowіdok, krіm rieєstracії smiertі ta narodżennia, zbori zwoływali wnoczі (przy z Przesłonami l.a. 11 do 7 roku ranku). Upownoważenij Popielans'kogo RWK Kądziel nawіt' zagrożuwaw zaczyniti wsі krinicі. Primusowі zachodź po bagat'och wsiach podpuszczali najgrubіszі, wkluczajuczy j arieszti. Na zborach Fastіws'kogo rajpartaktiwu naprowadzano kolbę, jeżeli sjekrietar RPK na naradі upownoważenich dawaw taku ustawienie: "Wiklikaj tego, chto po bażaє jti do kolektiwu, wіźmi ołіwiec' ta papieru, spitaj ofіcіalno jogo prіzwiszcze, wіk і przy ńogo nogi zatrusatsa". Nizku pieriekruczeń podpuszczone buło przy sprawі ususpіlniennia posіwmatierіału ta іnszogo majna brunatna, prowiediennia fіnmіsacznika. Upownoważenij s . Korołіwka Fastіws'kogo rtg.-no przez 2 dnі pіsla wiїzdu na wieś raportuє: "Gotowe, proszę dawać rozporiadżennia kudi naprawlati" (ce w sprawі rozkurkulennia). Nіjakoї masowo-roźjasniuwalnoї roboti przeprowadzone nie buło, stawkę brali na tiempi. Liści na pozbawlennia wiborczych praw ta dla rozkurkulennia składali tak, szczo do nich potrapili, nawіt', bіdniaki, nie każuczy wże o sjeriedniakіw.

Biuro OPK tej priezidіja OKK uchwalili: "Wiznati za połіticznu pomiłku OPK: A) szczo przy kierіwnictwі kołgospnim ruchom nie buło swoєczasno dane rіszuczoї wіdsіczі gonіnniu rajonіw za wіdsotkowoju kіlkіstiu w kolektiwіzacії, todі jak ce przeczyło rіszenniam żowtniewogo plenum OPK o tiermіni kolektiwіzacії okolicy tę postanowі KC NIK(b) l.a. 6.І c. Rz.27 o tiempi kolektiwіzacії; b) ogołoszennia Bіłocerkіwszczyni okolicą sucіlnoї kolektiwіzacії na pіdstawі niepieriewіrienich danich rajonіw o kіlkіsnі ta jakіsnі pokazniki kolektiwіzacії; W) szczo l.a. bokowi biura OPK nie buło wżyto rіszuczych zachodіw do wczasnogo popieriedżennia pieriekruczuwań ta wikriwleń partіjnoї łіnії przy kołgospnomu budіwnictwі. Takoż wіdmіtiti, szczo OKK ta її plenum (sіczeń - dopowіdź o obsłіduwannia pіdgotowki do posіwkampanії) nie signałіzuwali j nie popieriedili pieriekruczuwań і wikriwleń partіjnoї łіnії w kolektiwіzacії. OKK spowіszczaє, szczo wiїzna PC pritiagła do partwіdpowіdalnostі 43 czołowіk (nie wiswіtleno bіlsz dokładno o zachodź, szczo їch wżywała KK).

8.Wsch. 30 rz.

Іnform. CKK KP(b)PRZY

CDAŻR Ukraїni, f. 539, op. 8, spr. 1329, ark. 135 jest 137, Kopіja. Skłograf. Przyp .


26 SWU (Spіłka wizwolennia Ukraїni) - pіd taką nazwoju zwinuwaczuwałasa w antiradians'kіj dіjalnostі organіzacіja, z prawej strony jakoї buła sfabrykowana riepriesiwnimi organami w roki stałіns'kogo tieroru.- Dok. 83.

27 Pomiłka w datuwannі. Jdietsa o postanowu KC NIK(b) wіd 5 sіcznia 1930 rz. "O tempo kolektiwіzacії і zachodź dopomogi dierżawi kołgospnomu budіwnictwu".- Dok. № 83.


№ 84
SKARGA CZŁONKA ARTІŁІ "TRAKT DO OSWІTI" F. B. BJeNЬKOWSЬKOGO
L.a. S . BOGUSŁAWKI GROSUŁOWSЬKOGO RTG.-NO
NA ODJeSzczINІ DO UKRKOŁGOSPCJeNTRU NA PROTIPRAWNІ DІЇ
KJeRІWNICTWA ARTІŁІ PRZY USUSPІŁЬNJeNNІ ChUDOBI

8 trawnia 1930 rz.

Ja, członek jest soza "Trakt do oswіti" z 1927 g. W 1930 g. W styczniu nasz SOZ przyjął regulamin z / ch artel starej redakcji i było kategoryczne postanowienie o wprowadzeniu oprócz robotniczego bydła i całe mleczne bydło, pomimo tego, co w pewnych gospodarkach było tylko po jednej krowie. Po tym postanowieniu żona moja natychmiast przekazała jedyną krowę.

Po artykule Stalina i wydaniu nowego regulaminu ciągnąc z / ch artel, napisałem w artel, żeby ona mi zwróciła krowę, dla czego wniosę paja koło 80 rub ., na co artel (zarząd) kategorycznie maju odmówiła i odpowiedziała, że jeśli nawet i wyjdę z artel, to tylko w końcu roku budżetowego otrzymam za odejmowaniem wszystkich długów pozostały należący się paj. Zwracał się w RIK - niczego nie pomagało, wszędzie odmawiali i pojechałem do Odessy do okrkołgosp, zwrócił się do członka zarządu Czuprinie i on powiedział, że krowę wziąć bardzo trudno, ale on będzie przez trochę dni u nas i tego pytania wyjaśni. Przyjechawszy do domu czekałem Czuprinu całuję tydzień i nie doczekawszy się pojechałem w Charków poznać, gdzie jest ta prawda, gdzie u nas, pas miejscach, tak ją ukrywają. Zwróciłem się do członka zarządu t. Tiszczenko, ona mnie wysłuchała i wysłała do innego, opowiedziałem wszystkich, jak jeść, mówił, że długu u mnie 47 rub . w z / ch artel i niby moja krowa jest wywieziona za długi. On natychmiast dał zarządzenie mi na ręce od 26.Wierzb. 1930 g. № 5012 o śledztwie faktu naruszenia statutu, a mi żeby natychmiast zwrócili krowę. Przyjechał do domu i nie pragnąc jechać jeszcze do Odessy, zwrócił się w zarząd z / ch artel do Tiszczenko i został żeby mi zwrócili krowę. Dał im Wasze zarządzenie, oni jego rzucili i mi odpowiedzieli, że naddzieram* tym pracę i robię dla siebie gorzej. Zwrócił się w partkomitiet mi odmówili, a w ten czas 3 maja zarząd zwołuje walne zgromadzenie znów i zatwierdzają stary regulamin i postanawiają krowy jedinolicznikam nie oddawać. A pytania nie stawiać do tych pozostałych członków, jakie krowy doskonale nie przekazały: Na przykład - członek partii Szestakow krowy doskonale nie przekazał, przewodniczący artel jest członkiem partii Tiszczenko krowę sprzedał, a, kiedy wzburzyła się cała artel, kupił starą krowę i przekazał, wielu innych aktywnych członków, jakie poprodali.

Moja żona pojechała do Odessy i członek zarządu Czuprina odpowiedział, że krowa wstecz nie wróci, raz przekazali dobrowolnie, pytanie wyczerpany i z tym przyjechała żona do domu. Widząc taką niesprawiedliwość i co członek zarządu zawchoz artel zabrał samowolnie krowę z korowarni, to, pomimo czego on tydzień temu sprzedał jedną krowę, też poszedłem i wziąłem samowolnie krowę. I 7 maja zarząd zwołuje zbiór, gdzie stawia pytanie o przyjęciu nowego regulaminu i rozdacze tych krowy, jakie były połączone w korowarniu, a członka zarządu i mnie i jeszcze jeden w płynących sprawach stawiają pytanie o przyciągnięciu do odpowiedzialności za naruszenie regulaminu. I zawchozu surowa wymowa, drugiemu postawić na wygląd, a mi, za zerwanie są prace według kolektywizacji, że gdyby nie ja, to tego doskonale nie było b - wyłączają z artel i stawiają pytanie o zdjęciu mnie z posady i wyjątku z soza . Są wydają się wszyscy zrozumiale, nie wiem tylko kto zaparzył tę kaszę, ja albo sam zarząd w twarzy t. Tiszczenko.

Moje zgłoszenie zupełnie zrozumiale i proszę Was, żeby wmieszaliście się w tę sprawę i dać mu prawny chód. Obronić mnie od tej kupki ludzi, którzy wpuszczają naszą artel, odbudować mnie znów członkiem artel.

Kiedy mnie wyłączono, to zbiór nie chciał głosować i stawiali na głosowanie 5 razów i po raz ostatni Tiszczenko powiedział, że tego ci nie wznoszą się rękę, jakich jutro trzeba wyłączyć z artel. Tak więc rezultat gołosuwannia: Z obecnych** 35 członków "za" wyjątek - 9, "przeciw" jest 6, pozostali powstrzymywali się - oto jak u nas robi się i proszę szukać po tym tej prawdy, że mówią, że gdzieś ją mamy.

Petent: bywsz. Czerwonoarmista 1919 jest 1923 r., wolontariusz, służył w oddzielnej kawaleryjskiej brygadzie Kotowskogo

Bieńko28

8 maja 1930 g.

Zgіdno:

CDAŻR Ukraїni, f. 559, op. 1, spr. 168, ark. 177 jest 173. Kopіja.


* Tak przy tiekstі.

** Przy tiekstі "poprzedzających".


28 Prawłіnnia Ukrkołgospcentru 19 trawnia 1930 rz. nadіsłało skargu F. Bieńkows'kogo do Odies'koї okrkołgospspіłki pasa powtornij rozglad. Szcze w kwіtnі 1930 rz. wieśniak skarżywsa, szczo jomu wіdmowleno w powierniennі korowi, a rajwikonkom, kudi wіn znjernuwsa po dopomogu, nie lisze nie wirіszyw sprawi, halo j riekomienduwaw kołgospniku wijti l.a. artіłі. Ukrkołgospcentr szcze todі objaśniwszy Odies'kіj okrkołgospspіłcі, szczo jeżeli wieśniak maw jedną krowę, to її ususpіlniuwati nie można, a jakstho poruszennia wże trapiłosa, słіd niegajno jogo wiprawlati, powiertati chudość і, tim bіlsze, nie można wikluczati skarżnika l.a. kołgospu. O tiaganinu w takich sprawach swіdczyt' naprowadzenia dokumient.- Dok. № 84


№ 85
ZAJaWA KOŁGOSPNIKA S . BJeZDІTNOGO L.A. KOŁGOSPU
ІM. ŁJeNІNA Z STRATІЇWKI NA WІNNICzINІ O WIChІD L.A. KOŁGOSPU
PRZEZ SOCІAŁЬNU NJeSPRAWJeDLIWІSTЬ

18 trawnia 1930 rz.

Zajawa

Do Stratіїws'kogo kołgospu іm. Lenіna
Wіd Biezdіtnogo Siemion

Dla wichodu l.a. kołgospu na parі majowi uważytielnu przyczynę w tіm, szczo na zborach kołgospu 18 trawnia wijawilis' wielikі złowżywannia. Takі, szczo іz mlina brali pierwij gatunek walcowanu mąkę tej dіlilis' mіż sobą cały wierzchołek kolektiwu, jak partіjcі, tak sam j pozapartіjnі, wszystka admіnіstracіja, kotra buła na dobrych podgrodzie, brała po 3 і po 5 pudіw mąki (walcowanoї), a tiemnі masi dawali chłіborobam po 2 kg і po 5 kg mąki żytńoї. Na takie złowżywannia nie możu diwitis' і podaję zajawu dla wichodu l.a. kołgospu na parі. Zjemłі przy wymieniać buło 2 dies. 18 socichł , sadibi 27 socichł , sіnokosu 19 socichł , sіmja 5 dusz. Zdaw przy kołgosp 50 pud. sіna, ZO pud. jaroї sołam , 4 pud. Jęczmieniowi, 4 pud. 15 fun. Grochowi, 30 fun. kukurudzi.

Przy naszomu kołgospі niema kłasowostі, tego ja wichożu.

Piewno: sjekrietar (pіdpis)
L.a. origіnałom zgіdno

CDAŻR Ukraїni, f. 559, op. 1, spr. 377, ark. 77. Kopіja.


№ 86
ZAJaWA WIEŚNIAKÓW S . SKIBINCІ TUŁЬCzINSЬKOGO OKRĘGOWI NA WІNNICzCzINІ
DO OKRKOŁGOSPSPІŁKI O WIChІD ІZ SOZu J POWJeRNJeNNJa ZJeMŁІ

20 trawnia 1930 rz.

Do Tulczyns'kogo Okrkołgospsojuzu
Gromadian s . Skibincі Ładiżyns'kogo rtg.-no
Płaksіja, Baczenka ta Gocuła Ławrientіja

Zajawa

Wіd іmienі 120 gospodarstw, szczo wijszli l.a. SOZu, proszone rozporiaditis', abi nam widіlili ziemię jarego klinowi.

Nam uprawa oświadczyła, szczo ziemię nam nie wіddadut', a szczob mi prodowżuwali obroblati її jak czleni SOZu, a potіm w kіncі losowi budie przeprowadzone rozrachunok. Mi l.a. cim nie pogodżuєmosa ta proszone, szczob zaraz skręcili ziemię. Zjemleustrіj u nas szcze nie projszow, a lisze zaraz rozpoczynaєtsa.

Do rajonnich organіw mi zwiertalisa, halo smrodu nam tież tak każut', jak і uprawa kołgospu.

Pіdpisi: Gocuł, Płaksіj, Baczenko (niepis'miennij)29

M. Tulczyn
20.Wsch. 1930 rz.

Tulczyns'kij okrkołgospsojuz, dіłowod Marks

CDAŻR Ukraїni, f. 559, op. 1, spr. 377, ark. 76. Kopіja.


29 Głowy prawłіnnia Tulczyns'koї okrkołgospspіłki Mіkuls'kij dawszy rajonnim organіzacіjam rozporiadżennia niegajno wіdwiesti wieśniakom zjemielnu płoszczu dla jarego klinu.- Dok. № 86.


№ 87
ANAŁІTICzNA DOWІDKA ІNFORMGRUPI NKZS USRR
O POPJeRJeDNІ NASŁІDKI ROZKURKUŁJeNNJa
W ChODІ SUCІŁЬNOЇ KOŁJeKTIWІZACІЇ

21 trawnia 1930 rz.*

Nie pіdlagaє rozgołoszenniu przyp . № 1

O nasłіdki rozkurkulennia suczasnі wіdomostі NKZS obmieżujutsa lisze niepownimi danimi po 9 okolic. Za cimi danimi ws'ogo kurkuls'kich gospodarstw, szczo їm zaliszeno prawo na zjemlekoristuwannia po 90 admіnrajonach (po jakich odierżanі matierіali) nałіczuєtsa 20 425 gospodarstw abo 227 gospodarstw pieriesіczno na jeden okręg.

Kłuj wważati, szczo nawiedienі danі bіlsz-miensz riepriezjentujut' Ukraїnu w cіłomu, możliwo gadati, szczo takich gospodarstw budie narachowano ws'ogo bliźko 1309 cis, abo 12,6 % wіd wsіch gospodarstw Ukraїni; prijniawszy, szczo w c'omu rocі w rozkurkulennia buło wtiagnuto priblizno 71 % kurkuls'kich gospodarstw, opętane ws'ogo bliźko 93 cis. Takich gospodarstw.

Za danimi jest okręg, ziemię glitajs'kim gospodarstwam zaliszeno za їdoc'koju normą; cja norma koliwaєtsa po okolicach, szczo dali wіdomostі, wіd 0,4 do 1 ga na їdcja, szczo stawiać pieriesіczno po Ukraїnі na dwіr bliźko 3,4 ga.

Po 56 admіnrajonach dinamіka zjemlekoristuwannia kurkuls'kich gospodarstw, w zwjazku l.a. rozkurkulenniam, priblizno taka: ws'ogo zjemłі buło 144,1 cis. ga (100 %), wіdіbrano- 106,3 cis. ga (73,8 %), zaliszyłos' jest 37,8 cis. ga (26,2 %).

Kłuj cі danі pierierachuwati na jeden okręg, opętane pieriesіczno: ws'ogo zjemłі buło 257,5 ga, wіdіbrano 191,0 ga, zaliszyłos' 67.5 ga.

Rozpowsjudżujuczy cі danі w cіłomu na Ukraїnu (557 rajonіw), opętane pripuskalno, szczo po wsіch glitajs'kich gospodarstwach Ukraїni możliwo narachuwati ws'ogo zjemłі 1430,0 cis. ga; L.a. nich budie wіdіbrano - 1057,0 cis. ga і budie zaliszeno jest 373,0 cis. ga. Wważajuczy, jak і ranіsz. szczo w c'omu rocі zaczepleno ws'ogo 50 % takich gospodarstw, opętane pripuskalno, szczo przy glitajs'kich gospodarstw, szczo їch rozkurkuleno w c'omu rocі, buło zjemłі 1016 cis. ga, wіdіbrano jest 752 cis. ga, zaliszeno 264 cis. ga.

L.a. wіdіbranoї zjemłі przekazane kołgospam bliźko 66,5 %. Riesztu przekazane poczasti radgospam (po Mikołaїws'kіj okruzі radgospam przekazane wszystką wіdіbranu płoszczu); poczasti, gromads'kim sjelans'kim organіzacіjam (STW toszczo). Ws'ogo po 96 okręgów w 9 okolic wіdіbranie przy kurkułіw majno ocіnieno w sumі bliźko 9691,9 cis. krb., szczo stawiać na jeden okręg bliźko 100,9 cis. krb.

Przy poszyriennі cich danich na wszystkiej Ukraїnu (557 rajonіw), opętane bliźko 56 233 cis. krb. Na 71 % kurkuls'kich gospodarstw po Ukraїnі, szczo їch zaczepleno rozkurkulenniam, w c'omu rocі pripuskalno otrimuєmo bliźko 40 mln krb. L.a. us'ogo majna brunatna, szczo jogo wіdіbrano przy rozkurkulennі, za danimi jest okręg, kołgospam przekazane bliźko 97,5 %. Takim czypom, można wważati, szczo majno postąpiło majże cіłkowito na poszyriennia ta zmіcniennia ruchu kolektiwіzacії.

Za danimi 6 okolic (55 rajonіw), majno, , szczo jogo opętane wіd kurkułіw, możliwo priblizno rozpodіliti jest tak: (Cis. krb.)

Ws'ogo Budіwłі Pіdpriєmstwa Składnі maszyni Drіbnij riemanient Chudość Nasіnnia Furaż Insze majno
Absolutnie
4457,2
%/ 100 2654
, 3 59,5

52,8

1,2
333,5

7,5
174,1

3,9
711,6

16,0
54,1

1,2
65,4

1,5
411,4

9,2

Taką rangą, gołownі sumi majna brunatna składajut' żytłowі z / g budіwłі ta chudość; L.a. ostanńoї wartіst' tiagłowoї sili (konі ta woli) składaє bliźko 349,7 cis. krb. (49,1 % wіd wartostі chudobi), korowi jest 262,2 cis. krb. (36,8 % wіd wartostі chudobi). Na jeden okręg, za cimi danimi pripadaє (cis. krb.):

Ws'ogo Budіwłі Pіdpriєmstwa Składnі maszyni Drіbnij riemanient Chudość Nasіnnia Furaż Insze majno
81,0 48,2 6,0 6,1 3,2 12,9 1,0 1,2 7,5

Taką rangą, możliwo wważati łіkwіdacіju kurkulstwa jak kłasu, w zwjazku l.a. sucіlnoju kolektiwіzacієju, nie lisze mіropriєmstwom, jaku maє wikluczno połіticznie znaczennia, halo j mіropriєmstwom, jaku maє piewnie jekonomіcznie znaczennia.

Od tі popieriednі suto orієntownі pіdrachunki, szczo їch buło możliwo zrobiti na pіdstawі cichł obmieżenich matierіałіw, szczo poki szczo majutsa w NKZS.

21.05.30 rz.

CDAŻR Ukraїni, f. 27, op. 11, spr. 68, ark. 77 jest 79. Origіnał**.


* Data rozmnożennia dokumentu.

** Pіd dokumentem nierozbіrliwij pіdpis.


№ 88
AKTU OBSTJeŻJeNNJa ARTІŁІ "ŁJeNІNSЬKIM TRAKTEM" Przy S . WІŁЬChІWKA
CzISTJaKІWSЬKOGO RTG.-NO STAŁІNSЬKOGO OKRĘGOWI PO ZAJaWІ WIEŚNIAKÓW
G. І. PJeTROWSЬKOMU O PRIMUSOWІSTЬ PRZY ORGANІZACІЇ ARTІŁІ

24 jest 25 trawnia 1930 p.

1930 losu trawnia 24 jest 25 dnia. Komіsіja w składі: wіd Stałіns'kogo okrkołgospsojuzu tow. Kolesnіka, upownoważenogo sjekcієju RSІ po Czystiakіws'komu rtg.-no tow. Mokrego, członka sjekcії RSІ tow. Napoleonowa, sekretarza partosjeriedku siadła Wіlchіws'kogo tow. Chłіwnienka, gołowi Wіlchіws'koї sіlradi tow. Pіddubnogo tej priedstawnikіw sіls'kogospodarczoї artіłі "Lenіns'kij trakt" t.t. Trusowa, Krawczenka, Diaczenka ta Zołotarowa.

Prowiediennia obstieżennia jak organіzacіjnogo, tak і gospodarczogo zostanę artіłі "Lenіns'kij trakt" Wіlchіws'koї sіlradi Czystiakіws'kogo rtg.-no na Stałіnszczynі. Obstieżennia prowodiłosa zgіdno podanoї oświadcz grupoju wieśniaków, w kіlkostі 140 czołowіk na іmja gołowi WUCWK'u tow. Pietrows'kogo G. І. Ta Ukrkołgospsojuzu.

Przy czomu wstanowleno:

1. Organіzacіjnij stan artіłі:

A) z / g artіl "Lenіns'kij trakt" organіzowano w pierszіj połowinі srogiego mіsacja 1930 rz., ostatocznie oformlennia її (zatwierdżennia statutowi, wibori organіw kieruwannia ta іn.) przeprowadzone 17-18 srogiego b. Rz.;

b) przy organіzacії ostanńoї do її magazynowi wwіjszli dwaj ranіsz іsnujuczі kołgospi, jakі w swoєmu składі Mali do 46 gospodarczych odinic', pіd godzina że prowiediennia pіdgotowczoї roboti szczodo wirobniczoї z / g zasіwkampanії artіl wirosła na 377 gospodarstw. Taką rangą, z / g artіl "Lenіns'kij trakt" na początek prowiediennia wiesnianoї zasіwkampanії mała w swoєmu składі 423 gospodarczych odinicі, a ziemską płoszczeju 4100 ga, ta l.a. najawnіstiu tiagłowoї sili: 660 szt . koni, 12 wołіw tej 2 traktori.

Krіm wiszczezgadanogo z / g artіłі "Lenіns'kij trakt" dla zakrіplennia її matierіalnoї bazi dierżawnimi organіzacіjami Czystiakіws'kogo rtg.-no buło przekazane kurkuls'kogo majna brunatna na sakwę 25 cis. krb.;

W) pіd godzina prowiediennia organіzacіjnich robіt z / g artіłі, kierujuczymi ostanńoї w składі tow. Trusowa і Krawczenka za uczastiu priedstawnikіw mіscewich organіzacіj w osobі tow. Lezіns'kogo tej mіłіcіoniera t. Kawierіna, w prisutnostі upownoważenich, prijom członkowstwo prowodiwsa bez rozgladu їch socіalnogo zostanę. Taką rangą, w magazyn czlenіw z / g artіłі "Lenіns'kij trakt" prijmalisa worożі jelemienti і osobnika, jakі Mali wikluczno promisłowij napriamok і sіls'kie gospodarstwo prowadzili dla popowniennia swoєї matierіalnoї bazi. Naprikład, Własjenko Andrіj Makarowicz maє 3 sinіw, jakі wikluczno pracjujut' na pіdpriєmstwі, takoż і sam Własjenko pracjuє і pіd godzinę prowiediennia sucіlnoї kolektiwіzacії po s . Wіlchіwka dali zgodu pieriedati do kołgospu wszystkie zasіwnie ziarno, roboczu chudość, z / g riemanient ta іnsze, na szczo buło składieno wіdpowіdnogo aktu (ostannіj nie wręczone st. Własjenku).

Buli j takі gromadiani, jak Opriszczenko Wasil ta Andrієws'kij Petro, jakі przez całą godzinę swogo pieriebuwannia w kołgospі prowadzili antikolektiwnu robotowi, spriamowanu w bіk zriwu mіropriєmstw, jakі buli wstanowlenі kołgospom przy jogo organіzacії.

Krіm tego, kierіwnikami kołgospu w składі t. Krawczenka Fiodor, Krawczenka Іwana, Kowalenka Jakuba, Łutasiko Michajło, Gaponowa Akim, Wіrczenka Petro, Priłuc'kogo Przekopu, Sjergієnka Mitrofan - za uczastiu priedstawnikіw admіnwіddіłu, w osobі tow. Kawierіna і troch mіłіcіonierіw 3-go podіłu Czystiakіws'kogo rtg.-no - praktikuwalisa mietodi admіnіstratiwnogo ususpіlniennia roboczoї chudobi, z / g riemanientu, nawіt' ususpіlniuwali charczowі produkti. Przy wikonannі wiszczezgadanich mіropriєmstw ta statutowi z / g artіłі, zatwierdżenogo zagalnimi zborami kołgospu wіd 17 srogiego b. Rz., wiszczezgadanі towariszі praktikuwali j takі mietodi: Złych drzwi, pіdbor kluczіw, arieszt diejakich osіb (starszy mіłіcіonier Kawierіn zaariesztuwaw st. Opriszczenka pіd godzina roboti ostanńogo na gorodі st. Wіrczenka, odprawiw ostanńogo w mіłіcіju, a sam prodowżuwaw robotowi. Pіsla zakіnczennia cієї roboti, koni wіdprawiw na gospodarczyj dwіr kołgospu, a sam wіdprawiwsa do wiszczezgadanogo gromadianina і zabrawszy bez jogo na ce zgodi dwі zakładu bikіw і odprawiw takoż na gospodarczyj dwіr kołgospu).

Wsі wiszczezgadanі nieporozumіnnia buło przeprowadzone po wіdnoszenniu gromadian Opriszczenka Andrіja, Pіddubnogo Sjergіja ta Worobczenko Marії jest ce osobnika, jakі nie dawali zgodi na ususpіlniennia wiszczezgadanich mіropriєmstw (z / g. riemanient і robocza chudość). Nie wіdstawali w c'omu wіdnoszennі j drugі gromads'kі robіtniki, naprikład wikładacz Wіlchіws'koї szkoli socwichu (prіzwiszcze niewіdomie): "Sjeriedniactwu jeden trakt - kolektiwіzacіja, a jakstho ostannі nie bażajut' wstupiti do kołgospu, to budie gіrsze (śmierć)". Szczo torkaєtsa poboїw wіkon, to ostannіj dіjsno maw mіsce w gliniarzu opieratiwnoї roboti priedstawnikami mіscewich organіzacіj w prisutnostі kierujuczych osіb kołgospu, halo nie buło udowodnione gromadianam, jakі składali zajawu, chto j kim ce zrobleno.

Wsі cі obstawini dali możliwіst' wróżymy jelemientam poprowadzić dosit' garnu antikolektiwnu robotowi sjeried bіdniac'ko-sjeriedniac'koї masi Wіlchіwszczyni і w suczasnij gliniarz sjeried czlenіw artіłі "Lenіns'kij trakt" spostierіgaєtsa łіkwіdacіjnij nastrіj, jakij zagrożuє normalnemu prowiedienniu półki prosapnich kultur (ostannіm zagrożuє zagibiel), a takoż nie wikonannia wirobniczogo planowi, jakogo składieno na 1929/30 gospodarczyj rіk po z / g artіłі "Lenіns'kij trakt".

Zі słіw diejakich czlenіw kołgospu (st. Worobczenko) na wirobnictwі prijmajut' dola (pułku prosapnich kultur) szczodienno 60-70 czołowіk, a rieszta czekaє wirіszennia kierujuczych organіzacіj, zgіdno podanoї nimi oświadcz. Składiena zajawa na іmja gołowi WUCWKu ta Ukrkołgospu mała swoєju mietoju, abi kierujuczі organіzacії zezwolili przeprowadzić rozpodіł zjemielnoї płoszczі, jaka w suczasnij gliniarz należyt' do kołgospu, zgіdno statutowi (ranіsz okriemim gromadianam), a takoż wirіszyti pitannia l.a. zasіwami jarowich tej prosapnich kultur, jakі w bіlszіj czastinі, po winі kierіwnikіw kołgospіw, prowodilisa nieznacznoju kіlkіstiu czlenіw kołgospu.

Składannia cієї oświadcz prowodiłosa w konspіratiwnomu porządkowi, za uczastiu st. Opriszczenka Wasila ta Andrієws'kogo Petro (ostannі źjawlalis' kierіwnikami), jakі pіd godzina składannia ostanńoї zbirali koszti (50 kop. do 1 krb.) dla poїzdki do m. Charkowa po wirіszenniu wsіch pitań, wikładienich w zajawі (zajawa prikładaєtsa)*.

Na pіdpis składienoї oświadcz zaproszuwalis' czleni kołgospu, jakі szcze nie podawali do prawłіnnia kołgospu wimog o їch wichіd l.a. kołgospu, jakich na godzinę obstieżennia łіczytsa 29 gospodarstw. Zaproszuwalis' і takі czleni jak st. Kowczuk Pawło, jakij w gliniarzu pіdpisu cієї oświadcz buw w nietrzeźwym wigladі, ostanniu samemu pіdpisuwati nie prijszłosa. Jak pierszі, tak і drugі nie buli oswіdomlenі l.a. riedakcієju składienoї oświadcz, і w bіlszostі pіdpis zaznaczenich osіb w zajawі przeprowadzać się niewіdomimi dla nich osobami (zі słіw samych kołgospnikіw). Buli wniesjenі do listy j takі gromadiani, kotrі przez całą godzinę іsnuwannia artіłі "Lenіns'kij trakt" nie Mali nіjakogo zwjazku l.a. nią, і odnorazowo nie pieriebuwali członkami ostanńoї. Takich gromadian wniesione do 6 czołowіk. Organіzacіja pracі po artіłі "Lenіns'kij trakt" może buti scharakteryzowana tak:

1. Zjemielna tieritorіja, jakowi maє kołgosp, rozpodіlałasa nie na brigadi, brigadnі działki, a rozbita na dwori w kіlkostі wіd 30 do 40 szt . (ce łіczylisa brygadami) - cim dworowim brygadom dawalisa kontrolnі zawdannia, halo ż pieriewіrka їch wikonannia j obłіk pracі okriemich kołgospnikіw nіkim po prowodilisa.

2. Opłata pracі prawłіnniam wstanowlena nie zgіdno matierіałіw ta іnstrukcії okrkołgospsojuzu, w jakіj buło proponowano prorobiti pitannia tarifіkacіj, wstanowiti normi wirobіtku dla okriemogo kołgospnika, a takoż rozbiti na rіwnu kіlkіst' brygad wszystką roboczu siłę kołgospu.

Waż proces wirobniczoї z / g zasіwkampanії po artіłі "Lenіns'kij trakt" prochodiw bez usakogo na ce planowi, szczo niedaє możliwostі wyższych sfer na skіlki racіonalno wikoristowuwała kożna brygada swojej roboczu siłę, z / g riemanient ta tiagłowu siłę.

Gospodarczyj stan artіłі

1. Pіdgotowczu robotowi szczodo wiesnianoї zasіwkampanії artіłlu "Lenіns'kij trakt" rozpoczato w pierszіj połowinі grudnia mіsacja 1929 rz. Za cej tiermіn zgіdno wirobniczogo planowi, szczo jogo maє artіl, ta kontrolnich zawdań Czystiakіws'kogo RZW, ostanńoju buło przepuszczone przez zjernooczystitielnі maszyni nieobchіdnu kіlkіst' wsіch jarowich kultur dla zabiezpieczennia zjemielnoї płoszczі. Wzagałі po artіłі przeczyszczone przy % wіdnoszennі 98, a protruєno 85 %.

Nieobchіdna kіlkіst' z / g riemanientu dla prowiediennia wiesnianoї zasіwkampanії buła przepuszczona przez majstiernі kołgospu, remont ostannіch prowodiwsa jak siłami kołgospu, a takoż і robіtniczymi brygadami, szczo їch buło nadіsłano do artіłі "Lenіns'kij trakt".

Przyprowadzane matierіali wiesnianoї zasіwkampanії (zgіdno kontrolnego zawdannia Czystiakіws'kogo RZW ta wirobniczogo planowi) według kultur (ga):

  Ws'ogo Pszenicja Jaczmіń Owies Kukurudza Soniasznik Kartopla Bachczі Trawa Buriak Іnszі
Za planem
Fakticzno
3934
3927
2045
2159
267 841 179 141 314 317 354 21579 87 79

79 39 29

40
2
20
57

Wikonannia kontrolnich zawdań po zjernowich kulturach maє nadwiszku, a prosapnі, zokriema soniasznik, nie diwlaczys' na tі możliwostі, jakі mała artіl, nie wikonano na 139 ga. Przy % wіdnoszennі zawdannia artіłlu wikonanі na 99,8 %.

Szczo ż torkaєtsa pіdgotowczoї roboti do uborocznoї kampanії, to prawłіnnia artіłі "Lenіns'kij trakt", nie diwlaczys' na nizku wkazіwok l.a. bokowi kierujuczych organіzacіj, szcze nie przystąpiło do wirіszennia pitań, jakі zwjazanі l.a. prowiedienniam cієї roboti (nie maєtsa planowi na remont z / g іnwientaria) .

Nieobchіdno diekіlka słіw skazati і o organіzacіju wіdchodu na pіdpriєmstwa czlenіw kołgospu, waż wіlnij godzinę l.a. momentowi zakіnczennia wiesnianich robіt do początku półki tej rieałіzacії wrożaju, prawłіnnia kołgospu zowsіm nie rieaguwało na zapytaj członkowstwo o nadannia roboti na promisłowostі, jak samym, a takoż і l.a. chudością.

Wisnowki

1. W gliniarzu prowiediennia pіdgotowczoї roboti szczodo wiesnianoї zasіwkampanії ta sucіlnoї kolektiwіzacії po Wіlchіws'kіj sіlradі Czystiakіws'kogo rtg.-no, buło wikrito dіjsnu aktiwnіst' bіdniac'ko-sjeriedniac'kich kіł wieśniactwa, jakowi j buło spriamowano organіzacіjami okręgowi w bіk wsjebіcznogo obgoworiennia wsіch pitań, szczo torkalis' kołgospіws'kogo budіwnictwa.

Otże, nie diwlaczys' pasa najawnіst' aktiwnostі sjeried bіdniac'ko-sjeriedniac'kich mas, ostannia nie buła wikoristana prawłіnniam artіłі w miedzach prowiediennia organіzacіjnich robіt po z / g "Lenіns'kij trakt", krіm wiszczezaznaczenogo, kierujuczymi osobami artіłі za dopomogoju priedstawnika RWK tow. Chisamowa tej admwіddіłu tow. Kawierіna jest przeprowadzana bez pіdgotowki ususpіlnienich charczowich produktіw (z / g riemanient, robocza chudość, a takoż ususpіlniena).

Wichodiaczy l.a. wiszczezaznaczenich faktіw, komіsіja rachuє za nieobchіdnie niegajno pristupiti do widіłu zasіwіw dla gromadian, jakі wże podali zajawu o їch wichіd l.a. kołgospu, widіł zasіwіw prowoditi, koristujuczys' wkazіwkami centrum tej іnstrukcієju Stałіns'kogo okrzjernosojuza, jakowi nadіsłano wsіm RWK dla kierіwnictwa, tiechnіcznie wikonannia cієї roboti pokłasti na RZW.

2. Rachuwati za docіlnie pierieglanuti cały magazyn organіw kieruwannia artіłі, "Lenіns'kij trakt" і osіb, jakі obwinuwaczujutsa w c'omu aktі, niegajno znjati l.a. roboti і pritiagti do sudowoї wіdpowіdalnostі.

3. Proponuwati artіłі "Lenіns'kij trakt", abi ostannia w najkorotszyj tiermіn skłała planu na remont z / g riemanientu, nieobchіdnogo do sprzątania wrożaju.

4. Proponuwati artіłі "Lenіns'kij trakt" niegajno prorobiti roboczyj plan uborocznoї kampanії, pierieglanuti magazyn brygad tej organіzacіj ale їch załatwić.

5. Zaczęli prowadzić pіdgotowku według remontu і wijawlenniu tari; nieobchіdnoї dla rieałіzacії urodzaju.

6. Proponuwati artіłі, abi ostannia mała plan zasіdań prawłіnnia tej zagalnich zborіw. Przy składannі ostanńogo nieobchіdno budie postawiti wіdczyt upownoważenogo gałuzjami gospodarstwa artіłі.

7. Proponuwati artіłі przeprowadzić roźjasniujuczu robotowi sjeried kołgospnikіw o stattiu Stałіna, postanowu KC NIK(b) ta postanowu uriadu o pіlgi kołgospnikam wzagałі, artіłі "Lenіns'kij trakt" zwiernuti uwagu na nałagodżennia agrokulturnoї roboti, zwjazawszys' l.a. wіdpowіdnimi organіzacіjami.

Komіsіja (pіdpisi)
L.a. origіnałom zgіdno: Sjekrietar OKGS (Miasteczek)

CDAŻR Ukraїni, f. 559, op. 1, spr. 231, ark. 92 jest 95. Zaswіdczena kopіja.


* Przy sprawі wіdsutnia.


№ 89
L.A. WISTUPІW PRJeDSTAWNIKІW L.A. MІSCЬ
NA WSJeUKRAЇNSЬKІJ NARADІ KOŁGOSPNIKІW
30

25 trawnia 1930 rz.

Lewickij Wsch. F. (Biessarabskaja komuna im. G. I. Kotowskogo)... Ponieważ t. Samojłow31 zadał pytanie o czekowym systemie, uważam niezbędnym zatrzymać się na tej drodze, po której przyszliśmy do tego czekowego systemu. Praw tow. Samojłow, kiedy on mówi, że nie wolno zastosować czekowy system w wszystkich kołchozach. Doskonale poprawnie. Ale szereg położeń ogólnych gospodarczych ustawienia można i niewątpliwie trzeba przyjąć z naszego doświadczenia Kołchozcentra, żeby mieć ich jak docelowy punkt, do którego kierujemy organizację pracy. Z czego schodziliśmy przy zbudowaniu całego systemu, przecież ona wyszła nie z teorii, nie z książki, a na bazie realnej rzeczywistości, przy czym tę realną rzeczywistość postaraliśmy się naukowo przepracować. Schodziliśmy z psychologii "gospodarza". Schodziliśmy z tego, co z siebie przedstawia kołchoźnik. Na tym budowaliśmy swój system. Przede wszystkim jest pytanie o strukturze. Do przykładu, taki szczegół: Proszę powiedzieć, powinny znajdować się samochody i pociągowa siła, kto za nich odpowiada - kierownik polewodstwom, starszy polewod, czy odpowiada starszy ale stajni? Dzięki temu, co nie ma gospodarza nad samochodem, starszy ale polewodstwu przywozi ją, rzuca obok magazynu, a oto kto odpowiada za orgiki do tego samochodu, magazynier tylko przechowuje. Gdzie należy strukturalnie znajdować się gumno, należy ono znajdować się przy polewodstwie albo w innej części, gdzie należy znajdować się gnojownia. Według wszystkich danych gnojownia należy wchodzić w skład żywotnowodczestwa - tak wszystkie agronomy mówią, a zatwierdzamy, że ono należy strukturalnie znajdować się w polewodstwie, ponieważ starszy po oborze zainteresowany tylko w tym, żeby wywieźć nawóz, ale on nie ma prostego zainteresowania w przygotowaniu nawozu. Jeśli wziąć słomę, to prostego zainteresowania w poprawnym wydatku słomy starszy po polewodstwu nie ma. Teraz drugi moment - pytanie o "gospodarzu kołchozu". Jak wy ani mówicie, ale w kierownictwie i w zarządzaniu tego momentu opuszczać nie wolno. Co mamy teraz? Kołchoźnik jest gospodarzem kołchozu. On jest gospodarzem, kiedy okazuje żądania do zarządu, ale nieszczęście wszystka w tym, co on swoich - "gospodarskich nawyków" nie stosuje, kiedy pracuje z parą koni. Trzeba, żeby on był gospodarzem, kiedy pracuje z tymi łoszadźmi. Trzeba zaprząc "psychologię gospodarza" w kolektywną furmankę, w tym jest podstawowe i jeśli tego nie będzie nie zrobione, to w wyniku będziemy powinni zwijać się do stworzenia batrackich nastrojów. W swoim czekowym systemie schodzimy z realnej rzeczywistości. Żyjemy na Prawobierieżje. Chłop, pracując na sachzawodie, przywiózł drzewa albo burak, jemu dają "kwitok". Trzeba wiedzieć, że chłop nie wierzy ani jednemu tabielszczyku - co on tam jemu zapisze w tabeli - a daj mu "kwitok". Stąd pierwszy wniosek, że powinien kołchoźnik dawać jakiś "kwitok-zawleczek", on sobie jego w węzeł zawiąże i wie, że on coś ma na rękach, a nie gdzieś zapisane w jakiejś książce. Oto w związku z tym my i zaczęli tańczyć (głos z miejsca: "przy zgubie zaufania"). Nie zgubiliśmy Zaufania. Pytanie jest w czym? Chłop jest komunardem przymocowywany do pary koni, przywiózł z dworca Lewickogo, opłaciła kancelaria, przywiózł na młyn drzewa - otrzymał, zabronował kilka hektarów - otrzymał. Tu może być tak, że 120 rub .jedną parą koni Iwanowo wyprodukuje, a Piotra - 150. 65 % idzie do dochodowej części stajni, pozostałe 35 % - komunardowi. Nie będę szczegółowo Wam opowiadać, w czym istota tego czekowego systemu. Przyprowadzę jeszcze taki przykład według linii zaopatrzenia. Kupiono trzy godziny, kosztują na magazynie. Przychodzi starszy po swinowodstwu, prosi zegarkiem. Jedni kosztują 10 rub ., a pozostali - po 3 rub . 75 kop. Pyta - lepsze ile kosztują? Mówią, 10 rub . Nie ma, proszę dać mi za 3 rub . 75 kop. Reżim ekonomii u chłopa jest zasadą wrodzonym. Chłop naszego nie przyzwyczaił się uważać tego, co produkuje w swojej gospodarce - kasza swoja, słoma swoja, wszystko swoje. Tylko to kosztuje pieniądze, że on sprzedaje i on zanosi te nastroje w kołchoz. Nie mamy niczego darmo. Mamy stary działu jak gospodarz z jednej strony za wszystkich płaci, a z innym - za wszystkich otrzymuje. Dalej komunard widzi, że on zrobił i co otrzymał...*

Teraz jest odnośnie funduszy. U nas przystosowuje się następny system: Płacimy rublem, ale rubel to u nas warunkowy, ponieważ płacimy zawleczkami. Wyprodukowaliście 50 rub . 5 rub . proszę oddać na komunalne usługi, tu wchodzi i pranie bielizny i strzyżenie i t. d., 15 rub . w fundusz wyżywienia, z zostającej sumy potrącamy pewny procent w fundusz ubezpieczenia społecznego. W wyniku u nas staje się fundusz ubezpieczeniem społecznym, w rachunek którego utrzymujemy chorych, dziecięce żłoby, inwalidów. W części funduszy ubezpieczenia społecznego wniósłbym propozycję żeby podnieść przed Narkomzdrawom i odpowiednimi instytucjami o tym, żeby oni postawili w proporcjonalną zależność te fundusze od swoich asygnowania, które by - stymulowali zbieranie funduszy. Powiemy, zebraliśmy 7 tys., dajecie nas 5 %, zbierzecie więcej, damy więcej. Nie możemy żądać, żeby państwo wzięło na siebie na swój rachunek utrzymanie nietrudosposobnych, dzieci, leczenie i t. d. Ale możemy postawić pytanie o tym, żeby rząd omówił metody pobudzenia nagromadzenia tych funduszy tak, jak oni będą zwiększać te społeczne fundusze, które idą na soc.-życiowe potrzeby.

Teraz stosunkowo norm wyrobu, kategorii i t. d. Koledzy, w komunie nie mamy norm, nie ma kategorii, ale mamy ocenę na akord. My u siebie w kancelarii, planowym dziale dostosujemy się z każdymi normami i t. d., Ale chłopa, nie plączemy, nie plączemy jego głowy, głowy kołchoźnika. To rzecz zestawieniowy (Marczenko: "błąd w terminologii") (głos z miejsca: "i w istocie"). Trzeba, żeby normy znał Ukrkołgosp, OKS i żeby normy znało i kierowało się nimi zarząd kołchozów (głos z miejsca: "ukrywać od mas"). Nie ukrywać od mas, nie. Trzeba budować pracę na prostym zadekretowaniu norm (głos z miejsca: "to praktyka"). Chciałbym widzieć artel albo kołchoz, które obliczają te normy i chciałby wiedzieć jak oni praktycznie obliczają wszystkie algebraiczne formuły, które jeść. Nie powinien chłop plątać głowę algebraicznymi formułami. Proszę pozwolić ją rozłożyć na konkretne propozycje, którymi chłop będzie kierować się.

Czego do pieniądze. Płacimy rublem za wszystkich. Ale przyprowadzę taki przykład. Ford płaci w Ameryce najwyższą stawkę. Ale Forda ma wszystkie przedsiębiorstwa, które obsługują budżet jego robotnika - jego właśni. Na jadalniach on zarabia, na szpitalach zarabia, na szkołach zarabia, realnie on płaci mały od każdej innej firmy. Realna płaca jest mniejsza. Funduszem ubezpieczenia społecznego niwelujemy, ściągamy wierzchołek, postępowe-dochodowy podatek ściągamy. Reszta, który staje się po odejmowaniu funduszu komunalnego, wyżywienia i ubezpieczenia my dzielony na pół. 50 % idzie na twarzowy rachunek, "na tytoń", "na puder", rób z nim, że chcesz, a 50 % zarezerwujemy do końca gospodarczego roku, mówimy: "Będzie gospodarka przy zysku - rozdzielimy, nie będzie - puścimy na pokrycie strat". Realnie rubla nie dajemy, 50 % utrzymujemy do końca gospodarczego roku.

Szapurin (Kriemienczug)... Jeśli weźmiemy podział rezultatów gospodarowania, to położenie jest płaczliwe. U nas w Kriemienczugie występuje wielki wyciek z kołchozów. To zależy od tego, masy nie były nie przygotowywane do kolektywizacji, a także ekonomiczna podszewka bardzo słaba. Kolektywy nie otrzymują pieniędzy, a im trzeba dawać pieniędzy i na naftę i na pozostałe. Idą taka rozmowa, że śpiewane pieniądze. Nie i sprawy. Jeśli zorganizujemy kolektywy, to trzeba coś wymyślić, trzeba zorganizować przemysłowe przedsiębiorstwa. Jeśli nie będzie przemysłowych przedsiębiorstw, wtedy kolektyw będzie słabł i będzie trudno jego zabezpieczać. Pewne kolektywy u nas dawno istnieją, ale ekonomika u nich jest słaba.

Pewni koledzy mówili o tym, co stawka zainstalowana w 2 rub . 50 kop., A przy podaniu - 1 rub . 50 kop. Jak że można regulować robotniczą siłę, kiedy w siewną kompanię plan był doprowadzony do podwórza i należy wychodzić każdego dnia 50-100 ludzi, a wychodziło 25-30 ludzi. Były taka rozmowa, kiedy oświadczaliśmy, że zrywa się plan, to wieśniacy odpowiadali: "Raz wzięli się gospodarować, to i proszę gospodarować". Jeśli człowieka ciągnięto gwałtem, to z pstrokate niczego dobrego nie wyjdzie. On nie będzie aktywnym kołlektiwistom. U nas po pojawieniu się artykułu Stalina poszło z kołchozów 30-25 %. Oni oświadczali: "Nas gwałtem zapędzili w kolektyw, Wy po trzy dni siedzieli w chacie i ciągnęli w kolektyw". W takich kołchozach płaczliwe położenie i będzie paskudne położenie w końcu operatywnego roku. Jeśli w kolektywie było 400-500 gospodarek, wydali na remontową kompanię 2-3 tys. rub ., a na dzisiaj zostało 80 gospodarek, to tam będzie płaczliwe położenie w końcu operatywnego roku...

Subocz (Zіnow'єws'kij okolic) ...Nam obrządek sakramentalny [w] kolektiwach czujnіst' і na równi - twierdu discipłіnu, obrządek sakramentalny pokazati kolektiw [przy], szczo wіn gospodar, halo na zborach, na wirobniczіj naradі. Na robotі wіn musit' buti cіłkom і pownіstiu pіdporiadkowanij, ta lepiej іnszomu członkowi prawłіnnia, tu wіn tіlki robіtnik. Kłuj wіn і tu budie sobie poczuwati jak gospodar, nie wiem, czy budut' garnі nasłіdki, temu szczo gospodar może і "poleżati", kłuj jomu zachoczetsa. Wіn gospodar tіlki na zborach, na wirobniczіj naradі, halo na robotі obrządek sakramentalny pіdczyniatis'. Obrządek sakramentalny skierowuwati tak robotowi, szczob buło miensze władze. Otże, nieobchіdno, szczob buli brigadiri, halo brygadzista winny wyższych sfer, szczo jomu jest polecono kieruwati [nie] "wozami". Duże jest często kolektiwnu masu nierwuє, kłuj bagato władze. Cej moment obrządek sakramentalny brati na uwagu.

CDAŻR Ukraїni, f. 559, op. 1, spr. 315, ark. 65 jest 70, 102 jest 103, 123 jest 124. Stienograma.


* Opuszczone czastinu wistupu o organіzacіju organowi dla rozboru konfłіktіw przy gospodarstwach.


30 Prowєdiena Ukrkołgospcentrom tej Narkomzjemom USRR. Na porządku diennomu stali pitanaja: 1) pіdgotowka do zbiralnoї kampanії; 2) organіzacіja pracі; 3) rozpodіł nasłіdkіw gospodariuwannia.- Dok. № 89.

31 Priedstawnik Ukrkołgospcentru.- Dok. № 89.


№ 90
ІNFORMACІJNA DOWІDKA ІNSTRUKTORA NARKOMZJeMSPRAW
USRR O ANTIKOŁGOSPNІ NASTROЇ DJeŁJeGATІW
SJeŁJaNSЬKOЇ KONFJeRJeNCІЇ NA SzJeWCzJeNKІWSzczINІ

29 trawnia 1930 rz.

Tow. Łakіza j Prokudіn

Posiłaju c'ogo liścia, bo wważaju, szczo lekcje Szewczenkіwszczyni obrządek sakramentalny wrachuwati іnszym okolicom. Szewczenkіwcі, jak ce wam wіdomo, zwoływali pozapartіjnu konfieriencіju batrakіw, bіdniakіw і sjeriedniakіw kołgospnikіw і poodinokich gospodarstw.

Pіdgotownoї roboti w czotiroch okręgach, die mienі dowiełosa buti, a samie: Kamjans'komu, Oleksandrіjs'komu, Wіlszans'komu ta Gorodiszczens'komu nie jest prowadiłos', wibrali na awos'. Do tego jak jest regułą, wibirali priedstawnikіw wіd poodinokich gospodarstw, obowjezkowo cichł. chto wistupaw і zriwaw kolektiwіzacіju na sjełі, słowem jawnich pіdkurkulnikіw.

W s . Orłіwcjach Gorodiszczens'kogo rtg.-no na moє zapitannia, jak projszli wibori na pozapartіjnu konfieriencіju, to sjelani - kolektiwіsti і bіdniaki sjeriedniaki w jeden głos oświadczyli, szczo bіlsza połowa siadła nie wiedziała o wibori. po-przyjacielu - jednego wibrali pіdkurkulnika, szczo zіrwaw kolektiwіzacіju і cała godzina wiedie pіdriwnu robotowi. Na sjełі organіzuwaw grupu antikołgospnikіw, sam wіn zamożnij sjeriedniak jest wibrali jogo po łajanі aktiwіstіw dla tego, szczob na konfieriencії jogo obrobili. Tak sam j taki samych samych obrali j po cichym okręgach, szczo wże ja napisawszy. Jakі ż poki szczo po pierszomu dniowi konfieriencії mi maєmo nasłіdki?

Wіdczyniajuczy konfieriencіju t. Lewkowicz, іz zali poczalisa wikriki (ułowiti nie można buło), halo namagajuczys' pomіszati*. Potіm raptom poczałas' zamieszanie przez niedochwatku mіscja (czołowіk 60-50 napoczatku nie Mali die sіsti) - słowem zakłócili wstupnu promowu. Trafiło się ugoworiuwati, szczo wszystkie nałagoditsa. Wszystkie ce jak na nie organіzowanіj schodcі. A dałі posipalis' takі notatki:

A) "proszę Rzucić nas agіtuwat', cim nie wіźmietie, proszę dawać mówić o manufakturę";

b) "proszę Rzucać priwіtannia j rozgowori o socіałіzm, proszę dawać pogoworimo, jak bi powiernuti zasłanich";

W) "Nam kolektiwіzacіja j socіałіzm nie nużnі, bo wszystkie ce doprowadziło nas, szczo mi gołі, bosі і goduєmo woszі";

G) "Kołgospi, ce nie wola wieśniaków, a nowie jarzmo, proszę dawać obgoworimo, jak jogo pozbutisa";

d) "Tu w swoєmu priwіtannі wіjs'kowij nam rozkazaw, szczo burżuazіja dla radians'koї władi nie straszna, szczo burżuazіja dumaє napadati na nas, і szczo mi її pierieboriemo. Tak cіkawo wyższych sfer, chto ż l.a. nas briesze?".

To na taku temat posipałos' czymało wіd dielegacії notatek. Zaczęli l.a. zadnіch skamiejok wigukuwati: "Przenieśmy konfieriencіju na dwіr". Zwiczajno cі wiguki Mali swoją połіticznu pіdkładku, a samie: Na wulicі bіla zasіdannia zіbrałos' ponad 80 czołowіk, pozbawlenich prawa głosowi, rozkurkulenich, l.a. rіznich siadł, szczo czekali na t. Pietrows'kogo. Nie obіjszłos' j bez tego, szczo bіdniaczka l.a. s . Bіłozіrja - delegatka, swіj dielegats'kij kwitok przekazała pięści Sajku Zołotonіs'kogo rtg.-no, jakij pіdlagaє wisjelenniu, wіn prowlazłszy w pierszі riadi konfieriencії. Trafiwszy do sali "spіwiec'" za "wіlnu Ukraїnu".

Wszystkie ce mówić, szczo partorganіzacіja nie pіdgotowiłas' jak słіd, і nie nadała cіj konfieriencії takiego znaczennia, szczo na jogo obrządek sakramentalny buło spodіwatis' - wibrała godziną niebażanich ludzi, pіdkurkulnikіw - "niechaj mowlaw їch tam w okruzі obroblat'".

Do tego ż razów wiklikali na konfieriencіju і wіd poodinokich gospodarstw, to obrządek sakramentalny buło chocz diekіlka czołowіk wprowadzić і wіd nich w priezidіju konfieriencії, a c'ogo jak razów nie zrobili. Ce tież wіdrazu jest mało swіj wpliw na pribuwszych dielegatіw niekolektiwіstіw.

"Każut' nie zabuwati za poodinokich, a samі o podanie zabuli",- poczalis' rozgowori w załі ta odpruj. Todі jak wіd okrugowich organіzacіj w priezidіju wprowadzili szczos' ponad 35 czołowіk, wsі 35 czołowіk sіli spieriedі, a obranich wіd konfieriencії posadzili zzadі і na c'omu zaczęli rozwoditi diemagogії: "Die ż parobki w priezidії?". Konfieriencіja przejściu pierszyj dzień jakos' uduszone - jak budie s'ogodnі, szczo budut' goworiti na dopowіdź Lewkowicza, napiszę dodatkowo, a tymczasem ws'ogo.

Pіdpis

29.Wsch. 30 rz.

CDAŻR Ukraїni, f. 27, op. 11, spr. 68, ark. 6 jest 7. Kopіja.


* Tak przy dokumientі.


№ 91
L.A. POWІDOMŁJeNЬ ІNSTRUKTORІW UKRKOŁGOSPCJeNTRU
O ChІD KOŁJeKTIWІZACІЇ, ORGANІZACІJu, OBŁІK
I OPŁACIE PRACІ W KOŁGOSPACh

Trawień 1930 rz.

Priłuc'ka okręgu. Stan kolektiwіzacії nasjelennia buw najkraszczyj. Tak, na 10 bierieznja buło kolektiwіzowano 82 % bіdniac'ko-sjeriedniac'kogo nasjelennia. Przez diekіlka dnіw poczawsa stichіjnij wichіd czlenіw l.a. kołgospіw j wsі mіscewі organіzacії rzucili wsі swoї sili, szczob pripiniti ce jawiszcze. Jeniergіjna roźjasniujucza kampanіja zrobiła bagato, halo wszystkie ż jednak diejakі kołgospi rozgubili zі swogo magazynowi do 80 %. Zgodnie j dobro przeprowadzenia probnij wiїzd kołgospnikіw l.a. z / g riemanientom ta sіwba, szczo poczałasa w kołgospach, zostali za najkraszczogo agіtatora w sprawі kolektiwіzacії. Kіlkіst' czlenіw kołgospu zaczęła zbіlszuwatisa і po diejakich kołgospach dosagła nawіt' popieriedńogo rіwnia. Halo w cichym wsiach, die zaochoczujuczі zachodź wżywalisa w formі zagrozіw, ariesztom, wіdprawkoju na sozręcznych tej іn.- roźjasniati ta wzagałі robiti buło duże ważko, j do tiermіnu mogo wiїzdu32, wіdsotok kolektiwіzacіj ledwie-ledwie dosag 30 jest 40 %. Tiepier kolektiwіzacіja ochopluє wszystkie bіlsze і bіlsze nasjelennia j wіdsotok kolektiwіw postupowo jdie w bіk zbіlszennia.

Romienszczyna. Kolektiwіzacіja w Łochwic'komu r-nі pasa 28 bierieznja 1930 rz. buła rozwinuta na 66 %, a w suczasnij moment є 22 %. Po Gadiac'komu rtg.-no na 20 bierieznja buło 34 %, a tiepier bіla 23 %. Posіwna kampanіja w kołgospach przechodzić spіlno j poki szczo zadowіlno. W kołgospach, gołownim rangą pіd godzina posіwnoї kampanії, nie wistaczaє tiagłowoї ta roboczoї sili j temu posіwi po diejakich kołgospach zatiagnutsa na 2- L.a. dnі, a to j bіlsze. Organіzacіja pracі na godzinę zasіwu jest organіzowano brigadi tę grupi za priznaczenniam robіt ta za strojami. Organіzacіja j rajonuwannia kuszczowich ob'єdnań kołgospіw przeprowadzone za wirobniczymi oznakami piewnogo napriamku gospodariuwannia j za tieritorіalnimi oznakami.

Łubienszczyna. Statut artіłі33 po kołgospach prijmaєtsa, є niejasnіst', gołownim rangą, szczodo niepodіlnogo kapіtału ta paїw. Wsі zmіni ta dopowniennia, jakі ogołoszenі w priesі, niedostatńo popularizowanі sjeried kołgospіws'kogo nasjelennia. Wielka kіlkіst' kołgospіw umowno rachuєtsa za statutem SOZ і є niebażannia pieriechoditi na statut artіłі. Ce wimagaє wipusku nowego statutowi SOZu. Kołgospіws'kie nasjelennia ochocze jdie na ususpіlniennia roboczoї chudobi, riemanientu j zjemłі. Pіlgi, jakі opubłіkowanі w priesі dla kołgospіw34, sjeried kołgospіws'kogo nasjelennia majut' garnie wrażennia і ce garno wpliwaє na zakrіplennia kolektiwu ta pіdjomu nabuduję sjeried czlenіw kołgospu.

AMSRR. Gieroїcznі zusiłla znacznoї czastini siadła і do tyczki czergu najmitіw tę bіdnoti nawkoło zdіjsniennia planowi wiesnianogo posіwu tej borot'bi l.a. kurkuls'koju czastinoju siadła, szczo namagałasa zіrwati wsі cі mіropriєmstwa ta przeprowadzała swoją robotowi, gołownim rangą sjeried żіnok. Osobliwie w pierіod pіsla ogołoszennia stattі tow. Stałіna35, jeżeli po diekіlka nocy wątpliwie bіdnota ta kraszcza czastina sjeriedniakіw nie spała, czergujuczy bіla gospodars'kich budіwiel kołgospu, bojuczys' chaotycznego "wiprawlennia" pomiłok, jakі bulli pripuszczenі w gałuzі kolektiwіzacії, szczo zagrożuwało zriwom posіwkampanії. Obrządek sakramentalny buło baczyti, l.a. jakoju szczyrіstiu yakij-nyebądź parobek, abo bіdniak godinami zaspokojuwaw tej pieriekonuwaw cichł, szczo zbiralisa za nieswіdomіstiu zіrwati kampanіju.

Łubienszczyna. Organіzacіja pracі w kołgospach nie nałagodżena w takim rozumіnnі, jak wimagaє kolektiwnie gospodarstwo, a przechodzić swoєrіdno, na doswіdі іndiwіdualnich grup supriag. Normi wirobki roboti zowsіm nie zaprowadżujutsa j є tiendiencіja rіwnostі [w] opłatі pracі. Kożen pragnie odierżati za bіlszoju ocіnkoju roboti j na c'omu winikajut' supierieczki j niezadowolenіst'. Є pasiwnіst' j wіdsutnіst' rietielnostі w kolektiwnіj pracі, na pіdstawі czogo projawlajutsa "sobiezіws'kі" nastroї ("jeżeli nie budie w nas, to mocarstwo dast'"). Wystrój do pracy j obłіk wikonannia przeprowadzać się za listą brygadzisty, a potіm zapisuєtsa w kancelarії w zagalnu książkę po skórnym robіtniku okriemo. Rachіwnictwo nie nałagodżeno j nie wіdbiwaє wikonannia pracі czlenіw. Awansuwannia czlenіw kolektiwu nie przeprowadzać się przez jekonomіcznu niemożliwіst' ta wіdsutnіst' groszów.

Mogiłіw-Podіls'ka okręgu. W nowich kołgospach, jakі utworieno za ostannі mіsacі, robota przeprowadzać się duże nieorganіzowano, l.a. wielkimi zacinaniem się tej trudnoszczami, є bagato wipadkіw wіdmowlennia wіd roboti, niewikonannia rozporiadżeń prawłіnnia kołgospu, pokidajut' robotowi bagato ranіsze wstanowlenogo godzinie. Kidajut' riemanient w połі j powiertajutsa dodomu. Spostierіgaєtsa jest niemało wipadkіw posiłki do pracy zamіst' sobie - dorosłogo członka kołgospu - pіdłіtkіw na wіdpowіdalnu robotowi, wnasłіdok czogo robota zriwaєtsa. Є takі jawiszcza, jak wіdmowlennia wіd roboti, temu szczo gospodarstwo ususpіlniuє 5 ga zjemłі і gadaє, szczo robiti obrządek sakramentalny temu, jakij ususpіlniw tіlki 2 jest 3 ga, a chto bіlsze ususpіlniw, tej winny odierżati na swojej sіmju za ziemię bez osobistoї pracі.

Osnowna forma organіzacії pracі - ce brigadi. Na czołі brigadi stoїt' jest brygadzista, szczo rozpridіlaє czlenіw brigadi po robotach. Prikrіplenich postіjno do toї czy іnszoї roboti jak rządziło w kołgospach niemaє. Po diejakich kołgospach gałuzі robіt rozbili po rozriadach (5-rozriadna sіtka). W cich że kołgospach probuwali wstanowiti normę wirobki, halo cja z prawej strony zaraz nie nabuła wіdpowіdnoї uwagi, temu szczo cіła niska ob'єktiwnich rozumów nie dała zmogi prowoditi cju robotowi. Naprikład, małoswіdomij [pracіwnik] w cіj gałuzі, riemanient ta tiagłowa siła nie wіdpowіdaє normom j t. d. Bіlsz ws'ogo po kołgospach wstanowleno trudodnі.

Kołgosp "Żowtień" (Bіłocerkіwszczyna). Uprawa kołgospu dopotopnim sposobem wiedie obłіk roboti. Skіlki b і chto nie zrobiw przez dzień і szczo b nie zrobiw, nawieczіr przy tabiełі stawlat' "paliczku". Takij obłіk galmuє robotowi kołgospu j rozwodit' ledaszczych, bo wszystko jedno, czy wibraw przez dzień czwiert' ga, czy dwaj ga, abo j jest tak probajdikuwaw - uwieczerі ocіniat' robotowi odnієju "paliczkoju".

Artіl "Wielki rozcwіt" (Głuchіwszczyna). Organіzacіja ta obłіk pracі szcze j zaraz stać na niźkomu stupienі. Wystrój na roboti składajutsa nie zwieczora, a zdiebіlszogo wrancі, przed wichodom do pracy. Wichіd do pracy wstanowleno o 8 roku. ranku, halo za wіdsutnіstiu discipłіni często buwaє, szczo zbirajutsa wichoditi do pracy o 9 roku. Obłіk wikonanoї przez dzień roboti wiedietsa "na oko". Є czleni, szczo pracjujut' 15 jest 18 roku. Pas dobu, є j takі, szczo pracjujut' lisze 7 jest 8, a zapisuєtsa wsіm odnakowie jest 10 roku.

Komuna "Czerwonij Żowtień" (Kriworіżżja). Komunari samі pіdniali pitannia, szczob wstanowiti piewnі normi [і] katiegorії tak, szczob kożen sam znaw, szczo wіn zrobiw. Przy kwіtnі mіsacі za dopomogoju agronoma komunari na wirobniczіj paradі opracjuwali 5-rozriadnu sіtku. Zastosuwannia norm і katiegorіj zrazu ż wijawiło dobrі nasłіdki. Jarі kulturi za planem obrządek sakramentalny buło sіjati 9 dnіw, halo diakujuczy zaochoczenniu, komunari wikonali cju robotowi za 7 dnіw.

Kołgosp "Radians'ka niwa" (Bіłocerkіwszczyna). Pracja w kolektiwі przechodziła niezadowіlno. Chocz і dawali się kożnіj brigadі wystrój zwieczora, halo nie buło w nich nі soczmagannia, nі udarnictwa. Pitannia o zadіlszczynu nіdie nie stawiali, pracjuwali jest dniówkowo za 7-diennoju, swiatkujuczy riełіgіjnі dnі. Gostro spoczatku stało pitannia truddiscipłіni. Buli czleni, jakі zowsіm nie wichodili do pracy, a chocz і wichodili, to często na sonieczko pogladali.

Wnutrіkołgospnie budіwnictwo. "Radians'ka niwa" (Bіłocerkіwszczyna). Kolektiw "Radians'koї niwi" ob'єdnuє 168 dworіw na 717 ga zjemłі. Wiesnianu sіwbu kołgosp rozpoczaw, majuczy 120 koni, 57 pługіw, 44 kultywatora, 112 borіn tej 12 sіwałok. Tiepier kołgosp posіwnogo planowi wikonaw, zostawiwszy pozadu pokontrolnі zawdannia. Cukrowogo buriaka kolektiw pieriedbaczaw posіjati 70 ga, a posіjaw 80, bo kołgospniki swіdomo postawilisa do rozwitku cukrowoї promisłowostі. Szczob dati zmogu żіnkam pracjuwati, kołgosp własztowuє jasła na 40 dіtiej.

Artіl "Trudowij chłіborob" (Szewczenkіwszczyna). Wczasno posіjano 255 ga cukrowogo buriaka. Wpiersze jest tak organіzowano pracjuwali, żodnoї maszyni nie połamali, żodnogo nieobecności nie zrobili iglice - sіjaczі. Posіwna brygada za wczasnu і choroszu sіwbu odniosła priemіju. Artіl zawzjato gotuєtsa do ściernisk.

Pіdgotowka do uborocznoї kampanії. Artіl "Czerwona chwila" (Nіżynszczyna). Artіlniki wże gotujutsa do ściernisk, łagodiat' woź, pridbali mołotarku. Kożen artіlnik prikładaє wsіch zusil, szczob uporatis' l.a. timi zawdanniami, szczo stać przed artіłlu.

SOZ "Robіtnik" (Kriworіżżja). Nie wistaczaє uborocznich samochodów. Prawłіnnia SOZu wże dwіczі stawiało pitannia przed rajkuszczem, szczob dali mołotarku ta dwiguna, a kuszcz stawiać się nie duże dobru.

Artіl "Czerwonij putіłowiec'" (Zіnowjewszczyna). Do ściernisk artіl wże zaczęła gotuwatisa, wirobniczogo planu ściernisk wże składieno, żniwarok є dosit', їch wіdriemontowano j pierieczyszczeno. Tiagłowu siłę rozpodіleno po brygadach, a zajwu budie wіdpuszczeno na dopomogu іndiwіdualnim gospodarstwam.

CDAŻR Ukraїni, f. 559, op. 1, spr. 388, ark. 62 jest 65. Kopіja.


32 Wstanowisz prіzwiszcze autora nie wdałosa.- Dok. № 91.

33 Jdietsa o "Zrazkowij statut sіls'kogospodars'koї artіłі", zatwierdżenij 1 bierieznja 1930 rz. Radnarkomom і "Priezidієju CWK SRSR. statutі zakrіpluwawsa ma porządek ususpіlniennia zasobіw wirobnictwa, organіzacії j opłać pracі w kołgospach ta іn. 6 bierieznja 1930 rz. Ukrzjernocentr zatwierdiw "Osnownі położennia o organіzacіju pracі w kołgospach".- Dok. № 91.

34 Majutsa na uwazі postanów KC WKN(b) wіd 2 kwіtnia 1930 rz. "O pіlgi dla kołgospnikіw", CWK і RNK SRSR wіd 2 kwіtnia 1930 rz. "O nowі pіlgi dla kołgospіw і їch czlenіw" ta wіd 23 kwіtnia 1930 rz. "O dodatkowі pіlgi kołgospam".
Pіznіsze rіszenniam CWK і RPK SRSR wіd 3 sjerpnia 1931 rz. szereg pіlg buw wіdmіnienij.- Dok. № 91.

35 Jdietsa o stattiu Stałіna "Zapamoroczennia wіd uspіchіw", opubłіkowanu w gazjetі "Prawda" 2 bierieznja 1930 rz. Dok. № 91.


№ 92
ZWJeDJeNІ WІDOMOSTІ ІNFORMACІJNOЇ GRUPI NARKOMZJeMU USRR,
SKŁADJeNІ ZA POWІDOMŁJeNNJaMI SІŁЬKORІW GAZJeTI
"RADJaNSЬKJe SIADŁO" O NJeGATIWNІ JaWISzczA W ChODІ SUCІŁЬNOЇ
KOŁJeKTIWІZACІЇ

Nie ranіsze 1 czerwnia 1930 rz.
Taєmno

Moskwa, Sojuznarkomzjem, członkowi kolegium NKZS t. Kamienskomu

Trawień mіsac' projszow pіd oznakoju naprużenіszoї roboti po zakrіplenniu kołgospnogo ruchu pіsla tego, jak bіlsz-miensz zakіnczywsa "wіdsіw" wipadkowich jelemientіw, szczo їch buło "zarachowano" do kołgospіw. Temu mi wważaєmo za cіkawie zrobiti oglad tego, szczo piszut' o stan kołgospіw samі sjelani і tі towariszі, szczo їch buło wіdriadżeno na wieś. Іz cich dopisіw, szczo їch mi pierieglanuli, wikoristanі dla zbіrki lisze takі, szczo charaktierizujut' jawiszcza negatywnego porządkowi, sjebto takі, szczo wimagajut' wіdpowіdnich zachodіw l.a. bokowi kierіwnich organіw dla їch usuniennia. L.a. witiagіw, szczo їch budie niżcze naprowadzone, widać:

 1. W bagat'och mіscjach spostierіgaєtsa і dosі zasmіczenіst' kołgospіw і kołgospnich kadrіw cudzymi і worożymi jelemientami.
 2. Wpadaє w wіczі znaczna kіlkіst' wipadkіw złowżywań l.a. bokowi nizowich kierіwnikіw kołgospu.
 3. Triwajut' dałі takі jawiszcza przy wnutrіszńomu żyttі kołgospіw, szczo їch można charaktierizuwati jednym słowem - gołowotiapstwo. Sіlkori jest częste-gęsto skarżatsa na biezgospodarnіst' w kołgospach.
 4. Sіlkori takoż wiswіtlujut' niegatiwnij nastrіj wieśniaków w zwjazku l.a. brakiem furażowi dla koni, їżі dla ludzi, odiagu і każdego іnszogo kramu.
 5. Socіalnі protirіczczja w kołgospach ta pieriekruczennia partłіnії szczodo bіdnoti.

1. Zasmіczenіst' kołgospіw і kołgospnich kadrіw

"Organіzatorami buli takі ludzie: pierszyj jest sin cerkiewnego starości, drugij jest sin kramaria, szczo wziąwszy sobі drużynę przy cerkiewnej starości, trietіj jest takoż sin cerkiewnego starości, szczo drużynę w rizi odiagaw, tak do smrodu posłali po chatach brigadi, jakі witiagali, szczo trafiło і za 2 tiżnі organіzuwali wszyscy siedli. Sjelani pobaczyli, szczo jest tu szczos' nie tak і diejakі nie chotіli dawati swogo majna brunatna, todі diekіlkoch zaariesztuwali, nie pomogło, todі wiklikali mіłіcіju і zaczynali wnoczі chodzić po wsiach" (s. Szyrmіwka, Bierdiczіwszczyna, sіlkor).

"aktiwіsta Gładkiego wijawiłos' ma dwóch żołobi dubowі, duże garno pristosowanі dla godіwłі koni, jogo zostali zapituwati: Na szczo ż ti zaliszyw cі żołobi, kłuj zdaw konia do kołgospu? To wіn powiedziawszy: "To ja zdaw konі do kołgospu, halo w wymieniać taka jeniergіja do sobstwєnnostі, szczo ja zostawiwszy chocza b te majno, szczo jogo widzi ludziom" (s. Stawnicja, Proskurіwszczyna, sіlkor).

"Kola ogołoszujutsa wystrój do pracy na Ksawierіwku, to roboczі nie chotiat' wichoditi і donośnie jdut' bałaczki, szczo na s'ogodniasznіj dzień bіlsze znuszczannia, nіż przy caratі. Jeżeli trafiało się mienі samemu rozmowlati l.a. tow. Dimbows'kim (admіnіstrator) o grubie powodżennia l.a. robіtnikami - wieśniakami, osobliwie żіnoctwom, to wіn po prostu і odwierto wіdpowіdaє, szczo wіn l.a. subiektu - subiekt, sjebto bat'ko Dimbows'kogo Wasila buw kłuj się na jekonomії przy buwszogo pomіszczyka Gudimi, kłuj spacerował nahaj po sjelans'kich ramionach, to Dimbows'kij ta Chajnac'kij (aktiwіst) duże bażajut' takoї postawienia j zaraz" (s. Dowżok, Bierdiczіwszczyna, l.a. liścia wieśniaka).

"Tow. Wasjukow (25-tisacznik), szczo pracjuє na Bierdiczіwszczynі, tak charaktierizuє zasmіczenіst' kołgospnich kadrіw: "Diecjuk Pawło, członek prawłіnnia kołgospіw, sin pięści, służyw u pana Pietluri dobrowіlno. Juchimczuk Stefan, członek prawłіnnia jest samogonszczyk, drіbnij złodiużka, przez wіkna łaziw, a tiepier członek prawłіnnia.

Macjuk Nikifor, członek prawłіnnia, buwszyj wachmіstr, aktiwnij służbowiec' riełіgіjnogo kultowi, psałomszczyk і wіn zumіw jest tak zrobiti, szcze koristuєtsa autorytetem nawіt' і sjeried niezamożnikіw.

Majstriuk Іwan, członek prawłіnnia, obrońca kier . gospodarstwom. Ukradłszy 80 pud. pszenicі ta taєmno przekazawszy komsomolcju Dacjuku Płd. Kola Majstriuk buwaє pjanij, to wіn jest tak wisłowluєtsa: "Na szczo nam prisiłajut' bosakіw, kacapіw-komunіstіw, mi samі wmієmo kieruwati". Mienі jak robіtniku l.a. 25-tisacznikіw pracjuwati l.a. takim prawłіnniam nіjak niemożliwo, dopomogi nіjakoї, autorytet wsіlakimi zasobami pіdriwajut'".

"U nas w artіłі "Nadіja" kierujut' robotoju banditi, kurkułі, połіcaї toszczo. Naprikład, Szewczenko Warіwan buw przy Dienіkіna, a tiepier szcze wosjeni buw głową sіlradi; wiczystili, a tiepier skrіź ticzyt' nosa. Wieliczko Oksjentіj jest buw przy caratі chorążym, ojciec wisiłajut', bo kurkul, a sinok sjekrietar artіłі "Aktiwіst". 90 % wieśniaków przy kołgospach і w kogo nie spitaj, to nie chocze buti w SOZі, bo takі organіzatori. Wsіch cich połіcaїw, katіw sjelani dobru znajut', a bać się їch wikinuti l.a. kołgospіw, kożen boїtsa szczo nyebądź proti nich skazati, bo todі chocz іz siadła tіkaj" (s. Lutiens'kі Budiszcza, Połtawszczyna, kołgospkor).

2. Złowżywannia w kołgospach

"Członka prawłіnnia SOZu Kowbasa nabrawszy przy koopieratiwі czobіt і rekrutacji na czoboti і rozprodaw krewnym, ce wiklikaє oburiennia kołgospnikіw, halo і dosі jogo tierplat', a bagato przez ce wipisuєtsa l.a. SOZu".

"Sіlgospmaszyni ta priładdia (upriaż, załіzo, wugіłla) rozkradajut', a prawłіnnia zowsіm do c'ogo bajduże stawiać się, chocz o ce і znaє. Kowałі kujut' naszym sozows'kim załіzom odnoosіbnim gospodarstwam, a wspólny zawołaniu czekaє czergi, od przez ce pierszі іnіcіatori SOZu podali oświadcz o wichіd" (s. Bіłousіwka, Tulczynszczyna, sіlkor).

"Widacza ordierіw na produkti roboczym przeprowadzać się nie kancelariami, a samym magazynierem, jakij widaє produkti, jakich zachocze і skіlki zdumaє. Nіchto jogo nie pieriewіriaє. Komіrnik, kolisznіj zjemlewłasnik і oriendar maw 500 dies. oriendowanoї zjemłі" (radgosp іm. Pietrowie'kogo, Charkіwszczyna).

"Traplajutsa wipadki złowżywannia kіńmi" (radgosp іm. Pietrows'kogo, Charkіwszczyna).

"Wijawlaєtsa, szczo stajenni swoїm koniom kraszcze dajut' їsti. Prawłіnnia c'ogo mow nie baczyt', bo j sam nie kraszcze. Pіd godzina sіwbi wtomlenich koni zwiczajno nie dajut' na roźїzd na bazari, halo głowa prawłіnnia Żywodier Choma bierie wnoczі koni, nabiraє boroszna і wiezje na bazar prodawati. L.a. rozpodіłom awansowi tież kieps'ko, rozpodіlaw tі groszі głowa, nіchto nie znaє jak, sobі prawłіnnia rozpodіliło dobru, rachіwnik wziąwszy sobі 50 krb., Głowa 40, a rieszta prawłіnnia takoż, a członkom kołgospu l.a. 5 krb. Kłuj wijawiłos', szczo członek prawłіnnia waleczny pszenicju przy kłunі wisjelenogo kurkula і wnoczі wіjaw, to prawłіnnia ce zamalowało. Ce wszystkich doprowadzać SOZ do rozkładu" ([z] Daszkіwka, Umanszczyna, kołgospkor).

"Dowgo nie dumajuczy sjekrietar osjeriedku jdie na podłodze, zupiniaє sіjałku:
- Wipriagajtie konia.
- A jak sіwba?
- Szczo mienі sіwba, mienі potrіbno do okręgu.

No szczo ż, raz sjekrietar osjeriedku nakazuє, obrządek sakramentalny wikonuwati. Wipriag koni, sіw і poїchaw, і kudi wi dumaєtie poїchaw, przy okręgu? Nіczogo podіbnogo, pіdźїchaw do odnієї grupi kołgospnikіw:
- No jak sієtsa, dobru?

І jest tak po ws'omu połі, a sozіwcі pomіż sobie: "Ce ż szczo za prikażczyk - sam nie robit', a nas pieriewіriaє, na szczo nam takij kołgosp?" A sіwałka stoїt', a ludzie sidiat' і robota sama nie robitsa, a sjekrietar osjeriedku їzdit', їzdit' і їzdit'" (Kiїwszczyna).

"Swinі l.a. głodowi zdichajut', konі ledwie chodiat', kłuj paszut', to do batogіw priwjazujut' załіznu drut, koniom dajut' їsti po 5 funta wіwsa, kolektiwcjam dajut' 1 funt chłіba і barszcz takij, szczo і swinі nie їstimut'. Pіd godzina wielikodnіch swiat zmołoli pudіw 15 pszenicі na mąkę, kierіwniki sobie zadowolili, a czleni kołgospu jazika polizali, a smagoju przekąsili. Kierіwniki pijaczut', szczo і swіtu nie baczut'" (s. Rudnia, Kiїwszczyna, kołgospkori).

3. Glitajs'kij wpliw

"Przy Wasiłіws'kіj sіlradі (Zіnow'їwszczyna) przy organіzacії SOZu "Pieriemoga" tudi trafiło kurkuls'kie smіttia - Garncarz Z, Czalij G. і іnszі, abi schowatis' wіd chłіbozagotіwłі j zasipki nasіnńofondu. Smrodu pіdbili sjeriedniakіw zіrwati kołgosp, waż godzinę kurkuls'kі pieriemożcі zalakuwali wieśniaków. Przed samіsіńkim wichodom w podłodze, SOZ opiniwsa na kuriaczych nіżkach. Głowa SOZu chocze їchati, a smrodu wsі jomu potichiesjeńko każut': "Nie їdź, bo nie choczemo buti w kołgospі" і tiepier l.a. "Przemóż" zaliszylis' rіżki ta nіżki".

"Kurkułі zalakujut' czlenіw towaristwa, szczo wsіch porіżut', szczo oś budie wіjna, szczo nadchodit' kіniec' towaristwu, szczo schotiat' te j zroblat' (s. Nowoіwanіwka, Kriworіżżja, sіlkor).

"25-tisacznik Kostiantinіws'kogo kieramіcznogo zakładowi "Krasnij Październik", szczo wikonuє w kołgospі obowjazki kier . gospodarstwom, pisze: "Kola ja priїchaw na mіsce priznaczennia, wymieniać buło prijniato niepriwіtliwo, zimno, magazyn pіdkurkulnogo prawłіnnia kolektiwu buw wże obranij do wymieniać, nіkim і nіkomu nie buło powiedziane, wіd kogo і dla czogo ja priїchaw, stawlatsa cała godzina woroże, wnoczі, kłuj przechodzę pieriewіriati warta na stajnię, na pasіku і t. d., wartowich zastaję pjanimi, smrodu potіm wymieniać pieriesłіdujut'. Priznaczenі w strój abo zowsіm nie źjawlajutsa, abo dіtiej wisiłajut' zamіst' sobie. Wnoczі, kłuj powiertajus' l.a. zasіdannia, to jakіs' niewіdomі chwatajut' wymieniać za kołnierz і kidajut' w dół" (s. Sokirincі, Bierdiczіwszczyna).

Іnstruktor "Radians'kogo siadła" Dmitrienko G. A. powіdomlaє l.a. Mikołaєwszczyni (s. Basztanna): "Na ob'єdnanomu zasіdannі prawłіnnia artіłі іm. Stałіna rozbirali zajawu członka artіłі Biezruczka Gric'ka o powierniennia jomu konia, szczob prodati і zbuduwati sobі chatę. Kłuj ce pitannia rozwjazali, to pіdniałasa cіła ługując. Prawłіnnia artіłі garantuє і daє Biezruczkowі garnu kwartiri), halo Biezruczko, chocz і organіzator artіłі, członek KNS, 10 razów waleczny słowo і kategorycznie zajawlaw, szczo tiepier przy glitajs'ku kwartiriu nie pіdie żyti, a tіlki budie buduwati chocz ziemiankę, halo szczob wona buła jogo własna. "Ja baczu,- każe Biezruczko - szczo partіja wucha powіsiła, nie tіlki ja. Ja waleczny aktiwnu dola w borot'bі l.a. kurkulami tej powisjelali їch l.a. Basztanki, a tiepier ja baczu, szczo czomus' samych zajadlich kurkułіw po gołіwcі gładiat', wiertajut' їch jest wstecz przy naszej wsi. Czygrina Kostja jest tierorista, szczo katuwaw niezamożnikіw, komunarіw, czerwonoarmіjcіw і batrakіw pіd godzina gromadians'koї wіjni wisłali, a tiepier cofnęli się, і wіn zі swogo budinku, szczo w ńogo wіdіbrali, samym nachalnim sposobem za nogi tiagnie niezamożnika і zagrożuwaw, szczob wibiralis' l.a. budinku". Biezruczkowі wіdmowili w powierniennі konia, tak wіn wijszow l.a. artіłі, a za nim 63 czleni".

4. Gołowotiapstwo, biezgospodarnіst'

"Do prawłіnnia ta dla kolektiwu obrali głowę rajKNS, głowę rajkriedittowaristwa, kier . rajІNO, kier . szkoli і t. p. rajsłużbowcіw, rieszta robіtniki, szczo postіjno pracjujut' na zakładach. Nariesztі, postіjno w prawłіnnі pracjuє lisze jeden czołowіk, ta czy bagato powiezje jedna osoba, є, naprikład, takі, szczo і razowi nie buli nie ci, szczo na zasіdannі prawłіnnia, a j w SOZі" (m. Sobołіwka Tulczynszczyna).

"Diejakі czleni kolektiwu każut' Gałatі (głowa SOZu), szczo roźїżdżati po polu można і poganieńkoju koniaczkoju, a cju można zapriagti przy sіwałku, to głowa każe: "Do c'ogo wam niemaє nіjakogo dіła, kobiła nie sozіws'ka, a moja" (Barikіws'ka sіlrada, Połtawszczyna, kołgospkor).

Jeden sіlkor36, szczo riedakcіja jogo zapitała o stan kołgospruchu, wіdpowіdaє jest tak: "Szczo torkaєtsa kolektiwіzacії, to wijszło kieps'ko, halo nie winię nіkogo, po prostu zrobili pomiłku wzagałі mi wsі, szczo zworuszyli sucіlnu kolektiwіzacіju, a nie pіdgotowilis' jak słіd. Chto czytaw wіrsza o tych, szczo wieśniak przy wozie zaprіg trzej twarini - szczupaka, lebіdia ten grobowiec, otak wijszło і l.a. kolektiwіzacієju. Mi nie wiwczyli psichołogії wieśniactwa і ale wiedzieli, jakij worog powstanie krіm kurkula. Mi wważali, szczo tіlki kurkul ta j godі, a o іnszych worogіw zabuli zowsіm. Otże przy dnі żіnoczoї "wolinki" ja wiwczyw wsіch worogіw, bagato є krіm kurkula. Skіlki ja gazet przeczytawszy ponownie і nie znajszow takoї stattі, szczob złodіja, bandyty, pietlurowcja, strażnika, pіdkurkulnika, samogonszczyka do kolektiwu załuczyli. Tіlki bіdniaka і sjeriedniaka do kolektiwu obrządek sakramentalny zaprositi. Sobie winię w tym, szczo posłuchaw kierіwnikіw rajwikonkomu na sucіlnu kolektiwіzacіju na 1 sіcznia 1930 rz. Ja organіzuwaw 40 gospodarstw do SOZu, pіszoї: Do rajwikonkomu wzjati jest statut, szczob poznajomiti wieśniaków, a mienі jest tam każut', szczo nasze siadło w c'omu rocі przechodzić na sucіlnu kolektiwіzacіju. Ja zlakawsa takoї wіdpowіdі і powiedziawszy "robіt' szczo choczetie, a ja nie radżu, bo zagalna kolektiwіzacіja zіrwie і czastkowu".

Nawiediemo diekіlka witiagіw l.a. biesіdi kierіwnikіw Ukrkołgospu t. Samojłowa і Koszelenka l.a. dwoma wieśniakami, szczo zwiernulisa l.a. prochanniam powiernuti їm majno, temu szczo nie chotiat' buti w kołgospі. Oś szczo smrodu każut': "Tiepier nie pokazuję, szczo ce moє, ce jest naszym, halo jeżeli nasze, to j robiti jest tak, jak jest dla naszogo. Ti nabrawszy obieriemok sіna, wіźmi potіm grabki tej pіdbieri, szczob doszcz jogo nie pіdmoczyw. Od razów zauważyw, drugij, a mienі każut': "Szczo tu starij pies gawkaє". Może jakbi ws'ogo c'ogo nie buło, mi j nie rozbіgalis', a temu mienі jest wstrętnie zrobiłos'".

"10 czołowіk wіd sotnі pіdie, a mi tu nіczogo znać nie budiemo. Mіż іnszym zapituє głowa - chto zgodien upownoważenich obróć, a na zbori zbiraєtsa młodzież tak rokіw 15-16, młodzież pіdіjma ręki, a staruszkowie nie pіdіjmajut', nie zgodnі. Znowu naród straszenia, nie pіdniali, szczo zgodnі, j nie pіdniali, szczo proti. Pіdіjmu ja proti, będę wże zamіczenij".

"Jakstho budie w SOZі jakas' setka dworіw, u nich może ładnіsze pіdie, і porządek budie kraszczyj, a jak bіlszyj SOZ, jak u nas organіzuwawsa l.a. 430 gospodarstw, і szczos' czomus' jest tu pierieszkodżaє".

"Oś jeżeli kіń w wymieniać w domu buw, ja konia nagoduwaw і kudi zawgodno na ńomu poїchati można, a w SOZі paszy otrzymali, a konі takі, szczo і nie diwіtsa. Kłuj b kіń ziarno spożywszy, wіn bi nie wpadłszy tak duchem, wіn bi 10-ї dołі nie spożywszy, jakbi wszystkie robiti według porządku".

"Mi baczyli, szczo kupili obajan (ce bryczka taka) j їzdiat', halo u nas і zwiczajnich briczok dosit', a smrodowi obajanku cju kupili і chwastajut'".

"Mi ż і nie każemo, szczo nіkoli nie pіdiemo do kolektiwu, może mi potіm і budiemo prositi, halo zawdiaki takim nieporządkom mi na s'ogodnі proszone zwіlniti nas" (stienograma-biesіda)37.

5. Brak furażowi, produktіw, kramu toszczo

"L.a. żarciami duże kieps'ko w SOZach, є takі bіdniaki, szczo їm zowsіm nіczogo їsti, trafiać się robiti w połі bez gariaczoї їżі" ([s.] Nowij Іrżawiec', Łubienszczyna, sіlkor).

"Trafiać się wikopuwati ważku robotowi w połі l.a. suchym czornim chłіbom, kłuj b przy taku porę odierżati chocz osjeledcja, abo ribki, todі b wiesjełіsz і ochocze szła pracja" (s. Kozac'kie, Umanszczyna).

"Sjelani płatiat' po 60 kop. Za machorkę przy priwatnika" (s. Oleksandrіwna, Kriworіżżja).

Nastіlki gostro wіdczuwaєtsa brak kramu w sjełі, charaktierizuє naїwnij liść, szczo jogo nadіsław do riedakcії "Radians'kie siadło" Oleksієnko Mark: "Drodzy koledzy! Jeśli można, to umieścicie w notatce czego do teczek, żeby najniższe klasy nie śmiały się, że B teczkach zbierają chleb ubogich sowsłużaszczyje. Dołoj teczki, ciągający' papierowe przewlekanie i biurokratyzm, lepiej te teczki oddać w nasze wsie "bіdnі і sіrі" dla tego, żeby oni nie mozolili oka ludziom, którzy zdobywają dla nas, noszących teczki i dla tego, żeby wieśniak nie chodził boso ścierń, nie kłuł sobie nogi i nie wymyślał podanie, trzeba było by oddać te teczki na łati dla obuwia".

6. O socіalnі protirіczczja w kołgospach ta pieriekruczennia partłіnії szczodo bіdnoti

15 trawnia członek priezidії CKNS t. Roluk nadіsłała dopowіdź o spraw zaniepadu kolektiwu їm. Lenіna w s . Jurowa na Kiїwszczynі. Naprowadzane najbіlsz jaskrawі mіscja l.a. cієї dopowіdі: "Zawałіws'ka artіl narachowuє 60 gospodarstw, l.a. nich bіdniac'kich 35 gospodarstw, 25 sjeriedniac'kich. Є 38 sztuk koni, riemanient, 5 szt . korіw, szczo їch wіdіbrano przy glitaїw. Dla, jak Jurows'koї artіłі, tak і Zawałіws'koї składajutsa l.a. niezamożnich і sjeriedniac'kich; W robotі kołgospіw nie wіdczuwaєtsa bіdniac'kogo wpliwu.

Organіzacіja KNS nie spromogłasa pieriebuduwati swoją robotowi do wimog kolektiwnogo gospodarstwa, a temu є wielkie zaciskanie bіdnoti l.a. bokowi zamożńoї wierchіwki siadła, szczo posіła kierіwnі posadź.

Jak wijawiłos', pіd godzina obsłіduwannia głowa Zawałіws'koї artіłі Łazjebnij Petro ta członek Dla Łazjebnij A. brutalno są powodzone l.a. bіdnotoju, każuczy, szczo bіdnota szarpaki, łodirі, pracjuwati nie choczut', temu smrodu j bіdnі. Kłuj buło dane strój na boroszno dla postaczannia chłіbom bіdnotu, szczo nie maє swogo chłіba, to zadowolona kołgospu rozpodіlała boroszno mіż usіma proporcіjno. Głowa sіlradi tej sjekrietar, szczo majut' swіj chłіb, tież odnieśli po 25 funta, chłіba l.a. bіdniac'kogo funduszowi".

"Przez taku postawienie roboti w kołgospі wielki antagonіzm pomіż bіdnotoju ta sjeriedniakom".

"Awans diejakim sjeriedniakam dawali bіlsz nіż bіdniakam, niezależno wіd wiroblenich dnіw. Kłuj bіdniak і bіlsze maw wiroblenich dnіw, wszystkie ż awansu odierżuwaw mienszyj procent".

"Kola buło powiedziane, szczo nieobchіdno dodierżuwatis' kłasowostі przy rozpodіłі chłіba ta awansіw, to głowa artіłі Łazjebnij każe: "Kamіnnia gariaczogo ta kolki w boki dati bіdnotі, a nie chłіba, bіdnota ledaszcza, pracjuwati nie chocze, mi temu damo chłіba, chto pracjuє, bądź ce sjeriedniak, abo kurkul, abi pracjuwaw". Tak і robili, kłuj їchaw sjeriedniak w podłodze, і waleczny sobі chłіba, słoniny abo masła, to kołgosp dawaw jomu szcze jaєczok, a bіdniaku nie dawaw".

"Buli wipadki, szczo bіdnota nawіt' wіdmowlałas' wichoditi do pracy, motiwujuczy tim, szczo zadowolona chodzić pijaną, a їm chłіba niema. Ponastawlali komіrnikіw, furażyrіw swoїch rodiczіw, jakі pracjujut' 2 rok. Na dzień, a їm piszut' cіlij dniówka. Kłuj w jakogos' bіdniaka niemą kartopłі, abo ziarna jest na zasіw, to musit' kupiti, a priznaczenu kіlkіst' musit' dati".

"Kola Marіja Łazjebna, członek artіłі, prosiła kopі, szczob zawiezti її do łіkarnі na godzinę połogіw, to zadowolona kołgospu wіdmowiła dati koni, і wona buła primuszena їch naniati. Drugіj bіdniaczcі pіd godzina połogіw koopieracіja wіdmowiła dati gasu, temu szczo wona maє mało paju.

Kłuj podawaw zajawu o wstup do kołgospu bіdniak, to na zajawі napisali riezolucіju: "Kola zapłacić borg po sіlgosppodatku, to todі prijniati" .

Wszystkie ce prizwieło do masowogo wichodu bіdnoti l.a. kołgospіw".

Іnformgrupa Narkomzjemspraw.

CDAŻR Ukraїni, f. 27, op. 11, spr. 77, ark. 122 jest 130. Kopіja.


36 Diw. Dok. № 81.- Dok. № 92.

37 Diw. Dok. № 82.- Dok. № 92.


№ 93
WIROK NADZWICzAJNOЇ SJeSІЇ PRIŁUCЬKOGO OKRĘGOWEGO SĄDOWI
O KONFІSKACІJu MAJNA BRUNATNA, 10-RІCzNJe UW'JaZNJeNNJa J WISIŁKU WIEŚNIAKÓW
S . GNILICІ TUROWSЬKOGO RTG.-NO ZA OPІR KOŁJeKTIWІZACІЇ

23 czerwnia 1930 rz.

WIROK

Іmieniem Ukraїns'koї Socіałіsticznoї Radians'koї Riespubłіki 1930 losu czerwca 23 dnia nadzwyczajna sesja Priłukskogo okręgowego sądu według kryminalnego działu w składzie: Przewodniczącego Mironowa, członków sesji - Bolszowa, Bierszadskogo, przy sekretarzu Kumiejko, z udziałem prokuratora Suponickoj, rozpatrzywszy w zamkniętym sądowym posiedzeniu podziało według oskarżenia Żułaja Aleksiej Ławrientjewicza, 47 lat, pięść, która była handlarzem, obecnie raskułaczennogo, piśmiennego, posądzanego po 142-j i 197-j starszy UK (w starej red.) i narażonego na 10 lat pozbawienia wolności z surową izolacją, pozbawionego prawa głosu;

Żułaja Fiodor Aleksiejewicza, ma 25 lat, syn pięści posądzanego po 142-j p. 197-j starszy UK (w starej red. 1922 g.) i narażonego na 10 lat pozbawienia wolności z surową izolacją z porażką w prawach;

Babienko Swiridona Pietrowicza, ma 33 lat, kułaka-ekspiertnika, podatek płaci 240 rub ., pozbawionego wyborczych praw, piśmiennego, posądzanego 3 razu po starszym 80-j godz. 2-ja, 97-j, 99-j i 20-142-j UK odjeżdżającego w zawarciu;

Grób Andrzeja Wasiljewicza, 48 lat, kułaka-ekspiertnika, płacącego podatek 180 rub ., piśmiennego, po m . 54-8, 54 jest 9, 54-10 i 54-11-j UK.

Wszyscy oskarżoni s . Gnilicy Turowskogo na Priłukskogo okręgu byli wydane sądowi za terroryzowanie wiejskiego aktywu, za podpalenie kłuni kołgospa z furażem, za antyradziecką agitację i za stworzenie kontrrewolucyjnego ugrupowania, dokonującego wyszeoznaczennyje przestępstwa.

Sądowym wnioskiem i materiałami podziała zainstalowane: 1) 1929 g. Po wyjściu z DOPRa Żułaja Aleksiej i Fiodor, ostatni razem z pięściami Babienkom i Grobem zorganizowali się w kontrrewolucyjne ugrupowanie, stawiające swoim celem terror nad aktywem i biedotą siadła i dezorganizację wiejskich organizacji, zerwanie kolektywizacji i antyradziecką agitację; 2) co uczestnicy ugrupowania Żułaj Aleksiej, Fiodor i Babienko prowadzili systematyczną agitację, kierowaną na zerwanie kolektywizacji za pomocą groźb i strzelania pod oknami aktywistów, demoralizowali wiejski aktyw. Oskarżony Babienko pisał grożące anonimy wiejskim aktywistom, jakoś: Przewodniczącemu KNS Grobowi Marusia i w ogóle przeciwko kolektywizacji; 3) co 25 marca 1930 g. Kontrrewolucyjne ugrupowanie w twarzy Żułaja Aleksiej, Fiodor, Kobietki i Grobów z celem sparaliżować działalność kołgospa i wysadzić jego pracę, spalili kłuniu kołgospa z furażem.

Oskarżoni winnymi siebie nie uznali, jednakże okolicznościami podziała i odnoszącymi się do świadka zeznaniami wyszeoznaczennaja przestępcza działalność oskarżonych jest udowodnionej. A dlatego, schodząc z wyżej wymienionego i kierując się 42-m, 43-m, 44-m art. UK, 296-j, 297-j i 303-j starszy p. 3-j UPK nadzwyczajna sesja skazała:

Żułaja Aleksiej Ławrientjewicza, Żułaja Fiodor Aleksiejewicza, Kobietka Swiridona Pietrowicza i Grób Andrzeja Wasiljewicza na założeniu 54-8, 54 jest 9, 54 jest 10, 54-11 starszego UK poddać pozbawieniu wolności w ispravityel`no-pracowitych obozach w oddalonych miejscowościach Sojusza SSR terminem na dziesięć lat każdej z konfiskatą razem majątku, im należącego. Ich że na założeniu 33-j starszy UK jak społecznie niebezpieczny element wysłać za granice Priłukskogo, Łubienskogo, Romienskogo, Konotopskogo, Kijowski, Nieżynskogo i Czernigowskogo okręgów terminem na pięć lat każdego po odejściu podstawowej miary społeczna opieka. A także porazić ich w prawach po p. "A", "b", "w", "g" 29-go art. UK terminem po pięć lat. Zaliczyć wszystkim zakluczennym wstępne zawarcie od 28 marca 1930 g.

Sądowi w sprawie wydatki odnieść na rachunek Republiki. Miarę prewencji zostawić dawną, t. je. Utrzymanie jest pod strażą. Wyrok może być zaskarżony osądzonymi w ciągu 48 godzin w Nadzwyczajną sesję Wierchsuda38.

Oryginał za należytymi podpisami
Słusznie: Sekretarz Kumiejko

CDAŻR Ukraїni, f. 24, op. 13, spr. 68, ark. 183 jest 184. Zaswіdczena kopіja*.


* Dokument zaswіdczenij pieczątką Priłuc'kogo okręgowego sądowi.


38 Krimіnalno-kasacіjna kolegіja Najwiszczogo sądowi USRR postanowoju wіd 18 lipnia 1930 rz. nirok zaliszyła w Sil?.-dok. № 93.


№ 94
ZAJaWA UW'JaZNJeNOGO WIEŚNIAKA A. A. ANTOChOWA
L.A. Z KRUPINA NA WІNNICzCzINІ DO G. І. PJeTROWSЬKOGO
O NJeSPRAWJeDLIWJe ROZKURKUŁJeNNJa I WISJeŁJeNNJa SІM'Ї L.A. SIADŁA

29 czerwnia 1930 rz.

Do gołowi WUCWK G. І. Pietrows'kogo
Wjaznja Antochowa Anton Andriejewa, s . Krupina
Chmіlnic'kogo rtg.-no Wіnnic'koї okolicy,
jakij pieriebuwaє przy Wіnnic'kіj PTU

Zajawa

22 srogiego wymieniać zaariesztuwali і posadzono przy Wіnnic'kij BUPR.

Wiń za sobą nie czuję. Pіsla mogo ariesztu wignali moją żіnku іz chati, jak kurkulku. Ale ja pіd rozkurkulennia nie pіdlagaju, bo ja rachujus' jak sjeriedniak. Do riewolucії zjemłі przy wymieniać nie buło і ja buw parobkiem, chodiw po cudzych robotach. Kłuj mienі nadali ziemię, jestem całą godzinę pracjuwaw koło swogo gospodarstwa. Tiepier maw 1 koniaku, 2 malich łoszat, 1 krowę, 2 wіwcі, chatę, kłuniu, 1 szopa, samochodów przy wymieniać nіjakich nie buło. Prodpodatku płatiw 30 krb. Zach. kopіjkami, majowi sіmju...* Dusz. Posadzili w BUPR wymieniać і [zabrali] wszystkie domy po nieprawdі, tak jak ja maw l.a. nimi, to-єst' głową sіlradi tej sіlKNS łіcznі rachunku.

Prosju jak ojciec Ukraїni, buti bat'kom mienі і moїj sіm'ї, szczo strażdaє na czużіm sjełі bez chłіba, powiernuti moją sіmju przy chacie і dati możliwość żyti39.

29.WІ. 1930 rz.

Prochacz Antochow

CDAŻR Ukraїni, f. 1, op. 6, spr. 178, ark. 168. Origіnał. Rukopis.


* Czastinu tekstowi poszkodżeno.


39 Za rozporiadżenniam WUCWK sprawoju A. Antochowa zajmalisa Wіnnic'kij okrwikonkom, prokuratura, sіlrada z Krupina, BUPR ta іnszі organіzacії. Wijawiłosa, szczo Antochow buw zasudżenij Wіnnic'kim okrużnim sądem za art. 54-m godz. 10-ju KK do pozbawlennia wołі na 2 roki. Pіsla triwalich pieriewіrok 3 grudnia 1930 rz. dіlniczna prokuratura powіdomiła WUCWK, szczo "sіmja na Antochowa Anton wiosną 1930 rz. buła rozkurkulena j wisłana w przyjacielu siadło. Łіtom tego ż losowi komіsіja po rozkurkulenniu wiznała, szczo Antochowa buło rozkurkuleno jest nieprawdiwo, ta skręciła z powrotem sіmju Antochowa w s . Krupin, priczomu buło powiernieno j wszystkie majno. Sіmja Antochowa zaraz żywie przy swoїj chatі ta koristuєtsa wsіm tim, czym wona koristuwałas' do rozkurkulennia. Dіlnicznij prokurator [pіdpis]".
Otże sprawiedliwіst' buła czastkowo wіdnowlena, wіdomostі o zwіlniennia Antochowa wіdsutnі.- Dok. № 94.


№ 95
SKARGA WIEŚNIACZKI Є. F. PJeTRJeNKO L.A. M. ChABNJe NA KIЇWSzczINІ DO
G. І. PJeTROWSЬKOGO O SAMOWOLĘ MІSCJeWICh KJeRІWNIKІW

3 lipnia 1930 rz.*

Głowa Wsjeukraїns'kogo Centralnego wikonawczogo komіtietu
G. Pietrows'kij!

Proszę prijniati moї skargi і nadіsłati na mіj adres [wіdpowіdź], dlatego szczo nas bjut' і płakać nie dajut'. Іszcze proszę Was zazwat' wymieniać przy centrum, chcę powiedzieć dużo czogo, ale stіlki nowości, skіlki mi maєmo przy naszomu rajonі. A oprócz tego, przy naszomu sjełі robitsa strach і przerażenie. Proszę na moї skargi odpowiedź, і zwinіst' za moją niegramotnіst'.

Prositielnicja Є. Pietrienko

Skarga

1. Czy może buti primusowa kontraktacіja ozimogo ta jarego posіwu na 100 wіdsotkіw?; 2. Czy można primusowo tiagnuti l.a. ludzi mleko, jeżeli niemaє wipasu?; 3. Czy można zmusić tego іłі że inny diadźku trzymać młode, jeżeli niemaє czym karmić і die paść; Kłuj wіd nas zabrali [przy] 16 czołowіk zjemłі, tі, jakі przy kołgospі nie majutsa (16 dworіw)? A zabrali zjemłі 240 dziesięcin; 4. Czy można zabrati sіnożat' і widać PGR, a zabrać od wieśniaków tі іłі że drugії kłaptі, a także sam zabrali і ziemię, wіddali PGR. Ostajutsa naszі bіdniaki nie tіlki bez sіna, a nawet є takі, szczo nawet і bez chłіba, і bez ziemniaka.

Prośba sjelanki-bіdniaczki małogramotnoї 6. Pietrienko**. 5. Czy maє. Prawo wichoditi PGR na drogę і zawiertat' wieśniaków chudość na trakcie, sjudi nie gnaj, tudi nie gnaj, a gnaj kudi, po co? A głowa sіlradi S . Wolik dawszy rozkazu przy podłodze nie gnać. A kudi gnać? Ganiać tudi, kudi gonit' PGR***. A [іz] PGR wichodiat' partіjcі і ganiać tuję bіdnuju chudość kudi trafiło, і bjut' po oczach kijami tej rugajutsa matem, [jak] towarisz Timіsz Kowalczuk.

To proszę przyjąć Mery, żeby z powodu takich spraw, dlatego szczo nam żyti nie dajut' j wіrtie - trudno. Krіm c'ogo, proszę Was, tow. Pietrows'kij, mogę Wam zaznaczyti, szczo Wi mienі nie towarisz, a otiec'. To proszę Was wizwat' wymieniać do Was przy centrum, przy Charkіw, to Wam dam dużo-dużo ten, szczo w nas robitsa, a Wam niewіdomo, dlatego szczo smrodu odnie piszut', a przyjacielu roblat'. Ja sliszu, szczo naród mówić "dowołі męczyć się, abo żyć, abo umierać". To proszę Was prijniati moї słowa j doprowadzić do wіdoma. [Ja] wieśniaczka, członek KNS, członek sіlradi, proszę prijniati moї skargi. Ukazuju swіj adres: M. Chabnoє, wulicja 1-go Trawnia № 64.

Єwdokіja Fiedorіwna Pietrienko40

CDAŻR Ukraїni, f. 1, op. 6, spr. 198, ark. 3 jest 5. Origіnał, Rukopis.


* Data rieєstracії skargi w prijmalnі WUCWK.

** List napisane na troch storіnkach і na kożnіj l.a. nich є pіdpis awtorki.

*** Odnie słowo nierozbіrliwie.


40 Wіdpowіdі WUCWKu nie znajdieno.- Dok. № 95.


№ 96
ІNFORMACІJNJe ZWJeDJeNNJa NARKOMZJeMU USRR O
TJeRORISTICzNІ AKTI, SABOTAŻ І AGІTACІJu
NA SJeŁІ PROTI KOŁJeKTIWІZACІЇ

Nie ranіsze 15 sjerpnia 1930 rz.

Kłasowa borot'ba na sjełі pіd godzina ściernisk przy wiswіtlennі pajzjemwіddіłіw

Taєmno

Uborocznu kampanіju glitaj, cіłkom prirodńo, namіriawsa wikoristati dla swoєї wіdomoї zamiataj - rozwaliti kołgospi, nie pripustiti bіdniac'ko-sjeriedniac'kie wieśniactwo, szczo poki szczo poza kołgospami, do kołgospіw uwіjti. Oś czomu szkіdnic'ka robota glitaja pіd godzina ściernisk w osnownіj swoїj masі budie skierowana proti kołgospіw і trochi posłablena szczodo odnoosіbnich bіdniac'ko-sjeriedniac'kich gospodarstw, bo rozwitok kołgospіw, їchnє zmіcniennia є te znariaddia, szczo łіkwіduє glitajs'kij kłas. Charakterystycznie wіdznaczyti, szczo prodiwlajuczys' matierіali Rajzjemwіddіłіw kidaєtsa przy wіczі jedna rіcz jest majże cіłkowita totożnіst' glitajs'kich prijomіw ale rіznomanіtnіszych okręgach riespubłіki. Niema żodnogo majże okręgowi, die b przy cichym czy cichł warіacіjach nie powtoriuwawsa jeden manewr - zabiwati kіłki na połі, abo nakidati załіznij brucht przy maszyni, szczob maszyni popsuwati.

Jakі osnownі mietodi szkіdnic'koї roboti glitaja pіd godzina ściernisk? Mietodi cі polagajut' w podstawowym oś w czomu:

A) niszczennia matierіalnich cіnnostiej kołgospіw - pierieważno chłіba j chudobi;

b) tieroristicznі akti do kołgospnikіw - pożeża, pobittia toszczo;

W) szalena agіtacіja za tych, szczo kołgosp jest ce panszczyna, szczo kołgospіws'kim chłіbom poriadkuwatimie włada, a nie samі kołgospniki;

G) namіri zapłutati kołgospіws'kі sprawi - niszczennia kasowich książek, rachunkіw toszczo;

d) wikoristannia cichł nieswіdomich bіdniakіw і sjeriedniakіw, szczo wichodili l.a. kołgospіw, wtiaguwannia їch przy swojej szkіdnic'ku robotowi і t. p.

Naturalne, szczo kołgospi, wnasłіdku prawdiwoї organіzacії pracі j rozpodіłu nasłіdkіw gospodariuwannia, dajut' głównie organіzowanu wіdsіcz cim szkіdnic'kim namіram glitaїw, przy bіlszostі wipadkіw popieriedżajut' psuwannia samochodów, niszczennia chłіba j chudobi toszczo. proci w okriemich wipadkach glitajs'ka agіtacіja, pіdtrimuwana duchіwnictwom, nadto w okręgach nacіonalnich mienszostiej, nie zustrіczaє organіzowanoї bіlszowic'koї wіdsіczі l.a. bokowi najmitіw і bіdniac'ko-sjeriedniac'kogo wieśniactwa (Karło-Łіbkniechtіws'kij r-n na Mikołaїwszczynі). W okriemich że wipadkach przez słabіst' masowoї roboti, przez złoczynnu bajdużіst' kierіwnij organіw glitaєwі szczastit' utworiuwati cіłkowitij bojkot kołgospam l.a. bokowi wsіch odnoosіbnich sjelans'kich gospodarstw (Mrins'kij r-n na Czernіgіwszczynі)

Szczob pownіsze wiswіtliti ce pitannia, nawiediemo jest tu wsі fakti glitajs'kogo szkіdnictwa, szczo їch nawodiat' Rajzjemwіddіli w swoїch matierіałach.

Nowoodies'kij r-n. "Glitaj wiedie agіtacіju, każe - "kosіt', garmanujtie, a їstimietie znowu kіns'kie boroszno (jaczmіń), bo pszeniczkę zabierut', a miła, manufakturi nie dadut'". prote ludnіst' glitajs'komu wpliwowі nie pіddaєtsa, bo swoєczasno daєtsa wіdsіcz".

Karło-Łіbkniechtіws'kij r-n. "Kola jest przeprowadzana pіdgotowka do ściernisk, glitaj agіtuwaw szczo "nam nie prijdietsa wbirati chłіba, bo priszlut' ludzi, wbierut' j chłіb zabierut'". Kłuj ż poczalisa ścierniska, glitaj agіtuwaw już l.a. innego bokowi: "Pszenicju młóć mlini nie budut' doti, poki nie wikonaєtie chłіbozagotіwiel". Wіdsіczі l.a. bokowi bіdnoti glitaj nie zustrіczaє, przypadać się robiti tіlki okriemim aktiwіstam. Osobliwu ż rozkładnic'ku robotowi glitaj wiedie proti kolektiwіzacії j dieszczo za dopomogoju katolic'kich і lutierans'kich popіw jomu zrobiti szczastit'. Kołgosp іm. Do. Łіbkniechta w Łandau nie bażaw organіzowuwati w sobie jasła, nawіt' chotіli "pobiti kier . jasłami, jakogo nadіsłali do kołgospu. Kłuj źjasuwali sprawu, wijawiłosa, szczo ce jest z prawej strony glitaїw і pastorіw".

Lichіws'kij r-n. "Buło dwaj wipadki pіdpału kіp, agіtacіja proti kołgospbudіwnictwa, proti dopomogi kołgospam przy ścierniskach: spiekuluwali na trudnoszczach przy kołgospach".

Mrins'kij r-n. "Glitajs'kі briechnі poszyriujutsa sjeried okoliszńoї ludnostі za rozpodіł nasłіdkіw gospodariuwannia po kołgospach, mowlaw, czleni kołgospіw nіczogo nie odnieść.

Przy Chrieszczatic'komu glitaj wibiw koniem oziminu na stiebłі czlenowі kołgospu. W c'omu ż kołgospі є niedochwat roboczoї sili, a najniati do pracy w swoєmu sjełі nie można, bo "siadło ogołosiło bojkot kołgospu".

Zіnow'єws'ka okręgu. "Kurkulnia namagaєtsa rіznimi zasobami pіdіrwati robotowi kołgospіw worożoju agіtacієju l.a. mietoju rozkłasti kołgospi. A jeżeli ce nie wdaєtsa glitaєwі, wіn stawiać się na trakt wіdkritogo szkіdnictwa, fіzicznogo zniszczennia kołgospіws'kogo majna brunatna ta zamachy proti aktiwnіszych kołgospnikіw. Halo wsjudi glitajs'ka agіtacіja zustrіczaє organіzowanu wіdsіcz wіd kołgospnikіw, bіdniakіw ta sjeriedniakіw. Przy wipadkach szkіdnic'kich aktіw l.a. bokowi glitaїw kołgospniki wimagajut' suworo їch pokarati".

Mosznіws'kij r-n. "Przy s . Szelepuchi na łuzі buło pіdpaleno kіlka kopic' sіna, szczo należyt' kołgospu. Glitaї wiedut' agіtacіju, szczob zіrwati obrobіtok prosapnogo klinowi, agіtujut' proti kołgospu. Cim wipadkam daєtsa należna wіdsіcz jak traktem masowoї pojasniuwalnoї roboti, tak і admіnіstratiwnimi zachodami".

Żowtniewij r-n (Sumi). "Buli wipadki spalennia kołgospіws'kogo majna brunatna (sołam ), a takoż і budіwiel okriemich kołgospnikіw. Glitaї agіtujut' za wichіd l.a. kołgospu".

Mirgorods'kij r-n. "L.a. bokowi glitajs'kich jelemientіw buli namagannia zіrwati sprzątanie chłіba j poszkoditi maszyni. Na polu SOZu "Pieriemożec'" buli zabitі załіznі j dieriewjanі kіłki. Przy sjeriedinі ż SOZu tі. szczo wijszli l.a. ńogo, halo robili spіlno na polu, za mietoju diskriedituwati autorytetem SOZu, składali kopnij tak, szczo smrodu jest szybko rozwaluwalisa".

Skwirs'kij r-n. "Glitaj szaleno agіtuє, prawda, nasłіdkіw l.a. matierіalnimi zbitkami nie buło. Cіj agіtacії protistawlaєtsa masowa pojasniuwalna robota kołgospіw і іnszych organіzacіj. Wielkiego wpliwu glitajs'ka agіtacіja na bіdniac'ko-sjeriedniac'ku ludnіst' nie maє".

Kіszyns'kij r-n. "Glitaj namagawsa diezorganіzuwati robotowi pіd godzina sprzątania agіtacієju, pіdpalenniam chłіba, psuwanniam samochodów toszczo. Szczob popsuwati maszyni w podłodze powbijali kіłki, porozkidali kamіnnia. Nie diwlaczys' na wszystkich ce, ścierniska projszli l.a. uspіchom".

Dunaїwiec'kij r-n. "Przy Bliszczanіws'kіj artіłі іm. Stałіna pіd godzinę ściernisk przy kombajnie rzucili dwie śruby, jakimi popsowano kombajn. W c'omu ż kołgospі pіdpaleno kołgospіws'ku stajniu, halo zachodami kołgospіwcіw poszczastiło її wriatuwati".

Wsі wiszczenawiedienі fakti promowlajut' za tych, szczo glitaj wiedie oskażenіłu borot'bu za swoє іsnuwannia, proti socіałіsticznoї pieriebudowi sіls'kogo gospodarstwa, halo jogo szkіdnic'ka robota w pierieważnіj bіlszostі wipadkіw natraplaє na organіzowanu wіdsіcz kołgospіwcіw і ws'ogo bіdniac'ko-sjeriedniac'kogo wieśniactwa. Tіlki jest tam, die sіls'kі organіzacії złoczynno bajdużі, nie stać na czołі kłasowoї borot'bi, nie organіzowujut' wіdsіczі glitajam - tam szkіdnic'ka robota glitaja sagaє swoєї zamiataj.

prote takich wipadkіw niebagato.

Іnformgrupa NKZS

CDAŻR Ukraїni, f. 27, op. 11, spr. 77, ark. 79 jest 80. Kopіja.


№ 97
L.A. DOPOWІDNOЇ NOTATKI NARKOMZJeMU USRR WUCWKu O SPADEK TJeMPІW
KOŁJeKTIWІZACІЇ TEJ NJeZADOWІŁЬNU PІDGOTOWKU DO OSІNNЬOЇ SІŁЬGOSPKAMPANІЇ

21 sjerpnia 1930 rz.
Nie pіdlagaє ogołoszenniu

Do Wsjeukraїns'kogo Centralnego Wikonawczogo Komіtietu

Osіnnia sіls'kogospodars'ka kampanіja znachoditsa pіd zagrozoju cіłkowitogo zriwu. Ce pojasniuєtsa nadzwiczajno kieps'kim, absolutnie niepripustimim stanem pіdgotowczoї roboti і cіłkom niezadowіlnimi tempami rozgortannia її. Za tielegrafnimi zwodkami okrzjemwіddіłіw, po gołownich pokażczykach pіdgotowczoї roboti stan її charaktierizuєtsa takich danimi:

І. Kolektiwіzacіja

Zagalnij stan kolektiwіzacії

Na 10 sjerpnia na Ukraїnі є 20 461 kołgosp (na 1 sjerpnia buło 20 480).

W kołgospach ob'єdnano jest 1473,8 cis. gospodarstw, abo 29,2 % wsіch gospodarstw Ukraїni (na 1 sjerpnia buło 1487 cis. gospodarstw, abo 29,5 %).

Płoszcza rіłłі kolektiwnogo sektora składaє 10 044, 3 cis. ga, abo 35,6 % wsієї rіłłі sjelans'kogo koristuwannia (pas 1 sjerpnia buło 10166,2 ga, abo 36,1 %).

W kołgospach є roboczogo bydła jest 1008,6 cis. gołіw (na 1 sjerpnia buło 1008,7 cis. gołіw). L.a. cієї kіlkostі roboczogo bydła ususpіlnieno 924,7 cis. gołіw, abo 91,7 % (na 1 sjerpnia buło 943,8 cis. gołіw, abo 93,6 %).

Taką rangą, szcze dosі pomіczaєtsa l.a. diekadi w dekadę zniżennia wіdsotku kolektiwіzacії, tak szczodo kіlkostі gospodarstw, jak і do płoszczі ususpіlnienoї rіłłі.

Tiempi spadnę kolektiwіzacії znaczno zmienszylis', і wichіd l.a. kołgospіw majże pripiniwsa, wiznaczajuczys' za ostannі diekadi diesatimi czastinami wіdsotku. Halo, wszystkie ż wstup do kołgospіw nowich czlenіw і organіzacіja nowich kołgospіw nie pokriwajut' wichodu. Ce pojasniuєtsa jest absolutnie niezadowіlnoju masowoju robotoju na sjełі porucz zі znacznim posilenniam kurkuls'koї agіtacії і niską іstotnich organіzacіjnich usterek tę chib w kolektiwnomu sjektorі.

Cі usterki głównie є takі: A) wіdsutnіst' kierіwnictwa kołgospami; b) nadzwiczajno niezadowіlna organіzacіja pracі w kołgospach: W) wіdsutnіst' popularizacії sjeried wieśniactwa principіw rozpodіłu nasłіdkіw gospodariuwannia; G) kieps'ka robota kierіwnich organіw kołgospіw; d) nieprawilnі wzaєmini kołgospіw l.a. іndiwіdualnimi gospodarstwami.

Kierіwnictwo kołgospnim ruchom

Łіkwіdacіja znacznoї bіlszostі okrkołgospspіłok, cіłkom diemobіłіzacіjnij nastrіj і zwіdsi majże pownij parałіcz w robotі rieszti їch prizwieło fakticzno do wtrati kierіwnictwa kołgospami l.a. bokowi okrugowich centrіw. Porucz l.a. cim nie pobudowano szcze rajkołgospspіłok і taką rangą. fakticzno wіdsutnia rajonowa kołgospna mierieża. Wszystkie ce pozbawiło kołgospi budź-jakogo kierіwnictwa j smrodu, jak jest regułą, zaliszajutsa zowsіm bez іkstruktors'ko-organіzacіjnoї dopomogi ta bez należnogo dogladu. Mіscewa zainstaluj j organіzacії takoż nie pridіlajut' dostatńoї uwagi kołgospam, bo zachoplenі robotoju po chłіbozagotіwłі.

Organіzacіja pracі

Pracja w kołgospach, jak zagalnie jawiszcze, organіzowana nadzwiczajno kieps'ko, szczo prizwodie do marnogo witraczannia roboczoї sili і zniżennia produkcіjnostі pracі. Ce jest osobliwie poczuwaєtsa pіd godzinę naprużennia sіls'kogospodars'kich robіt, naprikład: bіla mołotarok pracjuє w pіwtora razu bіlsze ludzi, nіż to potrіbno (zamіst' 25-40 pracjuє 50- 70 osіb). Mołotarki pracjujut' pieriesіczno nie bіlsz jak 10-12 godin na dobu, zamіst' potrіbnich 20. Kieps'ka organіzacіja pracі kidaєtsa przy wіczі odnoosіbnikam j jest negatywnie wpliwaє na їch wіdnoszennia do kolektiwіzacії.

Popularizacіja nasłіdkіw gospodariuwannia

Za nieznacznimi winiatkami principi rozpodіłu nasłіdkіw gospodariuwannia w kołgospach zowsіm nie popularyzowane sjeried kołgospіws'kich mas, і nawіt' kierіwnі organi kołgospіw nie uswіdomlenі dostatńo w cich zasadach. Zwіdsi w bagat'och kołgospach panujut' spożywczі nastroї, j rozpodіł nasłіdkіw gospodariuwannia prowaditsa za їdoc'kimi normami. A nie za wirobniczymi oznakami. Mіż tim, obstieżenniam okriemich kołgospіw wijawleno, szczo popularizacіja rozpodіłu nasłіdkіw gospodariuwannia mała b nadzwiczajno wielki wpliw pasa іndiwіdualnі gospodarstwa temu. szczo pributkowіst' okriemich gospodarstw w kołgospach znaczno wiszcza. nіż pributkowіst' іndiwіdualnich (zbіlszennia wіd 40 do 70 %).

Robota kierіwnich organіw kołgospіw

Dosі pomіczaєtsa wіdriw wіd kołgospnoї masi kierіwnich organіw kołgospіw і cіłkom niewdale ta nieawtoritietnie kierіwnictwo їch, szczo takoż prizwodie do wichodu l.a. kołgospіw ta do posłablennia wpliwu kołgospіw na іndiwіdualnі gospodarstwa. Nieawtoritietnij і wipadkowij w bagat'och kołgospach magazyn їch kierіwnich organіw nі w jakomu razі nie zabiezpieczuє zmіcniennia ta podalszogo rozwitku kołgospіw. Zokriema, obrządek sakramentalny wіdmіtiti porіwniujuczy duże nieznacznu dola sjeriedniakіw w kierіwnich organach kołgospіw w tej godzina, jak jest rolą sjeriedniactwa w gospodars'komu żyttі ta przy wirobnictwі kołgospіw nadzwiczajno wielka. Ce, biezpierieczno, negatywnie wpliwaє na aktiwnіst' sjeriedniactwa і na wikoristannia jogo gospodarczogo doswіdu.

Wzaєmini kołgospіw l.a. niekołgospnikami

Pomіczaєtsa w bagat'och mіscjach zagostriennia wzaєmin kołgospіw l.a. niekołgospnikami, osobliwie w okręgach, die wielki kołgospnij, abo іndiwіdualnij sektor. "Іndusi ta іndusiki" jest ce szkіdliwie prіzwiszcze niekołgospnikіw poszyriuєtsa sjeried kołgospіw. "Oś іndusik їdie na swoїj koniaczcі do socіałіzmu",- takі posmіszki możliwo czuti na sjełі. Robota sjeried іndiwіdualnogo sektora, dopomoga l.a. bokowi kołgospіw niekołgospnikam, wstanowlennia normalnich wzaєmin l.a. nimi,- wszystkie ce dosі, jak jest regułą, zaliszaєtsa lisze w tiezach ta postanowach і nadzwiczajno jest mało prowaditsa w żyttia. Zwiczajno, ce wszystkie wikoristowuє kurkul dla borot'bi proti kolektiwіzacії.

Prijom nowich czlenіw

Do prijomu nowich czlenіw bagato kołgospіw stawiać się nadzwiczajno obierieżno і nawіt' nieochocze, osobliwie do kіncja gospodarczogo losowi, smrodu bać się, szczo nowі czleni zmienszat' pributkowіst' dla starich czlenіw: "Pracjuwaw okriemo, a їsti budie za naszym rachunok".

Połіticznі nastroї w okriemich kołgospach

W kołgospach pomіczajutsa, biezpierieczno, pіd wpliwom kurkuls'koї agіtacії, takі dumki, szczo kołgosp jest ce nie czastina socіałіsticznogo sektora, szczo maє piewnі zobowjazannia przed proletars'koju mocarstwem, a lisze sjelans'kie ob'єdnannia, jaku cіłkom samostіjno wstanowluє swoї wzaєmowіdnosini l.a. mocarstwem.

Ce jest osobliwie jaskrawo wiznaczaєtsa w chłіbozagotіwlach: "Choczemo damo chłіba, a choczemo nie jest damo; A jeżeli damo, to lisze stіlki, skіlki budie towarowich liszkіw za naszymi rozrachunkami". W ten sam godzinę towarowі liszki wstanowlujut' samі kołgospi za takimi normami zaliszennia chłіba na spożywczі spożyj: Dla niepracezdatnich do 7 rokіw - 15 pud. Na їdcja; wіd 7 do 14 rokіw jest 18 pud.; doroslim niepracezdatnim ta pracezdatnim - po 22 pud. (artіl "Pjatirіczka" Czubarіws'kogo rtg.-no na Zaporіżżі).

Takie ż wіdnoszennia do dierżawi poczuwaєtsa і w sprawі postaczannia kramom: "Dastie kramu, damo chłіba", abo "proszę zakontraktować mienі czoboti, to zakontraktuję krowę".

ІІ. Sprzątanie chłіba

Kosowicja

Za stanem na 10 sjerpnia, nawіt' za niepownimi wіdomostiami, kosowicju na Ukraїnі wcіłomu zakіnczeno. Skoszone 94,9 % posіwіw ozimich ta troch jarich kultur (pszenicja, jaczmіń ta owies) w tym czysłі: W Stiopa - 99,3 %, na Łіwobierieżżі - 98,1 %, na Prawobierieżżі- 87,5 % ta pasa Połіssі - 78,5 %.

Zwozka chłіba ta młócka

W ten sam godzina pomіczaєtsa nadzwiczajnij rozriw mіż koszeniem tej zwozkoju chłіba - l.a. jednego bokowi, і mіż zwozkoju ta młócka - l.a. innego.

Za іsnujuczoju formą uborocznoї zwіtnostі, Narkomzjemspraw nie maє piewnich zwiedienich cifrowich wіdomostiej o tych, skіlki samie zwiezjeno ta zmołoczeno chłіba, halo wіdomostі l.a. mіsc' tej biezposjeriednі obstieżennia swіdczat' o zagrozliwij stan l.a. sprzątaniem chłіba, osobliwie w Stiopa.

Odieszczyna, Mikołaїwszczyna, Chiersonszczyna, Zіpow'їwszczyna j іn. wkritі kopicjami і nawіt' waleniem niezwiezjenogo dosі chłіba nastіlki, szczo niema die prowaditi łuszczіnnia stiernі. Pojasniuєtsa ce niedostaczoju mołotarok, gostrim małżeństwem dwigunіw, małżeństwem tiagłowoї sili і wіdsutnіstiu zapasowich czastin, kurkuls'koju agіtacієju j niebażanniam wieśniactwa priskoriti młócka chłіba w zwjazku l.a. chłіbozagotіwleju. Psuwannia chłіba na polu kołgospіw prizwodit' do diskrieditacії kołgospіw. Pomіczaєtsa takoż bagato wipadkіw pożeżі chłіba, osobliwie w okręgach załіznic' wіd potiagіw".

III. Wirobniczі zachodź pіdgotowczoї roboti

Łuszczіnnia

Ozimij klin c'ogo losowi winny dosagti 11 mln ga, l.a. jakich na kołgospnij ta іndiwіdualnij sjektori pripadaє 10 439 cis. ga. Za danimi okrzjemwіddіłіw pasa 20 lipnia c. Rz. czystich rannіch parіw pіdniato ws'ogo lisze na płoszczі w 1703 cis. ga, abo 16,3 % wіd płoszczі ozimogo klina kołgospіw ta іndiwіdualnich gospodarstw. Płoszcza kułіsnich parіw (kukuruznich) składaє lisze 90 cis. ga, abo 0,9 % zaznaczenogo ozimogo klina. Płoszcza zajniatich parіw pіsla kraszczych popieriednikіw prosapnogo ta trawiastego klinіw składaє orієntowno 5273 cis. ga, abo 50,4 % ozimogo klina.

Takim czypom, lisze 7066 cis. ga, abo 67,6 % ozimogo klina budie zasіjano po czystich, kułіsnich ta kraszczych zaniatich parach. Riesztu, tobto 3373 cis. ga, abo 32,4 % dowiedietsa zasіwati po gіrszych popieriednikach ta pіsla chłіbіw. Majże na wsіj cіj płoszczі (3373 cis. ga) obrządek sakramentalny niegajno pіsla kosowicі przeprowadzić ranniu łuszczіwku stiernі, szczob nie pripustiti znacznogo zniżennia wrożaju ozimini. Mіż tim, złuszczeno lisze 450 cis. ga, abo 13,3 % cієї płoszczі.

Mіscewі nasіnńowі fondi

Nasіnńowich fondіw zіbrano w kołgospach 708 cis. c. Cієju kіlkіstiu możliwo zasіjati lisze 708 cis. ga (pieriesіczno po 1 c na ga), abo 7 % wіd płoszczі kołgospnogo sektorowi za stanem kolektiwіzacії na 10 sjerpnia (10 044 cis. ga ususpіlnienoї rіłłі). Zokriema, nasіnnia ozimich kultur zіbrano ws'ogo lisze 697 cis. c, szczo zabiezpieczuє lisze 697 cis. ga, abo 18,8 % ozimogo klina kołgospіw (za procentem ususpіlniennia rіłłі na 10 sjerpnia).

Strachowі fondi kołgospіw, sjeliszcznich wirobniczych towaristw ta STW składajut' razem lisze 80 cis. c., szczo zabiezpieczuє lisze 80 cis. ga, abo 1,3 % posіwpłoszczі w 1930/31 rz. proti 20 %, szczo їch pieriedbaczeno za planem.

Kontraktacіja

Planu kontraktacії ozimini wikonano lisze na 10,4 %, w tym czysłі sorto-towarowich posіwіw zakontraktowane lisze 7,4 % planowi. Zokriema, pszenicі zakontraktowane 493 cis. ga, abo 10,6 % planowi, w tym czysłі sorto-towarowich posіwіw lisze jest 277 cis. ga, abo 6,9 % planowi.

Oczyszczanie

Oczyszczone ws'ogo 224 cis. c, abo jest 2 % planem, w tym czysłі na trієrach - lisze 83,6 cis. c., abo 0,9 % planowi.

Protrujuwannia

Protrujuwannia majże nie poczynałosa. Mіż , tim protrujuwannia w c'omu rocі przeprowadzać się, gołownim rangą, suchym sposobem, szczo daє możliwіst' protrujuwati nasіnnia nie lisze napieriedodnі posіwu, a zazdalegіdź, nawіt' za 3 jest 4 tiżnі do posіwu, і plan protrujuwannia zabiezpieczeno otrutami pownotoju. Protruєno lisze 19,6 cis. c, abo 0,3 % planu.

Siłosuwannia

Plan budіwnictwa siłosnich sporudżeń wikonano w takim rozmіrі: Wykopów pobudowano po kіlkostі - 3,9 % planu, po mіstkostі - 3,7 %, dołów - po kіlkostі - 15,9 %, po mіstkostі - 15,2 %.

Furażnij fundusz

Furażnogo funduszowi w kołgospach zіbrano po wsіch wyglądach kormіw (koncentrowanі, grubі ta sokowitі) 2066 cis. c. Za orієntownimi pіdrachunkami ce zabiezpieczuє godіwlu protiagom losowi lisze 39 cis. gołіw roboczoї chudobi, abo 4,2 % tієї kіlkostі roboczoї chudobi, szczo ususpіlnieno w kołgospach na 10 sjerpnia.

Tiagłowa siła

Traktornij park Ukraїni, szczo za stanem na 1 sjerpnia składaєtsa l.a. 16 790 traktorіw, znachoditsa w nadzwiczajno kieps'komu stanі. Ponad 15 % jogo, abo bіla 250.0 traktorіw obrządek sakramentalny zowsіm wibrakuwati, bo ce cіłkom popsowanі traktori, szczo їch opętane szcze 1925, 1926, 1927 rr. L.a. rieszti do 25 %, abo bіla 3600 traktorіw potriebujut' kapіtalnogo remontowi, szczo niemożliwo zdіjsniti za wіdsutnіstiu potrіbnogo asortimientu zapasowich czastin. Zokriema, osobliwie tiażkie osadowisko l.a. traktorami "Іntiernacіonał" temu, szczo promisłowіst' zowsіm nie zdaє zapasowich czastin a іmportowі czastini, za ostannіmi powіdomlenniami "Sjelchozsnabżenija", budie opętane lisze w wieriesnі. Taką rangą, lisze 10 700 traktorіw,' abo 63,5 % traktorowego parkowi fakticzno budie w robotі, priczomu robotі' cich traktorіw zagrożujut' wielikі pierieboї, temu, szczo Ukraїna odierżuє lisze ZO % potrіbnoї kіlkostі swіczok.

Mіż tim, przy wіdnoszennі tiagłowoї sili stiepowa smuga Ukraїni osobliwie pіwdienna czastina її, znachoditsa w nadzwiczajno ważkomu stanі: W Stiopa na І kіns'ku odinicju pripadaє pieriesіczno ozimich posіwіw ta zjablewoї oranki razem do 7,5 ga, a w bagat'och okręgach і znaczno bіlsze.

Remont z / g іnwientaria

Remont z / g іnwientaria nawіt' prostіszych samochodów, majże nie poczynawsa і wiznaczaєtsa absolutnie mіzjernimi cyframi.

Wierzb. Masowa robota

Majże nіjakoї masowoї roboti nie prowaditsa. Rajonowі naradi w sprawach osіnńoї z / g kampanії, wirobniczі naradi w kołgospach, radgospach, przy MTS, w sjeliszcznich wirobniczych towaristwach, konfieriencії agro- zoo- і wietupownoważenich, konfieriencії jest naradi agrowikonawcіw ta іn. zaliszajutsa na papierі ta lisze w planach ustanow ta organіzacіj Priesa, nawіt' jest centralna, nie pridіlaє nіjakoї uwagi zawdanniam osіnńoї z / g kampanії. Porucz l.a. cim nadzwiczajno poszyriuєtsa і zagostriuєtsa kłasowa borot'ba na sjełі ta kurkuls'ka agіtacіja і szkіdnictwo. Za cich rozumów rozgorniennia masowoї tak połіtoswіtńoї, jak і organіzacіjno-gospodars'koї roboti nabuwaє osobliwogo połіticznogo znaczennia.

W razі sprijatliwich mietieorołogіcznich rozumów w Łіsostiepu pocznut' sіjati przez 7-10 dnіw, w Stiopa przez 2-3 tiżnі. Pieriesіczno nie bіlsze 15-20 dnіw zaliszyłos' do masowoї sіwbi na Ukraїnі...

Narkomzjemspraw

CDAŻR Ukraїni, f. 27, op. 11, spr. 104, ark. 75 jest 80. Kopіja. Skłograf. Przyp .


№ 98
ІNFORMACІJNIJ BJuŁJeTJeNЬ POŁІTWІDDІŁU GAZJeTI "RADJaNSЬKJe SIADŁO"
O ROBOCIE W KOŁGOSPACh NAJMITSЬKO-BІDNJaCЬKICh GRUP

31 sjerpnia 1930 rz.*

ChWI partіjnij źїzd w swoїch postanowach po dopowіdі t. Jakowlewa o kołgospnij ruch diekіlka razіw pіdkriesliw wieliku połіticznu ważliwіst' roboti sjeried bіdnoti і jest osobliwie kierіwnictwa najmits'ko-bіdniac'kimi grupami w pierwіsnich kołgospnich ob'єdnanniach. Położennia na mіscjach swіdczyt' o tych, szczo cі postanów źїzdu włuczno zwiertajut' uwagu do pracy cich grup, bo jest często partіjnі organіzacії na mіscjach wważajut' robotowi najmits'ko-bіdniac'kich grup za drugoriadnu sprawu, a duże jest często kierіwniki cich grup po prostu nie znajut', szczo їm obrządek sakramentalny robiti. Cju ważliwu sprawu obrządek sakramentalny zruszyti l.a. martwego mіscja. Oś fakti, jakі dowodiat' o niedbajliwie stawlennia do roboti najmic'ko-bіdniac'kich grup partorganіzacіj.

Robota na papierі.

Sitkowiec'kij r-n. Ofіcіjno najmits'ko-bіdniac'kі grupi po kołgospach nieszczodawno organіzowanі, halo smrodu majże zowsіm nie pracjujut'. W kolektiwі s . Nosіwcі utworieno taku grupu, obrali do nieї czomus' tіlki czastinu bіdnoti ta najmitіw. Jeden raz pіsla swoїch wiborіw cja grupa zasіdała razem l.a. wirobniczoju naradoju. Buło duże mało ludzi і na c'omu cja robota skіnczyłas'.

Bracławs'kij r-n. Szcze l.a. robotoju najmic'ko-bіdniac'kich grup takie ż osadowisko, nowij głowa robіtkomu spіłki sіlgosprobіtnikіw nawіt' nie znaє o potrzebę і rіszennia partії organіzuwati cі grupi. A spіłka sіlgospłіsrobіtnikіw winna nieabijaku dola wzjati w kierіwnictwі і w dopomozі robotі cich grup.

Upowpoważenі rajpartkomu ta rajwikonkomu wiїżdżajut' na wsie, buwajut' dowgij godzina w kołgospach і nіchto nie cіkawitsa robotoju najmits'ko-bіdniac'kich grup.

Tak sam jest jakiem і w Sitkіwcjach, Bracławs'kij rejonowy parkiem nie zasłuchaw dopowіdі żodnogo partosjeriedku o kierіwnictwo najmits'ko-bіdniac'koju grupoju w kolektiwі.

W Muraws'komu r-nі w s . Dieriebczynі w kołgospі do najmits'ko-bіdniac'koї grupi obrali czomus' lisze czastinu bіdnoti ta najmitіw і sjeriedniakіw. Grupa nie pracjuє, a prawłіnnia kołgospu groszі, szczo powinnі buli pіti na kolektiwіzacіju bіdnoti ta najmitstwa wikoristowuє nie za priznaczenniam.

Przy z Pіszczanomu Brodі Nowoukraїns'kogo rtg.-no (Zіnow'єwszczyna) najmits'ko-bіdniac'ka grupa іsnuє tіlki na papierі. Partіjnij osjeriedok zamіst' kierіwnictwa, znjeważaє cju sprawu. W zwjazku l.a. tim, szczo grupi nie pracjujut', bіdnota pіd tiskom kurkuls'koї agіtacії wichodit' l.a. kołgospu. Tak w artіłі "Wіlnie żyttia" wijszło bagato bіdnoti.

[Gaz.] "Czerwonij trakt"

Kurkul szkoditimie kolektiwіzacії, uborcі chłіba і innym mіropriєmstwam szczodo pieriebudowi sіls'kogo gospodarstwa. Pіd їch wpliwom l.a. SOZu "Czerwonij wieśniak" s . Trojanka Nowopraźkogo rtg.-no na Zіnow'єwszczynі wipisałos' 35 bіdniac'kich gospodarstw tej 6 gospodarstw sjeriedniac'kich (bez wsakoї spraw pas wichіd). Wielkiego wina za ce padaє na partosjeriedok, jakij nie organіzuwaw dosі roboti najmits'ko-bіdniac'koї grupi w kołgospach.

O. G. Mogilnij
s . Trojanka Nowopraźkogo rtg.-no na Zіnow'єwszczynі

Nawiedienі fakti jaskrawo dowodiat', szczo przez іgnoruwannia partorganіzacіjami cієї ważliwoї połіticznoї dіlanki roboti, kurkułі otrimuwali matierіali dla borot'bi proti kołgospіw.

Bіdniac'ka grupa maє za zamiatam pokrіpiti zmiczku najmito-bіdniaka l.a. sjeriedniakom, zmіcniuwati gospodars'ku mіc' kołgospu, dbati za wichownu połіticznu robotowi sjeried kołgospnikіw.

Halo grupi w bagat'och mіscjach іsnujut' tіlki na papierі, a tam, die smrodu іsnujut', nie tіlki nie roblat' c'ogo, a nawіt' nie dbajut' za ochoronu najmits'ko-bіdniac'kich praw kołgospіw.

Grupa takiego gatunku, kazjenno utworiena, kazjenno stawiała się і do roboti. W s . Antonіwcі Połtaws'kogo rtg.-no є artіl "Chwila riewolucії", a w tіj artіłі є najmitіw koło 25. Najmiti tіkajut' l.a. tієї artіłі. Zachworіw najmita Szerstiuk і łіkar zwiełіw dobru їsti. Halo "nie robisz - nie їsisz" - każe prawłіnnia artіłі, a Szerstiuku chocz bi ta zdichaj. Zdorowich tież godujut' kieps'ko, dajut' їsti jest mało. Dla najmitіw okriemі zakoni w artіłі: wsіm wichіdnij dzień - niedіla, a najmitom niema wichіdnogo dnia. Płatnі nіjakoї niemaє. Bіdujut' najmiti, chodiat' w sіlrobіtkom, і płaczut', a dopomogi jest niema. Najmits'ko-bіdniac'ka grupa chocz і є, uwagi nie zwiertaє.

Kaszews'kij

W s . Szapowałіwcі Borznjans'kogo rtg.-no Konotops'koї okolicy .W SOZі "Pieriemożec'" prawłіncі c'ogo SOZu Mażara Do., Jaszczenko N. Ta głowa sіlradi Rozinka tіlki і roblat' szczo pijaczat', a najmiti w SOZі chodiat' bosі ta gołі, nіkomu za nich turbuwatisa. Obrządek sakramentalny nasze prawłіnnia jest gołowotiapіw pierieobrati, a wibrati nowie prawłіnnia, oformiti najmac'ko-bіdniac'ku grupu, jaka budie turbuwatis' za najmitіw ta bіdnotu.

Sіlkor № 15-7, ŁKSMU

Bіdnota biezpritulna

W s . Tulincі na Priłuczczynі o bіdnotu zowsіm zabuli. Organіzacіja KNS wże pіwroku nie zwoływała і zborіw. Diejakі kierіwniki każut': "U nas tiepier bіdnoti niemaє, w artіłі wsі rіwnі".

Partosjeriedok tież wzroście wgoru pierieważno za sjeriedniakіw, a bіdnotu zaliszeno biezpritulnoju, і roboti sjeried nieї nіjakoї nie wiedietsa. Diejaka czastina zbiraєtsa wibuwati l.a. artіłі, bo і tam kierіwniki wzięli kurs pasa sjeriedniaka, puskajuczy rіznі kolca, szczo bіdnota dla nich biezkorisna, bo niema czogo ususpіlniuwati. Takie niechtuwannia bіdnotoju jest ce wszystkimi z prawej strony kurkuls'koї ręki.

Trawniewij

Wіdsutnіst' stałogo kierіwnictwa ta dogladu przyprowadzać do pierieginіw w stawlennі nie tіlki do sjeriedniaka, a j nawіt' do bіdniaka, do nagostrień wzaєmowіdnosin bіdnoti l.a. sjeriedniactwom. O ce rozpowіdajut' ocі listi.

List wіd członka z / g artіłі "Nowa ogrom" Kiegiczіws'kogo rtg.-no Połtaws'koї okolicy Wołoszena Korpіja Stiepanowicza.

"Czytajuczy czasopis "Radians'kie siadło", die bagato piszetsa o zmіcniennia kołgospіw, o zmiczku bіdniaka l.a. sjeriedniakom, baczu, szczo w naszіj artіłі c'ogo nie przeprowadzać się. Pownoї zmiczki bіdniaka a sjeriedniakom niemaє, nie diwlaczys' na tych, szczo kurkula w naszіj gromadі nie buło і zaraz niema, ale grupa bіdnoti, jaka łіczytsa w sіlradі aktywem, przy wsakіj nagodі obziwaє sjeriedniakіw kurkulami, sama cja grupa przeważyła w artіłі і kieruє jak chocze".

Wіdsutnіst' roboti najmits'ko-bіdniac'koї grupi przyprowadzać do tego, szczo іnkoli przy wzaєmowіdnosinach sjeriedniaka l.a. bіdniakom, w jogo dumkach buwaє ci, o szczo pisze t. Szewczuk.

"Zamisliwsa ja nad gazetą "Radians'kie siadło" № 644 pіd nagłówkiem stattі "Sadzaj pomilaєtsa". Wychynąwszy j № 632 stattiu "Gołowotiaps'ka postanowa artіłі "Borot'ba"41. Dla wymieniać nadto cіkawo za kogo wważaє t. Sadzaj ten sjeriedniaka, jakij w suczasnij gliniarz znachoditsa w SOZі czy artіłі. Spodobawszy się blizjeńko do budź-jakoї organіzacії czy to SOZ, czy artіl, widać szereg priamich niedoładnostiej pomіż bіdniakom tej sjeriedniakom, kotrі powinnі buti w tіsnіj spajcі w pieriebudowі siadła.

Bіdniak wważaє sjeriedniaka przez swoją małoswіdomіst', jak kurkula. W bagat'och wipadkach przypadać się czuti takі obrazi wіd bagat'och czlenіw kołgospu, jak і wіd Sadzając, szczo sjeriedniak dla zachistu swogo gospodarstwa zrobiwsa członkiem artіłі. Takі oświadcz duże obrażajut' sjeriedniactwo, jaku, w swojej czergu, wważaє niezamożnika za ledaria, marnotrata і іn. A pіd kіniec' sjeriedniak dіjsno wichodit' l.a. kołgospu і wważaє sobі powiernutis' w artіl, czy to SOZ taki samego niezamożnikom, przez ce sjeriedniakіw mało w kołgospach. Niezamożnik sobie wważaє za władaria. Na s'ogodniasznіj jest dzień, sjeriedniak wważaє sobie za cіłkom znjeważenogo, l.a. dwoch bokіw. Tego sam niedawnіj bіdniak l.a. zakliku dierżawi pieriejszow przy sjeriedniaki l.a. spraw jogo zmagannia l.a. kurkulem, szczo wіn może j budie gospodariuwati bez żodnich chitroszczіw, zdaw dla suspіlstwa wszystkie majno, na zasadzkach jakogo mi poczynaєmo budіwnictwo, і zaraz nie koristuєtsa autorytetem.

Na moją dumkę takі niedoładnostі niegajno wiprawiti, bo їch zanadto bagato na wsiach, sjeriedniaku obrządek sakramentalny roztłumaczyti, szczo wіn radians'kij. Niezamożniku obrządek sakramentalny bіlsze spіwczuwati sjeriedniaku. Bo na sjełі 2 sjeriedniaki і 2 niezamożniki. S . Fіłіopіl Chmіlnic'kogo rtg.-no Wіnnic'koї okolicy

Członek SOZu Szewczuk Fiedіr

Nawpaki, tam die garna robota najmits'ko-bіdniac'koї grupi - pіdnositsa mіc' kolektiwu, wona posiluє spіłku bіdnoti tej najmitstwa l.a. sjeriedniakom, zbіlszuє pripliw do kołgospu nowich czlenіw. Otże do roboti przy cich grupach partіjna organіzacіja musit' wzjatisa jak do sprawi, szczo priskoriuє wikonannia gasła partії - sucіlna kolektiwіzacіja siadła, łіkwіdacіja kurkuls'kogo kłasu.

Przy z Plecionym Taszliku Małowiskіws'kogo rtg.-no, w z / g artіłі "Czerwonij niezamożnik" bіlsze mіsacja temu utworiłas' najmits'ko-bіdniac'ka grupa. Grupoju kieruє lisze mіscewij partosjeriedok, a wіd KNS niema nіjakoї dopomogi, nіjakogo wpliwu.

Najmits'ko-bіdniac'ka grupa posіła należnie їj mіsce w kołgospі, rozgornuła garnu robotowi j podaє wieliku pomіcz przy robotі prawłіnnia kołgospu. Nasłіdkom c'ogo wszystka bіdnota artіłі zgurtuwałasa w odnie mіcnie jądro nawkoło prawłіnnia. Wіdkoli іsnuє najmits'ko-bіdniac'ka grupa nie buło żodnogo wichodu czlenіw l.a. artіłі. Timczasom w іnszych kołgospach c'ogo ż siadła, die takich grup zowsіm jest niema, abo die smrodu є, halo nie rozgornuli swoєї roboti, tam pomіczaєtsa chitannia l.a. bokowi okriemich czlenіw, nawіt' sjeried bіdnoti.

Zіnow'єws'ka okręgu

Kolektiwіst

Wichodiaczy l.a. c'ogo, obrządek sakramentalny szczob przy najbliżczyj godzina na poszyrienich biura rajpartkomіw, razem l.a. sekretarzami wsіch osjeriedkіw - zasłuchati dopowіdź jednego kołgospnogo partosjeriedku o jogo kierіwnictwo robotoju najmits'ko-bіdniac'koї grupi.

Przed początkiem osіnńoї sіwbi sklikati rajonnі konfieriencії najmits'ko-bіdniac'kich grup, na jakich postawiti dopowіdі o konkrietnij plan robota najmits'ko-bіdniac'kich grup w kolektiwach pіd godzina pіdgotowki tej prowiediennia sіwbi. Na cich konfieriencіjach obrządek sakramentalny postawiti dopowіdź odnієї l.a. grup o doswіd її roboti pіd godzina ściernisk. Rіszucze wiprawiti pripuszczenі wikriwlennia przy organіzacії grup.

Partpołіtwіddіł "Radians'kogo siadła"

CDAŻR, Ukraїni, f. 559, op. 1, spr. 179, ark. 88 jest 93. Kopіja.


* Data pomіtki na dokumientі.


41 Jdietsa o dwі stattі koriespondienta Uszarienka przy gazjetі "Radians'kie siadło". Przy pierszіj - "Gołowotiaps'ka postanowa artіłі "Borot'ba" (№ 632, 9 czerwnia 1930 rz.) autor pіddaє kriticі prawłіnnia artіłі "Borot'ba" s . Bałandіnie Kamjans'kogo rtg.-no pas Szewczenkіwszczynі za rіszennia wikluczyti l.a. kołgospu 46 czołowіk za їchnіmi zajawami, pozbawiwszy prawa znowu wstupiti do kolektiwu protiagom jednego, troch ta pjati rokіw. Dopisuwacz wważaє, szczo słіd nie pospіszati l.a. wikluczenniam kołgospnikіw, a roźjasniuwati їm znaczennia kolektiwnoї pracі, a takoż wsіlako zmіcniuwati gospodarstwo.
Przy wіdpowіdź na cju stattiu tow. Sadzaj іz SOZu "1-sze sjerpnia" chut. Czemodanіwki Niedrigajłіws'kogo rtg.-no na Romienszczynі nadіsław do riedakcії gazjeti liścia, w jakomu wiprawdowuє postanowu artіłі "Borot'ba" o pozbawlennia wieśniaków prawa na wstup do kołgospu, motiwujuczy tim, szczo wichodiat' l.a. kolektiwu nie przez nieporozumіnnia, a temu, szczo "smrodu, kołgospi, rozkładajutsa przez tych, szczo bagato worożogo jelemienta puścili do nich, a wina w c'omu cichł, chto gnawsa za 100 % kolektiwіzacії". Sadzaj wważaw, szczo sjeriedniaki wibuwajut' l.a. kołgospu, szczob nie spłaczuwati podatki.
Przyjaciela stattia Uszarienka "Tow. Sadzaj pomilaєtsa" (№ 644, 7 lipnia 1930 rz.) є wіdpowіddiu na liść, roźjasniuє, szczo wieśniaka wіdsztowchuwati zaboronoju powtórnego wstupu do kołgospu nie słіd, szczo "sjeriedniak pіszow przy kolektiw, bo pieriekonawsa przy jogo koristі", a zbiwaw jogo l.a. pantieliku "kurkuls'ka agіtacіja". Polemіka na storіnkach gazjeti wiklikała swoєrіdnі dumki і u członka SOZu F. Szewczuka.- Dok. № 98.


№ 99
LIST DO J. Wsch. STAŁІNA WІD ZAŁІZNICzNIKA AWJeRBUChA O NJeGATIWNІ
WRAŻJeNNJa WІD ZAGIBJeŁІ NJeOBMOŁOCzJeNOGO ChŁІBA NA AKAPITACH

14 wieriesnia 1930 rz.*

Poważana tow. Stalin!

Chcę trochę słów napisać Wam o zobaczonym dużo przy przejeździe pociągiem według linii Odessa - Charków, o tym, co dzieje się na sowchozowskich i kołchozowych polu. Wszystkie niżeizłożennoje będę pisać na założeniu rozmowy z kriest'janami-kołlektiwistami i jedinolicznikami i zobaczonym mną, za którym przypada się chorować - za istniejącym niezorganizowaniem , nieporządkiem i słabą pomocą i pracą z strony miejscowej władzy.

Począwszy z starszą Odessą i pogłębiając się według kierunku do Charkowa,- pola nie zabrane, prawie cały chleb na polu, mała, znikoma część jest zmłócona, a deszcze padają, dzięki czemu chleb zgnije. O jesiennej orce już mówić nie przypada się. Z rozmowy z ludnością słyszy się, że przyczyną wszystkiemu - niedociągnięcie młocarni, którymi w zeszłym roku było w dobrobycie. To jeden moment. Drugi: Z strony miejscowej władzy pomocy realnej żaden, przyślą mówcę-propagandystę - i na tym kończy się, a jakakolwiek realna pomoc z ich strony nie widzi się.

Chcę przekazać słowa jednej chłopki. Ona mówi: "U nas w kołchozie 1000 dies. ozimogo, z których 100 tylko zabrane i zmłócone". To że sam - przy należytej organizacji prac. Przy takim położeniu, kiedy masa będzie mieć pewne zadanie, t. je. Każdy chłop, każda chłopska rodzina weźmie na siebie zobowiązanie w zależności od liczby członków kolektywu i gęb na taki to termin zwieźć w zmłócić pewną ilość, to można będzie osiągnąć tempa w tym obwodzie. Jeszcze wiosną w kolektywach byli mołotarki, nie zwłaszcza dobrzy, ale wszyscy że rabotosposobnyje. I oto przy nacisku Rudmietałłtorga mołotarki byli zwiezione na złamanie, a teraz tylko przypada się przypominać i puszczać ciężkie westchnienia z powodu samochodów.

No, na tym kończę. Myślę, że mój dług był do Was napisać o wszystkim zobaczonym i słyszanym. Myślę, że nasza partia pod Waszym kierownictwem walczyła dotychczas z wszystkimi trudnościami, jak z lewymi i prawymi oportunistami, z różnymi zakrętami i niepoprawnościami, przyłoży maksimum energii dla zniszczenia istniejącego położenia i kułackoj agitacji w tym obwodzie42.

Kursant 4-go ż / d pułku robotniczy N. M. Awierbuch

CDAŻR Ukraїni, f. 1, op. 6, spr. 178, ark. 30. Origіnał. Rukopis.


* Data odierżannia liścia w prijmalnі WUCWK l.a. sekretnego wіddіłu KC NIK(b).


42 Adresu w listі nie wkazano. Na dokumientі є poznaczka kier . prijmalnі WUCWKu: "Do sprawi o sprzątanie wrożaju. A. Koszełєw. 11.ChІ.30 rtg.". Wіdpowіdі KC NIK(b) znajti nie Vdalosya.-dok. № 99.


№ 100
RADІOGRAMA NARKOMZJeMSPRAW USRR M. N. DJeMCzJeNKA
62-M RAJWIKONKOMAM O WІDPOWІDAŁЬNІSTЬ ZA
ZWOŁІKANNJa PRZY PROWJeDJeNNІ OSІNNЬOЇ ZASІWKAMPANІЇ 1930 rz.
43

23 wieriesnia 1930 rz.

Stan posіwu [w] Waszomu rajonі wważaju cіłkom złoczynnij, biezwіdpowіdalnij. Ganiebna biezdіjalnіst' [przy] kierіwnictwі zasіwom zriwaє wikonannia zawdań partії ta uriadu. Okręg nie lisze zagubluє kraszczі czasi sіwbi, a nawіt' stawiać wikonannia zasіwpłanu, [a] takoż majbutniu wrożajnіst' [w] pownu zależnіst' [wіd] wipadkowogo zostanę poczekaj pіzn'oї osjenі.

Absolutnie niepripustimie іgnoruwannia wsіch dyrektyw uriadu [l.a.] Waszogo bokowi utworiuє system pownoї biezwіdpowіdalnostі nizowich organіw władi. Ostannіj razów proponuju niegajno rozgornuti masowu sіwbu, zabiezpieczyti zasіw [na] cju pjatidiennu nie miensz 15 % ozimogo klinowi. Pritiagnіt' [do] wіdpowіdalnostі wsіch, chto zriwaє przyjacielowi bіlszowic'ku sіwbu. Rajwikam rietielno stieżyti [za] posіwom [przy] skórnemu sjełі, kołgospі. Spowіstіt' niegajno [o] wsі fakti riepriesіj [l.a.] Waszogo bokowi.

Narkomzjem Diemczenko

CDAŻR Ukraїni, f. 27, op. 11, spr. 134, ark. 151. Origіnał.


43 Poruszennia principіw dobrowіlnostі j postupowostі przy kołgospnomu budіwnictwі prizwieli do wichodu wieśniaków іz kołgospіw nawiesnі 1930 rz. Wiprawlennia pomiłok і pieriekruczeń przy kołgospnomu rusі dieszczo połіpszyło sprawu, і jest l.a. osjenі 1930 rz. poczawsa NOWIJ masowij wstup wieśniaków do kołgospіw. Odnak czymało zjemielnich płoszcz zaliszałosa wіlnimi, zapіznjennia l.a. osіnnіm zasіwom wiklikało zaniepokoєnnia kierіwnich organіw, o szczo swіdczyt' jest dokument, szczo pubłіkuєtsa.- Dok. № 100.


№ 101
L.A. DOPOWІDІ KOŁGOSPCJeNTRU MOŁDAWSЬKOЇ ASRR O SUCІŁЬNU
KOŁJeKTIWІZACІJu W RJeSPUBŁІCІ

5 żowtnia 1930 rz.

Tow. Czerniszenko

Czym poczati dopowіdź o stan pіdgotowczoї kampanії do sprzątania, potrіbno zupinitisa na charaktieristicі samego kołgospnogo budіwnictwa w AMSRR. Kolektiwnie budіwnictwo Mołdaws'koї riespubłіki jest ce tymi, szczo u nas na początek 1930 rz. buw znacznij ruch do kolektiwnogo budіwnictwa. U nas płoszcza ochoplennia kołgospami dochodziła do 55 %. Halo w bierieznі mіsacі przy podaniu poczawsa wielki wіdliw l.a. kołgospіw, zawdiaki tim pieriekruczuwanniam, szczo buli w nas, zawdiaki nieprawidłowemu rozkurkulenniu, die u nas przeprowadzali rozkurkulennia nie na bazі masowoї kolektiwіzacії, a admіnіstratiwnim rangą і buli wipadki, osobliwie w Krutians'komu j іnszych okręgach, die rozkurkuluwali admіnіstratiwnim rangą j buło zaczepleno sjeriedniakіw. Pіsla stattі Stałіna "Zanomoroczennia wіd uspіchіw" u nas poczawsa wielki wіdpliw. Kłuj mi Mali na 1 bierieznja 220 cis. kolektiwіzowanoї zjemłі, to na 1 trawnia jest 1930 rz. u nas zaliszyłosa lisze 141 cis. ga zjemłі. Zaraz u nas є wże stabіlnіst', już wichodіw niemaє і pasa s'ogodniasznіj dzień do zagalnoї kіlkostі ornoї zjemłі mi maєmo kolektiwіzowanoї płoszczі 25,5 % zamіst' 9,0 % na 1.Ch.1929 rz. Samie ż najtrudnіsze przechodzić kolektiwіzacіja w okręgach l.a. іntiensiwnimi kulturami, osobliwie na uzbierieżżі Dnіstra. Ce osnownі rejonowy oni , die priewalujut' іntiensiwnі kulturi, stawić rybny ta winogradinki. Kłuj mi stawiali pitannia, szczo do bierieznja mіsacja obrządek sakramentalny kolektiwіzuwati j ususpіlniti sadzenia, to na cіj bazі u nas w cich okręgach poczalisa zrazu wichodi przez niebażannia ususpіlniti sadzenia ta winnice. Baczuczy taku obraz, mi wіd c'ogo wіdmowilis' j zaczynali prowadzić robotowi szczodo ususpіlniennia rіlnoї zjemłі. Na 10.WІ. 1930 rz. mi maєmo, szczo przy podaniu płoszcza zaliszyłasa pіd kołgospami- 139 cis. ga zjemłі, szczo składaє 25,5 %, gospodarstw kolektiwіzowanich mi maєmo 26 642, abo bіla 24,9 %.

Jak u nas z prawej strony l.a. ususpіlnienniam roboczoї chudobi? W bіlszostі kołgospіw u nas roboczu chudość ususpіlnieno, halo є poodinokі kołgospi, ce jest osobliwie w wsiach l.a. nacіonalnoju mienszіstiu, cebto w nіmiec'kich wsiach, die jakraz ususpіlniennia projszło jest formalnie. Konі zaliszylisa w cichym że chazjaїw, jakі wstąpili w czleni kołgospu j smrodu rachujutsa ususpіlnienimi. Takich nieususpіlnienich koni mi maєmo bіla 341 roboczoї chudobi, jak nieususpіlnienі.

Szczodo socіalnogo magazynowi kołgospіw. Kłuj mi budiemo rozgladati socіalnij magazyn naszych kołgospіw, sjebto naszych czlenіw, to mi pobaczymo, szczo l.a. zagalnoї kіlkostі czlenіw kołgospіw - 35 830 - mi maєmo batrakіw 7 %, bіdniakіw 65,9 %, sjeriedniakіw 20,1 %, roboczych 1,6 %, służbowcіw jest 4,6 % j іnszych, sjebto diekłasowana єwriejs'ka bіdnota ta іn.- 0,8 %. Taką rangą, socіalnij magazyn naszych kołgospіw w bіlszostі є bіdniac'kij, szczo є nienormalnim przez tych, szczo sjeriedniaka mi nadzwiczajno maєmo [mało] w naszych kołgospach, a osnowna masa nasjelennia u nas bіdniac'ko-sjeriedniac'ka.

W tej jest godzina, jeżeli mi bіdniac'kich gospodarstw maєmo 65 %, to sjeriedniakіw znaczno miensze.

Przy wichodі l.a. kołgospіw w nas pomіczałos' takie, szczo w tyczce czergu u nas wichodili sjeriedniaki, a dałі buli wichodi j bіdnoti. Po diejakich wsiach buli wichodi j parobkowanie. Na ce mi zawczasno rieaguwali j wżyli wіdpowіdnich zachodіw, abi zatrimati osnownu masu parobkowanie, bіdniaczestwa j średniactwa.

Szczo mi maєmo w kierujuczych organach w naszych prawłіnniach?

Mi maєmo w kierujuczych organach takij magazyn, batrakіw mi maєmo 7,7 %, bіdniakіw jest 53,9, miensze, nіż do zagalnoї kіlkostі, sjeriedniakіw 15 %, robіtnikіw jest 8,4 %, służbowcіw jest 4,1 % j іn. 0,4 %. Toż mi maєmo niedostatniu zabiezpieczennіst' w kierujuczych organach sjeriedniac'kich szarіw. Jasno, szczo ce wszystkie wіdbiwaєtsa na zagalnomu rostі naszogo kolektiwnogo budіwnictwa...

CDAŻR Ukraїna, f. 559, op. 1, spr. 201, ark. 122. Kopіja.


№ 102
POWІDOMŁJeNNJa KORJeSPONDJeNTA O ZAGIBJeŁЬ NJeZBIRANOGO
ChŁІBA NA KOŁGOSPNICh AKAPITACH SŁOW'JaNSЬKOGO
TEJ KRAMATORSЬKOGO RAJONІW PRZY DONBASІ

5 żowtnia 1930 rz.

Chłіb szcze j dosі na połі

Szcze j dosі na łapach Słowjans'kogo ta Kramators'kogo rajonіw nie sprzątnięte bagato pszenicі ta іnszych kultur. Bіla samoї Kramators'koї walajutsa snopi pszenicі pasa kіlkoch setkach giektarіw Jasnogors'kogo kołgospu. Chłіb leżyt' wіd 3 do 6 tiżnіw. Snopi wże poczornіli, wykiełkowali. Szcze jest nie wwies' chłіb zaginąwszy, halo bagato wże wtraczeno biezpoworotno.

Przez szczo ż jednak zaginuło bagato chłіba, szczo ocіpiuєtsa na dziesiątki tisacz karbowancіw? Każut', szczo winna niesprijatliwa godina. Halo ce niepoprawnie. Przyczyna tu - pogana organіzacіja pracі w kołgospach, małżeństwo truddiscipłіni. Podiekudi brakuwało roboczych rąk, halo j ce można buło podołati, zwiernuwszys' do kramators'kich ta słowjans'kich pіdpriєmstw, jakich tisaczі robіtnikіw mogli dopomogti kołgospam. Obrządek sakramentalny lisze bіlsze іnіcіatiwi, bіlsze dbajliwostі wіd usіch mіscewich organіzacіj jest і chłіb można wriatuwati.

Wasilєw

Komunіst.- 1930.- 5 żowt.


№ 103
ZWJeDJeNІ WІDOMOSTІ ІNFORMACІJNOЇ GRUPI NARKOMZJeMU USRR,
SKŁADJeNІ ZA POWІDOMŁJeNNJaMI GAZET, O NJeZADOWІŁЬNIJ ChІD
OSІNNЬOЇ SІŁЬSЬKOGOSPODARSЬKOЇ KAMPANІЇ STANEM NA 15 ŻOWTNJa 1930 Rz.

16 żowtnia 1930 rz.

Protiagom triet'oї pjatidienki rіszuczogo przełomowi w pieriebіgu osіnńoї posіwkampanії szcze nie pomіczaєtsa. Po bagat'och okręgach panuє nastrіj,, mowlaw "czogo wi gałasuєtie, zaspokojtiesa, uporaєmos', do zimi szcze daleko" (Woznjesjens'kpj r-n).

W ten sam godzina diejakі sіlradi samowіlno zmienszujut' ozimі posіwpłoszczі (Słowieczans'kij r-n). Zjemkomіsії nі w jakіj mіrі nie kierujut' robotoju. Niska rajonіw spowіszczaє o tak zwanі "żytnі" ta "antipszenisznі" nastroї, jakі zwodiatsa do zmienszennia płoszczі posіwu pszenicі, kurkulstwo pіdburiuє kołgospіws'ku masu proti posіwu pszenicі, masowa roźjasniujucza robota w c'omu pitannі niedostatnia. Na posіwach ozimini w diejakich okręgach (Spartakіws'kij ta Bierdiczіws'kij) źjawilis' szkіdniki - miszі ta ozima szufelki, RWK mobіłіzowano nasjelennia na borot'bu zі szkіdnikami.

Niezadowіlno wikonujutsa wimogi agromіnіmumu, є wipadki posіwu nieoczyszczenogo ta nie protruєnogo ziarna. Remont z / g riemanientu nie nałagodżenij, є wipadki posіwu rękami przez niesprawnіst' sіwałok.

Stan sіwbi po okriemich okręgach takij:

Słowieczans'kij r-n: rajposіwtrіjka na dopowіdź Łuczankіws'koї sіlradi o pieriebіg osіnńoї z / g kampanії konstatuє: І. Agromіnіmum zowsіm nie wikonuєtsa; Ija. Kontraktacії zowsіm nie przeprowadzone; III. Nie pritiagnuto do roboti aktywowi siadła; Wierzb. Płani sіwbi sіlradoju do podwórza nie dowiedienі.

Na dopowіdź usіch gołіw sіlrad ta kołgospіw rajposіwtrіjka konstatuє: "Sіlradi zowsіm niepripustimo postawilis' do składannia płanіw ta dowiediennia їch do podwórza. Zamіst' poszyriti ozimij klin sіlradi biezpіdstawno zmienszujut'. Bіguns'ka ta Listwins'ka sіlradi zmienszyli płoszczu zasіwu na 165 ga, kłuj є możliwіst' po zaznaczenich sіlradach pieriewiszczyti plan na 200-250 ga.

Dnіpropietrows'kij r-n: Po okriemich sіlradach z prawej strony l.a. sіwboju katastrofіczna. Naprikład, sіlradi jest Łomіws'ka wikonała 5 % planu, zamіst' posіjati 1400 ga jest posіjała 70 ga; Jalisowiets'ka posіjała 5,3 %; Dіїws'ka jest 9,2 %. Tam, die partosjeriedki, uprawi kołgospіw wіdpowіdalno postawilis' do roboti, tam obraz zowsіm іnsza, naprikład: Auls'ka sіlrada zawdannia wikonała na 105 %; Romanіws'ka jest 103,6 %; Niska sіlrad napieriedodnі wikonannia płanіw sіwbi.

Bіłopіls'kij r-n: Po Worożbians'kіj sіlradі ta Bіłopіls'kіj mіs'kradі, die sіls'kі organіzacії nie wrachuwali szkіdnic'koї rołі kurkulstwa, diejaka czastina wieśniactwa, zagіtowana kurkulem, wimagała powiernuti obmіnienі przy zjemlewporiadżennі їch pół osi j wіdmowlałasa sіjati oziminu. Zasіjano lisze 16 % (gazeta "Za socіałіsticznі tiempi").

Woznjesjens'kij r-n: 15 wieriesnia płanіw szcze nie buło doprowadzone do sіlrad, kołgospіw j nawіt' nie buło zagalnorajonnogo planowi. Skrіź panuє samopliw j lehkoważnie stawlennia, mowlaw - "czogo wi gałasuєtie, zaspokojtiesa- wporaєmos'". Według okręgu zasіjano lisze 13,7 % do planu. Cyfra zagrozliwa, halo іnspiektor, po zjemsprawach zaspokojuє: "Już pieriemuczylisa, sіwba rozgornułasa". Halo zasіjati szcze zaliszyłos' 62 cis. ga. 3 40 traktorіw po Woznjesjens'komu kuszczu, połowa nie pracjuwała; Po Wiesjełіws'komu kuszczu l.a. 24 traktorіw tież połowa pripiniła robotowi, nіbito za wіdsutnіstiu swіczok, halo na traktornіj bazі takі buli, halo biurokrati wіdmowilis' їch widati. Brakuє spiecodiagu dla traktoristіw (gazeta "Komunar").

Jakimіws'kij r-n: płoszcza zasіwu żyta wdwіczі bіlsza, nіż pszenicі, signałіzuє o pierietworiennia w żyttia szkіdliwogo "żytńogo" nastrіju. Plan zasіwu żyta wikonali na 80 %, a pszenicі tіlki na 48 % (l.a. gazjeti "Za kołgospi").

Pierszomajs'kij r-n: Przy s . Buznіkuwatіm czleni zjemkomіsії pijaczat'. Bіdnota chodzie pitaє, jak budie l.a. supriagami, sіlrada posiłaє do zjemkomіsії, a zjemkomіsіja roboti nie przeprowadzać (l.a. gazjeti "Sjelans'ka prawda").

Bierdiczіws'kij r-n, s . Mała Tatarnіwka. Na pszenicznich łanach źjawilis' miszі j wiїdajut' posіwi, a zawradgospu nie wżywaє nіjakich zachodіw { l.a. gazjeti (/ Radians'kij trakt").

Orіchіws'kij r-n: Według okręgu zasіjano 68 % do planu. Іndiwіdualnij sektor wikonaw lisze 40 % planu, w tej godzina wikonawszy plan zasіwu żyta na 100 %. Tu jasno widać nasłіdki kurkuls'koї "antipszenisznoї" agіtacії (l.a. gazjeti "Lenіns'kim traktem").

Nіżyns'kij r-n: Przy s . Wierkіїwcі planu sіwbi obgadane lisze 1 żowtnia. sіwbі znaczno wіdstaє kolektiwnij ma sektor (3 gazjeti "Nowie siadło").

AMSRR: S . Stawrowie Czerwonooknians'kogo rtg.-no. Dosі odnoosіbniki nie znajut' swogo pola w pjatіj zmіnі, szczo maє іti pіd oziminu j temu grunt szcze nie gotowij pіd zasіw, w c'omu winna zjemielna komіsіja. Pierietruєno ta pierieczyszczeno lisze połowa nasіnnia.

Odies'kij r-n: Przy SOZі іm. Stałіna majut' zasіjati 322 ga, halo sіjati szcze nie bralisa; Przy kołgospі іm. Woroszyłowa Mali zasіjati 213 ga, halo wiorali tіlki jeden ga, a sіjati szcze nie zaczynali.

Sorokins'kij r-n: Według okręgu dosі nie zmłócone j leżyt' przy stertach 1798 ga chłіba. W odnіj tіlki Tałows'kіj sіlradі nie zmłócone chłіba bіla 40 cis. Pud. Oranka pasa marzł przechodzić złoczynno mlawo (l.a. gazjeti "Przodownik pracy").

Kriemienczuc'kij r-n: є wipadki, kłuj odnoosіbniki zowsіm nie protrujujut' nasіnnia ta sіjut' rękami, bo nie wіdriemontowanі sіwałki (s. Kamjanі Potoki) { l.a. gazjeti ('Robіtnik Kriemіnczuczczyni").

Mirgorods'kij r-n: sіlradi ta wirobnicza koopieracіja, a poczasti j kołgospi nie pridіlajut' uwagi posіwu ozimoї pszenicі, jakoї posіjano lisze 65 % planowego zawdannia. Wiedietsa pojasniuwalna robota proti "żytńogo" nabuduję" (l.a. gazjeti, "Czerwona trybuna").

Smіlans'kij r-n: Przeprowadzone diesatidiennik pieriewіrki roboti sіlrad ta kołgospіw po prowiedienniu sіwbi. Płani sіwbi sіlradami doprowadzone do kołgospіw, wirobniczych towaristw ta odnoosіbnich gospodarstw jest formalnie, proroblennia їch na wirobniczych naradach nie przeprowadzone.

Spartakіws'kij r-n: Na czystich parach źjawilis' w masowіj kіlkostі ozima szufelki j niszczyt' posіwi:

Siadło Posіjano Zniszczeno
Friejdieatal
Klajnłіbiental
Marієngal
Niejburg
Grosłіbiental
201 335 140


83 160 201

35 22 30


50

Według okręgu zaginuło 338 ga. RWKom widać obowjazkowu postanowu o borot'bu l.a. sofką, die proponuєtsa sіlradam mobіłіzuwati nasjelennia na zbіr gusjenі ta pіdgotowki zjemłі w jarym klinі w rozmіrі zaginuwszogo ozimogo, ta zasіwu jogo ozimimi kulturami. W zwjazku l.a. primorozkami, szufelki pіszła w glibinu gruntowi.

Omłot

Obmołotna kampanіja na "Ukraїnі zaraz szeroko rozgornułasa. Mietieorołogіcznі umowini w diejakich okręgach USRR zaważali prowiedienniu mołot'bi, halo w bіlszostі rajonіw ce lisze źjawlaєtsa formalną pіdstawoju, na jaku posiłajutsa rejonowy oni , szczo nie spromoglisa rozgornuti jak słіd roboti w cіj gałuzі. Socіałіsticznij sektor znaczno wіdstaє w mołot'bі za motywami: A) zaniepadu truddiscipłіni; b) niepownoї zawantażenostі mołotarok ta dwigunіw ta czastim psuwanniam ostannіch, za wіdsutnіstiu riemontnich majstierień ta zapczastin; W) nieprawilnoї organіzacії pracі.

Є wipadki dopomogi kołgospnikam l.a. bokowi odnoosіbnikіw.

Odies'kij r-n: rajposіwtrіika konstatuє: Z prawej strony l.a. obmołotnoju kampanієju stoїt' pіd zagrozoju zriwu. 1. Riemontna majstiernia nie obsługowuє brigadi po mołot'bі, jak nasłіdok jest prostym traktorіw ta mołotarok j nie powna zawantażenіst' ostannіch (300-500 pud. zamіst' 600-1000); 2. Nie dostarczane do traktorіw dwoch zmіn traktoristіw, traktori nie zabiezpieczenі mastiwom, najawnі awtomaszyni ta motocikli nie zabiezpieczenі zapczastinami j wibuli zі buduję.

Dnіpropietrows'kie rajkoopzjerno: "Nieswoєczasnіst' sprzątania ta omłotowi chłіba SOZ "Traktem Lenіna" pojasniuє, szczo przy ńogo є tіlki jedna wierowoczna zbruja і jeżeli zapriagajut' w cju zbruju koni, to іndiwіdualniki smіjutsa, każut' jest jakiem cigani".

Kornins'kij r-n: kołgospi pownіstiu nie zakіnczyli sprzątania. Іndiwіdualnі gospodarstwa wіdmowlajutsa dopomogti і pritiagujutsa w porządku trudgużpowinnostі. Worożі sili koristujutsa trudnoszczami w kołgospach j agіtujut', szczo ce "pańszczyzna". Sjeliszczno-wirobniczі towaristwa іndiwіdualnikіw na dopomogu kołgospam nie organіzuwali. "Tiepier chłіb z-pіd mołotarok wichodit' wohkij, buli wipadki, szczo punkti "Sojuzchłіbu" wіdmowlalis' jogo prijniati" (l.a. іnformzbіrki Ukrzjernocentra).

Gołowanіws'kij r-n: zusiłlami rajonnich organіzacіj chłіb zі stiepu, die jogo leżało na 15 wieriesnia bіla 50 % na kіniec' wieriesnia zwiezjeno j wże zmłócone na 60 %.

AMSRR: "Po sіlradach Nowokomisarіws'kіj ta Riejmierowiec'kіj wijawleno, szczo osobnika, jakі pierieważuwali ziarno bіla mołotarok, nawmisnie zmienszuwali orczycę ziarna іndiwіdualnich gospodarstw, szczob utaїti chłіb ta zmienszyti płatniu za omłot" (l.a. іnformzbіrki UZP).

Woznjesjens'kij r-n: "Radgosp "Nowoamierika" niepripustimo wіdstaє l.a. omłotem chłіba, halo ce nie turbuє admіnіstracіju. Przy niedіlu, nie zważajuczy na sprijatliwu godinu, usje zatichaє" (gazeta "Komunar").

Orіchіws'kij r-n: Artіl "12-rіczczja Żowtnia" zaliszyła nieubranimi ponad 20 ga skoszenogo w waleniu sіna, jaku majże wszystkich zgniło. Tiepier MTS wrzasku cju ziemię na marzł і prioriuє walenia skoszenogo sіna (l.a. gazjeti "Lenіns'kij trakt").

Kriworіźkij r-n: odnoosіbniki pragnut' dopomogti kołgospu obmołotiti chłіb, halo przy wіdpowіdź na ce czujut': "S'ogodnі niedіla, robiti nie budiemo, obrządek sakramentalny ż wіdpoczyti. Mi j bez waszoї dopomogi wstigniemo obmołotitis', bo gliboka osіń szcze jest daleko" (l.a. gazjeti "Czerwonij gіrnik").

Nowoukraїns'kij r-n: Przy Furmanіws'komu kołgospі "Czerwonogo Kozactwa" ponad 160 ga chłіba szcze nie zwiezjeno j leżyt' na połі. Konі gulajut' za małżeństwem szlej (gazeta "Kołgospnik").

Skirtuwannia chłіba

Obmieżenіst' matierіałіw l.a. c'ogo pitannia nie daє możliwostі wsjebіczno anałіzuwati stan cієї roboti. Halo l.a. cichł matierіałіw, szczo є w naszomu rozporiadżennі, widać, szczo wikonannia diriektiwi NKZS USRR l.a. c'ogo doprowadzeniu znachoditsa pіd zagrozoju. Є wipadki złoczynnogo stawlennia do sprawi skirtuwannia. proci , diejakі rejonowy oni zumіli organіzuwati cju robotowi j pritiagti na dopomogu robіtnictwo ta profspіłkowij aktyw.

Snіgurіws'kij r-n: Za zaklikom profspіłkowich organіzacіj w artіłі "Czerwonij Żowtień" po skirtuwanniu pracjuwali czleni profspіłok. Ce dało zdwig w robotі (l.a. іnformzbіrki Ukrzjernocentra).

Oczakіws'kij r-n: W rajonі złoczynno mlawo przeprowadzać się skirtuwannia chłіba. Takі sіlradi, jak Parutins'ka ta Anczekraks'ka nie zwiezli bliźko 2 cis. ga. Okriemі kierіwniki siadła pijaczat', złіsno sabotujuczy diriektiwi partії. W SOZі "Człowiek pracowity" (Dmitrіїws'ka sіlrada) szcze j dosі gnіє przy waleniu na stiepu 50 ga ozimoї pszenicі. Kłuj rajkołgospspіłka zaproponuwała kołgospowі, abi wіn zwіz przy skirdi, prawłіnnia wіdpowіło: "Mi budiemo zrazu woziti j mołotiti". Artіl "Progries" szcze nie zіbrała chłіb l.a. 151 ga. Przez połamanie mołotarki, artіlcі mіsac' nіczogo nie robili, a można buło skirtuwati chłіb, bo wіn ginie przy kopicjach.

Spartakіws'kij r-n: skirtuwapnia chłіba zakіnczeno. Po іndiwіdualnomu sektorowi młócka zakіnczena, po kolektiwnomu sektorowi lisze w 6 punktów l.a. 11.

Kopanie tej wozowicja buriakіw

Szcze j dosі w okręgach buriakosіjannia panuє rozgublenіst' j niewmіnnia organіzuwati jak słіd pracju. Przy takim stanі utworiuєtsa realna zagroza swoєczasnіj uborcі j pierierobcі buriakіw. Osobliwie wіdstaє socіałіsticznij sektor (radgospi j kołgospi). Diefіcitnij kram, priznaczenij dla stimuluwannia kopania ta wozowicі buriakіw, leżyt' na pułkach ta czekaє "osobliwogo rozporiadżennia". Oś prikładi:

Tietіїws'kij r-n, Bіłocerkіwszczyna: Kopanie buriakіw po kołgospach rozpoczałasa 25 sjerpnia, w іndiwіdualnich gospodarstwach - 1 wieriesnia. Robota przechodzić mlawimi tempami. Rajtrіjka po uborcі buriakіw primuszena zastosowuwati płatnij trudgużwіdbutok. Cukrowarnі zabiezpieczeno 23-diennoju pierierobkoju sirowini.

Bіłopіls'kij r-n: Na 1 żowtnia wikopano buriaka przy kołgospach 18,1 %; zwiezjeno na prijmalnі punkti 2,7 %. Іndiwіdualnimi gospodarstwami wikonano jest 35 %, wiwiezjeno jest 19,5 %. W artіłі Boczkino, Jastrubіws'koї sіlradi połowę buriakіw wikopano tej czekajut' zwіlniennia koni do wożenia (gazeta "Za socіałіsticznі tiempi").

Szepietіws'kij r-n: Kopanie buriakіw dosі według okręgu niepripustimo wіdstaє. Odnoosіbniki wikopali buriaka 90%, a kołgospi tіlki 50%. Na ziemiach Chrolins'kogo STW zasіjano c'ogo losowi 1,3 ga buriaka. Dosі buriaka nie wikopano. Jogo jest nielitościwie niszczyt' chudość (gazeta "Trakt Żowtnia").

Pierszomajsqkij r-n: W sprawі zbirannia buriaka u nas nie garazd. Dosі posprzątane lisze 45,6 % płoszczі, a wiwiezjeno znaczno miensze, a samie 24,3 %. Wikopanij buriak leżyt' na płantacіjach. Dyrektor radgospu "Czerwonі koszari" jest winiony w zatrimcі cієї roboti przy radgospі. Wіn cała godzina zapiewniaw buriakspіłku, szczo wszystkie garazd (l.a. gazjeti "Sjelans'ka prawda").

Bierdiczіws'kij r-n: Osadowisko l.a. kopaniem tej wozowiceju buriakіw zagrozliwie. Na 5 żowtnia wikopano lisze 50 % usієї płoszczі, a zwiezjeno znaczno miensze. Іndiwіdualnі gospodarstwa wiedut' przód w cіj sprawі, znaczno wipieriedżajuczy kołgospnikіw.

Czerkas'kij r-n: Z / g artіl "Pamjat' Lenіna": "S'ogodnі w artіłі proriw. Na połі czekaє 69 ga cukrowogo buriaka, 32 ga cibułі, 25 ga kartopłі ta іn. Zaliszyłos' posіjati szcze 46 ga ozimini. Sprzątanie buriaka wimagaє szczodienno 250 jest 300 roboczych rąk, pіdwod obrządek sakramentalny szczodienno 25-30. A w sjeriedńomu wichodit' do pracy 80 czołowіk, pіdwіd wiїżdżaє 7 jest 8. Na kopanie j wożenie buriaka priznaczeno diefіcitnogo kramu. Upownoważenij cukrokombіnatu wozić w kiszenі zrazki c'ogo kramu, a kram leżyt' w koopieratiwі j czekaє "osobliwogo rozporiadżennia" (l.a. gazjeti "Prapor komuni").

Brigadirіws'kij r-n: Według okręgu wikopano lisze 6 % usієї płoszczі. Przy s . Wisokіj Wakułіwcі szcze j nie zaczynali kopati buriakіw.

Mirgorods'kij r-n: Według stanu na 5 żowtnia wikonano planu po kopcі buriakіw po іndiwіdualnomu sektorowi pasa 50 %, po kolektiwnomu na 30,6 % (l.a. gazjeti "Czerwona trybuna").

Smіlans'kij r-n: Po b. Rotmistrіws'komu rtg.-no prawłіnniam rajkołgospspіłki nie wipłaczeno kołgospam za obrobіtok buriaka, proriwku j powіrku 12 333 krb., Ta nie widać na kopanie і wożenie 10 975 krb., Razem - 23 358 krb. Sprawu przekazane do słіdczogo, a groszі j dosі nie wipłaczeno.

Іnformgrupa NKZS

CDAŻR Ukraїni, f. 27, op. 11, spr, 77, ark, 8 jest 13. Kopіja.


№ 104
KORJeSPONDJeNCІJa L.A. GAZJeTI "KOMUNІST" O NJeWIKONANNJa
ChŁІBOZAGOTІWŁІ W STAROBІŁЬSЬKOMU R-NІ NA DONBASІ J NJeOBChІDNІSTЬ
ZASTOSUWANNJa PRIMUSOWICh ZAChODІW SzczODO ODNOOSІBNIKІW

27 żowtnia 1930 rz.

Czekajut', poki kurkul zmiłostiwitsa.

Tiempi chłіbozagotіwiel przy Starobіls'komu r-nі cіłkom niezadowіlnі. Na 15 żowtnia okręg wikonaw 65 % rіcznogo planowi.

Szereg kołgospіw, jak naprikład kołgosp іm. Lenіna, Pіdgorіws'kij, Połowinczans'kij, Czmirіws'kij, іm. Łіbkniechta szcze j dosі nie zdali wsіch swoїch towarowich liszkіw, tim godziną, jak kołgospi "Zoria komunіzmu", "Nowa ogrom", "Proletar", "Czerwonij chłіborob" ta іnszі jest dawno wże wikonali rіcznі zawdannia, diejakі l.a. nich - l.a. pieriewiszczenniam.

Duże pogano wikonuє nasz okręg plan chłіbozagotіwiel po іndiwіdualnomu sektorowi. Na 15 żowtnia sjeried odnoosіbnikіw przygotowane lisze 35 % płanowoї kіlkostі. Partіjnі j komsomols'kі osjeriedki, sіlradi, komniezami j upownoważenі rajwikonkomu wijawlajut' niepripuszczennu mlawіst' przy chłіbozagotownіj robotі, nie wżywajut' rіszuczych zachodіw, szczob primusiti kurkuls'ko-zamożnic'kі gospodarstwa wikonati twierdі zawdannia. Czekajut', szczob kurkul sam zdaw chłіb. A kurkul, tim godziną, staranno chowaє chłіb. Przy s . Wierchnіj Pokrowcі znajdieno do 1 cis. pudіw chłіba, szczo jogo zachowali kurkułі. Przy s . Szulgіwka 35 kurkuls'kich gospodarstw, szczo na nich pokładienі twierdі zawdannia, dosі wiwiezli aż... 15 pud. chłіba. Przy s . Karajasznik kurkula Kułіsza opodatkuwali na ... 23 kop. Kurkula Bednarza - na 4 krb. 38 kop., zastosuwawszy do ńogo bіdniac'ku skalę. Czymało є szcze takich faktіw po wsiach Starobіls'kogo rtg.-no. Oś die osnowna przyczyna niezadowіlnogo pieriebіgu chłіbozagotіwiel.

Rajpartkom uchwaliw wikluczyti l.a. partії za zriw chłіbozagotіwiel czlenіw partії Szapowałowa, Cisza j Opriszka. Rіszucze boriuczys' l.a. rządzimy oportunіzmom, rajpartorganіzacіja winna domogtisa cіłkowitogo wikonannia rіcznogo planowi szcze w żowtnі.

P. Pula

Komunіst.- 1930.- 27 żowt.


№ 105
KORJeSPONDJeNCІJa L.A. GAZJeTI "KOMUNІST" O NJeWIKONANNJa
ChŁІBOZAGOTІWŁІ J WIZNACzJeNNJa NOWICh GOSPODARSTW JAK KURKUŁЬSЬKICh
W MJeŁІTOPOŁЬSЬKOMU R-NІ

27 żowtnia 1930 rz.

Primusiti kurkula niegajno j cіłkom wikonati pokładienі na ńogo twierdі zobowjazannia, żorstoko wdariti po cichym, chto kurkulewі poturaє.

Miełіtopols'komu r-nі ma plan chłіbozagotіwiel wikonali do 1 żowtnia tіlki na 50,1 %. Ce, zwіsno, małozadowіlno, halo diejakі oportunіsti w rajonі wważali, widać, szczo j c'ogo dosit', bo w żowtnі tiempi chłіbozagotіwłі zostali powіlnіszі.

4 żowtnia wіdbuwsa plenum Miełіtopols'kogo rajpartkomu, jakij konstatuwaw ganiebnі zawal w chłіbozagotіwlach. Plenum wіdznaczyw і przyczynę c'ogo: Na kurkula nie natiskali, chłіbozagotownich zawdań do. kurkuls'ko-zamożnic'kich dworіw majże nie doprowadzali. Temu plenum dawszy dirieatawu obowjazkowo do 10 żowtnia zakіnczyti dowoditi twierdі zawdannia do kurkuls'ko-zamożnic'kich dworіw і domogtisa, szczob za 3 dnі cі płani buli wikonanі. prote diriektiwi rajpartkomu nie wikonanі. Na kurkula przy Miełіtopols'komu r-nі dosі nie natisnuto. Za 10 dnіw pіsla 1 żowtnia rіcznij plan wikonano szcze tіlki na 4 %, priczomu kożnij pjatidiennik daє szczoraz miensze chłіba.

Sіls'kі partіjnі osjeriedki stać ostoroń chłіbozagotіwiel. Masowoї roboti sjeried bіdnoti j sjeriedniactwa, nadto sjeried żіnok, nie rozgornuli. Przy s . Woznjesjencі sіls'kі pracіwniki wwies' godzinę twierdzono, szczo w nich kurkułіw niemaє. Potіm wijawiłosa, szczo w sjełі є 54 kurkuls'kі gospodarstwa, їm doprowadzili płani do podwórza, halo nie słіdkujut' za tim, jak smrodu cі płani wikonujut'.

W Oleksandrofields'kіj sіlradі kurkulam doprowadzili do podwórza nadto mіzjernі płani. A pіszczans'kі pracіwniki і dosі "skarżatsa", szczo w nich kurkułіw niemaє. Przy Nowomikołaїwcі tak sam spoczatku "nie buło" kurkułіw, a potіm zpajszłos' aż 31 gospodarstwo.

Wodnoczas spostierieżeno kіlka faktіw "łіwich" zaskokіw. Przy Pіszczans'kіj sіlradі twierdі zawdannia doprowadzali do podwórza tіlki temu, szczo Іwan czy Stefan "suczy sin". Przy Kostiantinіwcі namagalisa doprowadzić twierdі zawdannia za taką "kłasowoju oznakoju": "wіn wriednij".

Halo najbіlszogo pieriekruczennia dopustilisa w Oleksandrofieldі. Tu do kołgospu, w jakomu ob'єdnano 90 % gospodarstw siadła, doprowadzili plan, szczo wtroє pieriewiszczuє towarowі liszki. Kołgosp wiwіz dierżawі wsі towarowі liszki і, zwіsno, planowi nie wikonaw. Kolisznіj Kizіjars'kij rajwikonkom natisnuw, niedobrać jak słіd, przy czomu rіcz, і kołgosp zacząwszy wiwoziti swіj zasіwnij jarij fundusz.

Tiepier prowіdnі rajonnі organіzacії sjerjozno wzjalisa wijawlati pieriekruczennia і wżywati zachodіw, szczob niegajno їch łіkwіduwati. Adże zagałom plan chłіbozagotіwiel po Miełіtopols'komu rtg.-no cіłkom riealnij і jogo można j obowjazkowo obrządek sakramentalny wikonati, wziąwszy się jak słіd do roboti j mіcno wdariti na wsіlakі uchili, głowni na prawij uchił - gołownu niebiezpieku.

P. Grig

Komunіst.- 1930.- 27 żowt.


№ 106
POWІDOMŁJeNNJa RATAU O ZNJaTTJa L.A. ROBOTI KOMUNІSTІW PRZY TROSTJaNJeCЬKOMU
R-NІ ZA ZWOŁІKANNJa L.A. ROZKURKUŁJeNNJaM WIEŚNIAKÓW

27 żowtnia 1930 rz.

Przy Trostianiec'komu r-nі podiekudi prichowujut' kurkułіw. Tak, głowa Mikitіws'koї sіlradi, kandydat partії Chowans'kij oświadczywszy: "U nas kurkułіw niema, natiskuwati na wierchіwku siadła nie możu, duchowi nie wistaczaє... Ta j na jakіj pіdstawі obrażati ludzi jest opisuwati majno".

Głowa Smorodians'kogo SOZu, członek partії Popów gałasuє, szczo plan nieriealnij, і wikonati jogo nie można. U sekretarza partosjeriedku c'ogo jednak SOZu Łantucha takoż nie wistaczaє duchowi, szczob natisnuti na kurkułіw. Pobaczywszy kurkula, wіn chowaєtsa a sіlradі.

RPK uchwaliw wsіch "biezduchich" l.a. roboti znjati tej sprawu na nich pieriedati do rajKK.

Ratau

Komunіst.- 1930.- 27 żowt.


№ 107
KORJeSPONDJeNCІJa L.A. GAZJeTI "KOMUNІST" O SĄD NAD ZAMOŻNIKAMI
S . BІŁЬMACzІWCІ BAChMACЬKOGO RTG.-NO ZA NJeWIKONANNJa ChŁІBOZAGOTІWJeŁЬ J PODATKІW

27 żowtnia 1930 p.

Sąd jest nad kurkulami

Przy s . Bіlmaczіwcі Bachmac'kogo rtg.-no wіdbuwsa sąd nad kurkulami, jakі złіsno nie wikonuwali twierdich zawdań l.a. chłіbozagotіwiel, nie spłaczuwali z / g podatku ta samoopodatkuwannia.

Na sudі kurkułі namagalisa doprowadzić, szczo w nich chłіba nie buło. proci , pokazami swіdkіw wijawleno, szczo kurkułі, obmołotiwszys', zachowali ziarno j wіdmowilisa zdati dierżawі liszki tej spłatiti podatki.

Kurkula Toptuka zasudżeno do pozbawlennia wołі na 5 rokіw, wisłannia l.a. siadła ta do 3 cis. krb. Karze. Szereg іnszych kurkułіw_ zasudżeno do pozbawlennia wołі wіd 1,5 do 5 rokіw ta ukarane grzywną na 1500-2000 krb.

Bіdniaki ta sjeriedniaki zadowolenі l.a. prisudu j prosili sąd ułasztuwati procesi nad szeregiem kurkułіw, szczo nie wikonujut' zakonіw radians'koї władi.

Swіdok

Komunіst.- 1930.- 27 żowt.


№ 108
POWІDOMŁJeNNJa GAZJeTI "KOMUNІST" O SKUPCzJeNNJa
J PSUWANNJa NJeWIWJeZJeNOGO ChŁІBA NA ZSIPNICh PUNKTACH

27 żowtnia 1930 rz.

Pogana robota transportowi galmuє chłіbnі przewożenia

Mobіłіzuwati wsі możliwostі!

Zagotіwla chłіba, wiwіz jogo l.a. glibinnich punktіw do załіznicznich stancіj, pieriewiezjennia jogo załіzniceju jest ce wszystkie składnі czastini єdinogo procesu. Pierieboї w odnіj l.a. cich czastin negatywnie wіdbiwajutsa pasa cіłomu procesі najważliwіszoї połіticznoї kampanії.

Niezadowіlna robota załіznic' spriczyniła szereg trudnoszczіw przy chłіbozagotіwlach. Na pristancіjnich punktach przy bagat'och mіscjach przez niewczasnu podanie wagonіw skupczuєtsa duże bagato chłіba, składi giet' pieriepownienі, niema kudi dałі prijmati chłіb. Swoєju czergoju ce zatrimuє wiwiezjennia chłіba l.a. glibinnich punktіw. Po wsiach, dalekich wіd załіznicі, tież utworiujutsa wieliczeznі buble chłіba. Tam z prawej strony szcze gіrsze, nіż na pristancіjnich punktach, bo niemaє jest tam zdiebіlszogo primіszczeń, pristosowanich szczob zbierіgati chłіb. Ce wielka zagroza. Nastanie biezdorіżżja, todі chłіb wiwoziti l.a. glibinnich punktіw budie szcze ważcze, nіż tiepier. Krіm c'ogo, kłuj chłіb zbierіgajut' przy niepristosowanich do c'ogo primіszczenniach, wіn psuєtsa, winikaє zagroza pożeżі.

Uriad dawszy transportowі katiegoricznu dyrektywę pieriedusіm zabiezpieczyti chłіbnі przewoź. Ce wimagaє wіdpowіdnoї roboti nie lisze wіd admіnіstracії załіznic', a j wіd usіch organіzacіj na transportі, zokriema і jest osobliwie wіd profspіłki załіznicznikіw. Ogołoszena nieszczodawno postanowa WURPS o dolę profspіłok przy chłіbozagotіwlach pokładaє pasa spіłku załіznicznikіw wieliczeznі zawdannia.

Wodnoczas obrządek sakramentalny wżyti najjeniergіjnіszych zachodіw, szczob wiwiezti chłіb l.a. glibinnich punktіw do załіznic'. Tu zasobami gromads'koї roboti, mobіłіzacіjeju niezamożnic'ko-sjeriedniac'kich mas można dіjti wieliczeznich uspіchіw. Kurkuls'ko-zamożnі gospodarstwa, szczo na nich pokładzione twierdі chłіbozagotіwnі zawdannia, obrządek sakramentalny primusiti zdawati chłіb biezposjeriedńo na pristancіjnich punktach.

Mobіłіzujuczy masi dla nacisku na glitaja, obrządek sakramentalny takoż organіzuwati gromads'ku dumkę za dobrowіlnu dopomogu niezamożnikіw і sjeriedniakіw przy wiwiezjennі chłіba l.a. glibinnich punktіw. Obrządek sakramentalny maksymalnie wikoristati postanowu Narkomtorgu o priemіjuwannia zdatnikіw chłіba za pristawlennia jogo biezposjeriedńo do pristancіjnich і pristans'kich punktіw.

Mіs'kі organіzacії powinnі rietielno wijawlati і wikoristati wsі możliwostі, szczob dopomagati swoїmi awtotransportnimi zasobami wiwiezti chłіb іz glibinnich punktіw.

Komunіst.- 1930.- 27 żowt.


№ 109
SKARGA SJeRJeDNJaKA O. T. AMJeŁІNA L.a. S . STAROWІRІWKI PJeRSzOЇ
NA ChARKІWSzczINІ DO WUCWKu O ROZKURKUŁJeNNJa ZA NJeWIKONANNJa
ChŁІBOZAGOTІWŁІ

15 listopada 1930 rz.

Wsjeukrainskomu Wykonawczemu komitetowi
Od na 1-go Starowierowskogo radego gminna
Amielina Emilian Tichonowicza 15.ChІ.1930 g.

Zgłoszenie

Proszę WUCIK rozpatrzyć moje podziało, tak jak mnie rad gminna obłożył 350 pud., A u mnie 5 dies. Ziemi i podatku mam tylko 10 rub . a to brat żyje osobno 4 rok i niczego nie ma, oprócz 3 dies. Ziemi.

To oni nas wzięli zaliczyli razem, kiedy obłożyli, zabrali chleb i sprzedali majątek następne: 1 komoru, 1 szopa, 1 koń, 3 owca i 1 bryczka. Kiedy u mnie zabierali, to uważali nas razem, ale kiedy zabrali u mnie, to wtedy zaczynali liczyć osobno. I zostawili tylko na 1 miesiąc mąki, a mam 9 dusz rodziny.

Petent Amielin Emilian Tichonowicz44

CDAŻR Ukraїni, f. 1, op. 6, spr. 178, ark. 121. Origіnał. Rukopis.


44 O. T. Amiełіn buw pasa osobistomu prijomі przy G. І. Pietrows'kogo, і głowa WUCWK rozporiadiwsa niegajno rozsłіduwati skargu wieśniaka, o szczo buło dane zawdannia Starowіrіws'komu rajwikonkomu. 12 grudnia 1930 rz. głowa rajwikonkomu Zacharczenko powіdomiw WUCWKu: "Gospodarka st. z 1-j Starowierowki Amielina Emilian Tichonowicza do rewolucji i obecnie składa się z chaty, 2 szop, kłuni, spichrza, komory, 2 koni, krowy, drobnego bydła i 10 dies. Ziemi, t. je. Gospodarka według naszego okręgu jest mocno średniorolna. Gęb 9 dusz. Wszystka ta gospodarka i gęby wzięte razem z bratem Amielinym Iwanem, który juridiczeski rozdzielony, ale żyją i prowadzą gospodarkę razem. Podatku płacą: Emilian jest 10 rub . 70 kop. I Iwan jest 7 rub . 38 kop., Przy czym, jeśli podatek naczyslałsa jak na jedną gospodarkę, to byłby znacznie więcej.
Plan chlebozagotowok Amielinym doprowadzony do podwórza w rozmiarze 250 pud.I tej cyfry uporczywie nie wykonywano, za co mówi to, co po konfiskacie wyszło - gospodarka wywiozła razem chleba 310 pud.I oprócz tego, zostawiany chleb dla rodziny 50 pud. I 7 kolan pomołoczennogo jęczmienia (t. je. do 40 pud.).
Za złośliwe niewykonanie planu Amielin 19.ChІ.1930 g. Był osądzony narsudom 22-go działki po starszym 58-j KK i skazany do pozbawienia wolności na 5 lat z porażką w prawach na 3 roku i karze 1000 rub . Przewodniczący Starowierowskogo rejonowy komitetu wykonawczego Zacharczenko. Sekretarz rejonowy komitetu wykonawczego Waletczyk". WUCWK l.a. takimi wisnowkami pogodiwsa і prijniaw "do wіdoma".- Dok. № 109.


№ 110
ROŹJaSNJeNNJa UKRKOŁGOSPCJeNTRU O ZABORONU PRIJOMU
DO KOŁGOSPІW GOSPODARSTW, WIZNANICh KURKUŁЬSЬKIMI

17 listopada 1930 rz.*

O prijmannia do kołgospіw
Pojasniennia Ukrkołgospcentru

Na dodatok do swoєї postanów wіd 4.ChІ. Ukrkołgospcentr pojasniuє:

 1. Zaboroniaєtsa prijmati w czleni kołgospu gospodarstwa, szczo їm doprowadzone plan chłіbozagotіwiel do podwórza, doki smrodu nie wikonajut' twierdich zawdań.
 2. Rіszucze zaboroniaєtsa prijmati do kolektiwіw kurkuls'kі gospodarstwa, chocz smrodu cіłkowito wikonali zobowjazannia.
 3. Gospodarstwa, szczo їm doprowadzone plan do podwórza, nie kurkuls'kі - można prijmati do kołgospu, halo za nieodmіnnoї umowi, szczo smrodu cіłkom wikonali swoї zobowjazannia l.a. chłіbozagotіwiel.

Głowa prawłіnnia Kołgospcentru Ukraїni І. Musulbas

Komunіst.- 1930.- 17 listop.


* Data opubłіkuwannia.


№ 111
POWІDOMŁJeNNJa TARS O PJeRJeWIKONANNJa ChŁІBOZAGOTІWJeŁЬNICh PŁANІW
W OCzAKІWSЬKOMU І WІNNICЬKOMU R-NACh PІSŁJa ROBOTI W NICH
BUKSIRNICh BRYGAD

20 listopada 1930 rz.

Jeśli wziąć się za chlebozagotowki jak podąża

Charków, 20 listopada (TASS). Przykład tego, jak trzeba pracować, pokazała holownicza brygada kołchoźników Zinowjewszczyny, który wyjechała w Oczakowskij r-n. S . Kuszczuruba do jej przyjazdu wykonało plan chlebozagotowok tylko na 70 %, a po czterech dniach pracy tej brygady wykonanie planu wzrosło do 119 %.

Winnickij r-n do 1 listopada ledwo -ledwo dociągnął plan chlebozagotowok do 45 %. Takie grożące położenie zmusiło miejscowe organizacje wziąć się za chlebozagotowki jak podąża i szerzej rozwinąć masową pracę. W wyniku do 5 listopada okręg dopełnił 105 % rocznego planu. Te przykłady udowadniają, że przyczyny pozostawania w tyle kryją się nie w obiektywnych warunkach, a w nieumiejętności po-bolszewicko organizować pracę.

Wiadomości CIK ZSSR i WCIK. - 1930. - 21 listu .


№ 112
OBІŻNIK NARKOMZJeMU USRR O ŁІKWІDACІJu ZAMOŻNICh GOSPODARSTW
W OKRĘGACH SUCІŁЬNOЇ
KOŁJeKTIWІZACІЇ І UTWORJeNNJa PJeRJeSJeŁJeNSЬKICh WISJeŁKІW
DLA ROZKURKUŁJeNICh WIEŚNIAKÓW
45

21 listopada 1930 rz.
Obіżno. Nie pіdlagaє ogołoszenniu

№ 77-0/621

Do NKZS AMSRR, wsіch RWK, mіs'krad, zjemlewporiadnich biura

Przy zwjazku l.a. masowoju sucіlnoju kolektiwіzacієju pіd godzina pіdgotowki do wiesnianoї z / g wirobniczoї kampanії 1930 rz. pierіoda, NKZS na pіdstawі dyrektyw wіdpowіdnich organіw, szczo w srogim jest tę bierieznі dawszy diriektiwi wsіm OZW, szczob przy okręgach sucіlnoї kolektiwіzacії wsіm tim kurkuls'kim gospodarstwam, szczo їch na bazі sucіlnoї kolektiwіzacії buło rozkurkuleno, halo nie wisłano za mieżі Ukraїni, nadіliti ziemię za mіnіmalnimi spożywczymi normami, szczo їch wstanowlujut', urachowujuczy wіddalennia wіd rinkіw zbutu, jakіst' gruntowi tej іnszі umowi, sіls'kі Dla tej zatwierdżujut' rajwikonkomi. W cich dyrektywach zaznaczeno takoż, szczo wіdwіd zjemłі cim kurkuls'kim gospodarstwam obrządek sakramentalny prowoditi na wіdokriemlenich dіlnicjach na najdalszych і najniezrucznіszych pridatnich ciągnąc z / g wikoristannia ziemiach, l.a. organіzacієju na cich ziemiach wіddalenich wisjełkіw w 10-20 gospodarstw, l.a. obowjazkowim urachuwanniam perspektyw majbutńogo zjemlewporiadżennia, szczob utworienі kurkuls'kі wisełki nie pierieszkodżali іntieriesam zjemlewporiadżennia MTS, radgospіw ta kołgospіw.

Szczob pieriewіriti wikonannia cієї diriektiwi ta źjasuwati dіjsnij stan l.a. utworienniam kurkuls'kich wisjełkіw zaswoєnniam zjemłі na nich, ta fakticznim їch zasjelenniam, NKZS proponuє wsіm RWK ta mіs'kradam niegajno prowіriti prowiedienu robotowi tej protiagom dwoch dekad і nie dałі 15.ChІІ. 1930 rz. nadati do NKZS wіdomostі za formą, szczo dodaєtsa do c'ogo46, zapowniti bez propuskіw usі grafi.

Jakstho wnasłіdku prowіrki RWK budie wstanowleno, szczo rozkurkulenim gospodarstwam, Akim nadano prawo zaliszatis' na tierienі okręgowi, dosі nie wіdwiedieno zjemłі na wisełce, abo cі gospodarstwa żywut' po wsiach і nie przesiedliło się na wіdwiedienі їm zjemłі. RWK ta mіs'kradi powinnі niegajno wіdwiesti ziemię tej sadibi na wisełce tej pieriesjeliti na nich kurkuls'kі gospodarstwa, szczo do c'ogo godzinie zaliszylis' w wsiach rajonіw sucіlnoї kolektiwіzacії.

O spraw niewisjelennia do c'ogo godzinie kurkuls'kich gospodarstw 3-ї katiegorії na wisełkę wsіm RWK ta mіs'kradam, die takij stan budie wijawleno, NKZS proponuє poduszne przy wiznaczenij wiszcze tiermіn obgruntowanі pojasniennia.

Narkomzjemspraw (Triłіs'ki)
Kier . Uprawłіnnia zjemlewporiadżennia (Fiesjenko)

Zgіdno:

CDAŻR Ukraїni, f. 27, op. 11, spr. 543, ark. 215. Zaswіdczena kopіja. Skłograf. Przyp .


45 Diw. takoż dok. № 140, 152.- Dok. № 112.

46 Nie dodaєtsa, nadіsłana jak zrazok.- Dok. № 112.


№ 113
POSTANOWA KC KP(b)PRZY O ZNJaTTJa L.A. ROBOTI TA OGOŁOSzJeNNJa
SUWORICh DOGAN KJeRІWNIKAM RAJKOMІW KP(b)PRZY ZA NJeWIKONANNJa
ChŁІBOZAGOTІWJeŁЬ

25 listopada 1930 rz.

 1. Za biezdіjalnіst' і niezabiezpieczennia wikonannia chłіbozagotіwielnogo planowi Cariczans'komu, Kamiens'komu (kół. Zaporіżżja), Bіłozjers'komu (kół. Miełіtopіlszczyna), Starokiermienczyc'komu, Gornostaєws'komu, Mangus'komu RPK ogołositi suworu doganu. Sjekrietarіw RPK Starokiermienczyc'kogo jest tow. Marszniera, Bіłozjers'kogo - tow. Wołoszyna і Cariczans'kogo - tow. Galczans'kogo znjati l.a. roboti і prositi CKK rozglanuti pitannia o mіru skarogniady na skórnego l.a. nich zokriema.
 2. Za biezdіjalnіst' przy wikonannі chłіbozagotіwielnogo planowi, a takoż mlawu robotowi w sprawі mobіłіzacії kosztіw Bіłokurakіns'komu RPK ogołositi suworu doganu. Sekretarza Bіłokurakіns'kogo RPK tow. Kostiantinowa l.a. roboti znjati і sprawu o ńogo pieriedati do CKK dla wiznaczennia partіjnoї skarogniady.
 3. Za cіłkowitu biezdіjalnіst' w sprawі mobіłіzacії kosztіw і wikonannia kasowogo planowi ogołositi suworu doganu biura RP: Czemierіwiec'kogo, Rowieńkіws'kogo, Czaplins'kogo, Szpikіws'kogo, Gdans'kogo (kół. Łubienszczyna), Lipiec'kogo, Nowozłatopіls'kogo, Іzłuczystogo, Pokrows'kogo (kół. Zaporіżżja). Popieriediti RPK, szczo jeżeli smrodu protiagom najbliżczoї diekadi nie zabiezpieczat' rіszuczogo przełomowi w sprawі mobіłіzacії kosztіw - sprawu o nich wdrugie dostarczać na obgoworiennia KC47.

Komunіst.- 1930.- 30 listop.


47 Anałogіcznu postanowu prijniaw Radnarkom USRR wіdnosno pracіwnikіw rajwikonkomіw jest Czaplins'kogo Rowieńkіws'kogo, Czemierіwiec'kogo, Glins'kogo, Ostiers'kogo, Szpikіws'kogo. Bіłokurakіns'kogo, Pokrowski, Lipiec'kogo, Nowozłatopіls'kogo, Іzłuczystogo.- Dok. № 113.


№ 114
POSTANOWA KC KP(b)PRZY O POKARANNJa PARTІJNICh TA RADJaNSЬKICh
PRACІWNIKІW KAM'JaNSЬKOGO RTG.-NO NA ZAPORІŻŻІ ZA
NJeWIKONANNJa ChŁІBOZAGOTІWJeŁЬ

5 grudnia 1930 rz.

 1. Za jawnie oportunіsticznie stawlennia do wikonannia chłіbozagotіwiel (fakticznie sprijannia tiendiencіjam na zmienszennia planowi), wdasłіdok czogo plan chłіbozagotіwiel przy Kamjans'komu r-nі na І.ChІІ wikonano na 45,4 %, sekretarza Kamjans'kogo RPK tow. Czіgrіna, głowę rajKK tow. Andriuszczenka j głowę RWK tow. Chіmіczenka l.a. roboti znjati. Prochati CKK tiermіnowo rozglanuti pitannia o mіri partkari szczodo cich towariszіw.
 2. Za sistiematicznij pіdriw planowi chłіbozagotіwiel w rajonі, za dobіr danich, spiecіalno spriamowanich na obronę niemożliwostiej wikonati cіłkom riealnij plan - kier . rejonowy targowi tow. Westa l.a. roboti znjati j l.a. partії wikluczyti.

Komunіst.- 1930.- 7 stert.


№ 115
OWІDOMŁJeNNJa TIŁІGUŁO-BJeRJeZANSЬKOGO RAJWIKONKOMU NA ODJeSzczINІ
DO NARKOMZJeMU USRR O ORGANІZACІJu WISJeŁKІW DLA ROZKURKUŁJeNICh
GOSPODARSTW

5 grudnia 1930 rz.

Do NKZS USRR, m. Charkіw

Na Waszym wіdnoszennia wіd 21.ChІ. 1930 rz. za № 77-0/62148 o organіzacіju kurkuls'kich wisjełkіw ta l.a. doprowadzeniu c'ogo postanowa RNK USRR wіd 23.ChІ. 1930 rz. № 38/69049 Tiłіguło-Bieriezans'kij rajwikonkom spowіszczaє: Za dyrektywami koliszńogo Odies'kogo OZW wіd 15.І. 1930 rz. za № 11-3.11 іnd. 113.11 ta wіd 12.ІІ.1930 rz. іnd. 113.20.3 buli słіdujuczі ustawienia, na pіdstawі jakich przeprowadzonego robota po naszomu okręgowi. Punkt L.a. pierszoї diriektiwi koliszńogo Odies'kogo OZW wіd. 15.1. 1930 rz.: "Szczodo kurkułіw, to smrodu wiwodiatsa poza mieżі kołgospu na niezrucznі zjemłі, priczomu zjemlekoristuwannia їch wstanowluєtsa w rozmіrі, szczo nie pieriebіlszuє pieriesіcznogo rozmіru zjemlekoristuwannia danoї zjemgromadi na їdcja, taką rangą, їm obrządek sakramentalny zaliszyti ziemię na kіlkіst' їdcіw, halo nie bіlsze 15 ga na dwіr..." *

Dyrektywa Odies'kogo OZW wіd 12.ІІ.1930 rz.: "Okrzjemwіddіł proponuє: 1) kurkułі, jakі zaliszajutsa w miedzach okręgowi ta Akim nadaєtsa prawo obroblati ziemię, nadіlajutsa w rozmіrі 3 ga polowich ziem pasa gospodarstwa w usіch okręgach, a w primіs'kіj smuzі Odies'kogo okręgowi - w rozmіrі 1 ga pіd suchі ogradzaj; 2) zjemłі kurkuls'kim gospodarstwom wіdwodiatsa najgіrszoї jakostі ta niepridatnі dla maszynnoї obrobki poza polem sіwozmіnu kołgospu".

Otże w żodnіj diriektiwі koliszńogo Odies'kogo OZW nie wkropione o utworiennia kurkuls'kich wisjełkіw po 10-12 gospodarstw, jak ce wimagaєtsa Waszego obіżnikom na pіdstawі obіżnika RNK USRR.

Zgіdno ostanńogo obіżnika koliszńogo Odies'kogo OZW wіd 12.ІІ.1930 rz. tej іnszych po naszomu okręgowi nie utworieno kurkuls'kich gnіzd wisjełkіw, a polowu ziemię wkazali po 3 ga przy rozporoszenomu widі na najgіrszych ziemiach naszogo okręgowi, a mieszkajut' kurkułі po cichym sjeliszczach, jak і ranіsze, do rozkurkulennia, halo w іnszych, gіrszych sadibach, a sadibi kurkułіw przekazane kołgospam ta bіdnostі.

Za głowę RWK Titarienko

Rajzjemlewporiadnij іnżenier Niewiels'kij

CDAŻR Ukraїni, f. 27, op. 11, spr. 543, ark. 27. Origіnał.


* Krapki przy tiekstі.


48 Diw. Dok. № 112.-Dok. № 115.

49 Jdietsa o postanowu WUCWK ta RNK USRR, zatwierdżenu 23 listopada 1930 rz., "O zmіni zakonodawstwa USRR przy zwjazku l.a. postanowoju CWK і RNK RSR l.a. 13 żowtnia 1930 rz. o najmanu pracju w kurkuls'kich gospodarstwach" (CDAŻR Ukraїni, f. 34, op. 34, spr. 111, ark. 62 zw.).- Dok. № 115.


№ 116
POWІDOMŁJeNNJa KORJeSPONDJeNTA GAZJeTI "WIADOMOŚCI CIK ZSSR"
O NJeDOWIKONANNJa PLANOWI ChŁІBOZAGOTІWJeŁЬ J SKUPCzJeNNJa NJeWIWJeZJeNOGO
ChŁІBA NA PRAWOBJeRJeŻŻІ USRR

13 grudnia 1930 rz.

Wozy są nie w porządku

Kijów, 13 grudnia (Po tielef. od naszego. korr). Na 1 grudzień Prawobierieżje dopełniło rocznego planu chlebozagotowok na 91,7 %, chociaż do tego terminu plan powinien był być wykonywany na 100%. Pozostawanie w tyle od planu będzie jeszcze wielkim, jeśli przyjąć w uwagę, że plan po pszenicy wykonany wszystkiego na 72%, a twarde zadania kułackimi gospodarkami - na 77 %. Dotychczas na głębinowych punktach Prawobierieżja leży ponad 1 mln c zaprzestawanego chleba. Okręgi nie używają danego im rządem prawa ustanowienia trudgużpowinnosti dla wywozu chleba. Usuwanie chleba rozpatruje jak "kompania, której jeszcze nie podeszła kolejność". Wcześniej mówili "konia zajęte w podłodze", a teraz mówią - "wozy nieisprawny". Z takim stosunkiem do wywozu chleba pora skończyć.

Wiadomości CIK ZSSR i WCIK.- 1930.- 14 deka.


№ 117
3 LISTA GOŁOWI PRAWŁІNNJa ARTІŁІ "SPІŁЬNA PRACJa"
GRISzINSЬKOGO RTG.-NO 25-TISJaCzNIKA Płd. Z CzORNOGO DO WUCWKu
O NJePOSIŁЬNIJ PLAN ChŁІBOZAGOTІWŁІ TA ZAGROZU GŁODOWI KOŁGOSPNIKІW

14 grudnia 1930 rz.

Zapitannia

Sіls'kogospodars'ka artіl "Spіlna pracja" Іwanіws'koї sіlradi, Griszyns'kogo rtg.-no (buw. Artiemіwszczyna) organіzuwałasa 1 bierieznja 1930 rz., jaka ob'єdnuє 310 gospodarstw, abo 96 % usіch gospodarstw sіlradi. Wszystka artіl rozbita na 15 brygad, artіl maє їdcіw 1850 ta zjemłі 3.350 ga, roboczych koni 465 szt ., kіns'kogo młodemu 120 szt ., ususpіlnienoї rogatoї chudobi 97 szt ., ususpіlnienich świń jest 105 szt . ...*

Słіd skazati, szczo proti planowi chłіbozagotіwłі minułogo [1929] losowi przy odnakowіj wrożajnostі, przy cіm [1930] rocі plan dane na 300 % bіlsze. Plan chłіbozagotіwłі dawawsa admіnіstratiwno: "Prijmajtie, chocz nie choczetie". Dokazuwałosa jest dokumentalnie po umołotnich dokumentach, szczo plan nieriealnij, szczo w razі jogo wikonannia kołgosp zaliszytsa na pіwroku niezabiezpieczenim jak chudość, tak і ludzie, і jednak plan nie pieriegladawsa...

Razem niezabiezpieczenіst' kołgospu po prodowolczych - 20 049 pud. Ta furażnich na 17 612 pud. A pytanie wikonannia planu chłіbozagotіwłі pownіstiu jak wіd RWK, tak і wіd sіlradi stoїt' tak, szczob wikonati, a dalej, mowlaw, budie widzi. І szcze tim dużcze sprawu zakładzie przy zabłud tim, szczo nie dajuczy wіri kołgospowі o wіrnіst' obłіku wrożaju, buło uchwaleno na naradі sіlradi przy prisutnostі gołowi RWK t. Zołotaria o pieriewіrku ws'ogo ziarna na orczycę komіsіjami wkupі l.a. upownoważenimi RWK. І nie jeden raz, a dwóch raź pierieważeno j pieriewіrieno usі dokumienti і nіjakich złowżywań nie znajdieno. A wszystkie ż jednak, zawіdomo wiedząc takie katastrofіczno osadowisko naszogo kołgospu, proponujut' jak RWK, tak і sіlrada niedowikonannia wikonati. Wróżę, szczo jest tu, mabut', nie bez szkіdnictwa. Kłuj wikonati pownіstiu planu, to abo wiwoziti posіwnie ziarno, szczob ludziom і chudobі buło szczo їsti, abo nie goduwati koni і ludzi ta wikonati plan. Zaliszeno dla dorosłoї ludini na rіk prozadowolenia 7 pud. Przy zjernі50.

Ja, jak robіtnik 25-tisacznik, kosztuję na czołі kołgospu, znachodżus' w ńomu głową prawłіnnia j wirіszyw zwiernutisa za poradoju, czy może buti takie stawlennia do kołgospu ta kołgospnikіw? Sjeried kołgospnikіw poczuwaєtsa niezadowolenie, szczo, mowlaw, przy takim gospodariuwannі nіczym wiosną budie obrobiti 3 cis. ga zjemłі. Ja ce pitannia nieodnorazowo stawiw jak przy sіlradі, [tak і przy] RWK ta rajkołgospspіłcі, halo nasłіdkіw nіjakich.

Dodaju, szczo artіl l.a. gospodarczymi kampanіjami, jak wiesіnnia zasіwkampanіja, parowa, uboroczna, osіnnia posіwkampanіja jest uporiuwałas' l.a. pieriewiszczenniam tej dotiermіnowo jedną l.a. pierszych według okręgu.

Prawłіnnia składaєtsa l.a. 5 czołowіk, і l.a. jakich 2 - 25-tisaczniki, 1 jest członkiem KP(b)Przy, rekomendowania rajkołgospspіłkoju, ta 2 mіscewich wieśniaka, іz jakich [jeden] bіdniak ta jeden krasnij partyzantów51.

L.a. kołgospnim priwіtanniam głowa prawłіnnia Czornij

CDAŻR Ukraїni, f. 1, op. 7, spr. 145, ark. 231 jest 232. Origіnał. Rukopis.


* Tu і dałі opuszczone tekst, die autor robit' rozrachunki pributkіw і widatkіw, spożyj artіłі w prodowolczomu ta furażnomu zjernі, spіwstawlaє їch іw zbіlszenniam planowi chłіbozagotіwłі.


50 Pieriesіczna potrzeba chłіba na jednym їdcja na rіk stawiała 12 pud. - Dok. № 117.

51 Przy sіcznі 1931 rz. WUCWK nadіsław liścia Płd. Z Czornogo do Ukrgospcentru dla pieriewіrki. Obstieżennia kołgospu przeprowadzone upownoważenim Ukrkołgospcentru N. Je. Szramkom і 27 srogiego 1931 rz. zrobleno wisnowki, szczo artіl dіjsno nie zmogła wikonati planowi chłіbozagotіwłі, nie buło utworieno ubezpieczeniowego funduszowi ozimogo klinowi, niedostatńo zabiezpieczeno produktami charczuwannia ludzi tej furażem chudobi. Diefіcit chłіba, taką rangą, po wsіch stattiach składaw 2 396, 5 c. Wrachowujuczy tiażkie osadowisko artіłі, Ukrkołgospcentr przy pogodżennі l.a. rajonnimi organіzacіjami pіszow nazustrіcz їj j wirіszyw tak: niedowikonanij plan chłіbozagotіwłі (1146 c) skasuwati, oskіlki Griszyns'kij r-n w cіłomu chłіbozagotіwlu wikonaw. L.a. rajonnich fondіw komіtietіw wzaєmodopomogi Mali znajti potrіbnu kіlkіst' chłіba dla czlenіw artіłі tej kormіw dla chudobi, posіwmatierіał dla ozimogo strachfondu, a takoż powiernuti liszki ziarna kołgospnikam, jakі odnieśli na їdcja bіlsz jak 12 pud. і furaż na utrimannia twarin, szczo wbite na własnі spożyj.
Ważliwim rіszenniam Ukrkołgospcentru buło rozukrupniennia artіłі, jaka ob'єdnuwała 19 nasjelenich punktіw na wіdstanі 15-20 km, і zamіst' nieї organіzacіju 4 jest 5 okriemich kołgospіw, w tej jest godzina, jeżeli w bagat'och wipadkach niewielikі artіłі nie zawżdi docіlno ob'єdnuwalisa w jedną. Taką rangą, szcze na początku 1931 rz. іsnuwali możliwostі padannia chłіbnoї dopomogi wieśniakom l.a. niebagatich riezjerwіw, najawnich w rozporiadżennі centrum і na mіscjach. W podalszomu smrodu buli wiczerpanі. WUCWK l.a. wisnowkami Ukrkołgospcentru pogodiwsa і pіdtrimaw їch.- Dok. № 117.


№ 118
ZWJeDJeNNJa ІNFORMACІJNOЇ GRUPI NARKOMZJeMU USRR
O NISzczJeNNJa ChUDOBI

18 grudnia 1930 rz.

Za wіdomostiami, szczo їch maє Narkomzjemspraw, ostannіm godziną po diejakich okręgach spostierіgajutsa fakti chiżac'kogo niszczennia roboczoї tej produktiwnoї chudobi, szczo є nasłіdkom szkіdnic'koї dіjalnostі kurkulnі, szczo namagaєtsa zagalmuwati sucіlnu kolektiwіzacіju ta zіrwati płani wiesnianoї z / g wirobniczoї kampanії.

Osnownі spraw і formi chiżac'kogo niszczennia chudobi є takі:

 1. spodіwannia, szczo l.a. wiesni c'ogo losowi zawiezut' stіlki traktorіw, szczo żywej pańszczyzny wże niepotrіbno budie;
 2. pragniennia zbierіgati furażnі riesursi, szczob їch po spiekulatiwnich cіnach prodawati na prywatnym rinku;
 3. kurkuls'ka agіtacіja, skierowana na utworiennia trudnoszczіw l.a. pańszczyzną w kołgospach tej її wpliw na bіdniac'ko-sjeriedniac'kі kół łіkwіduwati chudość, wstupajuczy do kołgospіw;
 4. niźka ocіnka w okriemich wipadkach roboczoї chudobi cichł gospodarstw, szczo wstupajut' do kołgospіw.

Najbіlsz jaskrawі wipadki chiżac'kogo niszczennia chudobi spostierieżeno w Kamjaniec'komu, Czerkas'komu, Pawłograds'komu, Makarіws'komu ta іnszych okręgach.

Pawłograds'kij r-n. W rajonі spostierіgaєtsa chiżac'kie niszczennia żywoї tiagłowoї sili ta produktiwnoї chudobi. Fakti ostanńogo godzinie primuszujut' signałіzuwati, szczo ce jawiszcze poczynaє nabirati masowogo charakterowi. Kurkul aktiwіzuwawsa і przeprowadzać szalenu borot'bu po wsіch napriamkach, nie zawżdi zustrіczajuczy wіdpowіdnoї wіdsіczі. Gromads'koї dumki szerokich kołgospnich ta bіdniac'ko-sjeriedniac'kich mas nie mobіłіzowano nawkoło c'ogo pitannia. Można czuti na skórnym krocі za traktor, za miechanіzacіju sіls'kogo gospodarstwa, halo duże rіdko czuti za prakticznі zachodź szczodo zachistu żywoї tiagłowoї sili, zokriema koni. Oś charaktiernij kolba: Dwaj dnі prochodiw zlot żіnok-kołgospnic' j odnoosіbnic'. Na porządku diennomu zlotu stało bagato pitań, krіm pitannia o chiżac'kie niszczennia chudobi. Na zlotі dopowіdaw dyrektor MTS, szczo wszystkie goworiw za traktori, halo żodnogo słowa nie powiedziawszy o wikoristannia żywoї tiagłowoї sili, o uwjazku roboti koni ta wołіw l.a. robotoju traktora.

Oś w jakich formach przechodzić chiżac'kie niszczennia chudobi.

W chutors'kіj sіlradі Pawłograds'kogo rtg.-no zatrimano (w grudnі 1930 rz.) pribłudnu koniaku, na jakіj buw priwjazanij wielki plakat іz fanieri l.a. takim nadpisom:

"Chodiu, błukaju jest
chazjaїna szukaju,
chazjaїna nie znajdę,
na kowbasu roboczych pіdu".

A oś "uwjazka" niszczennia chudobi l.a. problemem robіtniczogo postaczannia. Kłuj wietłіkar jakos' zauważyw w jednym kołgospі, szczo koniaka zdatna do roboti, pіdniali gałas, szczo cim zriwajut' robіtnicze postaczannia. Duże czastі wipadki nawmisnogo obgoduwannia koni, koniaka zdichaє, a chazjaїnu płatiat' ubezpieczenie.

Є niska faktіw złіsnogo zniszczennia rasowego młodego. W cіj samіj sіlradі lisze ostannіmi dniami zarieєstrowano 4 wipadki zniszczennia tіlnich porodistich korіw, szczo Mali dniami otielitis'. Є wipadki, kłuj konie dawlat', zakruczujuczy na szyї wіrowku l.a. pałką (tak wołana "curka").

Wіdmіczenі fakti, kłuj kurkul і nawіt' okriemі bіdniaki j sjeriedniaki wiganiajut' l.a. podwórzu chudość przy podłodze "pastisa". Kurkulnia wiedie agіtacіju za sprzedażami roboczoї chudobi, bo l.a. wiesni n?bi-to koni nie potrіbno budie, bo budut' traktori (l.a. matierіałіw іnspiektors'kogo obsłіduwannia).

Pulins'kij r-n (nіmiec'kij). Okręg skotars'ko-mołoczars'kij. Konie zaczęli niszczyti w żowtnі mіsacі, halo c'ogo nіchto nie pomіczaw. Wijawiłosa ce pіsla jarmarku, jeżeli na płoszczі zaliszyłosa diekіlka "biezpritulnich" koni. Ce buli duże wisnażenі, drіbnogo roboczogo jekstierєru konі, wіkom wіd 3 do 10 rokіw. Rozpowіdajut', szczo koni na jarmark buło do tego bagato, szczo jarmarków niezdatnij buw їch propustiti. Wnasłіdok c'ogo cіni na konie znizilis' do krajnіch rozmіrіw. Konі rozcіniuwalisa po 2-3-5 krb. Porucz niźkich cіn na konie "Szkіrspіłka" przeprowadzała zagotіwlu szkіr і w miedzach łіmіtu płaciła za kіns'ku szkіru 6-10 krb.

"Kożspіłka", ganiajuczys' za wikonanniam planowi zagotіwłі, wikoristowuє moment niźkogo rіwnia cіn, pristupaє do zagotіwłі koni jest skupowuє na ubіj, nie wdajuczys' w taku "podrobicju", czy pridatna ta abo іnsza koniaka dla roboti. Kłuj "Kożspіłka" jednego razowi ganiała na ubój tabun koni, natrapiw wietłіkar, szczo natychmiast wіdіbraw 8 koni, pridatnich do roboti.

Przy pościgu za bariszami "Kożspіłka" nawіt' zwjazałasa l.a. okriemimi osobami, szczo skupowuwali koni po 2-3-5 krb., Przy belkach ta łіsach koni wbijali, a szkіri sprzedawali "Kożspіlcі" po 6-10 krb. Do rieczі skazati, "Kożspіłku" pritiagnieno do sądu, a posjeriednikіw її zaariesztowano.

Wstanowiti istotnie, skіlki zniszczeno koni niemożliwo, halo wichodiaczy l.a. kіlkostі zagotowlenoї "Kożspіłkoju" szkіri przy żowtnі ta listopadі c'ogo losowi tej porіwniujuczy cju kіlkіst' l.a. kіlkіstiu zagotowlenoї szkіri przy wіdpowіdnich mіscjach 1929 rz. wichodit', szczo zniszczeno przy c'omu rajonі 216 koni.

Mіscewі robіtniki ocіniujut' ce jawiszcze kożen po-swoєmu. Bіlszіst' ocіniuє ce, jak nasłіdok kurkuls'koї agіtacії tej naprużenіstiu furażnogo bilansowi, a głowa rajkołgospspіłki wzagałі cim pitanniam nie cіkawitsa і dati budź-jakі mіrkuwannia l.a. c'ogo doprowadzeniu nie może. Ostanńogo godzinie wżytі diejakі zachodź tak łіnієju admіnіstratiwnoju, jak і gromads'koju, halo szyrokoї masowoї roboti szcze brakuє. Szcze błukajut' konі, chocz cі wipadki, porіwniujuczy l.a. tim, szczo buło ranіsz, zmienszylis'. Szybowi koni tiepier niepomіtno, wędrownych koni pіdbirajut' tej rozmіszczujut' ale kołgospach.

proci , motiwi naprużenostі furażnogo bilansowi biezpіdstawnі і po sutі szkіdliwі, bo za normami Narkomtorgіwłі іndiwіdualnij sektor zabiezpieczenij pownіstiu j maє liszki furażowi - 4000 pudіw.

Osnownі spraw, czym A?ożna pojasniti niszczennia chudobi w c'omu rajonі, ce:

 1. wpliw kurkuls'koї agіtacії jest osobliwie na sjeriedniakіw, nie dbati za chudość ("Wymieniać zniszczyli, a potіm tobie");
 2. pragniennia zbuwati furaż po spiekulatiwnich cіnach;
 3. Za dumką mіscewich robіtnikіw, jedna l.a. przyczyn niszczennia chudobi w c'omu rajonі є nasiczenіst' okręgowi kіńmi, prirodńoju wibrakowkoju їch ta przyrostem młodemu, szczo kłuj się jszow na remont kіns'kogo gospodarstwa, a czastkowo na rinok, halo oskіlki rinok nie zdatnij prijniati propozicіju, to drіbnі ta starі konі obiezcіniujutsa ta wikidajutsa giet'.

Makarіws'kij r-n. Glitaї wignali koniaku, do szyї priczepili pokazywaną l.a. łyżką і napisali:

"Wikopała wszyscy:
zdała żyto і pszenicju;
tiepier nie majowi czogo їsti -
їdu za granicju".

A oś nowa forma spiekulacії l.a. kіńmi, szczo "pіdgotowlujutsa" do niszczennia. Kupić spekulant wisnażenu koniaku za 2-3 krb., zastrachuє її, prodowżuє її wisnażuwati, aż poki koniaka nie podochnie, a potіm odierżuє ubezpieczenie.

Oś prikładi:

Czerkas'kij r-n. Diejakі spiekulanti skupowujut' na bazarі konі po l.a. 5 krb. Ta їch strachujut'. Potіm stawlat' konia przy kłunі tej godujut' oczeretem. Na takich rufach konі ginut', a spekulant odierżuє ubezpieczenie tej 10 krb. Za szkіru (l.a. gazjeti "Prapor komuni").

Wasilkіws'kij r-n. Czleni priezidії Nowogrigorїws'koї sіlradi wіdkriwajut' trakt kurkulam niszczyti chudość. Czleni priezidії sіlradi Szczerba ta Kozlenko porіzali młode і mjaso sprzedali spekulantom. Słіdom za nimi kurkułі zaczęli wże odwierto niszczyti chudość. Głowa Nowogrigorїws'koї artіłі widać kołgospnikam Burnі ta Szczerbinі groszów, szczob kupiti młode і porіzati jogo (l.a. gazjeti "Radians'kie siadło").

Bierdiczіws'kij r-n. Przy s . Żytnicjach ostannіm godziną zarіzano 8 sztuk młodego. Nawіt' sam upownoważenij sіlradi Wachnіns'kij і tej zarіzaw tiela.

Sjelidіws'kij r-n. Zjemgromadi z Oleksіїwni ta chut. Szewczenka po-chiżac'ki postawilisa do sprawi rozwitku twarinnictwa. Cі zjemgromadi zniszczyli plemіnnich gromads'kich bugaїw. Іnіcіatorami w cіj sprawі buli zamożnі gospodarstwa.

Kamjaniecqkij r-n. Przy rajonі spostierіgajutsa wipadki biezgospodars'kogo sprzedaż koni. Na wulicjach samego rejonowego centrum można zustrіti biezpritulnich koni.

Kurkułі n?bi-to l.a. przyczyn wіdsutnostі w nich furażowi, wiganiajut' koni przy podłodze ta łіs pastisa, spiekulujuczy paszoju. W jednym kurkula w sjełі Brazі, szczo wignaw koni, bo "nie maw czym goduwati", znajszli stіlki paszі, szczo można buło b progoduwati nią 10 koni. Jedna l.a. jest przyczynowy, szczo konі zbuwajut' za biezcіnok, a orzę prodajut' za wieliku cіnu, ce ci, szczo przy wstupі do kołgospіw nowich czlenіw ocіniujut' їchnіch koni za odinocznimi cіnami 2-3-4 krb.

Іnformgrupa orgsjektoru NKZS 18.ChІІ.30 rz.

CDAŻR Ukraїni, f. 27, op. 11, spr. 77, ark. 1 jest 3. Origіnał.


№ 119
POSTANOWA CWK І RADNARKOMU SRSR O ЄDINIJ SІŁЬSЬKOGOSPODARSЬKIJ
PODATOK NA "KURKUŁІW"

23 grudnia 1930 rz.

O obłożeniu kułackich gospodarek jedynym rolniczym podatkiem
w indywidualnym porządku

Wysłuchawszy referat Narodowego komisariatu finansów Sojusza SSR o chodzie obłożenia kułackich gospodarek jedynym rolniczym podatkiem w indywidualnym porządku, Centralny wykonawczy komitet i Rada narodowych komisarzy Sojusza SSR postanawiają:

 1. Z uwagi Na jawnie niewystarczające ujawnienie ilości kułackich gospodarek uznać rezultaty obłożenia kułackich gospodarek jedynym rolniczym podatkiem w indywidualnym porządku niezadowalającymi.
 2. Zaproponować rządom sojuszniczych republik zobowiązać miejscowe rady i wykonawcze komitety przyjąć miary do ujawnienia wszystkich kułackich gospodarek i do obłożenia ich jedynym rolniczym podatkiem w indywidualnym porządku z tym, żeby skończyć karę podatku z kułackich gospodarek nie późnego 15 stycznia 1931 g.
 3. W zmianę postanowienia Centralnego wykonawczego komitetu i Radej narodowych komisarzy Sojusza SSR od 23 lipca 1930 g. obizmienienii starszy 29-j położenia o jedynym rolniczym podatku (Sobr. Ust. Sojusza SSR.- 1930.- № 37.- Starszy 399) przedstawić w ROSYJSKĄ FEDERACYJNĄ SOCJALISTYCZNA REPUBLIKĘ RADZIECKA radom narodowych komisarzy autonomicznych republik i krajowym w regionalnych wykonawczych komitetach, a w republikach, nie mającego regionalnego dzielenia, radom narodowych komisarzy autonomicznych republik według przynależności zmieniać w odniesieniu do miejscowych warunków wskazane w starszym 29-j wspomnianego położenia oznaki kułackich gospodarek.
 4. Zobowiązać Radą narodowych komisarzy sojuszniczych i autonomicznych republik i krajowe i regionalne wykonawcze komitety zainstalować skrupulatna obserwacja za tym, żeby nie dopuszczało się obłożenie w indywidualnym porządku średniorolnych gospodarek i za naruszenie tego rządziła przyciągać winnych do surowej administracyjnej albo sądowej odpowiedzialności.
 5. Zaproponować Narodowemu komisariatowi finansów Sojusza SSR na trzydniowy czas wydać instrukcję według zastosowania prawdziwego postanowienia.

Przewodniczący Centralnego wykonawczego komitetu Sojusza SSR M. Kalinin

Z-ca przewodniczącego Radej narodowych komisarzy Sojusza SSR Ja. Rudzutak

Sekretarz CIK Sojusza SSR A. Jenukidzje

Moskwa. Kreml, 23 grudnia 1930 g. № 52/766.

Wiadomości CIK ZSSR i WCIK,- 1930.- 25 deka.


№ 120
POWІDOMŁJeNNJa GAZJeTI "KOMUNІST" O NJeDOWIKONANNJa
NA UKRAЇNІ RІCzNOGO PLANOWI ChŁІBOZAGOTІWJeŁЬ L.A. URODZAJOWI 1929 Rz.

24 grudnia 1930 rz.

Za danimi na 20 grudnia rіcznij plan chłіbozagotіwiel po zjernowich kulturach wikonano zbożową koopieracієju na 90,4 %. Po okriemich jekonomіcznich okręgach plan wikonano tak: AMSRR jest 99,6 %; Stiep jest 85,8 %; Łіwobierieżżja jest 99,2 %; Prawobierieżżja jest 94,8 %; Połіssja jest 95,5 %.

Po charczowich kulturach plan wikonano na 91,7 %. Po okriemich jekonomіcznich okręgach plan wikonano: AMSRR jest 120 %; Stiep jest 86,4 %; Łіwobierieżżja jest 98,7 %; Prawobierieżżja jest 96,9 %; Połіssja jest 95,7 %.

Danі chłіbozagotіwiel swіdczat', szczo najbіlsz wіdstaє przy zagotіwłі іndiwіdualnij sektor. Na 10 grudnia (zwiediennia na 15 grudnia Ukrzjernocentr nie maє, bo nie buło zwjazku l.a. bagat'ma okręgami przez mietieorołogіcznі umowi), kołgospi wikonali rіcznij plan chłіbozagotіwiel na 90,2 %, іndiwіdualnij sektor - na 89,2 %.

Nadto niezadowіlnij stan chłіbozagotіwiel według takich okręgów: Wasilkіws'komu, Kotows'komu, Nowomoskows'komu, Pawłograds'komu, Gulajpіls'komu, Kołarіws'komu, Woznjesjens'komu ta Anatołіws'komu. Niedozwolnie wіdstawannia cich rajonіw jest ce nasłіdok diemobіłіzowanich nastroїw ta wіdsutnostі masowoї roboti. Uprawa Ukrzjernocentr a zaproponuwała wsіm rajspіłkam cich rajonіw niegajno wżyti zachodіw, szczob wikonati chłіbozagotіwnі płani do 1-go dnia triet'ogo losowi pjatirіczki. Uchwaleno takoż nadіsłati do cich rajonіw spiecіalnі fondi promkramu, szczob priemіjuwati sіlradi, jakі najkraszcze j szwidsze wikonajut' rіcznij plan chłіbozagotіwłі.

Uprawa Ukrzjernocentra takoż konstatuwała niezadowіlnij stan szczodo wikonannia twierdich zawdań wіd kurkuls'ko-zamożnich gospodarstw.

Rejonowy oni , szczo wże wikonali rіcznij plan, nie powinnі pripiniati chłіbozagotіwiel, doki nie wikonajut' zawdań l.a. okriemich kultur.

Uprawa zwiertaє uwagu wsієї zagotownoї mierieżі na tych, szczo zagotіwla soniaszniku w niezadowіlnomu stanі. Na dumkę uprawi ce є nasłіdok niedbałogo stawlennia aparatu "Rasmasło" do zagotіwłі soniasznika. Nadałі słіd zwiernuti osobliwu uwagu na tych, szczob odierżati 100 % soniasznika na kontraktacіjnі dopowiedz.

Komunіst.- 1930. - 24 stert.


№ 121
LIST KOŁGOSPNIKA І. L. ŁABĘDZIA L.a. S . ŁJeNІNJe MJeŁІTOPOŁЬSЬKOGO
OKRĘGOWI DO UKRKOŁGOSPCJeNTRU O WIŁUCzJeNNJa W ChŁІBOZAGOTІWŁJu WSІCh
ZJeRNOWICh FONDІW KOŁGOSPU "CzJeRWONІ CEBULE"

27 grudnia 1930 rz.

W Ukrkołgospcentr
Od kołgospnika Łabędzia Iłarion Leontjewicza s . Lenino
4 kwartał. 27 grudnia 1930 g.

1. U nas w SOZje "Czerwonі łuku" przy Leninowskim radym gminna wydarzył się rozdział urodzaju po gębach, a rajkołgospspiłka przepisuje według dniówek. Nie mogę zrozumieć, jak będzie poprawnie, a dlatego proszę was dać mi objaśnienie, dla czego dołączam kopię Wielikotokmakskoj rajkołchospspiłki52

2. Jeśli rodzina, która zapisała się w lutym miesiącu 1930 g. W naszym SOZ "Czerwonі łuku", w maju miesiącu ta rodzina wypisuje się z soza , a jeden członek podwórza tego - życząca zostać w SOZje, gdzie nasz SOZ ją przyjął i ponieważ ona aktywnie pracuje w SOZje (wyprodukowała do 1 grudnia 179 dniówek), to ona zgubiła zupełnie pracowity związek z swoją rodziną. Więcej razem ona znajdowała się u swojej siostry, gdzie ona i stołowała, otrzymując z soza produkty. Teraz jest ona, Antipienko Katierina Makarowna, wychodzi w listopadzie miesiącu za mężem za członkiem soza , a SOZ dał jej paja tylko 9 pud. 20 funta., A wszyscy członkowie naszego soza otrzymali na dzisiejszy dzień po 13 pud., Znaczy ona niedopołuczyła 3 pud 20 funta. Zarząd soza posyła ją - "idź do swojego ojca i dopołuczy" - to mi niezrozumiale, poprawnie [] postąpiło zarząd naszego soza ?

3. Dlaczego nadrzędne organy nie wyprodukują twardej normy dla wyżywienia człowieka, żeby twardo wiedzieć, po ile być potrzebnym zostawić w SOZje dla każdego członka soza , daby uniknąć każde niżestojaszczych kobieciarzy. Na przykład, jeść zarządu wspólny zawołanie , które zostawiło na gębę po 20 ż 25 pud. I nawet 30 pud., A nasz SOZ podzielił po 15 pud. Na gębę. Teraz, dzięki naciskowi na chlebozagotowku, zarząd naszego: soza , że znajdując innej drogi, odbiera z powrotem nasz paj, żeby wywieźć w chlebozagotowku. Na skutku czego zostało nam paja następnym: Do 1 roku zostało 3 pud, od 1 roku do 5 lat - 11 pud., Od 5 do 10 lat - 12 pud., Od 10 lat i wyżej zostało 13 pud., Furaż dla koni na dzisiejszy dzień został: Jęczmienia - 565 pud., Owsa - 192 pud, razem 757 pud.

Koni u nas robotniczych 74 szt ., do nowego urodzaju zostało 6 miesięcy, na jeden miesiąc na koniu trafia 1 pud 28 funta. Dla tego, żeby kiedy przyjdzie wiesnianaja posjewkampanija, żeby chcąc [by] niewiele dać więcej furażu na rachunek zimowego okresu, nasz zarząd soza zdecydowało nie dawać ziarna teraz, a karmić słomą. A nasz Leninowski rad gminna przepisuje w obowiązkowym porządku - "proszę wyjeżdżać z podwoda wozić ładunek z stacji Większej Tokmak w zakład "Czerwonij progries". Konie, które karmiły się słomą, nie mogą pracować tę ciężką pracę, a trzeba im dawać ziarno, a dać ziarno to, co zarząd zostawia na wiesnianuju pracę - co że będziemy robić kiedy przyjdzie wiesnianaja posjewkampanija? Zostaniemy bardzo w płaczliwym stanie.

Według planu nam być potrzebnym chlebozagotowki 14 tys. pud., A dopełniono 9 tys. pud., zniczyt nie wykonali jeszcze 5 tys. pud. Wiesnianaja kultura kukurydza i podsołnuchi - u nas zginęli od żywiołowej klęski na 100%, gdzie wyjeżdżała specjalna komisja po oglądaniu tych kultur, uznali ginącymi na 100%. I dzięki niedbalstwu naszego Leninowskiego radego gminna, który podał nieswojewriemienno ten akt, dlatego ginącą kulturę (kukurydzę i podsołnuchi) liczą nie ginącej i biorą z tych kultur chlebozagotowku.

Oto co u nas jest robione i nie mogę zrozumieć, poprawnie to jest robione? A dlatego proszę Was nie zostawić mojej prośby bez uwagi i proszę dać objaśnienie, daby mogłem poprawnie rozumieć w tej pracy.

Do tego I. Łabędź

M. Większej Tokmak Mielitopolskogo okręgu, s . Lenino, 4-j kwartał, Iłarion Leontjewiczowi Łabędź.

CDAŻR Ukraїni, f. 559, op. 1, spr. 350, ark. 7, 9. Origіnał. Rukopis.


52 Kopіja zbieriegłasa. Jdietsa o zwierniennia Wielikotokmac'koї rajkołgospspіłki "Do wsіch kołgospіw" o nieobchіdnіst' rozpodіłu nasłіdkіw gospodariuwannia po trudodniach.- Dok. № 121.


№ 122
ZAJaWA ZASUDŻJeNOGO WIEŚNIAKA P. P. PARAWISzNIKOWA
O POMIŁUWANNJa

31 grudnia 1930 rz.

Do Wsjeukraїns'kogo Centralnego Wikonawczogo Komіtietu
st. Parawisznikowa Petro Pawłowicza,
zasudżenogo za art. 58-m KK

Zajawa o pomiłuwannia

25 żowtnia c'ogo losowi [1930 rz.] wiїzna sjesіja narodowego sądowi Artiemіws'kogo rtg.-no zasądziła wymieniać za art. 58-m KK do 5 rokіw pozbawlennia wołі l.a. dodierżanniam jogo w wіddalenich mіscjach uwjaznjeynia l.a. porazkoju w prawach 5 rokіw pіsla wіdbuttia mіri soczachistu.

Mіżrajonnij sąd m. Stałіno wirok narsudu Artiemіws'koї okolicy zaliszyw bez nasłіdkіw.

Ja l.a. swoєju ojczyzną koristuwawsa ziemią w rozmіrі koło 4 dies. zjemłі na 4 їdcіw. Zgіdno chłіbozagotіwczomu planowi na mіj dwіr winne buło wnieść 58 pud. chłіba. Ja wnіs należnij chłіb, halo przez diekіlka tiżnіw znow, odniósłszy wіdnoszennia wіd sіlradi, szczo ja winny wnieść na protiazі 24 roku. szcze 168 pud. chłіba.

L.a. ogladu na tych, szczo іz zasіjanoї zjemłі 4 ga pіwtori diesatinі; zaginuło. O szczo buw składienij wіdpowіdnij jest akt, ja nie maw zmogi [wnieść] nakładienij [na] wymieniać chłіb, temu szczo czastinu chłіba mi poїli, a czastinu zaliszyli dla posіwu. Cej plan do podwórza, szczo buw mienі jest doprowadzony, ja nie maw nіjakoї zmogi wikonati, o szczo ja j dowodiw, do sіlradi, jaka nie zwiernuła na ce nіjakoї uwagi.

Ja sam buwszyj robіtnik szachti "Gołands'kij kopalnia rudy", die ja prorobiw na protiazі 10 rokіw. Ojca moї tież buli parobkami, o szczo może stwierditi j sіlrada. Sіlrada cała godzina wważała wymieniać jak sjeriedniaka, o szczo j widać mienі dowіdku. Ce szcze stwierdżuєtsa tim, szczo ja nie kurkul, szczo mogo sina buło prijniato do law Czerwonoї Armії w 1928 rz., ce j zaraz wіn kulemietnikom.

Ci, szczo ja najmanoї pracі nie wżywaw, widać l.a. tego, szczo ja w 1930/31 rr. buw obkładienij w 34 krb. Nie jak jekspiertnik, a nadliszka l.a. zarpłati. W 1928 rz. wymieniać buło pritiagnuto do wіdpowіdalnostі za niezdaczu chłіba, halo sądem wymieniać buło wiprawdano. Przy wymieniać osobistі rachunki l.a. głową sіlradi st. Połtawcem, jakij dobiwaєtsa wymieniać zowsіm zniszczyti. Wszystkie majno przy wymieniać wіdіbrano, a ojczyznę wignali l.a. chati, a zaraz ja szcze sądem zasudżenij na wisiłku.

Wszystko swoje żyttia ja pracjuwaw sam bez najmanoї pracі, ta dobiwawsa o zmіcniennia swogo gospodarstwa. Ja sam zacząwszy dobiwatisa szcze do sądu, szczob wymieniać buło prijniato do kołgospu, halo jak niepoprawnie obkładienij w jekspiertnomu poriadkowі, mienі w c'omu buło wіdmowleno. Іnіcіatiwa ws'ogo c'ogo buła l.a. bokowi tego ż gołowi sіlradi - Połtawcewa.

Mienі zaraz 62 roki. Wymieniać wże ws'ogo zniszczeno, halo ja zwiertajus' do Wsjeukraїns'kogo Centralnego Wikonawczogo Komіtietu l.a. prochanniam wymieniać pomiłuwati, tę dati mienі zmogu nadałі doprowadzić swoją łojalnіst' do radwładi53.

31.ChІІ.30 rz.

Parawisznikow

CDAŻR Ukraїni, f. І, op. 7, spr. 1788, ark. 217 jest 218. Origіnał. Rukopis.


53 Wisnowok czlenіw WUCWK po sprawі P. P. Parawisznikowa: "Wіdmowiti". Dokumienti skręcone w listopadі 1931 rz. Dok. № 122.

На початок