Л.М. МАЛЕНКО

КОЗАЦЬКІ РЕГАЛІЇ ХVIII–ХІХ СТОЛІТТЯ: ЯКА ДОЛЯ ЇХ ЧЕКАЄ?

 

У травні нинішнього 2006 року відбулася помітна подія на Кубані — почав діяти практично наново відтворений собор Святого Олександра Невського. До встановлення радянської влади на теренах Російської держави він мав статус військового і в ньому, крім церковного начиння, зберігалися регалії Чорноморського (згодом Кубанського) козацького війська. Радіємо разом з Вами, кубанці, такій значущій події у житті кожного, хто пам’ятає про своє козацьке коріння і гордий від того, що є нащадком славних прадідів-козаків. Разом із тим огортає смуток від заяви нинішнього губернатора Кубані О. Ткачова про передачу до реставрованого собору козацьких регалій, що незабаром будуть перевезені зі США, з Військового козацького музею, що в м. Ховеллі (див.: сайт “Культура Кубані” http://kultura.kubangov.ru). Смуток не від того, що регалії мають привезти до Краснодару, а від того, як безвідповідально вирішується питання про місце зберігання безцінних реліквій. Адже козацькі регалії, що нині знаходяться в штаті Нью-Джерсі, є надбанням і гордістю не тільки Кубанського козацького війська, а двох народів — російського та українського. Бо ці військові реліквії не що інше, як “старинные знамена, бунчуки, булавы, насеки, значки и печати Низового Войска Запорожского, Войска верных казаков Черноморских, Задунайского, Бугского, Азовского казачьих войск, которые в 1860 году с шестью правофланговыми полками Кавказского линейного казачьего войска образовали единое Кубанское казачье войско”. Саме таке пояснення дав у 1949 році на повідомлення преси Сполучених Штатів про прибуття з Європи Військового “музею” кубанський козацький полковник Ф.І. Єлисеєв у “Новом русском слове”.

Одразу хочу наголосити: про події в науковому, культурному житті Краснодарського краю в Україні (так само й у Білорусії, Молдові, Польщі) дізнаються переважно з засобів масової інформації, які доволі часто подають інформацію однобоко, іноді — в перекрученому вигляді. Періодичні видання з Кубані в Україну доходить із великим запізненням, рідко. Книжкові новинки, якими обмінюються науковці, літератори, пересічні громадяни між собою, не дозволяють вчасно відстежити нові досягнення в різних галузях науки, техніки, культури. Тому, ймовірно, що ми, українці, володіємо не повною інформацією щодо прийнятого рішення про майбутнє місце зберігання єдино вцілілих на сьогодні військових козацьких регалій. Не можуть учені мужі Краснодарського краю, Москви, Санкт-Петербурга, не усвідомлювати того, що такі реліквій як пергаментна грамота Катерини ІІ, знамена Війська Запорозького Низового (35 шт.), запорозькі січові отаманські і курінні булави (14 шт.) та перначі, Георгіївські стяги, надані козацьким військовим формуванням у різні часи, та інші не менш цінні експонати військового музею в Ховеллі мають зберігатися в спеціалізованій державній установі в належних умовах!

Заява представників кубанських крайових властей про перевезення історичних реліквій до собору Святого Олександра Невського, яке має незабаром відбутися, викликає запитання:

1)      Ким і на яких підставах приймалося таке рішення?

2)      Хто, в разі передачі козацьких регалій у Краснодар, стає їх власником, хранителем?

3)      Якому війську належить собор, що йменується військовим?

4)      Чи може церковна установа створити відповідні умови зберігання для історичних реліквій ХVIII-ХІХ століття?

5)      Яка організація, структура здійснюватиме нагляд, контроль над умовами зберігання та станом козацьких реліквій?

Сьогодні, мабуть, ніхто на Кубані не може з впевненістю сказати, що в Краснодарському краї сформувалося повноцінне, самодостатнє козацьке військо. Забагато вже випадкових людей перебуває в лавах козацьких організацій. Значна частка новоявлених козаченьків не знають ні історії краю, ні іррегулярного з’єднання і мають надто поверхневі уявлення про звичаї та традиції, які слід відроджувати. Безперечно, становлення, оформлення козаччини на Кубані йде швидше, ніж в інших регіонах Російської Федерації, в Україні, Білорусії, інших державах. Наближеність до осередків бойових дій ставить її в такі умови, дає поштовх для консолідації. Однак, як і всюди на теренах колишнього Радянського Союзу, на Кубані серед козацтва немає чіткого усвідомлення того, що слід вийти з вузько організаційних,  партійних інтересів і об’єднатися задля вищої мети.  Спроба зорганізувати Всекубанське козацьке військо не вдалася. Оформлення в 1997–1999 роках Кубанського війська ще не дає підстав говорити про нього, як про високодисципліновану козацьку організацію, що тяжіє “до того душевного стану, в якому протягом поколінь відлився тип справжнього козака” (слова діяча кубанського зарубіжжя Ф.С. Головка). Сучасне Кубанське козацьке військо знаходиться на початковому етапі свого становлення і немає підстав розглядати його як повноправного наступника кращих традицій кубанського козацтва  ХІХ–початку ХХ століття.

Сумнівним видається й те, що, отримавши відповідний дозвіл, козаки сучасного Кубанського війська своїми власними зусиллями та коштом відновили Собор Святого Олександра Невського. Відтворення Собору — це перш за все заслуга місцевої адміністрації, крайових властей, а не козацтва, що при відсутності військового господарства, немає коштів на такі справи. Не було й видно, щоб козаченьки власноруч клали цеглу чи працювали на інших ділянках будівництва церковної споруди. Тому йменування Собору Святого Олександра Невського військовим, це скоріш данина минувщині, ніж відображення реального стану речей. За таких обставин ще раз хочеться запитати: ким і на яких підставах приймається рішення про перевезення історичних реліквій ХVIII–ХІХ століття до Собору Святого Олександра Невського; що з цього приводу думають діячі науки, культури Кубані, працівники музейних установ? Прийняття рішення про передачу козацьких регалій до Собору Святого Олександра Невського викликає занепокоєння через неможливість забезпечення всіх необхідних умов зберігання історичних реліквій та недоступність їх для огляду дослідникам, пересічним громадянам.

Безперечно, колекційні зібрання, комплекси документів цінні своєю повнотою, цілісністю. Але коли так бездумно вирішується доля козацьких регалій ХVIII–ХІХ століття, на повістку денну має бути поставлене питання про забезпечення кращих умов їх збереження для нащадків, для народу та доступність їх огляду. За таких обставин Україна має право вимагати призупинити розгляд питання про передачу козацьких регалій у Краснодар до Собору Святого Олександра Невського та війська, що буде приставлене до них, і розглянути пропозиції від спеціалізованих державних установ, що можуть гарантувати забезпечення необхідних умов зберігання історичних реліквій. Наявність серед козацьких регалій старовинних знамен, бунчуків, булав, насічок, значків, печатки Війська Запорозького Низового, Задунайського, Бузького, Азовського козацьких військ (див.: документ № 1) дає підстави клопотатися про повернення цих безцінних пам’яток в Україну, в колиску Запорозького козацтва. Тим більше, що Музей гетьманства та Центральний музей Збройних сил України в особах їх директорів Галини Ярової та Віктора Карпова виказали готовність прийняті історичні реліквії та забезпечити їм належні умови зберігання.

Ставлення до козацьких регалій має змінитися. Це вже не просто вцілілі відзнаки доблесті та слави Чорноморського (згодом Кубанського) козацького війська, а історичні реліквії, без яких історія російського й українського народів помітно збідніє. Низький уклін тим козакам та їх нащадкам, які в буремні роки лихоліть змогли врятувати військові регалії, зберегти їх до наших днів! Але якщо вже підняте питання про повернення козацьких реліквій, то попри політичні та особисті вподобання, треба з усією відповідальністю та людською гідністю поставитися до вирішення подальшої долі безцінних пам’яток  російської й української козаччини.

Для врегулювання всіх питань, пов’язаних із козацькими регаліями ХVIII–ХІХ століття, потрібен конструктивний діалог трьох сторін — російської, української та представників козацьких організацій зарубіжжя, які причетні до зберігання реліквій. Кожна зі сторін перш за все повинна чітко визначитись у своїх позиціях щодо майбутнього переговорного процесу і бути готовою йти на певні компроміси. При цьому слід ураховувати три важливі моменти, а саме: 1) козацькі регалії, в тому числі запорозькі клейноди та інші реліквії української козаччини на Кубані до революції перебували на цілком законних підставах; 2) винесення питання про повернення історичних пам’яток українського козацтва на широке обговорення та розгляд його в структурах урядової адміністрації (інформація на сайтіНова Січhttp://www.novasich.org.ua) дає підстави говорити про рішучість намірів України повернути принаймні запорозькі козацькі реліквії; 3) готовність зарубіжних козацьких організацій США та Канади передати козацькі регалії ХVIII–ХІХ століття в Україну та на Кубань.

Передачі історичних реліквій мають передувати чіткі домовленості про місця подальшого зберігання козацьких регалій ХVIII–ХІХ століття: вони не повинні потрапити в приватні руки, до церковних закладів, у  розпорядження сучасних козацьких організацій. Місце їм у тих державних спеціалізованих установах, які можуть забезпечити належні умови зберігання для історичних реліквій більше ніж двохсотрічної давнини! У разі досягнення домовленостей між сторонами перевезенню козацьких святинь до Росії та в Україну, крім юридичних узгоджень справи, необхідно провести попередню роботу в козацькому музеї в Ховеллі — здійснити фотокопіювання та каталогізацію документальних і матеріальних цінностей. Це необхідно в першу чергу для представлення повних колекцій в музейних зібраннях та виготовлення копій (в разі необхідності). Залишається сподіватися, що все несуттєве, наносне під час обговорення та вирішення цього питання відійде на другий план, а козацькі регалій ХVIII–ХІХ століття зможуть спокійно, без усяких перешкод, споглядати і наші нащадки у кращих музеях Росії та України.

№ 1

1969  р.,  жовтня  4. — Акт комісії, що здійснила перевірку регалій та інших речей  по  кімнатах  музею Кубанського козацького війська

АКТ*

Проверочной комиссии Кубанских Войсковых регалий и дарственных вещей в Музей Кубанского казачьего Войска, на­ходящихся в Кубанском доме 30 — 83 31 Street Astoria, New York, III 02, U. S. А., состоявшейся 4-го октября 1969 г. соглас­но решения Верховного суда штата Нью-Йорк в составе: предсе­дателей В. И. Третьякова и М. И. Зарецкого и членов — В. И. Бублика, С. И. Маслёха, Г. И. Вайт и Г. К. Косенко.

Комиссия начала проверку в 10 час. 30 мин. утра и закон­чила её в 6 час. вечера.

Комиссия в полном своём составе проверку регалий и дру­гих вещей делала по комнатам, в которых они размещены, и при этом обнаружила:

В комнате № 1-й находятся:

1. Белые Войсковые знамена

(Черноморского Войска) ....................   3 шт.

2. Запорожские куренные знамена  ............    35 шт.

3. Куренные значки .......................    8 шт.

4. Значки Кошевого атамана Чепиги ..........       2 шт.

5. Знамя сломанное .......................     1 шт.

6. Войсковая печать .......................    1 шт.

7. Булавы Запорожской Сечи  ...............      14  шт.

8. Блюдо присланное Импер.

Екатериной 2-й ........................   1 шт.

9. Ордер генералиссимуса

Суворова о передаче Запорожья .............  1 шт.

10. Рескрипты кн. Потемкина Таврического

      в І-й папке ............................     9 шт.

11. Алебарда ............................      1 шт.

12. Портреты, гравюры и схемы  ..............       24  шт.

13. Папки от грамот Импер. Екатерины 2-й   .......        2 шт.

В ящике стола:

14. Кратк. историч. справка о Куб. каз. Войске. ....             1 шт.

15. Очерк о Кошевом атамане Чепиге ...........             1 шт.

16. Основная опись Войсковых регалий ..........             1 шт.

17. Список Войсковых регалий

для страховой компании ...................       1 шт.

18. Папка с разными документами о Войск. Регалиях                 1 шт.

В этой же комнате находится мебель:

Письменный стол ......................   1 шт.

Малый стол .........................      1 шт.

Стеклянный шкаф  .....................    1 шт.

Кресел .............................    2 шт.

В комнате № 2-й находится:

1. Войсковое желтое знамя...................         1 шт.

2. Войск. знамена пожалованные

Импер. Николаем 1-м  ....................        3 шт.

3. Полковые знамена эпохи Импер. Павла 1-го ....           14  шт.

4. Полковые знамена эпохи Импер.

Александра 1-го   ........................         6 шт.

5. Грамоты Импер. Павла 1-го,

Александра 1-го и Николая 1-го   .............           3 шт.

 

6. Личная переписка Импер. Павла 1-го .......                 1 альб.

7. Блюдо — эпохи Императора Александра 1-го ...             1 шт.

8. Булавы. .............................          3 шт.

9. Шашечная портупея Импер. Николая 1-го. ....                 1 шт.

10. Белые перчатки — дар Императр.

Александры Федоровны ..................        1 шт.

11. Войсковых печатей и бланков

(подарен. С. Л. Войцеховским)   .............          8 шт.

12. Газырей для черкески Импер.

Александра 2-го .......................       5 шт.

13. Шашка под серебром с георгиевским темляком ..       1 шт.

14. Газырей — дар генерала Косякина  ..........          9 шт.

15. Кремневых пистолетов ...................        2 шт.

16. Плеть — дар генер. Косякина   .............           1 шт.

17.   Серебрян. кинжал (ген. Косякина) .........          1 шт.

18. Металлическая папка....................       1 шт.

19. Бархатных папок для грамот ...............         3 шт.

20. Георгиевская труба 1-го Кубанского полка

за взятие Карса. .......................      1 шт.

21. Золотые часы — дар генер. Науменко ........         1 шт.

22. Коллекция медалей — дар генер. Науменко ...          12 шт.

23. Разные ордена и медали ................          61 шт.

24. Белая папаха .........................        1 шт.

25.  Разные портреты, фотографии и схемы .......   32 шт.

26. Гипсовая статуэтка 3апорожец" .............         1 шт.

27. Столовое серебро Пластунских батальонов:

а) солонок   .........................         10 шт.

б) ножей   ...........................       8 шт.

в) столовых ложек ....................       28 шт.

г) салфеточных колец ..................   11шт.

28. Серебрянный кинжал с поясом

(дар К. С. Мащенко)   ...................          1 шт.

29.  Простой кинжал — дар К. С. Мащенко ......         1 шт.

В этой же комнате находится мебель:

Большой стол  ........................  1 шт.

Полукруглый стол  .....................    1 шт.

Малых столов ........................   2 шт.

Стеклянных шкафов ....................   2 шт.

Кресел .............................      2 шт.

Стульев ............................       4  шт.

Витрин. ............................       2 шт.

В комнате № 3-й находится:

1. Знамена куренные   .....................                         19 шт.

2. Древко от Войскового знамени  ..............                    1 шт.

3. Папки с императ. грамотами и рескриптами   .....                     5 шт.

4. Папка с историческими документами ..........                    1 шт.

5. Мундир-черкеска Императ. Александра 2-го.....                        1 шт.

6. Кинжальные ножны

Императора Александра 2-го  ...............                 1 шт.

7. Мундир-черкеска Вел. Кн. Михаила Николаевича

с бешметом и 24 газырями .................                  1 шт.

8. Блюдо 200-летия Кубанского Войска. .........                          3 шт.

9. Серебрянная люстра из Запорожской Сечи —

17-го века ...........................                  2 части

10. Серебрянный треножник от котла

из Запорожской Сечи....................                  1 шт.

11. Альбомов ............................             4 шт.

12. Атлас .......................                              1 шт.

13. Связка с фотографиями . . ..............                 1 шт.

14. Разные ордена и медали. . . . ... ......... . .                28 шт.

15. Кольца от древок знамен. .................           3 шт.

16. Скобы   .............................            2 шт.

17. Разных монет .........................            9 шт.

18. Серебрян. украшения от кинжальных ножен .....                   1 шт.

19. Колодка с орденскими ленточками

(генер. Улагая) ........................            1 шт.

20. Каракулевая шапка. ....................                1 шт.

21.   Башлыки  ...........................              3 шт.

22. Кукла в черкеске ......................                1 шт.

23. Столовое серебро Кубанск. Мариинского жен. института:

а) солонки   .........................                     25 шт.

б) столовые ложки ......... .........                       253 шт.

в) чайные ложки .....................                     119 шт.

г) большие разливные ложки .............                     23 шт.

д) молочники. ........................                  5 шт.

е) щипцы для сахара   ...................                  3 шт.

ж) ситочки для чая. ...................                     10 шт.

В этой же комнате находится мебель:

Столы .................... . .......                                    2 шт.

Малый стол  .............. . ; . .....                                            1 шт.

Стеклянный шкаф   ......................                              1 шт.

Угловой малый шкафчик .................                         1 шт.

Стул ..............................                         1 шт.

 

В комнате № 4-й находится:

1. Знамена .............................                                8 шт.

2. Значек Наказного атамана.................                                 1 шт.

3. Насека Кубанского казачьего Войска..........                                1 шт.

4. Зеленое знамя 583-ей Кубанской дружины......                                 1 шт.

5. Грамота Императ. Николая 2-го — в ящике.....                                  1 шт.

6. Навески на георгиевск. фанфары 6-го Куб.

пластунск. Е. И. В. Николая 2-го батальона .....                              4  шт.

7. Подарок полк. Букретову в 1918 году ..........                                1 шт.

8. Подарок генер. Бабичу к его юбилею — 1864 -1914 ......                 1 шт.

9. Деревянные булавы сделанные в эмиграции   .....                                2 шт.

10. Погоны генерала Врангеля ...............                                 1 пара

11. Письма Императора Николая 2-го ...........                                 1 шт.

12. Звезда ордена Св. Станислава І-й ст.

с лентой — дар генер. Лебедева.............                             1 шт.

13. Серебрянная шашка генерала Бабиева   ........                               1 шт.

14. Простая кавказская шашка ................                               1 шт.

15. Карманные часы "Зенит"   .................                              1 шт.

16. Коронационная кружка 1896 г. .............                                 1 шт.

17. Штык от сербской винтовки ...............                                1 шт.

18. Кривой нож с ножнами ..................                                  1 шт.

19. Грамата Всевелик. Войска Донского Кубанск.

каз. Войску — 1919 г.....................                            1 шт.

20. Альбом .............................                                 1 шт.

 

21. Большая рамка с фотограф. георгиевских кавалеров ....                   1 шт.

22. Фотографии и гравюры .................                                 91 шт.

23. "История Л. Гв. Конного полка" ............                       3 кн.

24. "Собствен. Е. И. В. Конвой"   ..............                                   1 кн.

25.   "Во имя России". ......................                                1 кн.

26. "Воспоминание о России" .  . ...............                                   кн.

В этой же комнате находится мебель:

Столы .............................      3 шт.

Малый стол  .........................          1 шт.

Шкаф стеклянный .....................        1 шт.

Кресло раздвижное   ....................           1 шт.

Стул ..............................         1 шт.

В часовне находится:

1. Бюст генерала Деникина (дар кн. Друцкого) .....                         1 шт.

2. Модель Лиенцовского памятника (дар 3. Макаренко) ...      1 шт.

3. Кусок доски от гроба генер. Корнилова в стеклянном

футляре (дар Союза Первопоходников)   ........                           1 шт.

4. Нотные книжки (дар генер. Науменко) .......                         12 шт.

На площадке лестницы и в корридоре:

1. Большой портрет, на полотне, Императрицы

    Марии Федоровны ......................                         1 шт.

2. На манекене:..................

а) черкеска, бешмет и газыри (дар И. Дражевского)....                3 шт.

б) папаха и башлык (дар К. С. Мащенко) .....                          2 шт.

3. Фотографии Уральского Войска, данные на

сохранение Масяновым   ..................                          40 шт.

Грамата, на пергаменте, Императрицы Екатерины 2-й находится в сейфе банка в Астории, а два ключа от сейфа — у Б. И. Ткачева. Одна булава находится на руках у М. И. Зарецкого.

 Председатели Проверочной комиссии: В. И. Третьяков

М. И. Зарецкий

                                                    Члены:  В. И. Бублик

                                                                       С. И. Маслех

                                                                        Г. И. Вайт

                                                                        Г. К. Косенко  

 

*Орфографія та стиль документу збережені.

 

Опубліковано: Якаев С.Н. Одиссея казачьих регалий. Издание 2-е, дополненое. — Краснодар: ИМСИТ, 2004. — С. 257-264.