Kresy w pocztówce


Kresy Wschodnie lub po prostu Kresy – początkowo pod tym pojęciem rozumiano linię graniczną między Polską a ordą tatarską nad dolnym Dnieprem. Następnie, wschodnie rubieże Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w okresie II RP z kresami wschodnimi utożsamiano tereny na wschód od Linii Curzona, podobnie jak obecnie. We wrześniu 1939 okupowane przez ZSRR. Po II wojnie światowej wcielone jako część związkowych republik Ukrainy, Białorusi i Litwy, po rozpadzie ZSRR w granicach powstałych z nich niepodległych państw.

Rok 1772 stanowi początek rosyjskich i austriackich zdobyczy terytorialnych kosztem terenów Rzeczypospolitej obojga narodów, które dziś rozumiemy pod pojęciem kresów wschodnich (tereny na wschód od dzisiejszej granicy Polski). Proces ten odbył się w trzech etapach (rozbiorach). W pierwszym rozbiorze (1772) Rosja zajęła: polskie Inflanty, północną część województwa połockiego oraz województwa: witebskie, mścisławskie i południowo-wschodnią część mińskiego (ok. 92 tys. km²; 1,3 mln ludzi), a Austria Ruś Halicką, okolice Zamościa i południową Małopolskę (ok. 83 tys. km² i 2,65 miliona ludzi). W drugim (1793) Rosja zajęła ziemie ukraińskie i białoruskie na wschód od linii Druja-Pińsk-Zbrucz, tj. województwa: kijowskie, bracławskie, część podolskiego, wschodnią część wołyńskiego i brzeskolitewskiego, mińskie i część wileńskiego (ok. 250 tys. km²), a w trzecim (1795): ziemie litewskie, białoruskie i ukraińskie na wschód od Bugu i linii Niemirów-Grodno (ok. 120 tys. km²).

Okres ten to w historii Polski, a przede wszystkim jej wschodniej części, okres powstań narodowych (Powstanie listopadowe, Powstanie styczniowe) prześladowań, zsyłek na Syberię i depolonizacji. Zabory a w szczególności zabór rosyjski, były nie tylko katastrofą dla polskiej państwowości, ale również dla jej rozwoju społecznego. Kresy wschodnie należały do ostatnich rejonów Europy, w których zniesiono pańszczyznę, a mianowicie 1848 w zaborze austriackim i 1864 w rosyjskim (dla porównania w zaborze Pruskim i w Księstwie Warszawskim 1807). Szczególnie burzliwy był dla kresów wschodnich okres odradzania się państwa Polskiego i kształtowania jego granic, tj. czas pomiędzy listopadem 1918 i a marcem 1921. W okresie tym Polska prowadziła o swoją wschodnią granicę trzy wojny: z Ukrainą (część), , bolszewikami i Litwą, w wyniku których przyłączono do Polski część zaboru rosyjskiego położoną na wschód od linii Curzona. Teren ten tworzył wschodnie województwa II Rzeczypospolitej: lwowskienowogródzkie, poleskie, stanisławowskie, tarnopolskie, wileńskie, wołyńskie i białostockie (część).

We wrześniu 1939 polskie kresy wschodnie znalazły się, w odróżnieniu do reszty Polski, pod okupacją sowiecką a nie niemiecką. Powodem tego stanu rzeczy był podpisany w Moskwie 23 sierpnia 1939 tajny protokół Paktu Ribbentrop-Mołotow, który regulował przebieg linii demarkacyjnej między Niemcami a Sowiecką Rosją. Sowieci przystąpili do inwazji na Polskę 17 września 1939, posuwając się szybko na zachód. Już 22 września obaj agresorzy uczcili sukcesy swych wojsk wspólną paradą zwycięstwa w Brześciu Litewskim (dziś Brest). Już podczas zajmowania kresów Armia Czerwona dopuszczała się licznych zbrodni zarówno na ludności cywilnej jak i na polskich jeńcach wojennych. Ostatecznie przebieg linii granicznej regulował podpisany 28 września między III Rzeszą a ZSRR układ o granicach i przyjaźni. Polskie dowództwo i rząd zostały całkowicie zaskoczone sowieckim atakiem, a ich wahanie przejawiło się brakiem konkretnych rozkazów walki ze wschodnim agresorem, a nawet formalnego ogłoszenia stanu wojny z ZSRR, które nastąpiło dopiero trzy miesiące po napaści, 18 grudnia 1939.

Po rozpoczęciu wojny sowiecko-niemieckiej 22 czerwca 1941, Niemcy posunęli się w pierwszych paru tygodniach ok. tysiąca km na wschód, rozbijając lub biorąc masowo do niewoli wojska sowieckie. Dla kresów wschodnich oznaczało to przejście, na niespełna trzy lata, spod okupacji sowieckiej pod niemiecką. W styczniu 1944 wojska sowieckie osiągnęły byłą granicę polsko-sowiecką (sprzed 17 września 1939), a do końca lipca 1944 opanowały na powrót cały obszar przyznany ZSRR traktatem o przyjaźni i granicach z III Rzeszą z 28 września 1939, czyli tereny na wschód od dzisiejszej wschodniej granicy Polski.


Восто́чные Кре́сы (польск. Kresy Wschodnie, от польского слова «крес» — граница, конец, край) — польское название территорий нынешних западной Украины, Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав Польши; «восточная окраина». Польские жители этих территорий, в том числе репатриировавшиеся в Польшу могут называться кресовянами или пренебрежительно — забуголями.
Понятие кресов появилось в середине ХІХ ст. в произведениях польского поэта Винцентия Поля, в частности в поэме «Могорт» (1854), в которой описываются события незадолго после «уманской резни», на пограничье Польского королевства и Крымского ханства. Распространению термина способствовало представление об особой цивилизаторской миссии поляков на этих землях, и происхождение крупнейших польских поэтов — Адама Мицкевича и Юлиуша Словацкого с этих земель. Слово «Кресы» укоренилось в польской литературе и публицистике как определение территорий восточнее Вильно и Львова, которые до конца XVІІІ ст. принадлежали Речи Посполитой. В междувоенном периоде, Второй Речи Посполитой официальное название «Восточные Кресы» касалось заселенных украинцами, белорусами и литовцами воеводств (Львовского, Тернопольского, Станиславовского, Волынского, Полесского, Белостоцкого, Виленского и Новогродского). В 1924 году польским парламентом был принят особый «Кресовый» закон, по которому с целью ассимиляции местного населения на Западной Украине и в Западной Белоруссии вводилось двуязычное школьное образов.

В середине и конце 1940-х годов большая часть польского населения Украины, в основном, репатриировалась. В то же время сохранились крупные польские общины в Белоруссии и Литве.

В белорусской историографии распространена концепция, что «литовские поляки» (поляки Белоруссии и Литвы) являются потомками коренного населения белорусских и литовских земель. Уже в начале ХХ в. исследователь и политик Михаил Рёмер оспаривал утверждение, что поляки белорусско-литовского края являются частью польской нации, которая поселилась на восточных кресах, и доказывал, что местные поляки являются результатом культурной полонизации высших слоёв общества «исторической Литвы» (Великого княжества Литовского), а также части горожан и крестьян восточных регионов этнической Литвы. Некоторые белорусские исследователи трактуют эту полонизацию как принудительное ополячивание. Польский историк Юлиуш Бардах утверждал, что распространение польского языка и культуры среди высших кругов общества Великого Княжества Литовского привело к появлению «литовских поляков», одного происхождения с этническими литовцами и белорусами. Другие польские учёные, такие как Пётр Эберхардт и Роман Вапиньский считают «литовских поляков» частью польской нации, которая оказалась в более сложных исторических условиях и не сумела сохранить все свои этнокультурные черты


szyby_naftowe.jpg
szyby_naftowe.jpg
35.89 KB
widok_ogolny.jpg
widok_ogolny.jpg
38.31 KB
zlota_lipa.jpg
zlota_lipa.jpg
35.85 KB
kosciol.jpg
kosciol.jpg
68.67 KB
buczacz_plaza.jpg
buczacz_plaza.jpg
46.35 KB
chodorow-mlyn-wodny.jpg
chodorow-mlyn-wodny.jpg
9.69 KB
tratwy_huculi.jpg
tratwy_huculi.jpg
23.79 KB
285062203.jpg
285062203.jpg
90.22 KB
cerkiew_sw_jura.jpg
cerkiew_sw_jura.jpg
42.33 KB
cerkiew_sw_trojcy.jpg
cerkiew_sw_trojcy.jpg
88.35 KB
chata.jpg
chata.jpg
54.88 KB
laweczka_pilsudskiego.jpg
laweczka_pilsudskiego.jpg
37.17 KB
elektrownia.jpg
elektrownia.jpg
64.17 KB
1916.jpg
1916.jpg
109.95 KB
most_na_niemenie.jpg
most_na_niemenie.jpg
68.06 KB
palac_gubernatora.jpg
palac_gubernatora.jpg
66.58 KB
wys_most_kolejowy.jpg
wys_most_kolejowy.jpg
42.77 KB
wysadzony_most.jpg
wysadzony_most.jpg
110.72 KB
zamkowa.jpg
zamkowa.jpg
28.88 KB
hrebanow.jpg
hrebanow.jpg
30.76 KB
kamien1.jpg
kamien1.jpg
24.38 KB
dworzec_kolejowy.jpg
dworzec_kolejowy.jpg
98.07 KB
kosciol_o_o_jezuitow.jpg
kosciol_o_o_jezuitow.jpg
33.35 KB
kosciuszki.jpg
kosciuszki.jpg
101.78 KB
ul_jagiellonska.jpg
ul_jagiellonska.jpg
29.73 KB
rynek.jpg
rynek.jpg
69.65 KB
cerkiew_pulk_piechoty.jpg
cerkiew_pulk_piechoty.jpg
65.92 KB
rzeka.jpg
rzeka.jpg
28.08 KB
ul_brzeska.jpg
ul_brzeska.jpg
30.84 KB
287719483.jpg
287719483.jpg
95.33 KB
most_pontonowy.jpg
most_pontonowy.jpg
72.51 KB
panorama.jpg
panorama.jpg
39.03 KB
z_kowna_do_zaborowa.jpg
z_kowna_do_zaborowa.jpg
73.21 KB
krzemieniec_widok_ogolny.jpg
krzemieniec_widok_ogolny.jpg
51.07 KB
widok_na_bone.jpg
widok_na_bone.jpg
21.92 KB
jar_dniestru.jpg
jar_dniestru.jpg
28.39 KB
lawra-poczajowska.jpg
lawra-poczajowska.jpg
13.81 KB
kosciol.jpg
kosciol.jpg
31.59 KB
dworzec_kolejowy.jpg
dworzec_kolejowy.jpg
35.71 KB
kolumna_mickiewicza.jpg
kolumna_mickiewicza.jpg
48.13 KB
kopiec_unii_lubelskiej.jpg
kopiec_unii_lubelskiej.jpg
45.99 KB
matka_boska_bizantyjska.jpg
matka_boska_bizantyjska.jpg
33.51 KB
plac_bernardynski.jpg
plac_bernardynski.jpg
35.81 KB
plac_sw_zofii.jpg
plac_sw_zofii.jpg
16.93 KB
pomnik_powstancow_styczniowych.jpg
pomnik_powstancow_styczniowych.jpg
37.47 KB
pozdrow_z_lwowa.jpg
pozdrow_z_lwowa.jpg
39.69 KB
ratusz.jpg
ratusz.jpg
80.25 KB
sobieski.jpg
sobieski.jpg
40.69 KB
targi_wschodnie.jpg
targi_wschodnie.jpg
28.83 KB
teatr.jpg
teatr.jpg
30.56 KB
ul_karola_ludwika.jpg
ul_karola_ludwika.jpg
172.64 KB
ul_wielka.jpg
ul_wielka.jpg
57.37 KB
uniw_iwano_frank.jpg
uniw_iwano_frank.jpg
47.15 KB
wies.jpg
wies.jpg
28.78 KB
hale.jpg
hale.jpg
24.10 KB
ulica.jpg
ulica.jpg
49.11 KB
zydowska.jpg
zydowska.jpg
27.72 KB
mogila_zolnierska.jpg
mogila_zolnierska.jpg
33.01 KB
panorama_podhajce.jpg
panorama_podhajce.jpg
25.07 KB
chata_wiesniaka.jpg
chata_wiesniaka.jpg
48.28 KB
typy_z_malopolski.jpg
typy_z_malopolski.jpg
41.42 KB
3_go_maja.jpg
3_go_maja.jpg
25.84 KB
dworzec.jpg
dworzec.jpg
30.10 KB
zamek_lubomirskich.jpg
zamek_lubomirskich.jpg
18.70 KB
1-oboz.jpg
1-oboz.jpg
13.43 KB
40511-kaminskaja.jpg
40511-kaminskaja.jpg
15.80 KB
ul_kopernika.jpg
ul_kopernika.jpg
44.34 KB
ul_sobieskiego.jpg
ul_sobieskiego.jpg
41.11 KB
kobiety.jpg
kobiety.jpg
83.79 KB
chopska_chata.jpg
chopska_chata.jpg
22.36 KB
starye_chalupy.jpg
starye_chalupy.jpg
28.12 KB
kosciol.jpg
kosciol.jpg
89.96 KB
seminarium_nauczycielskie.jpg
seminarium_nauczycielskie.jpg
28.75 KB
katedra.jpg
katedra.jpg
38.59 KB
ul_jachowicza.jpg
ul_jachowicza.jpg
32.86 KB
zburzone_miasto.jpg
zburzone_miasto.jpg
46.22 KB
rynek.jpg
rynek.jpg
43.17 KB
dworzec.jpg
dworzec.jpg
84.40 KB
dworzec_wejscie.jpg
dworzec_wejscie.jpg
81.68 KB
tatarow-zloty-rog.jpg
tatarow-zloty-rog.jpg
18.11 KB
1917_zolnierze.jpg
1917_zolnierze.jpg
48.78 KB
posilek_na_trawie.jpg
posilek_na_trawie.jpg
29.07 KB
rzeka_palac_sluszkow.jpg
rzeka_palac_sluszkow.jpg
42.84 KB
3_krzyze.jpg
3_krzyze.jpg
80.91 KB
bazylika.jpg
bazylika.jpg
12.33 KB
dworzec.jpg
dworzec.jpg
51.19 KB
hostel_st_georges.jpg
hostel_st_georges.jpg
39.22 KB
jatkowa.jpg
jatkowa.jpg
48.12 KB
katedra.jpg
katedra.jpg
22.02 KB
klasztor_koszary.jpg
klasztor_koszary.jpg
80.72 KB
kosciol.jpg
kosciol.jpg
30.17 KB
ostra_brama.jpg
ostra_brama.jpg
86.36 KB
ostra_brama_buhak.jpg
ostra_brama_buhak.jpg
20.42 KB
tory_kolejowe.jpg
tory_kolejowe.jpg
78.84 KB
widok_ogolny_buhak.jpg
widok_ogolny_buhak.jpg
34.96 KB
cerkiew.jpg
cerkiew.jpg
43.34 KB
287911227.jpg
287911227.jpg
50.28 KB
lodz_osa.jpg
lodz_osa.jpg
90.24 KB
most.jpg
most.jpg
20.71 KB
plaza.jpg
plaza.jpg
25.36 KB
strona_rumunska.jpg
strona_rumunska.jpg
66.99 KB
widok_ogolny.jpg
widok_ogolny.jpg
80.71 KB
288675327.jpg
288675327.jpg
36.90 KB
baranowicze_a.jpg
baranowicze_a.jpg
22.34 KB
baranowicze_haupstrasse.jpg
baranowicze_haupstrasse.jpg
27.78 KB
howerla_a.jpg
howerla_a.jpg
35.19 KB
jermacze_a.jpg
jermacze_a.jpg
10.95 KB
kam_br_kat_1as.jpg
kam_br_kat_1as.jpg
29.87 KB
kam_kam_szab.jpg
kam_kam_szab.jpg
37.72 KB
kam_nm_15.jpg
kam_nm_15.jpg
84.88 KB
kam_nm1.jpg
kam_nm1.jpg
75.02 KB
kam_orm_ko.jpg
kam_orm_ko.jpg
42.60 KB
kam_poczt.jpg
kam_poczt.jpg
71.26 KB
kam_pod_11.jpg
kam_pod_11.jpg
100.26 KB
kam_pod_12.jpg
kam_pod_12.jpg
117.32 KB
kam_pod_161.jpg
kam_pod_161.jpg
85.10 KB
kam_pod_1944.jpg
kam_pod_1944.jpg
76.15 KB
kam_pod_1a.jpg
kam_pod_1a.jpg
59.47 KB
kam_pod_2a.jpg
kam_pod_2a.jpg
60.93 KB
kam_pod_3_a.jpg
kam_pod_3_a.jpg
59.57 KB
kam_pod_aug.jpg
kam_pod_aug.jpg
82.57 KB
kam_pod_bank.jpg
kam_pod_bank.jpg
45.57 KB
kam_pod_bank_a21.jpg
kam_pod_bank_a21.jpg
71.12 KB
kam_pod_br_bat.jpg
kam_pod_br_bat.jpg
56.72 KB
kam_pod_br_jancz.jpg
kam_pod_br_jancz.jpg
29.42 KB
kam_pod_br_kate.jpg
kam_pod_br_kate.jpg
78.56 KB
kam_pod_bul.jpg
kam_pod_bul.jpg
37.88 KB
kam_pod_bulwarowa.jpg
kam_pod_bulwarowa.jpg
50.20 KB
kam_pod_centr_pl.jpg
kam_pod_centr_pl.jpg
65.42 KB
kam_pod_centr_pl1a1.jpg
kam_pod_centr_pl1a1.jpg
55.87 KB
kam_pod_centr_plac.jpg
kam_pod_centr_plac.jpg
45.38 KB
kam_pod_cerk1.jpg
kam_pod_cerk1.jpg
50.13 KB
kam_pod_cerkiew_1916.jpg
kam_pod_cerkiew_1916.jpg
46.49 KB
kam_pod_cerkiew_a.jpg
kam_pod_cerkiew_a.jpg
81.36 KB
kam_pod_dom.jpg
kam_pod_dom.jpg
60.21 KB
kam_pod_dul.jpg
kam_pod_dul.jpg
58.29 KB
kam_pod_for_i_most.jpg
kam_pod_for_i_most.jpg
60.06 KB
kam_pod_for_tur.jpg
kam_pod_for_tur.jpg
100.52 KB
kam_pod_fortyf.jpg
kam_pod_fortyf.jpg
45.37 KB
kam_pod_fortyfik1.jpg
kam_pod_fortyfik1.jpg
58.68 KB
kam_pod_frtr.jpg
kam_pod_frtr.jpg
69.21 KB
kam_pod_frtrr.jpg
kam_pod_frtrr.jpg
53.10 KB
kam_pod_gim.jpg
kam_pod_gim.jpg
60.91 KB
kam_pod_gub_pal.jpg
kam_pod_gub_pal.jpg
58.11 KB
kam_pod_karwa.jpg
kam_pod_karwa.jpg
92.47 KB
kam_pod_karwasary.jpg
kam_pod_karwasary.jpg
72.75 KB
kam_pod_kat_kosc_1.jpg
kam_pod_kat_kosc_1.jpg
67.75 KB
kam_pod_kos_dom.jpg
kam_pod_kos_dom.jpg
34.44 KB
kam_pod_kosc_kat.jpg
kam_pod_kosc_kat.jpg
52.18 KB
kam_pod_mecz.jpg
kam_pod_mecz.jpg
32.58 KB
kam_pod_n_m.jpg
kam_pod_n_m.jpg
69.99 KB
kam_pod_nm11.jpg
kam_pod_nm11.jpg
52.24 KB
kam_pod_nm13.jpg
kam_pod_nm13.jpg
91.98 KB
kam_pod_nm14.jpg
kam_pod_nm14.jpg
68.30 KB
kam_pod_now_most.jpg
kam_pod_now_most.jpg
75.89 KB
kam_pod_obl.jpg
kam_pod_obl.jpg
52.76 KB
kam_pod_ok_sad.jpg
kam_pod_ok_sad.jpg
60.39 KB
kam_pod_or1.jpg
kam_pod_or1.jpg
37.04 KB
kam_pod_petr_cer.jpg
kam_pod_petr_cer.jpg
108.91 KB
kam_pod_pocztowa.jpg
kam_pod_pocztowa.jpg
61.99 KB
kam_pod_pol_br2.jpg
kam_pod_pol_br2.jpg
49.09 KB
kam_pod_pol_br3.jpg
kam_pod_pol_br3.jpg
89.17 KB
kam_pod_pol_bra.jpg
kam_pod_pol_bra.jpg
70.90 KB
kam_pod_pol_bra1.jpg
kam_pod_pol_bra1.jpg
37.45 KB
kam_pod_pol_fol.jpg
kam_pod_pol_fol.jpg
94.03 KB
kam_pod_pol_fol1.jpg
kam_pod_pol_fol1.jpg
94.69 KB
kam_pod_prze.jpg
kam_pod_prze.jpg
61.02 KB
kam_pod_ris.jpg
kam_pod_ris.jpg
44.31 KB
kam_pod_ros_teatr.jpg
kam_pod_ros_teatr.jpg
51.96 KB
kam_pod_ruiny_zamku.jpg
kam_pod_ruiny_zamku.jpg
70.37 KB
kam_pod_rus.jpg
kam_pod_rus.jpg
95.04 KB
kam_pod_ruska_br.jpg
kam_pod_ruska_br.jpg
42.96 KB
kam_pod_ruska_br1.jpg
kam_pod_ruska_br1.jpg
59.61 KB
kam_pod_ryn_pol.jpg
kam_pod_ryn_pol.jpg
43.42 KB
kam_pod_rz.jpg
kam_pod_rz.jpg
57.34 KB
kam_pod_sem.jpg
kam_pod_sem.jpg
20.01 KB
kam_pod_smotr.jpg
kam_pod_smotr.jpg
41.81 KB
kam_pod_sob.jpg
kam_pod_sob.jpg
71.51 KB
kam_pod_stare_miasto.jpg
kam_pod_stare_miasto.jpg
113.08 KB
kam_pod_szkol_tech.jpg
kam_pod_szkol_tech.jpg
51.15 KB
kam_pod_tri_ko.jpg
kam_pod_tri_ko.jpg
67.07 KB
kam_pod_trinit.jpg
kam_pod_trinit.jpg
66.58 KB
kam_pod_tro_cerk.jpg
kam_pod_tro_cerk.jpg
90.06 KB
kam_pod_wid_pol.jpg
kam_pod_wid_pol.jpg
60.96 KB
kam_pod_wid_wsch.jpg
kam_pod_wid_wsch.jpg
54.67 KB
kam_pod_wodos.jpg
kam_pod_wodos.jpg
88.96 KB
kam_pod_wsch_pol.jpg
kam_pod_wsch_pol.jpg
55.89 KB
kam_pod_zarz_mias.jpg
kam_pod_zarz_mias.jpg
71.45 KB
kam_pod_zen_gim.jpg
kam_pod_zen_gim.jpg
67.39 KB
kam_podol_a1.jpg
kam_podol_a1.jpg
64.94 KB
kam_podol_a2.jpg
kam_podol_a2.jpg
71.12 KB
kam_podol_a3.jpg
kam_podol_a3.jpg
76.15 KB
kam_podol_a4.jpg
kam_podol_a4.jpg
92.47 KB
kam_podol_a5.jpg
kam_podol_a5.jpg
47.24 KB
kam_szkola.jpg
kam_szkola.jpg
17.64 KB
kiejdany_a.jpg
kiejdany_a.jpg
38.14 KB
kosow_plaza.jpg
kosow_plaza.jpg
30.16 KB
kowno_eichhorn.jpg
kowno_eichhorn.jpg
42.36 KB
kowno_kasino.jpg
kowno_kasino.jpg
116.92 KB
kowno_ludendorffstra.jpg
kowno_ludendorffstra.jpg
106.51 KB
kowno_memel.jpg
kowno_memel.jpg
30.61 KB
kowno_port.jpg
kowno_port.jpg
42.79 KB
kremenczuk_a.jpg
kremenczuk_a.jpg
26.60 KB
kutkorz.jpg
kutkorz.jpg
35.74 KB
lawoczne_a.jpg
lawoczne_a.jpg
19.42 KB
luck_kosc.jpg
luck_kosc.jpg
39.21 KB
lwow_a.jpg
lwow_a.jpg
26.75 KB
lwow_cment_obr_lw.jpg
lwow_cment_obr_lw.jpg
28.47 KB
lwow_ogrod.jpg
lwow_ogrod.jpg
64.17 KB
lwow_sejm.jpg
lwow_sejm.jpg
82.53 KB
lwow_wid_ogol_1915.jpg
lwow_wid_ogol_1915.jpg
29.05 KB
olesko_zamek_sobieski.jpg
olesko_zamek_sobieski.jpg
17.26 KB
palac_rozdol.jpg
palac_rozdol.jpg
47.50 KB
stryj_trybunal.jpg
stryj_trybunal.jpg
38.11 KB
troki_ruin_zamku.jpg
troki_ruin_zamku.jpg
30.24 KB
wilno_cerkiew.jpg
wilno_cerkiew.jpg
22.50 KB
wilno_kawaleria.jpg
wilno_kawaleria.jpg
35.61 KB
wilno_kempfschule.jpg
wilno_kempfschule.jpg
31.33 KB
wilno_pohulanka.jpg
wilno_pohulanka.jpg
33.81 KB
wilno_prz_most.jpg
wilno_prz_most.jpg
74.26 KB
wilno_snipiszki.jpg
wilno_snipiszki.jpg
27.44 KB
wilno_uferstrass.jpg
wilno_uferstrass.jpg
33.99 KB
wilno_wilia_ant.jpg
wilno_wilia_ant.jpg
21.16 KB
worochata_a.jpg
worochata_a.jpg
26.86 KB
worohata_prut.jpg
worohata_prut.jpg
41.66 KB
zaleszczyki_most_plaza.jpg
zaleszczyki_most_plaza.jpg
49.69 KB
zloczow_kosciol.jpg
zloczow_kosciol.jpg
32.71 KB
zurno_a.jpg
zurno_a.jpg
15.39 KB
boryslaw.jpg
boryslaw.jpg
62.73 KB
brzesc_bug.jpg
brzesc_bug.jpg
50.75 KB
brzezany.jpg
brzezany.jpg
85.71 KB
buczacz.jpg
buczacz.jpg
18.67 KB
buczacz_ratusz.jpg
buczacz_ratusz.jpg
33.43 KB
cegielka_lwow.jpg
cegielka_lwow.jpg
21.45 KB
cretynga.jpg
cretynga.jpg
80.39 KB
druskienniki.jpg
druskienniki.jpg
24.66 KB
galicja_wiej_kosc.jpg
galicja_wiej_kosc.jpg
52.21 KB
jasina_cerkiew.jpg
jasina_cerkiew.jpg
86.87 KB
jeremcze.jpg
jeremcze.jpg
41.90 KB
ozierany.jpg
ozierany.jpg
36.14 KB
pilawa_latar.jpg
pilawa_latar.jpg
46.80 KB
rozdol.jpg
rozdol.jpg
86.06 KB
stanislawow.jpg
stanislawow.jpg
49.87 KB
stryj.jpg
stryj.jpg
48.75 KB
tarnopol.jpg
tarnopol.jpg
48.38 KB
uzok.jpg
uzok.jpg
49.42 KB
wilno_szpital.jpg
wilno_szpital.jpg
53.05 KB
wolyn_chlop_chata.jpg
wolyn_chlop_chata.jpg
28.26 KB

Powrót do strony głównej