Tradycyjnie jak co roku
sypią się życzenia wokół,
większość życzy świąt obfitych
i prezentów znakomitych,
a ja życzę, moi mili,
byście święta te spędzili
tak jak każdy sobie marzy.
Może cicho bez hałasu
idąc na spacer gdzieś do lasu,
może w gronie swoich bliskich
jedząc karpia z jednej miski,
może gdzieś tam w ciepłym kraju
czując się jak Adam w raju,
może lepiąc gdzieś bałwana,
jeśli śniegu napada.

 


Could someone please tell me how do I say Merry Christmas / Happy Holidays / Happy New Year in Polish
Traditions how what year
wishes scatter around,
majority wishes abundant holidays
and superb presents,
and I wish, my nice,
you would spend holidays these
so as every dreams me.
Maybe silently without noise
going on walk to forest somewhere,
maybe in team one's close
eating carp from one bowl,
maybe somewhere there in warm country
feeling how Adam in paradise,
modelling somewhere maybe snowman,
if it attacks snow.

Мочь кто-то нравиться рассказывать меня как делать Я говорить Веселый Рождество Счастливый Праздник Счастливый Новый год в Полировать Традиция как какой год желать разбрасывать всюду , большинство желать обильный праздник и великолепный присутствующий , и Я желать , принадлежащий мне разборчивый , ты воля тратить праздник этот так как каждый сон меня. Может быть безмолвный без шум идущий на ходьба к лес где-то , может быть в упряжка one's закрытый есть карп от один кубок , может быть где-то там в теплый страна чувство как Алмаз в рай , model где-то может быть снежный человек , если он атаковать снег.