Miecz i Pług, MiP - (właściwie: Ruch "Miecz i Pług") konspiracyjna organizacja polityczno-wojskowa, utworzona w 1939 w Warszawie przez działaczy chrześcijańsko-narodowych m.in ks. Leona Poeplau (ps. Wolan) i A. Białobrzeskiego.

MiP zmienił nazwę na Zjednoczone Organizacje Ruchu „Miecz i Pług” i wyłonił pion wojskowy pod nazwą Armia Podziemna; najsilniejsze ogniwa działały w Warszawie i okolicy, na Podlasiu, Pomorzu, w Krakowskiem (łącznie w organizacji było kilka tys. osób).

MiP prowadził głęboki wywiad antyniemiecki i antykomunistyczny (siatka wywiadowcza okręgu pomorskiego zdobyła informacje o niemieckim doświadczalnym ośrrodku rakietowym w Peenemünde). W 1943 kontrwywiad AK zdemaskował kilku działaczy kierownictwa jako agentów gestapo i 18 IX 1943 przeprowadzono akcję likwidacyjną (m.in. przewodniczący Rady Naczelnej Anatol Słowikowski, Zbigniew Grad, Cezary Kłobut i Franciszek Oppenchowski).

Kryzys kierownictwa organizacji spowodował jej izolację w podziemiu, część ogniw lokalnych podporządkowano AK. Pisma: Kuźnia, Dźwigary.