Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, struktura administracyjna wiążąca w sobie główne organy administracyjno-porządkowe w Polsce, utworzone w 1918 jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W 1996, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego Rządu, do struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyłączono dział administracji. W wyniku zmian organizacyjnych nadzór nad Urzędem Ochrony Państwa przekazany został Prezesowi Rady Ministrów. Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 utworzono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pierwsze struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zostały powołane za zgodą władz Niemiec i Austro-Węgier 3 stycznia 1918.
Do zadań nowej struktury należało -

  1. Ogólny zarząd krajowy
  2. Dozór samorządu terytorialnego
  3. Nadzór nad prasą i wszelkimi stowarzyszeniami
  4. Sprawy policji


Druga Rzeczpospolita (1918-1939) 


Ministrowie spraw wewnętrznych II Rzeczypospolitej 


MSW PRL 

W wyniku likwidacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w 1954, zostały powołane dwie odrębne struktury, Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Już dwa lata później, czyli w 1956, dokonano następnych zmian, (między innymi) Ustawą z dnia 13 listopada 1956 został rozwiązany Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, a kompetencje dotychczas mu podległe - walka ze szpiegostwem, dywersją, terrorem, oraz inne wrogie działania skierowane przeciwko PRL, przeszły w zakres działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zmiany w strukturze w 1956 [edytuj]

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 listopada 1956, ustalono następujące jednostki organizacyjne MSW -

Jednostki o charakterze pionów organizacyjnych
Jednostki Organizacyjne Wojsk Wewnętrznych
Pozostałe jednostki Ministerstwa
Do Wojewódzkich Komend Milicji Obywatelskiej włączono następujące jednostki organizacyjne
Do Powiatowych Komend Milicji Obywatelskiej włączono Referaty ds. kontrwywiadu i walki z działalnością antypaństwową w kraju

Szefowie służb MSW na 25 maja 1982 


Schemat organizacyjny MSW w dniu 15 lutego 1990 

DEPARTAMENTY I SŁUŻBY


Stan osobowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL 

Dane pochodzą z lat 1980-1990.


Ministrowie bezpieczeństwa publicznego 


Ministrowie spraw wewnętrznych PRL 


III Rzeczpospolita 

W 1989 nastąpiła zmiana w systemie politycznym Polski. Naczelnym organem administracji państwowej realizującym politykę państwa w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego stał się Minister Spraw Wewnętrznych, którego Urząd powołano ustawą która weszła w życie 10 maja 1990. W 1996, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego rządu do struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyłączono dział administracji.


Kierownictwo 


Struktura [edytuj]


Służby podległe


Ministrowie spraw wewnętrznych w latach 1990-1996 


Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji od 1997