Ruœ Kijowska

Ruś Kijowska

Wielkie Księstwo Kijowskie było to wczesnofeudalne państwo we wschodniej Europie, ze stolicą w Kijowie. W IX wieku książęta z dynastii Rurykowiczów zjednoczyli plemiona słowiańskie na południu i na północy. W drugiej połowie X i na początku XI wieku za panowania Świętosława i Włodzimierza Wielkiego dokonała się chrystianizacja w obrządku wschodnim, wzmocnienie struktury państwa i ekspansja terytorialna. Na skutek decyzji Jarosława Mądrego doszło do jego podziału i rozdrobnienia. Od XI do XIII wieku nastąpił wzrost potęgi miast (Nowogród Wielki, Psków) i licznych wojen feudalnych. Najazdy mongolskie w XIII wieku położyły kres państwu. Najsilniejszymi dzielnicami były:

  • Ruś Włodzimiersko-Suzdalska
  • Ruś Halicko-Wołyńska